SZÍNHÁZ: BUDAPEST

 

 

    

           BUDAPEST   2009   2010    2011   2012   2013   2014   2015  2016  2017


 

    

                                          2 0 1 8

A FÉLKEGYELMŰ                       ifj.Vidnyánszky Attila                 Pesti Színház

 

A dísztelen színen egyetlen ajtó. Jepancsin tábornokék a TV-t bámulják. Belép Vecsei H.
Miklós, 
angyali tisztaságú, átszellemült Miskin hercege eszményi felütése a várva várt elő-
adásnak.  Borsi-Balogh Máté  éretten hiteles tábornoka,  az izzó sugárzású  Mentes Júlia
és Litauszky Lilla, meg háromból első szerepében az elsöprő lendületű Zoltán Áron egy-
ből különleges atmoszférát teremt.
Berobban minden vágyak titokzatos tárgya, Nasztaszja Filippovna, fokozódó feszültségben
sűrűsödik a levegő,  a szélsőséges indulatok, viharos szenvedélyek örvénye a katarzis csú-
csára röpíti a játékot.  Petrik Andrea  végre a neki régen dukáló,  nagyívű szerepben bi-
zonyítja tragikus mélységekből feltörő, letaglózó tehetségét, minden szava, minden gesz-
tusa külön tanulmányt érdemelne, az őrült energiáinak tombolását bámulatos arányérzék
tartja kordában. És villog és mozog - és fojtott suttogásból a vijjogó kitörésbe váltva éne-
kel.
A nagyjelenet teljes gazdagságában mutatja be  ifj.Vidnyánszky Attila máris unikális ren-
dezőművészetét, eredeti koncepció, hideglelős pontossággal kidolgozott ötletek, totális
uralása a veszett színpadi forgatagnak. Gyönyörűen rajzolódik fel az agresszív akarat és a
megértő jóság ütközése és a körötte hemzsegő tömeg nyüzsgő csapongása.  Fejbe kólint
és mennyekbe röpít, elementáris hatású csoda. Joggal éreztük, most kellene hazamenni
egy szédületes színpadi remeklés emlékével,  tudtuk,  a folytatás nem ad ilyen intenzitá-
sú drámai lehetőségeket.
A mennyei textusra zsugorodó játékba  Andrzej Wajda bicskája is beletörött, - többórás
Miskin-Rogozsin ágyduettje  lekókasztotta a fejeket, igaz: aznap éjjel alvásról szó sem le-
hetett,  hajnalig kellett újraolvasva értelmezni a dialógust.  Most is hiába villan Miskin és
Rogozsin párbeszédében  felváltva a testvérként cserélt  kereszt és a kés,  menthetetle-
nül leül a produkció. A zsótéri 1/2 félkegyelmű dramaturgiája sikerültebb volt, azonban
nem okolható senki, Dosztojevszkijből egyetlen szót kihúzni is vétkes csonkolás, ezek az
élveboncoló mondatok  legfeljebb Mahábharáta-szerű,  kéthetes folyamatban lennének
játszhatóak, mindegyik háromszor, minden jelenet kétszer,  hiszen könyvként is visszala-
pozva, mondatonként megrágva véget nem érő élmény.
De a második rész is tartogat erős perceket.  Az adományért kuncsorgók zenekara ütős,
Csapó Attila  Gányája szépen formált karakter,  Szántó Balázs  merész metamorfózisban
villantja meg humorát. Karizmatikusan tömör  Medveczky Balázs  figurája,  mikrofon nél-
kül is nagyszerűen énekel.  Orosz Ákos a vadság kétségbeesetten hasító hangjai után a
végkifejletben a megtört suttogás pianisszimóját is megtalálja,  Vecsei H. Miklós, aki vé-
gig  a történések szelíd katalizátora  szárnyaló monológját páratlan tisztaságú,  egyenes
deklamációval teszi feledhetetlenné. Petrik Andrea Nasztaszja Filippovnája is felbukkan
még, az ő színpadi létezése az előadás vakító gyújtópontja.
Ifj.Vidnyánszky Attila  kőszínházi kötöttségben, szereposztási kényszerek és tévedések
ellenére érvényesíteni tudta kivételes elképzeléseit,  a fantasztikusan megalkotott első
óra pedig minden bizonnyal bekerül a magyar színháztörténet legnagyobb értékei közé.

 
 

SECOND LIFE              Dömötör András              Orlai            Hatszín Teátrum

 

Ilyenkor,  az esetünkben is sajnálatos 2/3 elérése után,  többször felvázoltuk már életpá-
lyánk variációit. sok-sok elágazás, tengernyi lehetőség adódott,  Párhuzamos Életrajzaink
című korszakos művünk egy emberöltőnyi 30 év múlva publikus.
Öt színész jóval fiatalabban végezte el ezt az önkutató munkát, Benedek Albert és a Ren-
dező segítségével  ütős anyagot hozott össze. Mészáros Máté majdnem-rocksztárja telita-
lálat frontemberként indít, Ötvös András-t egy gusztustalan szumó-pap téríti el magasztos
hivatásától.  A többiek is  tétován keresik céljaikat,  a múltbeli próbálkozások összefonód-
nak valós sorsaik képeivel.
Schruff Milán kamaszkori apasága révén majdnem főzelékszagú prolilétbe süllyedt, a rózsa-
dombi úrilányka  Kovács Patrícia kis híján drogos útszéli cafka lett. Dundi ördögfiókánk ál-
ma a bravúros műrepülés,  Járó Zsuzsa  talán a cukrászmesterségben élhette volna ki leg-
jobban vágyait.
A történések gomolygó szálait  Dömötör András mintaszerűen fogja össze, hagyja a mono-
lógok egyéni kialakítását,  az egymásba játszó elemeket avatott kézzel tartja kordában. A
valós és képzelt életek kaleidoszkópja  rendkívül élvezetes élményt jelent,  el is töpreng-
hetünk:  jó is lenne egy thai-masszázs, lelki vigasz, vagy édesség-csoda valamelyikőjüktől...
Ötvös András  kicsit hosszúra nyújtja,  de védhetetlen szuggesztivitása érvényesíti sajátos
hitvallását,  - szerencse, hogy nem lett pap:  semmilyen hierarchia, egyetlen vallás sem fo-
gadta volna el egyénileg kiszenvedett nézeteit.
Mészáros Máté bravúros nagyjelenetben sziszegi világgá színészpályájának gyötrelmeit, el-
torzult hangja váltakozik pompás poénjaival, ("de csak nekem van Jászai-díjam!") , énekesi
minőségben pedig akkorát dob, hogy bizony eljárnánk csápolós koncertjeire.
Kemény kis főorvos lett volna, politikusnőként tüneményes fenomén:  Kovács Patrícia ma-
gánbeszéde  katartikus csúcsra futtatja a produkciót.  Népéhez, hozzánk, akik megválasz-
tottuk: "úgy gondolom, hogy maguk nem az én népem, maguk az én főnökeim".  Nem a ha-
talom az övé, "semmi sem a miénk. ...mi mindent csak kölcsönbe kaptunk. Semmi sem a mi-
énk a világon, így el sem tudjuk veszíteni.  És ez a legnagyobb szabadság".  Gyönyörűséges
szózatát színészetének karizmatikus sugárzása hatványozza, kisszerű politikusainknak feltét-
lenül hallani kéne!
Köszönjük ezt a ritkaszép feltárulkozást, káprázatos munkát, de ne féljenek a kedves alko-
tók, szimpla színész voltukban továbbra is nagyon fogjuk szeretni őket.

 
 

EGEREK ÉS EMBEREK  Berzsenyi Bellaagh Ádám  Budaörsi Latinovits Színház 

 

Az Érik a gyümölcs talajvesztett népe számkivetetten bolyong Amerika földjén, a világvál-
ság és a nagybirtokok kialakulása elűzte őket földjeikről,  vándormunkásként tengődnek
farmról farmra.  Berzsenyi Bellaagh Ádám  rendezése hitelesen teremti meg  a remény-
telenség lassan ölő légkörét.  Szürkék a ruhák, lepusztult a környezet,  napról-napra ve-
getálnak a jöttmentek és az állandó munkások egyaránt.
Kiegyensúlyozottan erős az együttes, a legkisebb szerep is a helyén van. Széll Attila és
Brasch Bence még életerős munkás,  Chován Gábor keményen formált béresgazda, meg-
tűrt öregember  Bregyán Péter,  akinek legnagyobb kalandja  az az egy széplányos hét-
vége volt hajdan, még ha egyhavi bérébe is került.  Páder Petra a bezártságát szenvedő
fiatalasszony, féltékeny férjeként  Dékány Barnabás tenyérbemászóan hozza a kisebbsé-
gi komplexust ellensúlyozó agresszivitást. Az igazán kisebbségi néger, Stubnya Béla mes-
teri alakításában kásásra elváltoztatott hangon panaszolja sérelmeit.
Ebbe a színészileg nagyszerűen megteremtett közegbe érkezik  a kissé nyomott  Lennie
és az őt támogató fiatal George. Közös álmuk egy kis tanya, ahol nyulak, lovak között él-
hetnének a minden szükségeset megtermő földecske közepén. Nehéz eset a bivalyerős
melák, agyonsimogatja a szeretett állatokat,  de veszélyben van minden élőlény, aki tet-
szik neki. Ilyés Róbert totális átlényegüléssel nem is játssza: éli a jószándékú óriást, las-
sú indításai, félénk szünetei, a mosollyal felvillanó hirtelen megértések átélhetővé teszik
a szerencsétlen ember lelkivilágát. Túlzásmentes, gyönyörű munka, mely a félember mé-
lyén lappangó őstudatot hozza felszínre.
Böröndi Bence  energikus lendülettel, heves gyorsasággal jellemzi figuráját, érett és át-
ütő színészi munka. Sok arca van, magabiztos tempó, eleven gesztusok teszik érdekessé,
telitalálat minden mondat.  A két központi alak  eleve sikerre viszi a kiváló előadást, köl-
csönösen erősítve a szituációk hitelességét. Steinbeck hősei a régi nagy előadások mél-
tó folytatásában elragadó erővel kelnek új életre.
Berzsenyi Bellaagh Ádám és a Budaörsi Latinovits Színház fajsúlyos produkciója újabb
bizonyítéka az immár budapestinek számító társulat egyre feljebb ívelő páyájának.

 
 

ÜVEGFIGURÁK                              Valló Péter                          Radnóti Színház 

 

Az író kölyökkutyakorában, viszkisüveggel a kézben:  Porogi Ádám  föntről pásztázza a né-
zőteret,  majd lassúdad kezdi elmondani ifjúkorának történetét.  A családi rémháromszög
csúcsán a rettenetes anya, szenvedői a kicsit nyomorék lány és a költői ambíciójú fiú.
Kováts Adél  életidegen álomvilágban él,  távoli rokona a Vágy villamosa Blanche-ának, fér-
je, akinek idősb Porogi Ádámra hajazó képe ott díszeleg a falon, elhagyta,  retardált gyer-
mekségbe megbúvó lánya úgy tűnik, örökre itt marad a nyakán, a fia meg legfeljebb raktá-
ri adminisztrátor.
Félelmetesen játszik ez a triumvirátus,  Valló Péter rendezése kivételesen példás, a hely-
zet kudarcos reménytelensége izzítja dialógjaikat. Érthetetlen, de elfogadjuk, hogy nincs
társaságuk, sehol egy barátnő, egy ember, egy család. Az ártalmatlan vacsorameghívás pa-
lifogó akcióvá fokozódik, Amanda  Benedek Mari sárga nárcisz estélyijébe öltözik, jelmez-
tervezői bravúr! Az esetlen Laura,  Lovas Rozi  apjának régi lemezeit hallgatja, szívettépő
nosztalgiával szól Duke Ellington Moonlight Serenad-je. Játszótársai csak a vitrinben sorjá-
zó üvegnippek, rettegve várja a látogatót, aki valamikor iskolatársa volt.
Nagy Dániel Viktor  karakteres lendülettel értetlenkedik a vacsorán,  kettesben viszont
váratlan ajzottsággal udvarol.  A lány felragyogó reményeit  bűnbánó mondattal töri szét,
pardon, menyasszonya van.
Az együttes színészi mestermunkával rajzolja meg a szituációkat,  páratlan intenzitással fo-
kozza a csalódás katartikus csúcspontjáig. Mindegyik figura nagyszerűen felépített, mégis
ki kell emelni a végül elmenekülő és íróvá váló Tom-ot.  A Kecskeméten zsótéri Angliai Ed-
wárd,  rusznyáki Hamlet:  Porogi Ádám  elementárisan hiteles alakításában  narrátorként,
fiúként egyaránt mágikus gyújtópontja az előadásnak.

 
 

 

    

                                          2 0 1 7

FIGARO HÁZASSÁGA                 Sardar Tagirovsky                Nemzeti Színház
     

Hogyan lehetne bármit is írni erről a három és fél óráról, mely után majdnem mentőket
kellett hívnom az adrenalin-, endorfin- és egyéb mámor-hormonok veszélyes túltengése
miatt... Sardar Tagirovsky  eddig sem fukarkodott bődületes meglepetéseivel, de a hat-
órás  Csehov és a disztingváltabban  igen eredeti  Úrhatnám polgár-hoz  képest is több
nagyságrendnyi ugrás. - Ilyen nincs! Ilyen még nem volt, - (reméljük, még lesz!!!)
Az emlékezetes gyergyószentmiklósi Figaro-hoz hasonlóan itt is Rossini kezd, ám most a
teljes nyitányt végig hallgatjuk,  miközben a személyi titkárrá vedlett furfangos borbély
rugany-gipszbe teszi a lábát,  úgy sántikál be  Dobre-Kóthay Judit  két futószőnyegből,
fénykapukból álló, a végtelen háttérbe nyúló, racionálisan geometrikus díszletébe,  mi-
közben titkos zugolyokból vészjóslóan ketyegnek az őrült nap másodpercei.
Húsz év múlva:  Schnell Ádám,  szül. Almaviva gróf  a globális befolyással bíró  Éden Vál-
lalat elnöke formás kis videóban mutatja be Nemzeti Nagyszínházát. Megismerjük a sor-
ban a szereplőket,  Beaumarchais figurái  könnyedén illeszkednek be a multiszférába, a
hoppon maradt Bartolo agykutató lett,  de a szürkeállományt újabb tudósok is erősítik:
Szabó Sebestyén László, a MI és az álmok tudora,  Szép Domán.
Mert  Sényi Fanni és a Rendező  totálisan átírták az anyagot,  a világmegváltó technika
témája, azokkal a mindent tudó androidokkal több mint felét elfoglalja a textusnak. Így
a cselekmény, a konfliktusok, szituációk egészen más fénytörésbe kerülnek, a mi törté-
nik?, kivel és miért helyett a Hogyan? kap fenomenális hangsúlyt.
A tüneményes  Barta Ágnes  tőr-ről metszett éleslátással  lép színre,  nem lesz könnyű
prédája a grófnak, de még Figaronak sem. Fegyvert szegez a vőlegény mellének, cselek-
vő résztvevője lesz a cseles játszmáknak.  Formátumos alakításában  Kristán Attila  a so-
kat megélt sevillai borbély bölcsességével fűszerezi még mindig fürge észjárását.  Kit ér-
dekel a kisszerű hatalmi ármány, amikor a második felvonásban a Mesterséges Intelligen-
cia-kutatásban élenjáró világcég vezetői értekezletét figyelhetjük, ahol azonban jellem-
ző módon nem történik semmi, "csak" Bach d-moll toccata és fugája szól...
A lenyűgöző Android-Gésa,  Szabó Nikolett  mennyei lassúsággal celebrálja a japán tea-
szertartást,  forral, kever, öntöget  a negyedórás ceremóniában, egyetlen csészényi az
eredmény,  Söptei Andrea, a bioszoláris építész türelmetlenül kiált fel: "de hát újrakez-
di!". - bizony, végig kell várni  a második főzetet is.  Berettyán Nándor,  a szerelme szár-
nyán méregdrága darutechnikával  festett egekbe szárnyaló  Cherubin közben a Grófnő
budoárjába settenkedik. A kielégítetlen Rosina előtt felsejlik a szerelmi gyönyör lehető-
sége, az apród gitárkísértetével  egyre fokozódó ujjongó-áriával futja stadionnyi köreit,
Szűcs Nelli  végre színészi nagyságához  méltó szerepben bizonyíthatja  páratlan alkotó-
képességét.
Szokatlan tempó,  szokatlan feladat,  mégis összefogott egységben játszik a teljes társu-
lat.  Nagy Márk, mint kísérteties mindent látó android, a kecses élességét most először
megmutató Fanchette:  Katona Kinga és az imponálóan érett játékkal triumfáló  Bordás
Roland  egyenrangú erősségei a nagyszerű produkciónak.
Gyűlölöm az elburjánzó színpadtechnikát, első legjobban a Nemzetiét, de itt mindennek
oka és értelme van. A 14-es süllyesztőből talár, a 32-esből paróka emelkedik a botcsinál-
ta bíró beöltöztetésére, a castingon elvérzett a húzónév Trill Zsolt, de még maga a ren-
dező úr is!, - Rácz József lett a befutó, aki parádés jutalomjátékában még Hamlet nagy-
monológját is elmondhatja.
Nagy Bianka  frappáns  Susanne-montázsában  az ezerarcú  Barta Ágnes-ben gyönyörkö-
dünk,  a finálé himnikus emelkedettsége  bravúrosan tetézi  az est folyamatos csodáját.
A szerelmespár delejező lassúsággal közeledik a távolból, őrült fények cikáznak, Katona
Dávid 
 elektronikával ritmizált,  bátran diszharmonikus zenéje fortissimóvá tágul,  a hát-
térben a boldog násznép táncol, a színpad az érzelmek tengerén szó szerint! hullámzik.
Fenséges kép, melynek kontrasztja a bohócmaszkos  Kristán Attila  tragikus visszaemlé-
kezése.
Sardar Tagirovszky  Figaro házassága az utóbbi évek legeredetibb remeklése, szuperno-
va a magyar színház szürke egén.

ÁJLÁVJÚ                             Harangi Mária                               Centrál Színház
     

Jó régen volt már a Centrál-ban, igencsak nagyon tetszett,  de ez most nagyságrenddel
erősebb!  Négy egyenrangú,  elképesztő énekes-színész  tucatnyi szerepváltással, a mes-
teri textus Harangi Mária briliáns rendezésében. Műfajtól függetlenül ritka az ilyen pro-
dukció, melyben mind a húsz jelenet egyenként bravúros!
A fantasztikus játszók  jelenetenként  más-más alakot öltenek.  A Centrál újonca,  Ódor
Kristóf  megszállott golf-őrült,  majd kétbalkezes lúzer teniszben,  udvarlásban egyaránt,
ám a végkifejlet nyűgös szexelésében Batman-alakban bizonyít.
Ágoston Katalin  rámenősebb,  a bor mellé óvszert is hozat az első randira.  Kettősük az
öregkori temető-képben is csúcsra jár, a kitűnő énekléshez éretten egyenrangú színészi
alakítások párosulnak.
A hajdani Ájlávjú sztárja, Balogh Anna most még áthatóbb, félelmetes muzikalitással ural-
ja a teret: kőszívű oldalborda, racionális menedzsernő, végkimerült háziasszony a hitvesi
ágyban, pikírt anyós, suta örömanya:  mindegyik alakja miniatűr remeklés. Társkereső vi-
deo-monológja egészen biztos  Nagydíjat nyerne a Cannes-i egysnittes  premier plán-kis-
filmek kategóriájában!
Először, mint filmnézés közben sírógörcsöt kapó ál-macsó kápráztat el,  aztán a házastár-
si lét purgatóriumát mutatja be.  Vári-Kovács Péter böhöm plüssmacival táncol, megszál-
lott úrvezető,  mimikában, humorban  gazdag színpadi létezésének tetőpontját  a "mégis
szeretem"-dal költői piánójában éri el.
Harangi Mária rendezése a pompás dramaturgiájú jelenetek mindegyikét egyedien emlé-
kezetessé tudja tenni, találóak a karakterek, lüktet a ritmus, a fragmentumok lendülete-
sen összeforrott egységet alkotnak.  A hátfalon időnként átsejlő  háromfős zenekar:  he-
gedű, bőgő, zongora, tökéletes akusztikai teret biztosít.
Kisebb színpadon még erősebb lett,  bizony kell az a szusszanásnyi szünet a komikumban,
tapsos számokban bővelkedő  első rész után. A Nagy Négyesfogat páratlan remeklése, a
felfelé tartó  Centrál Színház  újabb tartós sikere!

AZ ÚR KOMÉDIÁSA                      Bozsik Yvette                    Nemzeti Színház
     

Először tavaly ősszel láttuk, egy mámor volt, egy nagy élmény.  Nem sikerült akkor megír-
ni, újra néztük most januárban,  nem kellett volna.  Szétesett, szörnyű előadás.  Így már
NEM AJÁNLJUK!!! A kétféle benyomásokat valahogy próbáljuk összegezni.
Ghelderode  szélsőséges darabja a világháború szörnyűségét szembesíti Ferenc szeretet-
vallásával.  Gyöngécske párosítás,  különösen a hosszú lére eresztett szenteskedésekkel,
a Halál allegorikus megjelenítésével. Bávatag jelenetek váltakoznak erős képekkel.
A nyitó kocsma-képet  Nagy-Kálózy Eszter és Tompos Kátya  minősíthetetlen ordítozása
rombolja szét.  A mostani előadásban  sajnos még  Bakos-Kiss Gábor  is csatlakozott ripa-
csériájukhoz. Később mindhármuknak vannak szép pillanataik, ez a kezdés azonban érthe-
tetlan, megbocsáthatatlan.
A bírósági jelenetben Vati Tamás Bíró és Gombai Szabolcs csendőre bizonyítja a táncos-
színészek  feltűnő alkalmasságát, míg  Fehér Tibor  bravúros ügyvédi kettőzésében reme-
kel. A szünet utáni mennyei rész sokszor esetlenül unalmas,  talán csak a madarak tánca
az egyetlen említésre méltó mozzanat.  A hamis pátosz,  a hazug ájtatoskodás a jellemző,
melyet csak  Krausz Alíz  Láz-szólója és  Samantha Kettle  Szorongás-víziója színesít.
Pompás a homokanimációs  farkas- és ördög-sztori,  az első alkalommal hatásos halál-kép-
be most nem érvényesül  Bakos-Kiss Gábor  máskor erőteljes éneke,  megváltást a befe-
jezés színpad a színpadon jelent. A kiemelkedő  Fehér Tibor  mint speaker konferálja a
mindenre gyógyírt hozó demokrácia eljövetelét, erős textus, látványos tánc.
Ne legyünk igazságtalanok: az Isten trónján ülő  Nagy-Kálózy Eszter végre csodálatosan
emberi hangon szólal meg , maradéktalanul érvényesül  Cziegler Balázs díszlete és világí-
tó fehérségben  Berzsenyi Krisztina gyönyörűséges  jelmeztára, Tompos Kátya megrázó
bluese unikum.
Ellentmondásos a szöveg, fantáziadús  Bozsik Yvette  koncepciója. Egymástól fényévnyi
távolságban lévő elemeket komponál  merész egységbe.  Nagyon összetett,  igen nehéz
produkció. Nem lehet csak kéthavonta játszani! Ezek a szórványos előadások csak halvá-
nyan emlékeztetnek az eredetir: ebben a formában nem szabad megnézni.
Higgyük el, hogy az induláskor valóban az Évad jelentős összművészeti teljesítménye volt.

ÁDÁM ALMÁI                        Szikszai Rémusz                          Radnóti Színház
     

A.T.Jensen  feledhetetlen filmjét  Kovács Krisztina és a rendező  kongeniálisan adaptál-
ta színpadra, így is akkorát üt, mint tíz éve az a megkerülhetetlen remekmű.
Pater Sparrow, aki az Iván, a rettenet-ben a végtelen világűrt varázsolta az aprócska szín-
padra, most hasonló bravúrral a hírhedt almafa árnyékában néhány négyzetméteren sűrí-
tette egybe az ebédlőt, nappalit, a templombelsőt és Ádám  Hitler-képpel ékes szobáját,
de még az oldalfalból kiugró benzinkútra is futja heveny alkotóerejéből.
Tarkóján a náci jelszó "Gott mit uns" és a horogkereszt díszeleg, háttal állva is bődületes
agresszivitást sugárzik,  Pál András tőmondatos tompaságból fokozza aktívan gondolkodó,
pozítivan cselekvővé  robusztus figuráját.  Végső fokon ő az egyetlen normális ember itt,
ahol  Schneider Zoltán zabálógép tolvaja,  Bálint András, a hajdani lágerrém és a helyét
sehogy sem találó  Radnay Csilla vegetál. A szerető megbocsátást gyakorló pappal vívott
párharcban mégiscsak a normalitást képviseli, rámutatva az önámításba menekülés hiába-
valóságára.
Mert Iván lelkész rettenetes sorsának foglya, elviselhetetlen veszteségeit a képzelet má-
konyával enyhíti,  az ő kisfia igenis futkározik,  játszik az udvaron,  úgy beszél a súlyosan
fogyatékos gyerekhez,  mintha az értené  amit mond.  László Zsolt lenyűgöző energiával
hozza a mindenre mosolyos megértéssel reagáló földi szentet,  egy szürreális jelenetben
őrült fantáziája megeleveníti  a félrebicsaklott fejű nyomorékot.  Újvári Milán  akrobati-
kus tánclépésekkel játssza be a színpadot, kissé hosszú ugyan,  ám hatása alól senki sem
vonhatja ki magát.
Ezt éreztük  az egyik legnagyobb  magyar oratrisz,  a testetlen árnyként  állandóan jelen
lévő   Csomós Mari  Jób-monológjánál is, melyben az egyenletes deklamáció  drámai ere-
jét  mütyüröző megállások  szabdalták szét.  Gazsó György  doktorának kiélt racionalitá-
sa nagyszerűen érvényesül,  ahogy  Kelemen József  gárdaparancsnoka is  keményen di-
rigálja bőrfejű legénységét, amelyet  Hajdú Tibor, Konfár Erik és Vilmányi Benett jele-
nít meg tucatnyi egyéb epizódszerep mellett, még közbeszerzési bűnöző is van köztük...
Kiemelkedő színészi munka  Rusznák András  Khalidja, fojtott szavai éles kontrasztot ké-
peznek háborús precizitással szakszerűen célzott lövöldözéseivel.
Szikszai Rémusz 
adekvát tempóban pergeti a játékot, kidolgozottak a helyzetek és a ka-
rakterek,  egységes képet mutat a stílus. A végén billen meg kicsit az egész,  egy sérült
helyett csapatnyi  Baltazár Színházas  jön be üdvözült képpel és többször elénekli az ob-
ligát Öröm-ódát. - Rendben, de ennyire bántó hamissággal?!?  Ám ez sem változtat az elő-
adás elementáris hatásán. Igazi élmény azoknak, akik látták a filmet, hát még olyanoknak,
akiket először vág fejbe a meredek történet izgalma és igazsága.

PARAVARIETÉ                             Tasnádi Csaba                          Pinceszínház
     

Afrikai csecsemő születik,  bantu koreográfiával dalra is fakad:  "Apám kun, az anyám szé-
kely, így lettem én magyar néger!"  A gyanús migráncs,  Blahó Gergely  aztán cirkuszi ki-
kiáltóként konferálja be  Szabóné Hajagos Bettina nőimitátort, aki babázás, főzés, takari-
tás, na meg a férji pofonok után bevásárló-szatyros súlyemelőként is bemutatkozik.
Zoroaszter Leó, a fradista erőművész büszkén sorolja edzéstervét: "pénteken súllyal gyú-
rok... stb,  a végén megkérdi: " értették egyáltalán?!? - újra kezdené, de kipenderítik. A
konferanszié teljes csöndet kér, hiába, a pisszegéseket találékony gesztusokkal hessege-
ti el.  Kovács Vanda  songja,  Szemenyei János  nagyszerű zenéjével, kuplétól soulon át
blues-ig ível, lebilincselő muzikalitás, szárnyaló orgánum.
Buflakár Béla az ember, aki nincs.  Az ÁBC Á-ja és Zs-je között a középszer K-ját képvise-
li, noha ezen a betűn osztoznia kell  egy hajdani "K." úr-án.  Egyhangú unalom-monológjá-
ban  Kaszás Gergő  a jelentéktelenség végtelenül izgalmas himnuszát zengi, bizonyítván a
nemes textus magasrendű humorát.
Tasnádi István  műfajilag is eredeti darabjának nem volt sikere a hajdani, szedett-vedett
Krétakörös bemutatón, ám  Tasnádi Csaba  rendezésében folyamatosan táguló mélysége-
ket mutat. A varieté-jelenetecskék  valós emberi szituációk hordozóivá fejlődnek,  az im-
már elvált Szabóné... hát nem éppen Buflakár úrral randevúzik?!? Tétova ismerkedésüket
tudattalanjukban burjánzó fantázia-képek tagolják. A pipogya Béla rakparti gyilkosságról,
a rámenős asszonyság szexis buliról ábrándozik. Táncolnak is veszettül, micsoda tangó!!!,
hogy aztán ismét szolid kéz a kézben tárgyalják meg közös jövőjüket.
Az író jelenidőbe exponálja szövegét,  Némedi Árpád Hunyadi János-songja az életveszé-
lyes muszlim betörés ellen agitál,  kellene már  egy igazi népvezér,  mert "Hordák felénk
menetelnek, S Brüsszelben csak csipkét vernek?"
A házaspár békés estéjébe snájdig köztisztviselő tör be,  számonkérve egy ötven év előt-
ti abortusz elkerülését,  amelynek eredménye Buflakár Béla megszületése lett. Az Iones-
co-i abszurd tragikus magasságokba röpíti az előadást, nemrég még harsányan vihogtunk,
de bizony itt torkunkra fagy a nevetés.
Az utolsó jelenet visszahoz a kispolgári létbe, a kislé megjavult macsó Erőművész hazatér
a családjához, a Bio-Karácsonyfa alatt nosztalgikus slágerrel, térdenállva kér bocsánatot.
Egyre zajosabb ünneplésbe csap az ének, a csodálatos kvartett közös rockos tapsba szé-
díti a teljesen elvarázsolt publikumot.
Kovács Vanda, Blahó Gergely, Kaszás Gergő, Némedi Árpád  Nagy Négyesfogata, fittyet
hányva a műfaji korlátokra,  all round színész-csapatként  bravúros produkcióval bővíti a
Pinceszínház  repertoárját.

MONDJAD, ATIKÁM!                      Vecsei H.Miklós                        Vígszínház
     

Eredeti forrásmunkák alapján úgy írta meg, mintha a költő vallana pszichiáterének. Meg-
alkotta a színpadi megvalósítás koncepcióját és eljátszotta saját rendezésében,  Vecsei
H.Miklós
 háromszorosan egyéni monodrámával lepett meg.
Elegáns öltönyben,  objektív visszaemlékezésként beszél a gyermekévekről.  Súlyos kont-
raszt: Halott testvérek, a Mama egyedül a három gyerekkel, napi 12 óra a teknő mellett,
mínusz húsz fokban az akkor Széll Kálmán-nak hívott Moszkva-téren,  táblával a nyakban:
"Mosnék!!!". Egy ágyban alszanak négyen, anya keresztet rajzol az elalvók homlokára, né-
ha belealszik, csak a függőleges szárat simogatja oda.  De szereti, ami később annyira hi-
ányzik, Öcsödön a veréssel nevelő álszülőknél, majd a kamaszévek érzelmi káoszában.
Vecsei Kinga Réta  szűkös albérleti, vaságyas, tenyérnyi ablakú terében a kimondott sza-
vak keverednek a költemények soraival. Az átmenetek alig észlelhetőek, a textus szerves
egésszé épül.  Kevés a játék, a hangsúly teljesen a szövegre koncentrál, természetes hi-
telességű a stílus. Az érlelődő tragikum előjelzései a váratlanul bemorduló brutális hang-
zatok.  A két nővér hozta szerencse,  gimnázium, Ady és az első verseskötet,  öngyilkos-
ságok és szerelmek.
Sűrűsödik a dráma, indulatos kitörések,  törik az ablak, a lavórban koszos víz csobog. Vé-
res vezeklőinggé foszlik  a puplin-elegancia,  bomlik az arc harmóniája,  kiábrándult dep-
resszió,  a "Harminchat fokos lázban égek" kétségbeesett segélykiáltása.  Egyre nyomasz-
tóbb a négy fal magánya,  Vecsei H. Miklós  szimpatikus fiatalemberből  hitelesen lénye-
gül szánalmas pszicho-ronccsá.  Tükörfallal zárul be a rivalda a nézők felé, szembenézhe-
tünk kétségeinkkel, felfogható-e a tragikus sorsból táplálkozó önpusztítás  páratlan ere-
jű verssorokból, gyönyörködhetünk-e a halálút rettenetében?
A játékvonat egyszer már  megállt sínekre hajtott fej előtt, "valaki száz méterrel  előbb
már öngyilkos lett, de a szerkesztőségi kollégák kötelesség/le/tudó látogatása után, sa-
ját elhatározásból vetődik az ütközők közé.
Viszolyogtam  a pszichoanalitikus vallomások kiteregetésén,  hiszen ahhoz nem kell nagy
költő, bárki szabad asszociációi a díványon teljesen hasonlóak. A Mondjad, Atikám! meg-
közelítése viszont valós és elfogulatlan.  A zseni pusztulása az Ember Útjának tizenhárom
stációja, elementáris színpadi vízió, írói, rendezői, színészi mestermunka.

SZÍNARANY                              Szilágyi Bálint                         Radnóti Színház
     

Bizony csalódik  aki balladás szavallatokat várt, de ilyen ízes kóstoló után talán kedvet is
kap a kortársibb színházhoz.  Szilágyi Bálint  minidrámákat formál  Arany örökbecsűiből,
már az első pillanatban megfog  Márkus Sándor  vízből nőtt halas terebélye,  na meg az
ellenfényben vakító hófehér estélyis négy úrhölgy...
Könnyű préda a Szondi két apródja, eleve ki vannak osztva a szerepek: elbeszélő, a két
fiú dicsőséget zengő éneke-átka és az édesszavú csábító:  "Ali dús, Ali jó", - kész színda-
rab! Az Ágnes asszony a megbocsátás sugallja, (nagy szükség lenne ma  nekünk is erre!),
Kovács Adél elévülhetetlen büntetésként véres leplét mossa, mossa, "Oh, irgalom atyja,
ne hagyj el".
A Vizes VéBé Karnyóné-s hatásai gyűrűznek tovább  a galambóci Duna-ágban,  Iron Lady
mezben Rozgonyiné, lánykori nevén  Sodró Eliza  küzd a gályán, "Én, én hozom, gyönge
asszony, /Hajómat az éjben: /Ülj fel uram, Zsigmond király, Te is édes férjem!"
Groteszk, ironikus elemek ellenpontozzák a fenséges sorokat, amikor a halott "szép sze-
retője, titkos arája,  Kund Abigél lép a tetemhez és "pirosan buzog a vér",  kaktusszerű
plexi-bábú fújódik dagadtra a sírból,  később meg szürkészöld  cseh hullaként imbolyog.
Nem blaszfémia, hogy nagyokat derülünk a majdhogynem slam poetry-s kínrímeken, (ér-
zek - lészek, Cselényi - cselédi, volna feszŰlet - ünnepet Űlet),  ám ez cseppet sem sér-
ti az elképesztő gazdagság áradását. És micsoda sorok, micsoda képek!  "Liliomról pergő
harmat, /Hulló vízgyöngy hattyú tollán".
Csehül áll a szegény csehek szénája, hiába gyilkolászták halomra a Rozgonyi püspök egri
borától bekábult vitézeinket, egyszem leányka "marÓkkal" víva, verekedve  sok pribéket
levágott egyenetlen harcban, majd a magyar-lengyel pá-brátánkik öldösik őket halomra.
De a Bécs büszke várából békekövetségbe induló Rákóczinét is  egy érdemes cseh kém
kagylózza uszonyát verdeső röpülő cápa képében.
1850-ben íródott A honvéd özvegye,  Petőfire utal, ("Ha eltiport testemen át, /Diadalra
száguldanának /A harci fújó paripák",  Józsa Bettina átszellemült szavai szólnak: "Eldob-
tad a tiszteletes fátylat... és nevemet", a menyasszony "...feled, feled, feled",  Kertész
Endre 
 többszólamú csellózenéjére szilaj táncba csap a jókedv.
Gyikos ara, török bég, Rákócziné: az ezerarcú  Lovas Rozi  a Képmutogató  énekes his-
riában az alulházasodott úrilány történetét meséli. apja kopókkal űzi el, belehal, a zord
vadonban temetik el.  Spiritiszta szeánszon megjelenik az írása: "Én, Verón", apácafőkö-
tőben a szellemalak idétlen halott csecsemőjét hozza.
A nyitó Zács Klára ballada  megzenésítve zárja az estét.  Bánk bánra rímel a történet, a
henye királyfi meggyalázza a lányt, a bosszúálló apát levágják ugyan,  de a királynő négy
ujja is áldozatul esik. Szörnyű a büntetés hetediziglen: "Piros vérem hullásáért /Minden
nemzetségét!".  A gyönyörűséges  Négy Dáma  a nézők felé fordulva énekli:  "Isten óvja
nagy csapástól /Mi magyar hazánkat!".
Az Arany-évfordulós produkciók között  Szilágyi Bálint-é a Radnóti-ban a legeredetibb.
Színarany: 24 karátos.

HAMLET                                    Eszenyi Enikő                                Vígszínház
     

Hegedűs D.Géza  Claudiusként húsz évet fiatalodva, bohém fürgeséggel élvezi friss hatal-
mát,  esküvői lakomáján  szól a tucz-tucz, szól a csűrdöngölő, parádés alakítását meggyil-
kolt bátyja Szellemének megjelenítésével tetézi.
ifj. Vidnyánszky Attila  Hamletje első pillanatától uralja a színpadot, lenyűgöző energia,
kérlelhetetlen hitelesség,  permanens lendülettel  fut, ugrik, vetődik, akár életveszélye-
sen is.  De elképesztő színpadi munkájában  mégsem ez a lényeg:  támadhatatlan intenzi-
tással hozza  a családját, az udvart és az egész bűzlő Dániát gyűlölő,  bosszúra predeszti-
nált, még majdnem kamaszt.
A kétórányi első felvonásban  sistergően szárnyal  Eszenyi Enikő  alkotó fantáziája, min-
den pompás ötletét  meg is tudja valósítani, nagyszerűen használja  Antal Csaba  díszle-
tét, a szituációk kidolgozottak,  jobbnál jobb karakterek sorjáznak.  Zoltán Áron  fürge
Guildensternjének méltó párja  a született alattvaló Rosencrantz:  Csapó Attila  hajbó-
kolva bizonygatja, hogy  akkor érzi magát szabadnak, ha parancsokat teljesíthet.  /Isme-
rős?!?/  A rendező felülmúlhatatlan gesztusa, mikor, ("mit néki Hekuba!),  a Színészkirály
Hajduk Károly-nak olyan textust ad,  melyben dermesztő félelemmel ismerhetünk rá or-
szágunk szörnyű jelenére.
Polonius  álomszerepében  Fesztbaum Béla  pengeéles deklamációval   feledteti összes
nagyhírű elődjét, az előadás csúcsa az Egérfogó-jelenet.  A királyi színházba a közönség
soraiból toboroznak nézőket,  ifj.Vidnyánszky Attila  porondmesterként bírja ovációra,
tapsra, de még szövegmondásra is  az egész publikumot/!!!/... és ez nem egy stúdiószín-
ház ez bizony 1200, azaz Ezerkettőszáz ember!
A szünetben,  az eszméletlen élményzuhatag hatása alatt tántorogva, magabiztosan állít-
hatjuk:  ilyen erős produkciót  még nem láttunk a Vígben,  de máshol is ritkán. - Olyat,
amely a törzsközönségen kívül az ifjabb generációt is bizton letaglózza majd.
Forgách András maivá fordított szövege delejesen inspirálja a korszerű megszólalást, az
újszerű közelítést.  A második részben esik a szint,  de ha ezzel kezdődne, nem panasz-
kodnánk, tovább él a shakespeare-i nyelv és dráma. Fölösleges tocsogások, fürdős ordi-
bálás után  a Nagy Vívójelenet megint csak földhöz vág.  Hamlet és Laertes,  a robbané-
kony  Orosz Ákos párbaja tucatnyi csörtében, folyamatos rohanásban, földön, vízen és
levegőben kelt végletesen borzongató izgalmat.  Aztán mindegy, milyen a vége, a többi
néma csend, elmúlhatatlanul vibrál bennünk  a csodálatos előadás tízezervoltos nagyfe-
szültsége.
Eszenyi Enikő  varázsos rendezése,  ifj.Vidnyánszky Attila  korszakos bravúrja az Évad
Nagy Eseményévé avatja a Vígszínházi Hamletet.

ROMEÓ ÉS JÚLIA                       Uray Péter                    Fővárosi Nagycirkusz
     

Uray Péter  dobott már nagyot a  Sepsiszentgyörgyi M Stúdió  Romeó-jával,  kaposvári
osztályának Romeó és Júliá-ja is emlékezetes, most 18 alatti artistaiskolásokkal alkotott
igen eredetit. Eljátsszák a legendás történetet szavak nélkül, fantasztikus artista-számok
ölelésében, melyek szervesen illeszkednek a drámai cselekményhez.
Szoó Regina  mosolygó Júliája lenyűgöző kötéltánccal igazolja  mindennel szembeszálló,
erős jellemét,  Fehér Ádám  rúdon küzd, vakmerően szaltózik, az égre emeli vállán a ha-
lott Mercutiót.  A feketébe öltözött társulat  feszített derékkal hozza  a rivalizáló Capu-
let és Montague famíliákat,  változatos alakzatokban lüktető közege az előadásnak.
A gumiasztalon  őrült tempóban röpködnek a fiúk,  előre-hátra, nyújtott testtel, zsugor-
ban forogva, hátról, mellről is indítva félelmetes ugrás-kavalkádjukat. A trapéz-munka, a
rúdtánc, az ikáriai elemek is megtalálják helyüket a szédületes produkcióban, miközben
a bál, a szerelem első perce, a végzetes párbaj képei töretlenül sorjáznak.
Kiss Judit Irina  csak a két szerelmest öltözteti fehérbe,  míg a gyönyörű Halál Angyala,
a levegőben  Kovács Lídia  sötét bíborban lebeg.  Kiválóan válogatott  élő zene teremti
meg az hangzó atmoszférát,  a fényhatások pontosan rajzolják ki a konfliktusok erővona-
lait.
A bosszúszomjas Tybalt,  Kardos Levente robbanékonyságát tripla-szaltója is jelzi, a pár-
bajban éri utol  kihívóan keresett végzete.  Arat a halál,  a vaksors szeszélye Mercutiót
öli meg. A poétikus létezésű  Biritz Ákos  előzőleg egy kézzel gurtnin lengve fagyasztot-
ta meg ereinkben a vért, ahogy távozik belőle az élet, himnikus szárnyalással emelkedik
a magasba,  utolsó erejével lassulva idézi bravúros pózait,  míg végül dermedten hull alá
a feneketlen sírba. Felejthetetlen, katartikus csoda.
Nem bíztunk a  Fővárosi Nagycirkusz  színházi lét felé való merész nyitásában, ez a min-
den ízében eredeti produkció remélhetőleg csak az első fecskéje az új évszaknak. Meg-
hódítja a fiatalokat, újra érdemes cirkuszba járni, a gyermekeket bevezeti a színház vilá-
gába, minden korosztálynak igazi élmény. És a vájtszemű kritika is boldogan fejet hajt...
Uray Péter és az artista-ifjak  káprázatos előadása  korszakos fordulópont a magyar cir-
kusz-, immár színház-művészet történetében.

ANYÁM TYÚKJA 2                           Mácsai Pál                      Örkény István Színház
 

Imádtuk az Első Anyám Tyúkját, noha a Második Rókabőr sokszor rosszat jelent, most mé-
gis  minőségi ugrással robbant a  Második Anyám Tyúk-ja!  Hat vadonatúj fiatal  sistergő
energia-kvantumokkal turbózta még feljebb a nagyszerű koncepciót.
Patkós Márton  sztentori hangja tajtékzik a Föltámadott a tenger vízének viharzó árján,
Dóra Béla  Bakonya Párizs, Nadányi Zoltán versével leselkedik: "Nők a tetőkön és semmi
sincs a nőkön", az éhes férfihad lézerpillantásai négerbarnára égetik a vágyott testeket.
De még Kókai Tünde is átütő Petri Örökhétfőjének Petőfi téri melody-jában: "Megyünk
az Agyrém-térre... Tün-tet-ni!"
Novkov Máté láttatni képes a konyhába beforduló Petőfit, Jéger Zsombor izgága Kassák-
ként önmagával felesel. Szegény anyám csak egy dalt zongorázik - Zsigmond Emőke Kosz-
tolányiban gyengéden lírai, Szép Ernő Ne hidd-jében kihívó imperativusz: "Isten légy, ha
nincs!", mint Pszyché maga Lónyay Erzsébet kamaszosan szertelen, forró erotikája. Utá-
na az ágaskodó férfiasság kórusa döngöli a Weöres Rumba kákonyis "Bika, Biká"-ját.
A friss vér lüktetésében, a fiatalság izzó erőterében még inkább virul a régi gárda. Elmon-
dom hát mindenkinek - indít  Znamenák István, mélyről jöttek rideg keménysége recseg
Nagy Zsolt József Attilájában, a Születésnapomra is más Ficza István-nal, komor humorát
veszett düh hevíti.  Kerekes Éva  Szép Ernője mennyei mosolyú:  "Hová megy egy ákácle-
vél?",  Epres Attila  a párizsi nők hosszú sorát e-numera-lja,  Vajda Milán  lírai kolosszus-
ként negyvenéves Kosztolányi, avagy Petri György szikár Mosoly-a.
Gyanús, hogy Máthé Zsolt Nyelvtani gyakorlatait talán éppen a válogató Várady Szabolcs
költötte (?!?), nehéz ezt a derék Jókairól feltételezni.. Anno majd minden Pilinszkyt fej-
ből, illetve ("par coeur"), szívből fújtam, - úgy érzem, Pilinszky Pilinszkyt után nem lehet
másnak mondani. Mégis jó, hogy Pogány Judit hangján, letisztult egyszerűséggel megszó-
lal most és így még többekhez eljut: a gondolatok tonnányi sziklái "súlyos trappban" dö-
römbölnek a lelkek bezárt kapuin.
Láncra kéne verni Takács Nóra Dianá-t, hátborzongatóan rémít a Medvetánc félelmetes
Brumma, brumma, brummadzá!- ja, szerencsére a tündér i Für Anikó  elbűvölően áriázik
Határ Győző ismeretlen Üveggolyójában,  Csuja Imre  göcögve Futballistákat idéz,  hasra
vágódva figyelmeztet: "az a fontos, hová mész!", a Családi körben pedig aranyos helyszíni
közvetítést ad a bukolikus bájú falusi estéből, amit, hála az akkoriban még szigorú memo-
ritereknek, magában együtt dünnyög az egész közönség...
A rendező  Mácsai Pál  "fehérek közt egy európai",  a társulat fantasztikus produkciója
minket is egy kicsit azzá tesz.  Ezek már nem a kötelező versek , ezek létezésünk gránit-
alapjai, szavaikkal beszélünk, gondolataikból élünk. Ezt az előadást, csak bennünk muzsi-
káló, Hangtalan Könyvként visszük magunkkal Létezésünk Sivár Szigetére.

 
39 LÉPCSŐFOK                               Horgas Ádám                               Játékszín
     

Hagyján, hogy az alap egy Hitchcock-film, melyből  Patrick Barlow  alkotott színpadi játé-
kot,  de az minden képzeletet felülmúl,  hogy az elképesztő sebességgel váltakozó jelene-
tek messze gyorsabbak a legmerészebben vágott filmnél is...
A kulcs a vetített díszlet,  amely az unalomig ismert  háttér-imitációk helyett egy pulzálva
pergő, animált képsort jelent. Látunk egy szobafalat, odaperdül ajtó, ablak, fogas kerül a
sarokba, pálma az asztal mellé. Utcakép, forgatag, parasztudvar valahol Írországban, avagy
röpülőgépes üldözés, melyben a gépágyúk lövedékeit a menekülő hős egy asztallappal há-
rítja... Hihetetlen szellemesség, káprázatos kreativitás, egy könnyen kezelhető, szinte élő
díszlet invenciózus alkalmazása. Horgas Ádám egyedülállót alkot, már ezzel megkerülhetet-
len értéket hoz létre, a zenei anyag és a színészvezetés  mestermunkává hatványozza ren-
dezését.
Lengyel Tamás  a krimikalandok hőse,  aki követhetetlen tempóban  száguldozza végig az
előadást,  minden reagálása ül,  minden poénja telitalálat,  bámulatos lendülettel és álló-
-futó-képességgel cikázik  a cselekmény középpontjában.  Lévay Viktória   már a legelső
képben rejtői stílusú kést kap a hátába, a továbbiakban több tucat nőalakot formáz, élet-
korra, társadalmi helyzetre,  karakterre való tekintet nélkül,  a felismerhetetlenségig más
és más formában, remekül.
Két virtuóz színész, Nagy Sándor és az extraklasszis  Szirtes Balázs másfél óra alatt 40 sze-
repet képes eljátszani!  Balra ki, sapka le, zakó fel, pillanatok múlva jobbról be, erőltetés
nélkül bizony nem is lehet azonosítani a játszót és ez így megy  sistergően ördögi folyama-
tossággal,  lélegzetvétel nélkül, lenyűgöző tempóban. Hihetetlenül bravúros kettősük szé-
dületes viharzása nem zárja ki a csattanós dialógusok tökéletes megvalósítását, a komikum
és az attrakció chaplini szintézisét alkotva meg. Bevalljuk, nem tudunk idézni, nem tudunk
semmit kiemelni  ebből az ötlet-cunamiból,  bármelyik jelenetet  bármikor úgy néznék bá-
mulva újra, mintha soha nem láttuk volna...
Külön ki kell emelni  a háttérben dolgozó kellékes-öltöztető-díszitő csapatot, melynek pa-
rádés összmunkája egyenrangú értéke a nagyszerű előadásnak.  Dicséretes, hogy a finálé-
ban bekukkantanak egy pillanatra és így learathatják  a lelkes közönség vastapsát!  Nem is
akar véget érni az ünneplés,  amire a játszók ír-sztepp paródiája  még jócskán rátesz egy
szívlapátnyit...
A Játékszín egyre több alkotással tör be az élvonalba:  a 39 lépcsőfok Best of 2017!!!

KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER?   Frigyes András  Budaörsi Latinovits Sz.
     

Ötszemélyes bravúrdarab hatalomról, diktatúráról,  a bennünk rejlő uralomvágyról, - víg-
játéki formában.  Hajdu Bence játéktere ötletes, csak a pincefalak túl frissen pirosak az
alagsori állapotok ismeretében. Ám a játékkedv vehemens élénkséggel virul,  Cuki alvilág
lumpen,  Ilyés Róbert pisztolya szinte a falba lapítja a rémült társaságot.
Kicsit lassúdad indul, sok a szöszmötölés  a Gothai Almanach körül, csak  Böröndi Bence
bárkinek aláfekvő,  izgága alattvalója élénkíti a tempót.  A proletárdiktatúra azonban vá-
ratlanul véget ér,  visszaáll a régi rend,  Szemán Béla  csökött arisztokratája  dühödten
szónokol fajról, nemzetről, konszolidációról.  A töltött fegyver visszaköveteli a földet, az
elorzott zsebórát és az ősi dicsfényt.  Ahogy azonban  a nép egyszerű fia kapja kézbe, a
furmányos úri beszédet felváltja a "teringettét instállom".  Bregyán Péter  lubickol a po-
énok özönében, vastagon népiesíti el a szellemes textust. Népdal helyett Hajmási Péter
és a Kombiné, kombiné az ő nótája, a megfélemlítettek fergeteges tánccal vidítják.
Frigyesi András  legapróbb lehetőségét is kihasználja  Görgey Gábor szövegének, érzék-
letes karaktereket rajzol fel, találékonyan használja ki a színpadteret.  A Méltóságos Úr,
a Vadparaszt és a Hóttproli után  a Doktriner Értelmiségi is megkapja a magáét,  Chován
Gábor is csak a "humánus kegyetlenség" közegében tud gondolkodni, ha pisztoly akad a
kezébe. Csak a pompásan komédiázó, higanymozgású Böröndi Bence K. Mü-Müllere nem
kap lehetőséget, de hát ő mindig is leginkább alattvalókánt érzi jól magát.
Végül kiegyezésféle jön létre, (sajnos, csak a színpadon),  a felek színlelt egyenlőséggel
kerülgetik az életveszélyes tárgyat, óvakodva hagyják el rabságuk helyét. A tapsrend vé-
geztével megint kimennének az ajtón,  de az most már Zárva Van!  Meglepő fordulattal
folytatódik az örök játszma...
A hajdani Madách Színház-i bemutatón, /véletlenül?/, Nyitva!!! maradt itt az ajtó, a né-
pi keresztmetszet kénytelen-kelletlen kisétált a szabadságba.  Ahogy aznap, véletlenül?,
éppen beszakadt a Berlini Fal!
A Budaörsi Latinovits Színház  Frigyesi András rendezte új komédiájával pedig a Buda-
pest - Budaörs közti fal omladozik tovább...

TEXTÚRA 2017                                                                      Nemzeti Galéria
     

Friss szelek, új arcok, fiatalok! Alaposan rákapcsolt az évi rendes Textúra, a képek régi-
ek,  ám az írók, rendezők,  színészek, tervezők  egytől-egyig újoncok  az irodalmi képes
színházban.
Szalontay Tünde és Terhes Sándor  a jeges klímával ádámkosztümben küzdve is pompás
paródiát  rittyent  az  iszonyatosan rossz  "Főúri pár mint Ádám és Éva"  förmedvényre.
Csernus Tibor még ma is avangárd Újpesti rakpart-ja  Németh Gábor-t ihlette frappáns
kádár-kori jelenetre,  maga a festő gyötrődik  Adorjáni Bálint  képében az útlevél-cen-
zor  Fillár István  inkvizíciós szívatását állva.
Szabó Borbála  visszafordítá az idő kerekét,  a nagymama pelenkájától jut vissza a pólyá-
séig,  Kiss Diána Magdolna  anya és lánya életútjának  összes stációját  villanásnyi átala-
kulásokkal jeleníti meg.  A Turini Százak képét   Csőre Gábor  trikója hátán hordja, tör-
ténetüket  Kemény István  bontja ki  Bihari Sándor falusi zsánerképe alapján. A trendi
filmes hazaffyas agitkát prezentál,  maga Kossuth Lajos is  lánglelkű beszéddel száll be a
Filmalap meggyőzésébe.
Vámos Miklós megduplázza  Benczúr Gyula Olvasó nő-jét, a képmás dalra fakad, az élő
énekelve kontráz Kákonyi Árpád Rossini-s zenéjében. Bagossy László rendezése Szávai
Viktória és Ódor Kristóf  komikus duettjével igazi csemege!  Sodró Eliza  robbanékony
hévvel sziporkázik  Szvoren Edina  slágfertig vasúti monológjában, a közönség is besegít
a vőlegény és egy szúrósszemű asszonyság megszemélyesítésével.
A pálmát  egy ízig-vérig fiatal csapat viszi el:  a színiegyetemista  Walters Lili  rendezése
Nagy Koppány Zsolt  ideggyógyintézeti élet alatti képe  Kovács Krisztián-nak  kínál pa-
rádés lehetőséget.  Kúszva-mászva,  tajtékos révületben  cikázik fel s alá  Farkas István
Séta a víztoronynál 
 képe előtt:  mestermunka!
Ahogy az egész idei  Textúra  az energikus csapat nagyszerű teljesítménye.

ÉLETREVALÓK                                  Horgas Ádám                              Játékszín  

 

Jómódú úr a tolószékhez kötve - életerős, ingyenélő vagány: furcsa párosítás. A filmen már
jól ismert,  Eric Toledano és Oliver Nakache jegyezte történetből  Horgas Ádám készített
színpadi játékot, díszletet tervezett, zenét is komponált hozzá.
Az arisztokrata  Philippe  ápoló-segítőt keres,  sorra jönnek  a szakértő jelentkezők,  ám ő
egy nagyon oda nem illő, kemény prolifiút választ.  Komikus jelenetecskék,  hétköznapi szi-
tuációk révén ismerkedik a társadalmilag egymástól fényévnyi távolságra lévő két ember.
Vadász Gábor  erőteljes kiállású, energikus legény, lop is, csal is, ügyes trükkökkel evickél
az életben. öladatát jól végzi, vidám talpraesettsége elnyeri gazdája figyelmét.  Utcai múlt-
jából súlyos adósság terheli,  egy értékes műtárgy szemfüles eltulajdonítása  megoldást kí-
nál.
Szirtes Balázs  súlyos nagyfőnöke orgazdának is kiváló, de előbb-utóbb kiderül a disznóság,
valahogy vissza kell szerezni  a lopott holmit.  Jó, ha valaki úgy tud festeni,  hogy mázolmá-
nyát avangárd szenzációként veszik meg, kis szélhámosunk pénzügyi egyensúly egyből hely-
reáll.  Hirtling István  öregurát szerelmi vágyak gyötrik, levelezés útján keres partnert, vé-
gül ő is megtalálja titokzatos imádottját.
Horgas Ádám  apró momentumokból építkező rendezése töretlen lendülettel vezeti a cse-
lekményt, ülnek a poénok,
pontosan kidolgozottak a szituációk.  A humor oldja az ellenté-
teket, egyre inkább egy szép emberi kapcsolat kialakulásának örülhetünk.  Hirtling István
példás önfegyelemmel,  hitelesen formált játékkal éli mozdulatlanságát,  szellemi energiái
fonódnak az ellenpólus Driss, a fantasztikus elánú  Vadász Gábor  heves aktivitásával.
Sugárzóan elegáns ápolónőként, a régen látott, nagyszerű  Szölöskei Tímea  szerez emlé-
kezetes perceket. Az együttes összmunkája tökéletes, a két főszereplő bravúrját támoga-
tó környezet teszi lehetővé.
Lehet, hogy ziccer-darab,  de végtelenül emberi, az együttműködés, az együttérzés brilli-
áns kamaradarabja.  Persze, hogy szórakoztat,  az se semmi!,  de rólunk szól és nekünk. A
Játékszín  Horgas Ádám  munkájával újra bizonyítja életrevalóságát.

 
 
TAGADJ, TAGADJ, TAGADJ         Szabó Máté        Orlai        Hatszín Teátrum
     

Tagadják népek, nemzetek, bajnokok és a szegény hiszékeny nézők:  de mindenki tudja,
hogy ez a dopping-dolog valahol nagyon nem stimmel.  Jonathan Maitland  nagy érdeme,
hogy belenyúlt a darázsfészekbe,  sajnos, csak komótosan hömpölygő, feszültség nélküli
darabot tudott alkotni. Nincs igazi konfliktus, így katarzis sem. Nyilvánvaló, hogy minden
élsportoló vállalja az ismeretlen szerek használatát a siker és a pénz érthető vonzásában.
Nem tudhatjuk a kockázatot,  a szülők reménykedve  dobják gyermekeiket  a húsdaráló-
ba, az edzők, vezetők meg mit törődnek a károkkal.
A textus gyengéit azonban  kimunkált rendezés és nagyszerű színészgárda feledteti. Már
a színpadkép remek:  Ondraschek Péter  ovális keretezése pompás játékteret biztosít a
dialógok és a pantomimikus sportesemények számára.  Meglepő a zenei anyag, operaári-
ák sejtetik a lappangó tragédiát. /Persze csak a vájtfülűeknek, hiszen kevesen ismerik a
halott kisgyerek-siratót Boito Mefisztofeles-éből/.
Ficzere Béla  WADA-nyomozóként sikeresen érzékelteti a dopping-laborok után kullogó
tiltások hatástalanságát. /De mi már tudjuk, hogy az évek múlva listára kerülő drogok mi-
att,  hála a nyolc évig tárolt mintáknak, sorra buknak a szerencsétlen bajnokok, jórészt
a rövidtávfutók között is, ahogy a jelen úszócsodáit is rövidesen utoléri a végzet/.
Ellenlábas újságíró  Nagy Dániel Viktor,  ráadásul érzelmi károsult,  vívódásait kitűnő já-
tékkal jeleníti meg.  Sztarenki Dóri  imponáló fizikummal, elemi igazságérzettel képviseli
a fair play-t, nem tehet róla, hogy íróilag hiteltelen: élsportban maradni ma már csak til-
tott módszerekkel lehet.
Ullmann Mónika  finomhangolású manipulátor. Taktikusan keríti be áldozatát, a verseny-
ző neki karrierjében  csupán fogyóeszköz,  ahogy áldott emlékű sportorvosunk mondta:
"egy paci az istállóból". /Testközelből láttuk a kezdeti dopping-próbálkozásokat,  sztrich-
ninnel/!!!/ szurkált távolugrót, tablettázott futókat ("csak vitamin!"), impotenssé szteroi-
dozott kalapácsvetőt/. Az egyre érettebb munkákkal bizonyító színésznő alakításából ta-
lán csak egy kis  alattomos kígyóméreg hiányzik,  bár tudjuk, a legveszélyesebbek a nyá-
jas szépszavak.
Akiben az ellentmondások  konfliktussá érnek,  aki sokoldalú szerepformálásával gyújtó-
pontja az előadásnak: az a sorra jobbnál jobb figurákban feltűnő  Lovas Rozi. Ezt a sze-
repet is szuggesztív erővel,  lézerpontos poentírozással,  sajátos hangváltásokkal abszol-
válja.
Végül is  hogyan kezeljük ezek után  a versenysportot? Úgy, ahogy a színházat néznénk,
ha a színészeknek is  doppingolni kéne a jó játékhoz: élvezzük!, ne törődjünk  a titkolt
háttérrel...  De felejtsük el a pontversenyeket. a nemzeti dicsőséget!  Az nincs, csak a
versenyző érdeme marad, hiszen a doppingolók között ő a király. /És ne gondoljunk ez-
rekre, akik ugyanúgy koxoltatnak, mégsem érnek el a csúcsra/.
Lám: egy csak elég jó produkció is mennyi kérdést vet fel! Tehát szükséges, nézni kell
és mindenek előtt örülni  Szabó Máté  rendező és az eminens társulat dicséretes telje-
sítményének.

BALLADA KÉT SEBZETT HATTYÚRÓL               SZŰCS NELLI              Nemzeti
     

Először a Pugacsov-ban láttam,  láncra verve, kalodába zárva,  démoni erővel hozta a láza-
dó népvezért. Aztán a Tíz nap, ami megrengette a világot, melyben Viszockij  fehér tá-
bornokként a kormányzói vacsorasztalon szónokolt és a Hamlet kétszer,  Pesten és a Ta-
gankán.
A csupasz színpad hátfalánál ülve, majd a rivaldáig előrelépve, hangszálszaggató erővel or-
dította Paszternák Hamlet-dalát.  "Büty, ili nye büty": a nagymonológ közben elnyelte az
a híres, előre-hátra örvénylő, kétemeletnyi függöny-szörny.  Egy premier-bulin testközel-
ben órákig énekelt  nontemperiertes gitárjával a kézben,  sámáni fekete mágia, ájult bé-
nultságban hallgattuk, azóta sem éltem át ilyet.
Mert túl a letaglózó karizmán, mind az ötszáz dala félelmetes kitörése a brezsnyevi sötét-
ségben pangó orosz léleknek,  az ellenállás, a forradalom, a nép fájdalmas jajkiáltása. Ke-
véssé értettem akkor a szöveget, a későbbi fordítások igazolták a tudattalan ráérzéseket.
Hobo tolmácsolja a legendás dalokat, kiváló érzékkel állítja színpadra  Viszockij  tragikus
életét. Szerelme, Marina Vlady és egy telefonoskisasszony a másik két szereplő, rendben
van a dalköltő figurája, prózában átjönnek a versek is, de hát az ének kiábrándító, ráadá-
sul az otrombán duplájára erősített zenei alap is nyomja, Vlagyimir Viszockij helyett éne-
kelni teljesen reménytelen...
Vidnyánszky Attila  eminens rendezésében az előadás mégis lebilincselő: kettős szerep-
ben  Szűcs Nelli  bravúros alakítását csodálhatjuk. Ljudmilla kézikapcsolással adja-bontja
a vonalakat,  természetesen a lehallgatás és a napi /fel/jelentés is  munkaköri kötelessé-
ge. Falán az imádott Vologya képe, ahogy a 220 milliós országban mindenütt, ahol bányá-
szoktól, matrózoktól a lányokon-asszonyokon át a nomenklatúra csinovnyikjaiig mindenki
eszelősen hallgatja azt a tízmilliónyi, fakóvá másolt audio-kazettát...  Mert életében két,
tánczenésre formált kislemeze jelent meg,  szövegei meg soha!  Mégis ismerte a szovjet
ember, a mai napig bálványa egy népnek.
A színésznő duruzsol, vihog, kedveskedik a telefonba, majd néhány másodperc alatt a fel-
ső szintre futva, máris a világszép Marina Vlady-ként áll előttünk. Megelevenednek a meg-
ismerkedés percei,  a Moszkva-Párizs távszerelem őrülete,  a Kira Muratov-i Gyors rande-
-k, hosszú búcsúzások.  Ahogy a Moszkva-Ogyessza dalban áll,  a telefonoskisasszonyok
soron kívül adtak mindig vonalat nekik, de a távolság és a lezárt határ béklyóit csak ez a
földöntúli szerelem tudta letörni.
Végre mégis enged a szabad szótól rettegő hatalom, külföldön készül az egyetlen nagyle-
mez, melyet manapság is hallgatunk. A híres pár sorsát a moszkvai telefonoskisasszony je-
lenetei tagolják.  Tátott szájjal ámulunk  Szűcs Nelli  hahota-áriáján, az összes regiszter-
ben nevet, kacag, vinnyog és sikít, koloratúrszopránokat megszégyenítő változatossággal.
Amikor a háború után férfiak nélkül maradt asszonyokról beszél, akik az arra vetődő kato-
náknak könyörögnek: "Adjatok nekünk gyerekeket!", az előadás katartikus csúcsát éljük
át.  Beregszászi, debreceni remeklések után mostani színháza nem kényeztette jó szere-
pekkel, a Fedák Sári mellett most ez a másik jelenidejű alkotás, amely megerősíti helyét
a magyar színművészet élvonalában.
Mindenkinek látni kell! Azoknak könnyebb, akik ebből a darabból ismerik meg Viszockijt,
biztos, hogy utána eredetiben is kíváncsiak lesznek rá. Hobo színdarabja és  Szűcs Nelli
elementáris játéka ritka ajándéka a Nemzeti Színház-nak.

A FALU ROSSZA     Mohácsi János    Szombathelyi W. S. Színház     Városmajor
 

Először Kaposváron láttunk  népszínműből alkotott színházi előadást:  Molnár Piroská-val a
Sári bíró-t.  Akkoriban meglepő volt , hogy lesajnált műfaj is szolgáltathat használható alap-
anyagot.  Jóval a félsikerű  Sárga csikó után  Mohácsiék  választása most telitalálatnak bizo-
nyul.
A falu népe  Feledi nagygazda fia és nevelt lánya eljegyzésére készül.  A veszettül csivitelő
asszonynépség sorában   Nagy Cili és Fekete Linda  viszi a prímet, az olykor patikus is tisz-
telendő,  Mertz Tibor  foghúzásban,  ékesszólásban egyaránt remekel.  Ötpercenként har-
sány nótázásba csap az emelkedett hangulat, messzire kihallatszik   Bányai Kelemen Barna
formátumos baritonja.  A cselekményt kusza szerelmi szálak szövik át,  csomópontjukban a
mindenkit maga alá gyűrő Falu Rossza áll. Ragyogóan előkészített jelenetben, fokosát csat-
togtatva, duhaj részegen  be is tántorog,  Kenderes Csaba  már az első pillanattól brutális
energiájú figurát testesít meg.
A Mohácsi-textus nem fukarkodik zaftos poénokkal,  egyidejűleg cikáznak  mutatós gesztu-
sok,  minden szereplő megkapja  a maga ziccerét.  Ellenállhatatlan sodrása van az "istentől
elrugaszkodott" nagyszerű zenekarnak,  melynek népies  hegedű-cimbalom-bőgő  felállását
harmonika és basszusklarinét/!!!/ gazdagítja.  Kovács Márton  nagyrészt  mulatós nótákból,
népdalokból komponált zenéje parázs atmoszférát teremt, a táncok, tömegmozgások Tóth
Richárd
  koreográfiáját dicsérik.
A színfalak mögül varázsos énekszó hallik, a Szombathelyen nagy színésznővé érett  Bánfalvi
Eszter  Finum Rózsija lép be merészen dekoltált lila kisestélyiben, suhintó gereblyéje alatt
ijedten hajladoznak a népek. Amennyire pompás  Edvi Henrietta depresszív Boriskája, any-
nyira feleslegesen túlhabzó Sodró Eliza a tehetetlenné fegyelmezett Matusek Attila meny-
asszonyaként. A férfiak kompániájából szederfa törzsön magasodik ki  Kálmánchelyi Zoltán
szóhoz alig jutó,  alkesz kántortanítója,  Alberti Zsófi  addig prézsmitá l a makkhetes kocs-
máros  Trokán Péter-rel,  míg végül az ijedtében  úgy isten igazában felmagasztosul. (Deus
ex kármentő).
Az  intrikus-trióban  Szerémi Zoltán és Endrődy Krisztián  önkéntes tűzoltók  engedelmes
szolgái a bődületes szuggesztiójú  Bajomi Nagy György  Gonosz Pistá-jának.  A fantasztikus
színész ellenállhatatlan hitelességét, vitális humorát még  a falusias dizájnú járókerettel be-
csoszogó feleség,  Vlahovics Edit  sem tudja megfékezni.
Az innovatív dramaturgia  majdnem tragikus tetőpontig ível,  az utolsó képben  lefektetik a
Mágnás Miska-i  síneket,  de cintányéros bevagonírozás helyett  a párokat szépen összebo-
ronáló befejezés következik. Az álompár, az elsöprő energiájú  Bányai Kelemen Barna és a
csábítóan csodálatos  Bánfalvi Eszter  végre összekerül,  ki ki megleli a hozzá illőt,  csak a
derék Göndör Sándor szolgalegénynek, a javuló félben igyekvő Falu Rosszának jut a resztli.
Ám ez mit sem változtat  Kenderes Csaba  karizmatikus erejű játékának  felsőfokú megítélé-
sén, dinamikus éneke, sűrű színpadi jelenléte delikát kincse az előadásnak.
Mohácsi János  újra bebizonyítá, lehet olyan színházat csinálni, amely egyénien eredeti, a
legfinnyásabb szakmai elvárást is kielégíti, ezzel együtt népszerűen közönségbarát. Végre a
budapestiek is láthatták, kár, hogy csak egyszer.

   
A HÜLYÉJE     Szőcs Artúr     Miskolci Nemzeti Színház      Városmajori Színpad
 

Már az első pillanatban  megüt!  Árvai György  díszletében a hátfalon  gigászi képtömeg ör-
vénylik, csókolózó operett hősök, virágcsokréták, szecessziós elemek. Aztán a forgószínpad
túlfelén hatalmas kutyafej díszeleg,  de még a karosszéken is  szőke bombázó mosolyog. Jó
messze távolodik a silány natúrától, előlegezi a stilizált játék abszurditását.
Pedig ezt a Feydeau-t de sokszor elrontották már!  Szőcs Artúr  eredeti látásmóddal, pom-
pás szövegélénkítéssel, egyre fokozódó tempóban pergeti a félreértések kavalkádját. Az el-
ső kép a frenetikus  Harsányi Attila - Lajos András  kettőssel  magasra teszi a lécet, ráadá-
sul szédületes aurájával  Czakó Julianna  is színre lép.  Az időnként dörgő hangon bejelen-
tést tevő inas, a nagyon fekete Jean-ben éppen csak felismerjük a rendező urat, a színház-
ban még csak  első évadát töltő  Rózsa Krisztián  virtuóz eleganciával,  könnyedén illeszke-
dik a nagyszerű együttesbe.  De nem marad le  az egyre értetlenebb  Jancsó Dóra  sem, a
hölgyek egyébként varázsos pillangókként röpködnek  Szűcs Edit  frappáns jelmezeiben.
A miskolci szcenika  győzhetetlen ütőkártyája a forgószínpad.  Hamlet, Kivilágos kivirradtig,
Parasztopera - megannyi látványcsoda!  Átfordulunk a hotel-képbe,  a méretes duplaágyon
Rusznák Adrienn  mutatja be gumiköteles gimnasztikáját,  Rózsa Krisztián Redillon-ja akro-
batikus ugrások, vetődések mellett térden becsúszó szerelmi hozzáállással fokozza a hatást.
Varga Andrea  dús perfekcióval nyomja az angolt, Salat Lehel parancsnoki hangereje meg-
törik  Nádasy Erika  nagykomikai siketségén.  A követhetetlen forgatagban  mindenki lukra
fut, csak a közönség nyertes a szédületes humor-cunamiban.
És még mindig van feljebb!  A kutyafreskó alatt összefutnak a baljós szálak, rászedett balek
itt az összes szereplő, csupán  Szőcs Artúr  immár slafrokos arab Gerome-ja uralja fölénye-
sen a szituációkat.  Neki elég egy-egy tőmondat, sőt szó!, ("krumpli"), poénjai telitalálatok.
Harsányi Attila  sokszorosan átvert hülyéjeként szélsőséges gesztus- és mimikai kombináci-
ókkal triumfál,  Czakó Julianna  káprázatos alakítását frivol vetkőzéssel tetőzi.
Frenetikus előadás,  bátor irányultsággal az abszurd felé, páratlan összmunka, kiváló együt-
tes. Az Évad Hőse  a Miskolci Nemzeti Színház:  Bakkhánsnők, Boldogtalanok, Kivilágos ki-
virradtig, Elza pilóta, A mi osztályunk, Játék a kastélyban... - és az egyenrangú komédia,
Szőcs Artúr  lehengerlő rendezése, A hülyéje.

MÁGNÁS MISKA   Rusznyák Gábor   Kecskeméti Katona József Sz.  Városmajor
 


Amióta a kaposvári sínekről cintányérosan kigördült a Mágnás Miska vagon,  Mohácsi János
innovatív változata  örökéletű csemegeként édesíti a hazai repertoárt.  A szituációk drama-
turgiája,  a dalszövegek  Geszti Péter-e,  Rusznyák Gábor  rendezése  eleve biztosítja a ki-
robbanó sikert.
A grófi családfő  Kőszegi Ákos  komikusan  KorlátHolt,  Tihanyi Ildi  bíbor bársonycsodájá-
ban   Csapó Virág  fenséges anya,  Réti Erika  nagymamája együttérző ravaszsággal látja át
a történteket. A szélütött Pixi-Mixi,  Nagy Viktor és Zayzon Zsolt  párosában hozományra
vadászik,  de azért a mosogatólánynak is "Hopsza Sári"-módra csapja a szelet.  Sirkó László
mesteri alakításban mutatja meg a osztrák komornyik ízlésbeli szellemi fölényét, az első fel-
vonást kimunkált expozíció juttatja a konfliktusok feneketlen gödrébe.  Dobó Enikő eman-
cipált grófkisasszonya  különösen a színészi megformálásban tűnik ki, a fickós kiállású  Orth 
Péter  
aktívan szimpatikus figura és még jól is énekel. Az első finálé  Hajdú Melinda  lenyű-
gözően expresszív játékában, a "Fáj, fáj a szívem" átütően árnyalt dallamával csúcsra hág.
Rusznyák Gábor  kedvence a forgószínpad,  nagyszerűen használja ki  Debreczeni Borbála
pompás kastély-díszletének mind a négy oldalát,  a kórus és a táncosok bevonása is minta-
szerű, a humor-petárdák pergőtüze leterít, a fényekkel kiemelt dalbetétek illúziótkeltően
szólnak.  A "vasi gyerek vagyok" legényes kezdése után  Szemenyei János Tasziló grófként
mutat egyre többet, éneke, játéka egyaránt nagyszerű,  Hajdú Melinda tüzes Marcsájával
vívott szó- és box-párbaj, az elképesztő vitalitással ropott  "Csiribiri, csiribiri kék dolmány", 
Barta Dóri 
 veszett koreográfiájával, a szinte katartikus extázisig fokozza a hangulatot.
Nagyoperett, nagyforma, ragyogó kiállításban, az együttes példás összmunkájával nemcsak
közönségkedvenc,  a vájtszeműeket is maradéktalanul meghódítja. A korszerűsített hagyo-
mány kecskeméti példája tomboló siker a Városmajori Színpadon is.

A JÁTÉKOS                         Fehér Balázs Benő                         Radnóti Színház 

 

Csábítóan csillognak a függöny aranyzsinórjai, játékos villogásuk előlegezi az aranyesőt és
a végzetes szenvedélyt.  Igen szimpatikus fiatalember mutatja be a szereplőket,  lassúdad
sodródunk a fénycsövekből álló, forgószínpadon forgó rulettasztalig.
Fekete Ádám  nagyszerű dramatizálása  igazi színművet formált az elbeszélésből,  végig ki-
bontotta a cselekményt, az ifjú hős története szinte a nagymama tragikus játszmája után
kezdődik.  Addig narrátor, kissé szerelmi alany,  de játékszenvedélye csak a második rész-
ben gyűri le.
Rulettenburg szerencsevadászai, a kétes nyerési lehetőségek mellett leginkább a nagyma-
ma örökségére ácsingóznak,  Schneider Zoltán sikkasztó tábornoka,  Molnár Áron  szere-
lő-overálos/?!?/ franciája  kitűnő zsánerfigura.  Csomós Mari  atomhajtású  kerekesszéken
robban a színre, két nagy jelenetet ural mesterien a zéró-liturgia delíriumában.
Fehér Balázs Benő  ragyogóan komponálja meg a szituációkat,  elegánsak a világítási váltá-
sok, hevesen izgalmas a játék.  Fekete Ádám  eminens dialógusai  könnyedén peregnek a
a sűrűn cserélődő szereplők között, a feszültség a végzetes veszteség pillanatában ér el a
csúcsra, a pénzük után a rulettasztal körül loholók halálfutása után.
A fiatal házitanító "ucsityel"  igazi élete  most kezdődik.  Segíteni akar szerelmén,  nagyot
kaszál a vörös-feketén,  a csalfa szerencse  megtévesztő módon  rántja le  az uralhatatlan
játékkényszer örvényeibe.  Vilmányi Benett,  még egyetemi hallgató  éretten hiteles ala-
kítása az előadás legnagyobb erőssége.  Fiúsan hetyke, fürgén deklamál,  jól feltalálja ma-
gát a változatos helyzetekben. Kár, hogy a szerelmi szál, Polina érdektelen halványsága mi-
att elsikkad, míg a szenvtelen Mr. Astley,  Rusznák András  személyében szépen ellenpon-
tozza lecsúszó létezését.
Sugárzó fénypont Mademoiselle Blancheként  Lovas Rozi, fölényesen frivol, szimpatikusan
életművész, kalandornői stílusát szuggesztív tehetség szentesíti. Dinamikus mozgása, találó
szavai, egész színpadi létezése pompás bravúr.
Fehér Balázs Benő  elsőrangú rendezése és  Vilmányi Benett fantasztikus bemutatkozása
igazolja a  Radnóti Színház  ifjú erőkbe vetett,  példamutató bizalmát.  Korszerű, érdekes
produkció, amely a nagyközönségnek is tetszeni fog.

 
 
GÉZAGYEREK                               Soós Péter                                Pinceszínház
     

A címszereplő hiánya és az állandóan lezuhanó függöny  azzal a idegesítő szörnyzenével
lenyomta a produkciót. Erős vigasz  Kaszás Gergő és a már majdnem elfelejtett, iszonya-
tosan erős  Tóth Zoltán  bravúros párosa!!!

 

GRUND KONCERT                                  Vígszínház                                 Május 1  

 

Jól megvárakoztatják a lelkes tömeget, de ez már ilyen jó magyar szokás. A Májusfa felállí-
tása után azonban már az első szám lázba hozza  a Pál utczai fiúk lelkes közönségét.  Mert
azt mindenki látta, legalább egyszer...
Persze, hogy a  Grund-dal indít, hiszen az rólunk szól!  Wunderlich József, alias Boka éne-
kel kapitányi minőségben, mögötte az ördöngős kezű  Medveczky Balázs ül a doboknál. A
konferanszié  Fesztbaum Béla,  a billentyűk és a szájmuzsika nagymestere, másodikként az
igencsak aktuális Einstand szól, az egyik vörösinges Barabás,  Ember Márk  szólójával. Még
mindig iskolai téma a  Pink Floyd Education-je, míg a névelőd  Pál utcai fiúk zenekar szá-
ma kedves főhajtásként értelmezhető.
A zenekarvezető Béla pompás gitárszólókkal is kitűnik, az egész hangzás tökéletesen muzi-
kális, arányos és imponáló. Ember Márk szaxofonnal is remekel, a bődületes ritmusalapot
adó  Zoltán Áron  a Johnny be good-dal teszi fel a koronát.
Ráadásként együtt énekeljük a Grund-dalt,  amely a változást akaró ifjú nemzedék himnu-
sza lészen: "Ez a mi hazánk", "Álljunk ki!" " Miért félnénk?"

 
 
  

MOSZKVA PETUSKI                    Tamási Zoltán                 Thália Arizona Stúdió  

 

"Néhány perccel tíz előtt ott reszkettem az Édesség-bolt előtt, őrjöngve várva a nyitást és
az első csoki-belövést.  Korfu, Melódia, Tibi és NagyMogyorós..., Túró Rudiból 5-6,  Kettes
nápolyiból,  Csokis Parányból fél kiló volt  a napi betevő.  Régen lejöttem már az Anyagról,
de még olvasmányaimban is kerülöm  Hemingway-t és a  Nyakánkság Kocsmái  előtt szemle-
sütve surranok el..." - vall függőségéről az  ElepHánt-lételőd. - Van hát fogalmunk a szenve-
délybetegségről,  az alkohol vonatkozásában ismereteinket  azonban csak közvetve szerez-
tük,  a film /Férfiszenvedély 1935/ és az irodalom /Hajnóczy/ klasszisaitól. Míg az utóbbi in-
kább szánandóan tragikusan, Venyegyikt Jerofejev gyengéd humorral, globális fantáziával
ábrázolja hőse, azaz saját maga stációit. Máté Gábor többórás hangjátéka Balkay Géza Ve-
nyicskáját őrzi az örökkévalóságnak,  a JAK-füzetek vékonyka Moszkva-Petuski-ja féltve őr-
zött kincse az utolsó igazán könyvolvasó generációnak.  Tamási Zoltán csalhatatlan érzék-
kel dramatizálta a kisregényt, merített hozzá a  Gothár Péter által rendezett, ritka évjára-
tú színháztörténeti aszúborrá nemesedett  Walpurgis éjből is. Leleményes a játéktér a va-
riábilis padokkal és az eldőlésgátolt palackokkal,  amelyek a poétikus fináléban a Kreml fé-
nyeit is reprezentálják. Az eltanácsolt egyetemista és kirúgott kábelfektető  üvegágyban
ébred és koporsójára  göröngyök helyett italos göngyölegek hullanak.  A főszereplő sike-
sen kerüli el a részegábrázolás csábító sztereotípiáit,a kiszolgáltatott esettséget fizikailag
bámulatos gesztus-kombinációkkal,  színészileg a teljes lelki azonosulás szuggesztív intenzi-
tásával jeleníti meg. Nem dülöngél, nem esik orra,  testtartása, hangja mégis a kiszámítha-
tatlan bizonytalanságot fejezi ki,  a tudatvesztés tucatnyi állomását járja végig, a vakmerő
asszociációk és veszélyes hallucinációk egyre sötétebb bugyrait tárva fel.  Bár a koktélok
regiszteréből fájó szívvel hiányoljuk  a "Komszomolka Könnye" és a  szűzdohány-levélen ér-
lelt "Csecsen-Ingus Ádáz " mirákulumokat, a "Szuka Bele" nyíltszíni kikeverése és "lassú kor-
tyokban"  történő elfogyasztása  mámoros kárpótlást jelent.  Két őrangyala,  Tóth Eszter
és  Fodor Annamária  mitikus metamorfózisok   bravúros kettőseivel követi útján. Kőszívű
pincérnők, egykedvű útitársak,  szeszkazán kábelfektetők, a munkásszállás egyesült prole-
tárjai, - de a haladó értelmiséget is frappánsan ábrázolják: a korrupt kalauz, a kemény fő-
nök, az enervált kórházi személyzet  tökéletes kórképét rajzolják meg villanásnyi portrék-
ban.  Oroszul énekelnek,  mint a volga-parti  lányok,  Fodor Annamária  színészi munkája
egyenesen az egész év legjobbjai közé sorolható.
Tamási Zoltán ezerszínű alakításában letaglózó szuggesztivitással hozza  az élőbeszéd és a
színészi alakformálás közvetítette belső történések extrém közléseit. Naturális és érzéke-
nyen stilizált párhuzamosan,  zsigerien vegetatív,  roncsolt tudatával is  hiperinteligensen
személyes. Megtalálta íróját, megalkotta drámáját, Venyicska legendás figurájában megte-
teremtette kisajátíthatatlan mitologikus hősét.
A majd' tíz éve a  Stúdió K-s  előadás után írottak szó szerint  most is megállják helyüket,
végre a Tháliában is láthattunk értékes produkciót.
A darab megtekintése előtt, avagy után, forgassuk azért a  Sajó László-féle Öt és feles-t,
pestkörnyéki vasúti kocsmáink kispályás bédekkerét... Hű, de közeli is az a Petuski!

 
 
 

AZ ÉTKEZÉS ÁRTALMASSÁGÁRÓL        Znamenák István         Orlai        Jurányi  

 

A /derék/bőség zavara. A Magyar mesék előadásánál az első hármon betegre röhögtük ma-
gunkat, azután csak bámultuk Parti Nagy Lajost  a színpadon, nem bírtuk tovább befogadni
parttalan tobzódó poén-áradatát,  húsz perc hahota-cunami után beállt a hasizmok merev-
görcse,  csak néztük csodálva a nagyszerű  Mészáros Máté-t, aki elképesztő gazdagságú já-
tékkal ontotta a gyönyörű textust.  Ahogy Ő beszorult  a vallató-gyóntató székbe, úgy gör-
csöltünk rá az emészthetetlen humormennyiségre.  Minden elismerés a rendezőnek, a szí-
nésznek, de ez így túl sok.
A nem olvasók természetesen jól járnak,  ízes ízelítőt kapnak  Parti Nagy Lajos  mestersza-
kácsi művészetéből, de azoknak, akik még olvasnak néha, inkább az olvasást ajánlanánk. És
vissza is csatolhatnánk még első novelláskötetének evőbajnoki opuszához, melynek motívu-
mai a  Taxidermia  képsorait ihlették.

 
 

EGY NYÁRI NAP                             Cseh Judit                             Magyar Színház   

 

Nem tragikus, nem úgy húsbavágó, mint általában a darabjai, de azért kettős öngyilkossági
kísérlettel indul, ebből Szép Ernő többet tudott kihozni, de Mrozek egyfelvonásosa is ked-
ves, szórakoztató játék, amellett nagyszerű szerepeket kínál három színésznek.
A két, örökösen filozofáló, deprimált halál madár mellett mint a Nagybetűs Élet csábító dé-
mona jelenik meg a  Nő,  az első pillanattól átütően szuggesztív  Járó Zsuzsa.  A férfiak ve-
szett szellemi párviadala hidegen hagyja , kissé jobban tetszik neki  Balsik,  Ágoston Péter
trikós fiatalembere, bár a strandon hasznavehetetlen, mivel nem tud úszni.  Sik, a neve el-
lenére eddig nem nagyon sikeres,  cilinderesen elegáns úr,  Mészáros Máté  tömbszerűen
súlyos alakításában kemény ellenpontja a tétovázó ifjúi lendületnek.
Cseh Judit  egyik első munkája bizonyítja rendezői képességeit, szépen fogja össze a míve-
sen kimunkált dialógokat, találó a színházi képkeretbe ki-belépő játszók és a háttérvetítés
alkalmazása. Komikus pillanatokon át  lassúdad halad a cselekmény, annál erősebb a végki-
fejlet váratlan csattanója.  Lehet, hogy abszurdabb,  karcosabb stílusban  még hitelesebb
lenne, de így is végig figyelmet keltő, kellemes élmény. Két kiváló aktor bizonyítja, hogy a
kőszínházon kívül is van sokkal jobb élet..., jelenlétük egymagában sikerre viszi a darabot,
a színészi játék mesterszintje kárpótol a hiányosságokért:  Járó Zsuzsa és Mészáros Máté
érett
színpadi jelenléte, szituációteremtő készsége olyan alap, amelyhez az ifjú  Ágoston
Péter 
 realisztikusabb hozzáállása,  meglepő módon,  kitűnően  illeszkedik.  A triumvirátus
eminens munkája megérdemelt sikerre viszi a könnyedre hangolt Mrozek-opuszt.

 
 

LESZÁMOLÁS VELEM      Nagy Dániel Viktor     Rába Roland      Orlai     Jurányi

 

Belép egy szimpatikus fiatalember,  tűsarkúban jár,  de nem tipeg, nem affektál, nem női-
es, köznapian egyszerű. Elmondja történetét. nem a szokott coming out, hiszen gyermek-
korától tudja, érzi, hogy nagyon más, mint a többiek.
Amikor anno egy álltóhelyünkben elolvastuk  Édouard Louis  önéletírását,  nem hittük el,
hogy egy faluban,  a kilencvenes években,  száz kilométerre Párizstól,  ennyire brutálisan
középkori szellemi szinten élnek emberek.  Ahhoz képest Tar Sándor A mi utcánk-ja, vagy
Borbély Szilárd Nincstelenek-jének világa szinte idill.  Rába Roland és Zöldi Gergely adap-
tációja majdhogynem mondatról mondatra emeli át a szörnyűséges környezet képeit.
A családtagok kétsíkú kartonfigurákként jelennek meg,  kicsit zavar,  hogy mindegyik más
stílusú,  miközben ezek  a gyermek Eddy saját rajzai! - sokkal egységesebbek lehetnének.
De végül is lényegtelen,  Nagy Dániel Viktor  gesztusai, hangváltásai  érzékletesen jelení-
tik meg a gyilkos panoptikumot.  Mert a szülők, a testvérek,  az iskolatársak folyamatosan
megszégyenítik, kínozzák, alázzák a fekete bárányt.
Az ifjú színész a kőszínházon kívüli, igazi színházi szféra  káprázatos Jolly Jokere. A  Római
vakáció
-ban pillanatokon belül váltogatott hét epizódfigurát,  nagyszerű volt énekes belé-
pője, az Edith és Marleneben még azt is eljátszotta, hogy hogy nem tud énekelni..., mint
Két urat egy fenékkel szolgáló inas parádés játékkal hatványozta magát.  De itt most nyo-
ma sincs az imponáló bravúroknak,  nincs poén-áradat,  nincs ötlet-parádé.  Nagy Dániel
Viktor 
 a teljes belső átlényegülés csodájaként teremti meg Eddy figuráját.  Sajnáltatás,
túlzások helyett  tárgyilagos hangon álltja elénk a borzalmas kamaszkor rettenetes stáció-
it.  Nincs kedvünk kuncogni  az önvédelemből kikínlódott csajozásokon,  a "tökössé" válás
próbálkozásain,  minden szó mögött a beszorított lélek rettenetes tragédiája érződik, ka-
tartikus pillanat,  mikor suttogva szuggerálja  a felvételiztetőt:  "Segítsen! Mentsen meg!"
Az egyetlen menekülési út a tehetség, a művészet adta végleges kilépés  a halálos közeg-
ből.
Rába Roland  rendezői külső szeme pontosan alakítja a szituációkat, a gyors befejezés kü-
lön érdem: a torokszorító történések után,  győzelmi békében,  gyönyörű momentummal
zárul az előadás.  Eddy leszámol a múltjával ,  de nem betonozza magába, kiírja, elmondja,
Nagy Dániel Viktor  mennyei lassúsággal,  sorjában földre dönti a papírmasé figurákat, a
családi fertő  már csak  egy hulladékhalmaz.  Komótosan mozog,  kimosolyog a nézőtérre,
elindul a taps, de ő csak rakosgat tovább,  de mit taps!, ez ujjongás, öröm és forró köszö-
net. Aztán csak áll előttünk a csodálatos Színész..., - Színész!! - Színész!!!  EMBER.

 
 
 

PRAH                  Tóth Géza                 Karaván Színház               Pinceszínház

 

Mi tehet egy emberpárt tragikusan boldogtalanná? Egy lottó-főnyeremény. Spiró György
végletekig kiélezett logikai konstrukciója  iszonyatos éleslátással  tárja elénk  az abszurd
szituáció stációit.
Somogyi Zoltán  díszlete, az  I'm on-line  teréhez hasonlóan, grafikus rajzolatokból épít-
kezik, kétdimenziós  a vízcsap, a kancsó,  még a bútorok is.  A szereplők ruházata  ugyan-
ilyen stilizált, vonalhálós papíröltözetben élnek.  Lehetnek kivágandó ábrák, fekete-fehér
illusztrációk, bármik, csak hús-vér emberek nem. Mozgásuk panoptikumszerűen szögletes,
nézésük merev, papírbabák, a megszólaló mondatok szócsövei.
A totális stilizációban csak a dialógusok valósak.  Az örömtáncot járó férj alig tudja kibök-
ni a végén, hogy:  Nyertünk!  Nyári Oszkár  szangvinikus, heves érzelemkitörésekben tob-
zódó nagy gyerek, a felesége katatón arcú, élettelen pillantású, kőmerev bálvány.  Nyári
Szilvia, 
akit leginkább  operett-primadonnaként ismertünk, hihetetlen átlényegüléssel al-
kotja meg a totális negatívizmus élőhalott jégszobrát.
Tóth Géza  aprólékos elemzéssel,  mondatról mondatra rétegezi  a dialógus-párbaj össze-
csapásait,  a két végletesen ambivalens karakter ütközése  egyre gyilkosabb feszültséggel
telíti a jeleneteket.  Nem is tudjuk ki mellé álljunk, persze, szeretnénk, ha legalább egyi-
kőjük eljutna a boldogulásig,  de végül elsodor  a kíméletlenül következetes szerkezet és
az előadás elementáris lendülete.
Nyári Szilvia és Nyári Oszkár fantasztikus intenzitású, lézerpontos játéka az évad kiemel-
kedő produkciójává avatja  Spiró György  hatalmas kihívást jelentő tragikomikus abszurd-
ját.

 
 

ÉLETREVALÓK                                  Horgas Ádám                              Játékszín  

 

Jómódú úr a tolószékhez kötve - életerős, ingyenélő vagány: furcsa párosítás. A filmen már
jól ismert,  Eric Toledano és Oliver Nakache jegyezte történetből  Horgas Ádám készített
színpadi játékot, díszletet tervezett, zenét is komponált hozzá.
Az arisztokrata  Philippe  ápoló-segítőt keres,  sorra jönnek  a szakértő jelentkezők,  ám ő
egy nagyon oda nem illő, kemény prolifiút választ.  Komikus jelenetecskék,  hétköznapi szi-
tuációk révén ismerkedik a társadalmilag egymástól fényévnyi távolságra lévő két ember.
Vadász Gábor  erőteljes kiállású, energikus legény, lop is, csal is, ügyes trükkökkel evickél
az életben. öladatát jól végzi, vidám talpraesettsége elnyeri gazdája figyelmét.  Utcai múlt-
jából súlyos adósság terheli,  egy értékes műtárgy szemfüles eltulajdonítása  megoldást kí-
nál.
Szirtes Balázs  súlyos nagyfőnöke orgazdának is kiváló, de előbb-utóbb kiderül a disznóság,
valahogy vissza kell szerezni  a lopott holmit.  Jó, ha valaki úgy tud festeni,  hogy mázolmá-
nyát avangárd szenzációként veszik meg, kis szélhámosunk pénzügyi egyensúly egyből hely-
reáll.  Hirtling István  öregurát szerelmi vágyak gyötrik, levelezés útján keres partnert, vé-
gül ő is megtalálja titokzatos imádottját.
Horgas Ádám  apró momentumokból építkező rendezése töretlen lendülettel vezeti a cse-
lekményt, ülnek a poénok,
pontosan kidolgozottak a szituációk.  A humor oldja az ellenté-
teket, egyre inkább egy szép emberi kapcsolat kialakulásának örülhetünk.  Hirtling István
példás önfegyelemmel,  hitelesen formált játékkal éli mozdulatlanságát,  szellemi energiái
fonódnak az ellenpólus Driss, a fantasztikus elánú  Vadász Gábor  heves aktivitásával.
Sugárzóan elegáns ápolónőként, a régen látott, nagyszerű  Szölöskei Tímea  szerez emlé-
kezetes perceket. Az együttes összmunkája tökéletes, a két főszereplő bravúrját támoga-
tó környezet teszi lehetővé.
Lehet, hogy ziccer-darab,  de végtelenül emberi, az együttműködés, az együttérzés brilli-
áns kamaradarabja.  Persze, hogy szórakoztat,  az se semmi!,  de rólunk szól és nekünk. A
Játékszín  Horgas Ádám  munkájával újra bizonyítja életrevalóságát.

 
 

A FEHÉR KÓR                  Frigyesi András               Budaörsi Latinovits Színház

 

Capek a Harc a szalamandrákkal-ban alaposan ráijeszt kortársaira, de mennyivel félelmete-
sebb egy gonosz vírus,  mint egy jámbor kétéltű... Frigyesi András  darabválasztása bátor,
aktuális, irányt mutató.  A pusztulás idején kiviláglanak a hatalmasok hitvány érdekei, hull-
jon a szegény férgese!, addig meg elbujkálunk  az orvostudomány sáncai mögött.  A krízis
szabadkezet enged az erőszaknak, háborúnak, diktatúrának.
Galén doktor megtalálja a kór ellenszerét,  orvosi esküjét sutba dobva, nemes célú zsaro-
lásra próbálja felhasználni. Csak a szegényeket gyógyítja, a gazdagok, hatalmasok csak ak-
kor jöhetnek,  ha összefogva megakadályozzák a vérontást.  P.Petőcz András,  számunkra
ismeretlen  fiatal színész  átütő hitelességgel,  erőteljes gesztusokkal hozza  a pozitív hős
ritka erejű figuráját.
Az ellenoldalon a kórházigazgató  Sipos Imre  áll, formátumos,  a jó és rossz között lavíro-
zó szálfaalkata áll. Párharcuk erőterében Krüg báró,   Bregyán Péter  a középpont, saját
tragédiája majdnem lehetővé teszi az utópisztikus megoldást.  Az örök kisember, a párat-
lan  Ilyés Róbert, pillanatnyi előnyök érdekében nem nagyon törődik a körötte zajló iszo-
nyattal, talán csak akkor rendül meg egy kicsit, mikor a kitűnő  Karsai Klára által játszott
felesége is  halálos beteg lesz.  Mindig megcsodáljuk  a fantasztikus karakterszínész egye-
dülálló intenzitású  alakításait,  ezerszínű játéka  most is  minden egyes mondatát  hatvá-
nyozni képes.
Frigyesi András  rendezése kifejezetten nagyszínházi hatásokra tör. Népes a statisztéria,
koreografált gyerekkórus,  az epizódszerepek kidolgozottsága  fogja közre  a főszereplők
ütközéseit.  Iván Ildikó  Tábornagyként a gátlástalan diktatúra vészjelzése,  ellenállhatat-
lan nyomulása reménytelenné teszi a békéért folyó próbálkozásokat.
A legendás  Sokorai Attila nyomán egészséges hagyomány a Latinovits Színházban, hogy a
díszlet tervezője házon és színpadon belüli.  Hajdu Bence  most már első alkalommal meg-
győző munkával rukkol ki, szétnyíló gömbszeletei,  a lejtős játéktér pompásan funkcionál,
korszerű látványvilágot teremtve feledteti a festett kliséket. A gyilkosan morbid jelenete-
ket  Darvas Ferenc  frivolan cseh polkái, tangói tagolják,  a recsegő humor dermesztően
kontrasztálja a halálos képeket.
Kőszínházaink nevetséges darabnyúzásokkal járatják le magukat,  lám, a jó irányba haladó
Budaörsi Latinovits Színház  jó érzékkel mutat meg egy ismeretlen darabot és nagyszerű
összmunkával, hatásos előadásban realizálni is képes az újszerű elképzelést.

 
 
GALÓCZA                         Varga Zoltán                       Budapesti Kamaraszínház
 

Szerelmi háromszögek,  bohókás figurák és bohózati szituációk,  felhőtlen szórakozás, csak
Kaposváron lehetne ilyesmit is  színvonalasan icsinálni ...!?!  Nem:  íme itt az  ellenpélda, a
legkisebb pesti színházból. Törköly Levente kereskedője vaskosan reális,  de fürge titkár-
ként  Zámbori Soma  már-már abszurdba hajló karaktert formál.  Pattogó jelenetek, lenge-
dező csapóajtók, maximális tempó a minimál-térben. Varga Zoltán akkurátosan kidolgozta a
legrejtettebb poént is, avatott kézzel fogta össze a cselekmény párhuzamos szálait.  Dózsa
Zoltán
túlzásokra csábító parasztszerepében érett arányérzékkel, nagyszerűen komédiázik,
Stefanovics Angéla  hevessége most is  elragadó hitelességű.  A nemrég megismert  Varga
Klári 
férfiként vitézkedik, gengszer-songjában pompásan énekel és még szteppel is egy kia-
dósat a végén.  Erőteljes artikulációja,  gesztikulációja, komikai vénája  maradéktalanul ér-
vényesül nem mindennapos alakításában.  A tyrannus- és király-szerepekből  kis hadnaggyá
lefokozott  Dolmány Attila  virtuóz eszközökkel  kelti életre az ügyefogyott csendőr-köze-
get. Meglepóen stílusos  Másik János  zenéje, amely  Weszely Ernő csodálatos harmonika-
játékával a produkciót összefogó, meghatározó tényezővé emelkedik. A Mester varázshang-
szerén szvingesen döngenek a sétáló basszusok,  sír a magyarnóta eszelős rubátója, vérfor-
ralló a tangó, behízelgő édességgel andalít a káváházi muzsika. Egy egész zenekart pótol és
múl felül, biztos támasza a kiválóan éneklő előadóknak,  miközben önmagában is teljesérté-
kű remeklés. A színház egyre erősödő társulatának és a komoly rendezői kavalitásokat bizo-
nyító  Varga Zoltán-nak sikerült megmutatni, hogyan lehet  maradandó színházi értékeket
is létrehozni, a legkényesebb ízlést is kielégítő szórakoztatás mellett.
2009

 
ÁRPÁDHÁZ   Spiró György    Almási Tóth András    Budapesti Kamara Színház
 

Hogy ne istvánozzunk már annyit, meg ne lászlózzunk, bélázzunk, főleg, ha szentekről van
szó... Rubljov-i középkor volt ez az egész árpádházi história, amelyben a gyerekgyilkosság,
a kínhalál, a vakítás  a politika természetes velejárója.  Nem is lehet másképpen beszélni
hőskorunkról, mint az abszurd irónia gyilkos humorával. Spiró legjobb formáját futja, kirá-
lyai, leventéi, asszonyai bájos szörnyetegek, nyelvezete emelten kemény, szituációi kiéle-
zettek, tanulság nincs, de él a színpad.  Almási Tóth András megtalálta a stilizáció kifeje-
ző arányait,  az árnyalt deklamáción túl sokat bízott a gesztusokra, a mozgás-koreográfiá-
ra.  Sikerült egyéníteni  a történelmi arcképcsarnokot és ebből néhány  egészen kitűnő
alakítás született. Orosz Ákos /még e.h!/ imponáló biztonsággal hozta az indulataiban de-
liráló apátot,  Törköly Levente  skálája a suttogó vak-monológtól a vérnősző brutalitásig
terjed, néhány túlharsogott mondattól eltekintvekülönösen, mint kamaszkorú Vak Béla,
Lengyel Tamás  kimunkált alakítással jeleskedett.  Igazi meglepetésnek bizonyult  Kaszás
Mihály
klerikális triumvirátusa: püspök, ex-főpap, pápa: mindhárom alakja kiemelkedő jel-
lemábrázoló képességről tanúskodott. De akiért kétszer néztük meg az első felvonást, az
Dolmány Attila
,  akinek évről évre kiforrottabb,  emelkedő ívű színészpályája  II.István és
Könyves Kálmán  szerepében  beláthatatlan csúcsokra ért.  A félnyomorék könyvmolyból
szemünk láttára torzul  bosszúálló  III.Richárd-dá,  az eleve gátlástalan, sötétlelkű Istvánt
viszont utolsó, királycsináló tette teszi emberré, igazi uralkodóvá. Felejthetetlen, amikor
szinte a túlvlágról mered ránk: "...Látok, most látok..." és a nemlétbe zuhan.
A szünet utáni részt nyugodtan el lehetne hagyni. Kifogy az író muníciója, egyhelyben to-
pog a dráma, se ok, se történés, egyedül  Varga Klári sistergően izgalmas figurája emléke-
zetes.  A jóval hosszabb első felvonás azonban  ragyogó teljesítmény,  amely jelentős állo-
más a rendező és a színház életében. 2008

 

HALLGATNI AKARTAM           Hegedűs D.Géza - Marton László         Vígszínház  

 

Regényei limcsik, darabjai uncsik, de  Grosschmid Sándor kassai polgár visszaemlékezései
gyönyörűek, a Föld! Föld! napló pedig,  Kertész Imre revelatív előadásában, a kilencvenes
évek sorsfordító élménye.
Hegedűs D.Géza,  Camus után,  újabb merész választással brillíroz, a másfél órás monodrá-
ma szembenézésre kényszerítő  történelmi lecke  a nyakig homokban sunnyogó magyarok-
nak, nekünk.  Elindul a békeévek kényelmes írói napjaiból,  a Pesti Hírlap  akkor még igen
jól megfizetett újságírója,  tucatnyi könyve jelenik meg,  reggel ír, délben sétál, aztán te-
nisz, uszoda, majd erős fekete és narancslé mellett újra kattog az írógép.
1938, Anschluss:  Bécs felől fenyegetőbb hangok kopogtatnak,  de széles e hazában jófor-
mán senki sem kapja fel a fejét.  A lengyelek a két fasiszta óriás karmaiban,  becsületünk-
re szolgál,  akkor legalább a lengyel katonákat mentettük.  De a világháborúba, minden fi-
gyelmeztetés ellenére, hősyessen hadat üzenve szovjetnek, angolnak,  de még a szegény
rettegő USA-nak is, úri dölyffel, harácsra lesve, csak-csak beléptünk.
Márai személyesen ismerte a dicső urakat, a galád antiszemita Telekit, az européer karrie-
rista Bárdossyt.  Néha nem tud szabadulni  a felsőbbrendű együttérzéstől:  a Népbíróság
(nem a kommunisták!) által halálra ítélt miniszterelnök  utolsó szavait: "Bitangok!" - elisme-
réssel nyugtázza. De ez csak egyetlen apró gikszer,  Ő volt az egyetlen író, aki tántorítha-
tatlan moralitással ismerte fel a Horthy-rendszer gyilkos arculatát,  amelyet a magyar nép
és a középosztály prédaleső áhítattal imádott.
Most meg lehazudják  a csillagokat az égről, mindenben  a németek, a zsidók és a kommu-
nisták a bűnösök.  Hát kié lett a zsidó szatócs boltja,  kié a lakása,  ki kapta a vitézi földe-
ket, ki feküdt Schlesingerék ágyába, ki húzta magára Gold néni paplanát?  Ki ünnepelte a
zsidótörvényeket, amelyek megtiltották  a polgári foglalkozásokat,  így a Nagycirkusz ked-
velt kicsiny clownjának, Zoli bohócnak is távozni kellett: "zsidó nem lehet törpe".
Hegedűs D.Géza  gesztusai fokozatosan csökkennek, hangja egyre komorabb,  nincs szük-
ség színpadi eszközökre, a keményen kimondott szavak iszonyatos szuggesztivitással vésőd-
nek tudatunkba. A Nagy színész,  a Nagy Ember és a Nagy Színész drámai találkozása katar-
tikus élmény, döbbenetes, gondolkodásra kényszerítő, hatalmas tett.

 
 

 

    

                                          2 0 1 6

PENTHESZILEIA PROGRAM                       Kincses Réka                    Vígszínház  

 

Első darab, első rendezés:  Kincses Réka  munkája egyből telitalálat! Az örök belső bizony-
talanságban vergődő egyetemista lány pokoljárása  részben vulgár-pszicho elemekre épül.
A rideg Nagymama kolosszusként nyomasztja a családot, az Anya karrierjének foglya, egyál-
talán nem törődik a lányával,  akit kiskorában apja "nevel", főleg kocsmában italozva.  Ezek
a terhek magukban alig tehetők felelőssé,  valami alkati hajlam  mindenképpen szükséges:
Szilágyi Csenge  tömény színpadi jelenléttel, nagyívű alakítással formálja meg szélsőségek-
re hajló, radikális válaszokat kereső fiatal lányt.
Viharos a szexuális élete,  a kínos következményeket  ifjú orvos-szeretője hárítja el, aki ki-
vételez vele: a napi 22 küret után őt altatással intézi el. A nagy forgatagban megjelenő író
fellobbanásában Pestre invitálja, a New York Kávéház márványasztalánál derül ki, hogy nős.
A pszichológus két menet közben szondázza lelki életét, az erotikus jelenetek váltakoznak
a családiakkal.  Hullán Zsuzsa,  a dermesztően racionális  Anya,  vérfagyasztó kitörésekkel
tarkított összecsapásban védi igazát, a rendezés bátran vállalja a szikrázó konfliktusok drá-
mai levezetését..
Még az általunk gyűlölt /ál/szex-jelenetek is eredetien megoldottak,  Hevér Gábor bunkó-
büdös Apa-ként  a hosszú asztal közbeiktatásával próbálja asszonyát döngetni, a nagypapa,
Csapó Attila  eljegyzése napján erotizálja a szobalányt, ezüsttálca masszázzsal/!!!/. Effajta
momentumok villantják fel  a groteszk, az abszurd stílus lehetőségeit,  jól ellensúlyozva az
egyébként szépen kimunkált naturalizmust.
Kincses Réka egy nagyággyal, elhúzható háttérfalakkal, illeszkedő zenékkel, könnyed fény-
váltásokkal alakítja a végig feszült atmoszférát.  Cselekményvezetése nagyszerű, ragyogóan
kimunkált dialógusait pontos ritmusba kényszeríti, együttese jól válogatott,  az összmunka
példás. Király Dániel  csak egy kicsit lóg ki a sorból, inkább puhány, mint intellektuális, a
bazalttömb Nagyanya-Dédanya, a páratlan  Lázár Kati  fenségesen elborzasztó.
A gyújtópontban a mai Pentheszileia izzik.  Szilágyi Csenge  szilaj energiával, heves indula-
latokkal,  mégis mindig  az arányos középen tartva hozza  különös,  ám hétköznapjainkban
annyiszor látott figuráját. A filozófiakönyvet bújva, félfordulattal képes vitapartnerét meg-
idézni,  deklamációja a robbanékony csúcsokon sem bicsaklik meg,  a kétkedő önismeret
és a szenvedélyes csapongás ambivalenciájában él. Bravúros munkája az évad egyik kiemel-
kedő teljesítménye.
Kortárs mű, magyar darab, új író-rendező:  Kincses Réka  debütálása nagy reményekre jo-
gosít, a  Pentheszileia Program  nemcsak a vájtszeműek, de meglepő módon a nagyközön-
ség teszését is elnyeri.

 
 

HÁZASSÁGI LECKE KÖZÉPHALADÓKNAK       Puskás Tamás      Centrál Színház

 

Az Igazság négydimenziós  Florian Zeller darabjában,  Baráthy György fordító címe sokkal
találóbb:  mindannyiunkra érvényes.  Két házaspár játssza kisded félrelépős játékait, a leg-
kézenfekvőbb módon, egymással keresztül-kasul. Remek szituációk, pazar párbeszédek, az
író messze a bulvár-szint fölött aknázza ki a hétköznapi téma lehetőségeit, nem is beszélve
a bravúros poentírozásról, a komikum szilaj tobzódásáról.
Kivel nem történt ilyesmi,  legalább is baráti körben?  Az események azonban sokkal általá-
nosabbak,  végül is oda lyukadunk ki,  mi a jobb: kimondani a fájóigazságot,  avagy taktikus
kímélettel elhallgatni?!? Bármelyik megoldás életszerű, a színpad sem dönt,  eljövendő kon-
fliktusainkban nekünk kel majdand választani.
Ragyogó a színpadkép!  Pallos Nelli félkörű hátfala könnyedén változik hotelszobákból csa-
ládi otthonokká, de lehet teniszöltöző, avagy orvosi rendelő is. Minimál voltában, a ruháza-
tokhoz hasonlatosan, tökéletesen adekvát. Kedvencünk Alice mindkét, lendületes kihajtó-
jú kabátja, mindkét feleség gardróbja pompás, a díjnyertes Laurence csipkés fekete alkal-
mi ruhácskája.
Puskás Tamás  már a szereposztással befutó,  pontosan elemzett karakterek magától érte-
tődően simulnak a kiváló színészekhez.  Kovács Patrícia igézően élveteg, fantasztikus tem-
póérzékkel tart ellent viharzó partnerének,  Balsai Móni  harmonikus okossága csöndesen
álcázott titkokat rejt. Imádom a frizurájukat,  a lesimítva induló szőke hajzuhatagok kihívó
csigákban hullámzanak... Tömbszerű nyugalom jellemzi   Schmied Zoltán  Paulját, az izmos
halkság azonban fürge észjárást takar.
A középpontban a szómágus ügyvéd,  Michel hemzseg.  A legveszélyesebb helyzetből is ra-
vaszdi csűrcsavarokkal vágja ki magát, képtelen veszíteni,  orbitális hazudozási közben ma-
gát érzi  sértett áldozatnak.  Stohl András  már az első jelenet  zokni-keresésével nagyot
villant,  tömény poén-cunamival,  képről-képre fokozza komikumának feszültségét, bódult
őrjöngéssé hatványozva azt a végjátékban.  A fődíjakat tragikus alakításokra ildomos adni,
ám egy ilyen végtelenül összetett,  mesteri ziláltságában is mindig arányos színészi munka
legalább akkora elismerést érdemel. Mimikai tűzijáték, heves gesztusok szédületes panop-
tikuma, hangszínváltások, kitörések tomboló fergetege, félelmetes bravúr!
Puskás Tamás  rendezése  az összes aktornak,  az összes viszonyulásnak  céltudatosan te-
remt gyümölcsöző atmoszférát, a hasznos tapasztalatszerzésen, megszívlelendő tanulságo-
kon túl, a  Házassági leckék  tomboló erejű, felvillanyozó HumorBomba!

 
 

IVÁN, A RETTENET                 ifj.Vidnyánszky Attila                 Radnóti Színház  

 

Az (ezer)Mester feltaláló,  Rusznák András  időgépét bütyköli,  a  házMester(és Margaríta)
Ivan Vasziljevics  Munkásosztály-gyűlésre hívja  a tengernek háttal álló ház lakóit.  Összese-
reglenek  az érdekeltek,  Martin Márta:  Uljána, aki Djumálna is,  Schneider Zoltán,  alias
Spok Poljoska besúgó és maga B.Uglakov író, Gazsó György, aki hírhedté váló regénye kez-
dősorait citálja.
A téma a Középszerűsítés, Rádiósítással fűszerezve, hogy a Zemberek "kultúrát kapjanak az
arcukra".  Diákcsere programként  a rövidnadrágos  Olasz Renátó  is megjelenik P.Howard
képében,  a fejlett civilizáció áldásaként  Coca Colát és televíziót osztva a fejlesztésre szo-
ruló orosz népnek.
Vecsei H. Miklós Hasi-onescós leleménnyel írta át Bulgakov-ot fékezhetetlenül szórja hu-
mor-petárdáit, melyek folyamatos hahota-orkánnal körítik  a moszkvai közlét alagsori szituá-
cióit. A kozmikus sebességű forgatagot  ifj. Vidnyánszky Attila  félelmetes szervezőerővel,
tobzódó fantáziával vezényli. Csaponganak a stílusok, a bulvár-komédia, a bohózat, a blődli
elemei magától értetődően szervülnek a hétköznapi groteszk közegébe.  Óriási a ramazuri,
derekasan kapkodjuk a fejünket, de hát "nem kell mindent érteni!"
Petrik Andrea bődületes egojával hozza Anaida filmszínésznőt, bűvöl és bájol, énekhangjá-
val a swing-korszak szédületét idézi.  A Radnótis gárda meglepő lendülettel veszi fel a tem-
pót, amelyben az ódrys ifjak  elképesztő energiával lubickolnak.  Indul az időgép, a közép-
korba röpít, a Házmester Rettegett Iván cárban inkarnálódik vissza.  A múltba csöppent la-
közösség elveszetten botorkál a kósza idősíkok között, csak Pjotr, a házmesteripari tanuló
Gyöngyösi Zoltán és a besurranó tolvaj,  Pál András  találja meg helyét  a szadista nagyúr
udvarában.  Vecsei Kinga Rita  mindannyiukat böhöm textíliákba öltözteti,  de jut itt elég
szőr kucsmára, gallérra, de még egy egész medvebundára is.
László Zsolt  parádés átlényegüléssel  tobzódik történelmi nagyságában,  megreformálja a
vodkaivás rítusát,  arcba fröcsköli, bőrfrissítő pakolásként dörgöli szét,  orgiasztikus hörgé-
sekkel élvezve a mámort. Felülírja a színpadi poén-gyakorlatot, mely szerint egy geg három-
szor süthető csak el,  fantasztikusan változékony játékában  ötödszörre is robbanékony az
alkohol-bomba! - "Minden kornak megvan az Ivánja!" /Hát ezt már megkaptuk/.
Figeczky Bence  svéd követ nagyáriában közli a hadüzenetet,  a (be)csapókkal megtévesz-
tett Snitkov filmrendező Rettegett Iván kínpadjára kerül.  Szemét vájják , fülét metszik, el-
veszti altesti ártatlanságát, tüzes vason égetik, öt ujját vágja le az inkvizítori liftajtó. De ez
is színpadi abszurd, nem trendi vérfürdő-horror!  Molnár Áron  iszonyatos energiával viseli
a kínokat, csípőfogóval maga is mazóba száll, "Zseni vagyok!"-tajtékozza veszetten.
Nagy nehezen visszakászálódunk a kezdeti jelenbe, csak Ivan Vasziljevics tűnik el, továbbra
is a Cár álmélkodik  a moszkvai környezetben. Az  I put a spell on you tudattalant tépő frá-
zisaival  az elementáris  Petrik Andrea  lép elő,  filmforgatássá alakul helyszín,  gigászi foko-
zásba hatványozódik  a tébolyító kavalkád.  A rivaldát díszítők, világosítók,  kellékesek hada
lepi el, a Feltaláló szkafanderbe bújtatva Mesterré alakul,  a Negyedik Fal kitárul a nézőtér
felé, az úri közönség  a kozmikus végtelen szakadékába szédül.
Bulgakov hangján, mintha az ifjú generációt hallanánk:  "Nem rég kérvényeztem,  hogy ne-
vezzenek ki segédrendezőnek, vagy díszletezőmunkásnak, vagy legalább statisztának,  mert
mindenképpen a színház közelében szeretnék maradni...  az életet nem a realitás jellemzi,
hanem a varázs."
És a téridő síkjain átlépkedve, a Mester elindul a fény felé, hogy a holdsugár hídján lebeg-
jen a megváltó bölcsesség szféráiban.  A társulat nagyszerű produkciója,  ifj.Vidnyánszky
Attila újabb remeklése az abszurd komikum frenetikus tombolásából a poézis himnikus fen-
ségébe szárnyal.

 
 

A PÁL UTCAI FIÚK                            Marton László                           Vígszínház  

 

Khell Csörsz  iskolapadjaiból pillanatok alatt épül  a Füvészkert hídja, ahogy a városképek
tablói is, megforgatva a Grund farakásaivá alakulnak.  Korszerű díszlet, korszerű színház. A
Pál utcai fiúk korabeli iskolásruhában, kalappal, sapkával, csokornyakkendővel, de a Vörös-
ingesek, nem véletlenül, sokkal maibb, helyenként a pufidzsekit is behozó mai göncökben
masíroznak.
A kisdiákok egyletet alakítanak,  gyűléseznek, szavaznak,  gyakorolják a demokráciát,  Áts
Feriék katonai alakzatban gyakorlatoznak, szemrebbenés nélkül hajtják végre a parancsot,
Józan László  tábornoki diktátor.  Szándékos a kontraszt,  a Grundot, a hazájukat védő fi-
úl Mi vagyunk, a Keleti Vörös Hajnalra kacsintók pedig a mindent einstandoló militáns hor-
da ólomkatonái.
Molnár Ferenc  örökéletű regénye húsba vágó aktualitást kap,  Grecsó Krisztián  dialógu-
saival, Geszti Péter briliáns dalszövegeivel azonban megőrzi kamaszos báját. Tenyércsatto-
gások, dobogó lábak, konokul ismétlődő huhogások ritmusára épít  Dés László  muzsikája,
amely  a Vörösingesek kórusában  harci indulóvá fokozódik.  A dallamok rap-es monotoni-
tása  az áruló Geréb és a hőssé emelkedő Nemecsek songjaiban  válik líraiabbá,  könnyen
énekelhetően, kiválóan alkalmazkodik a dalszövegek fantasztikus tűzijátékához.
Marton László  rendezése, átgondolt nagyvonalúsága mellett, a legapróbb részletig kidol-
gozott,  az utóbbi évek fiatalításának köszönhetően, az egészen kiváló csapatot pártfogó
szigorral kovácsolja együttessé. Csupa mozgás, csupa élet a színpad, az énekszámok is ko-
reografáltak,  Horváth Csaba kombinációi elsősorban a mindennapi gesztusokból épülnek.
A csatára készülők összeölelkeznek,  bátorítva emelik  egyenként egymást a levegőbe,  a
grundért vívott háború forgataga fenomenális.
Fesztbaum Béla tanár úr /f/eszes komikummal irtózik  Szántó Balázs gittrágásügyi eszme-
futtatásától, a Gitt-egylet belső vitáiban az akrobatikus hajlamú  Csiby Gergely és az örö-
kösen egymást tépő  Tóth András - Zoltán Áron  páros viszi a prímet. Az utóbbiak dobve-
rőikkel pattogtatott, nagyszerű énekkel is kitűnnek, míg a hórihorgas Csele,  Medveczky
Balázs alapfok alatti trombitálásával humorizál. A nagyobbik Pásztor,  Ember Márk robusz-
tus életereje majd' szétfeszíti  Benedek Mari imponáló gárda-dresszét, melyben dühöngő
elánnal fürdet és fürdik.  Király Dániel  csónakosként tubákot osztogat, a szipákolás hap-
ci-kórusba vált, ahogy a gitt-imádat is osztályharcos menetdalban csúcsosodik.
Hálátlan dolog árulót játszani, Csapó Attilá-tól bízvást  senki sem kér autogrammot, szak-
mai elfogultságból csak dicsérni tudjuk kétkulacsos alakítását. Boka:  Wunderlich József
az élen áll, orgánuma tarol,  energikus játéka uralja a színpadot.  A rendezés meg se pró-
bálja kisfiúsítani a színészeket,  legszebb példája ennek nagybetűs  Nemecsek Ernő, aki a
mindannyiunkban lakó, alávetett kisember,  aki mégsem adja fel,  aki fejet hajt, de gerin-
cet nem.  Vecsei Miklós  halkan is  férfihangon beszél, tiszta tekintettel szembenéz, vál-
lalja a veszélyt,  szerepében és színészetében  egyaránt felmagasztosul.  Ugyanolyan lírai
szuggesztivitással él és énekel, mint Samuként a legendás Karnyónéban, nagyívű munkája
ritka remeklés, emblémája a produkciónak, az évad kiemelkedő teljesítménye.
A kultikus Popfesztivál anno  kritikának álcázott  álhippi apoteózis volt,  emberöltővel ké-
sőbb ez az előadás  rettegő jelenünk tükörképe.  A Grund a mi országunk,  amelyet vala-
hogy így,  cselekvően összefogva kell megvédenünk a diktatórikus erőszaktól. Példamuta-
tó tett, érthető erővel szól, korhatár nélkül, mindenkihez.  Húsz percig dübörög a taps,
húsz évig hatni fog! ...De hol vannak a Nemecsekek?!?

 
 

A LEPKEGYŰJTŐ                            Horgas Ádám                       Centrál Színház

 

Operettekből ismert, de már a  Függöny fel!  és a  Pillanatfelvétel  produkciókban kiváló
prózai színészként bizonyított. A Lepkegyűjtő végletesen extrém főszerepében  Bereczky
Zoltán  
újra nagyot lép előre. Ne kutassuk, hogy  John Fowless  thrillerének antihőse va-
jon miért, mitől őrült, pszichopata, a színész megnyerő, bár kissé fura mosolya mögé rejti
sérült tudatállapotát, hitelesen érzékelteti  a mániákus vonzalmat,  az életveszélyes fixáci-
ót. A szimpatikus fiatal férfi bárkit meg tudna hódítani, ráadásul jómódú, jólnevelt, tanult
ember,  kifordult céltudata azonban  csak egy,  esetlegesen választott  személyre irányul.
Súlyosan rétegezett, összetett szerep, melyet  Bereczki Zoltán pontos értelmezéssel, lé-
pésről lépésre épít fel.  Szemében vakhit tüzel,  életidegensége hihetővé teszi számára a
az álmodott sikert.
Horgas Péter  díszlet-hátfalának képernyőjén  besüt a Nap , zöldellenek a fák,  megeleve-
nednek a gombostűre tűzött lepkék. Felnagyított szárnycsapásaik végzetes vibrálással telí-
tik a látványt, a zene és a váltakozó képek félelmetessé fokozzák az atmoszférát.  Ám a to-
rokszoritó légkört a két színész ragyogó összjátéka alakítja  Horgas Ádám  következetesen
realizált koncepciójában, a rendező eminensen kidolgozott szituációiban.  A függöny előtt
a lakásban vagyunk, de minduntalan vissza kényszerülünk a rózsaszín börtöncellába.
Miranda először teljesen értetlen,  az okokat kutatja, kiutat keres,  dacos keménységgel
ellenáll,  majd lassan megtörik,  reménytelenségbe bénul.   Ágoston Katalin  nem áldozat-
típus, az önálló, aktív személyiséget nagyszerűen formálja meg. Érett szuggesztivitása teszi
átélhetővé rettenetes helyzetét,minden gesztusában színészi sokarcúsága sugárzik. A vég-
játékban,  legyőzve érthető ellenérzéseit,  a csábítás teljes női eszköztárát mozgósítja, a
szabadulás csalfa reményét ébresztve.
Nincs mondanivaló, nincs tanulság:  ez  Színház  a javából,  Horgas Ádám és a két színész,
Ágoston Katalin
és Bereczki Zoltán bravúros mestermunkája!

 
 

RÉSZEGEK           Viktor Rizsakov         NEM AJÁNLÁS!!!         Nemzeti Színház

 

A darab bóvli bölcsességek szánalmas egyvelege,  Rizsakov  jól érezte, csak groteszk paró-
dia formájában életképes.  Eddigi sikeres rendezéseiben /Vihar, Fodrásznő/ a beregi, deb-
receni legjobbak,  illetve /Revizor, Csend/, saját stúdiósai valósították meg  elképzeléseit.
A Nemzeti társulata  már csődöt mondott egyszer, /Éjjeli Menedékhely/,  sajnos alkalmat-
lannak bizonyul most is.  A kivételeket külön kiemeljük,  de az abszurd és az idézőjeles stí-
lus, ahogy a hazai pályán általában, itt sem adekvát.
A méretes közhelyek, kávéházi filozofálgatások, "Mindenki hazudik", "Szeretni kell"/!!!/, "A
világ egy nagy szar" etc./,  maszkos álarcban, gépies ismételgetésekkel súlyosbítva, erőtle-
nül hullanak a semmibe. Értetlen unalom terpeszkedik a nézőtéren,  hiába látjuk a korsze-
rű színház frappáns látvány-eszközeit, hamis és ostoba az egész.
Ám vannak fiatalok, akik kissé ráéreznek a hangvételre.  Frissen végzett, avagy éppen vég-
zős ifjak,  Berettyán Sándor és Szabó Sebestyén László vezette kompánia tér be a vegán
bisztróba,  ifj. Vidnyánszky Attila  pöszén hadarja a "húsz"mentesség előnyeit, parázs vi-
tájuk a virgonc komikum frissességével galvanizálja életre  a halott színpadot. Biciklis jele-
netükben a faarcú  Bordás Roland  Buster Keaton-i mélységgel fejti ki  álpapi mivoltának
extrém bizonyítékait, a félelmetes akrobatikájú csapatot bombaerős színpadi jelenléttel
gazdagítja  Barta Ágnes  generatív szuggesztiójú utcalánya.
Az utolsó kép némi vigaszt jelent.  Trill Zsolt  ösztönös ráérzéssel,  átütő erővel hozza a
szintén butaságokat szajkózó, ám lehengerlő intenzitású figuráját.  Fergeteges deklamáci-
ója nemes textussá hatványozza  a bóvli közhelytárat,  a rossz szerep terhét energikus já-
táka fölényes könnyedséggel alakítja bravúrrá. Támogató segítségre talál a fantasztikusan
ellentartó partnertől:  Barta Ágnes  arcjátéka  minden szóra  hihetetlen változékonyság-
gal reagál,  körkörös együttmozgásuk  az összjáték mintapéldája,  a kis éjjeli pillangó naiv
értetlensége a szenvedélyes odaadás hitébe magasztosul. A most végzős fiatal színészlány
kimagasló alakítása a legnagyobb reményekre jogosít. Kettejük csúcsjelenete igazolja: bi-
zony a telefonkönyvet is el lehet hatásosan játszani... 

 
 

MASKARÁK             Berzsenyi Bellagh Ádám           Budaörsi Latinovits Színház

 

Marlowe-t megúsztuk, de Middletont játszani kihívó merészség.  Berzsenyi Bellagh Ádám
vállalja a kockázatot,  kis színpadon mozgat tucatnyi szereplőt, vastagon megfejeli az egé-
szet megannyi félőrült ápolttal.  Elég lett volna erre egy virtuóz pantomimes, ahogy a ter-
jengős textusnak se ártott volna egy kis kurtítás.
A szerző maszkok iránti vonzalma a címben és a sminkben tükröződik, a játékstílus viszont
inkább  reális síkon marad.  Ódor Kristóf  hősi kiállással,  Böröndi Bence  bursikóz hévvel,
Márkus Sándor  arányos komikummal abszolválja a koncepciót.  Nagyon hiányzik az elmoz-
dulás a paródia,  a kétfenekű groteszk irányában.  Ilyen rémdrámát  halálos komolysággal
nem lehet hitelesíteni,  viszont benne rejlik az őrült szélsőségeket felszínre bányászó le-
hetőség.
Bregyán Péter,  ösztönösen avagy random hajlik a karikatúra felé,  Bohoczky Sára  karak-
tere szinte követeli  a ionescoi komikumot,  ehelyett indokolatlan komolyságban botlado-
zik, olyan lehetett volna, mint a plakáton!!!
Egyedül a most is nagyszerű Ilyés Róbert villant fel élesen tragikomikus elemeket, torzan
emberi, aljasságában is szenvedélyének rabja, parádésan egyensúlyoz a bombasztikus ne-
vetségesség és az intrikusi aljasság mezsgyéjén.  Hörgésbe fullad a hangja, belenevetünk,
de az elcsukló kitörés egyben a vágy fűtötte kisszerűség szánalomra méltó jajszava is.
Sokorai Attila,  a Rómeó-hoz hasonlóan,  érett invencióval töri át  a lehetetlenül szűkös
tér kalodáját, rácsos díszlete, nyíló ajtajaival, mászókai lehetőségeivel, változatos világítá-
sával tonnányi kulisszát pótol.  Illusztratív ugyan,  de megbűvölő az összezáródó rácsokkal
fényeskedő nász-szoba.  Pető Kata  jelmezei szellemes rátétekkel egyénítenek,  laza sál a
nyakban, mintás haskötő, antikizált mente rejt anakronisztikus utalásokat.
Fondorlatos bűntörténet a nagyközönségnek, ám néha felcsillan a vájtszemű abszurd gro-
teszk, egy nemsokára várható,  következő előrelépés ígéreteként.  Imponáló a  Budaörsi
Latinovits Színház  
következetes irányultsága, a szórakoztató kikapcsolódás mellett a ma-
gasabb csúcsok felé törekvés.  Meg lehet haladni a szereposztási kényszereket,  az inno-
váció legyűri  a technikai hiányosságok béklyóit.  Berzsenyi Bellagh Ádám  darabválasztá-
sa és rendezése bizonyítja, elszánt vállalkozó kedvben nincs hiány.

 
 

PILLANATFELVÉTEL       Horgas Ádám        Lepkegyűjtő Produkció       Átrium   

 

Mert a fotós, a filmes nem kukkoló,  kétes kérdés, segítenie kell-e, vagy csak fotózni. A Li-
banonban  majdnem robbantási áldozat riporter dilemmája fontosabb:  visszatér a háborús
pokolba, avagy a hazai problémákra fókuszál, családot alapítva.  Pokorny Lia  sántikáló kér-
dőjelként uralja az előadást, cinikus fölénye sokkos emlékeivel ütközik.  Donald Margulies
cikkcakkos dramaturgiával,  kiélezett helyzetek és a feloldó humor váltogatásával , hatásos
textussal bontja ki történetét.
Első ránézésre imponáló a látvány. A plafont Eiffel-i rovátkolt vasoszlopok tartják, a nagyúri
bőrgarnitúra ezer kárpitosszöge mesterek kezemunkáját dicséri, a művész-jómód esztétiku-
ma kontrasztál az amerikai konyha elszívójának krómfelületével. Horgas Péter díszlete nagy-
színházi igényességet jelez, felülírja a pénzszűkével annyiszor mentegetett független alter-
nativákat. A jeleneteket tagoló videóképek és a kísérőzene a rendező  Horgas Ádám érde-
deme:  tovább növeli a vizualitás színvonalát.
Seress Zoltán  érett nyugalommal tart ellent a heves kitöréseknek,  a kapuzárási szerelem
és a karrierindulatok kereszttüzében súlyos oszlopa a produkciónak, visszafogott megszóla-
lásait rezzenésnyi gesztusokkal hatványozza.  Butuska nimfácska,  értetlen megszólalásaival,
"Kurdisztán?!?", "Fagyit szeretnék" fékezi a feszültséget:  Ágoston Katalin könnyedén lebeg
a felszín és a született empátia közegében, elragadó kiselefánt monológja mesterien előle-
legezi anyaságának megtalált harmóniáját. Ő az egyetlen, aki kimondja azt, amit érez, kigú-
nyolható "primitív"-sége tüneményesen fénylik az ideologikus fennköltségek káoszában.
Bereczki Zoltán,  aki lépésről lépésre haladja meg  musical-múltját,  noha, ahogy találóan
mondja, "az is színház, csak szarabb", dinamikus lendülettel,  arányos ökonómiával formálja
szerepét.  Alkalmazkodó, kitérő,  inkább kényelembe menekülő figura,  egyetlen nagy kitö-
rés bizonyítja drámai erejét.  A Lepkegyűjtő Produkció létezése révén nyerő színfoltja a
a férfiszínészi spektrumnak.
A kezek a kőfalon óvatosan araszolnak egymás felé,  az eső cseppjei könnyeznek a díszlet-
falon. Minden hangsúly a helyén van, minden mozzanat árnyaltan kidolgozott, a négy aktor
összeforrott együttest alkot, a tempó hullámvonalai  fenntartják a több irányba nyitott ér-
deklődést:  Horgas Ádám  rendezői munkája  felsőfokú elismerést érdemel. Nem problémá-
kat mutat, nem válaszokat ad,  emberi érdekek,  érzelmi rezonanciák kusza szövevényéből,
a mi tudatunkban bogozza ki az érdemi tanulságot. Váratlan módon bizonyítja, hogy a sike-
res, majdnem bulvárszínház is alkalmas élet-halál létkérdések felvetésére, a csak szórakoz-
tató műfaj is megtermi a maga fanyarabb, ám annál hasznosabb gyümölcseit.

 
 

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT       Pelsőczy Réka        Orlai      Belvárosi Színház

 

Goldoni  furfangos cselekményvázát  Richard Bean  hatásosan transzformálta a 60-as évek
angol kikötővárosába, a beszólások szigetországian fádak, de a figurák elevenek, a helyzet-
komikum szökőárja pedig igencsak élvezetes.
Dicséretes a kétdimenziós díszlet,  hiszen kell a hely  a sokmozgásos szituációkhoz. A ren-
dező  Pelsőczy Réka  ismét bizonyítja pompás ritmusérzékét, munkája könnyed, frappáns
és hibátlanul célratörő.  Irigylésre méltó húzás a  BEKVART  zenekar beépítése, Szabó G.
Hunor  
az egyetlen kültag,  mivel a saját ember  ütős színpadi jelenléte szétfeszítette vol-
na azt a szűk kis dob-kuckót.  Formán Bálint a gitározás és az ének mellett, lenyűgöző pa-
jeszával az elegáns vendéglőst is játssza,  ahogy a többiek is fürgén járnak ki s be, zenész-
ből szerepbe váltva.   Horváth Szabolcs  kétbalkönyökös Bobby,  impozáns sisakjában kép-
telen egy ajtón ütközés nélkül bejönni,  a sztentori orgánumú, veszett karizmájú basszer,
Keresztény Tamás  ügyvédjével nem szeretnénk vádlottként szembekerülni.
Dékány Barnabás  vőlegényi tehetetlenséggel botladozik  a félreértések bozótjában,  vá-
gyának tárgya,  Rujder Vivien imponáló játékkal rajzolja meg a hamvas butaság portréját.
Friedenthal Zoltán  szelíd motorosként nagyszerűen énekel,  Fodor Annamária végre ka-
rakterszerepben mutatja meg  karikírozó képességét.  Az angol királynő tétovázik,  kilép-
jen-e /az ajtón/, avagy maradjon velünk? Ezt persze  Máthé Zsolt-tól  kéne megkérdezni.
Szédületes tempóban süvít a cselekmény, az ötletek végtelen áradata sem mossa el a tör-
ténések oksági láncolatát,  hahota-orgia közben záporoznak  a helyzetkomikum adta pará-
dés jelenetek.  Lovas Rozi  markáns férfiszerepben brillíroz, szinte sajnáljuk, hogy előbb-
utóbb vissza kell vedlenie tüneményes széplánnyá.   Agyafúrt apaként is kitűnő, de másik
alakjában, totálisan leépült pincér-matuzsálemként,  Lukáts Andor  a nemes bohóckodás
teljes arzenálját felvonultatja.  Alfie végül is druszaként  ElpHy nevünket bitorolja,  nem
véletlen!, - pacemakerünk ugyan nincs, de szívünk azonos hevességgel dobog a  Belvárosi
Színházért!
A Római vakációban  hetedhét figurát hozott,  most extrém kreativitása az abszolút fősze-
repben teljesedik ki.  Nagy Dániel Viktor  elementáris lendülettel, ezer apró gesztusból
építi fel a minden lében kanál, jég hátán is megélő szolga személyiségét. Először csak foly-
vást éhes, azután egyre nagyobb kanállal már a pénzt habzsolja, könnyedén alkalmazkodik
gazdája szeszélyeihez, míg végül lelkileg majdnem ketté hasad.  Félelmetes pantomimben,
önmagával két alakban birkózva hengergőzik a rivaldán, menekül ki, leskelődik maga után,
a kétfejű inasfenevad skizoid rémlátomása: Színházi Emlékkönyvbe illő, egyedülálló bravúr!
És hogy énekel!!!  Hogy mozog, hogyan táncol, minden pillanata  életveszélyes támadás a
nevetésgörcsbe rángó hasizmok ellen... Gyönyörűséges színész-alkotótársi munka!!!
Orlai Tibor  unikális színháza ismét talált egy minden igényt hatványozottan kielégítő, fan-
tasztikus energiákkal szórakoztató darabot, amely  Pelsőczy Réka  rendezésben,  a társu-
lat virtuóz összjátékával frenetikus élményt jelent!

 
 

PÁRTERÁPIA        Znamenák István         Orlai         Szentendrei Nyári Színház

 

A kivülálló segít! Főleg, ha idegen, hát még ha pszichiáter! Ha vendéget fogadunk, sokszor
kényszerítjük ítélőbírói szerepbe,  ha tudatos européerek vagyunk,  pénzt áldozunk tera-
peutára.  Daniel Glattauer  ügyesen kanyarítja a a cselekmény útvesztőit, a kétórás békí-
tő akciót kiélezett dialógusok, váratlan fordulatok élénkítik.
A feleség az agresszívebb,  ő van beszorítva a háztartás, a gyereknevelés problémáiba, mi-
közben azért mégiscsak történész...  Balla Eszter eleinte csak támad, a harsány összecsa-
pásokban jeleskedik, később kedvesebb arcát is felvillantja, bár szeretni azért elég nehéz
lehet.  Debreczeny Csaba  tervrajzaiba pistult,  egyoldalúan csak a munkának élő,  régies
férfiideál, mindent tud, mindent akar, semmit sem ért.
A feleket  Mészáros Máté  sok vihart látott pszichiátere noszogatja  idétlennek tűnő, né-
ha mégis hatásos trükkökkel. Talán a pszichodráma szerepcserés módszere az egyetlen va-
lós, ám a kisded játékokat csak-csak elfogadjuk, miközben egy pillanatig sem hisszük, hogy
a végére megoldás születik.
A zene borzalmas,  Znamenák István rendezése mesteri. Rafináltan adagolt tempóváltások,
csattanó poén-halmaz, a képeket találékonyan taglaló kávéautomata pöfögő közreműködé-
sével.  Nem maradnak el a meglepetések sem,  ahogy az egy mívesen alkotott bulvárdarab-
tól joggal elvárható. Télen-nyáron pompás szórakozás, ám személyes életünkre nézvést ko-
moly tanulságot is hordoz. Kerüljük a balta és a konyhakés használatát, keressük inkább a
mindenható pszichibácsikat, néniket.  A csúcsformában komédiázó  Mészáros Máté  úgyis
szabadúszó, részemről legközelebb csak őt választom!

 
 

AZ ÜGYNÖK HALÁLA                   Mácsai Pál                  Örkény István  Színház

 

Kispolgári miliő helyett,  három sorban üres ajtók.  Párhuzamos jelenetkék zajlanak,  egy-
másra kacsintanak a síkok.  A háttérből a focista fiút ünneplő szurkolók,  a nagybácsi csá-
bító dzsungele, vagy éppen a jazzesen glamouros  Kerekes Viktória  tűnik elő.
Az általában  szentimentális együttérzéssel bemutatott  textil-ügynököt  nem a szabadver-
seny, nem a szorongató hitel-adósság, vagy az öregedés teszi szánalmas áldozattá. Felleng-
zős szájhős, kétbalkezes lúzer, maga okozza vesztét, létezése merő önáltatás és hazugság.
Egyik fiát túlzott elvárásaival, a másikat érdektelen közönyével teszi tönkre, a mindenben
megértő, háztartásba nyomorított feleséget, a rebbenően alázatos Kerekes Évá-t macsói
fölénnyel alázza. "...befejezhetném ezt a mondatot?!?".  Gálffi László   teljes színészi fegy-
verzetben, elsöprő elánnal játszik, állandó handabandázása szinte az idegekre megy, nem
ártott volna néha egy pillanatnyi, maga elé meredő, elnémuló felismerés.
Mácsai Pál  rendezése lüktető ritmusban vezényli  az egymást ellenpontozó  jeleneteket,
gazdag invencióval használja  a falsíkokkal szabdalt tér lehetőségeit,  a cselekmény összes
vonulatát értő kézzel bontja ki. Ma már kicsit nevetséges, hogy a pótérettségire készülő
Bif megzakkan,  amikor kiderül a bostoni félrelépés,  még a sportot is abbahagyja,  miköz-
ben nyugodtan folytathatná egy nem egyetemi helyi klubban/?/. Az Arthur Miller-i drama-
turgia esetlenségeit azonban jócskán feledteti a fantasztikus együttes összjátéka.
Ficza István,  a semmibe vett testvér,  Patkós Márton, a szerény éltanulóból sikerember-
ré érett szomszéd gyerek,  Dóra Béla,  a betonlelkű menedzser-utód: egytől egyig talá-
ló karakterfigura.  Csuja Imre  békepipát pöfékelő milliomosa  a győztesek életfilozófiájá-
nak emblematikus bajnoka. Villanásnyi megjelenéseivel   Epres Attila a racionális vállalko-
zói szellem,  a célratörő józanság és egy igazi barátság  erőteljes képét rajzolja meg.  Az
egyedülálló   Kákonyi Árpád  afrikai vibrafonnal,  dobokkal,  effektekkel  melodramatiku-
san festi alá a szöveget.
Az előadás csúcsa  Molnár Áron ellentmondások örvényeiben vergődő  kisebbik fiúja. Ki-
ábrándul istenített apjából,  mindig jót akar, semmi sem sikerül, kapkod, menekül, vissza-
tér, megpróbál megfelelni, nem megy. A végletekből gyúrt személyiség kudarcos vargabe-
tűi,  a rajongás és a keserű felismerés kontrasztja  félelmetes erővel izzik tragikus alakjá-
ban.
Övék a lakás, letörlesztették a hitelt, az életbiztosítás is kifizetve,  már csak egy kis nyu-
godtabb állás kéne, akár félpénzért, ám a vállalkozói érdek nem kegyelmez, Willy Lomant
62 évesen lapátra teszik. A szörnyű ember felmagasztosul a végjátékban, autójával falnak
megy, húszezres haláljáradékot hozva családjának.  Gálffi László megrázóan elcsendesed-
ve, mind a négy kopott ajtót  lassan magára zárja,  pontot téve egy csodálatosan emberi
előadás katartikus végére.

 
 

A PÁRNAEMBER                       Szikszai Rémusz                        Radnóti Színház

 

Rendőrségi kihallgatás, a régi szép mrozeki időkben. A gusztustalan  Tupolski nyomozó, "jó
zsaru"-s modorával, szellemi-,  míg verőlegény társa kínzó-eszközökkel próbálja kicsikarni a
vallomást.  Politikai ügyre gyanakszunk, a módszerek onnan ismertek,  noha it csak gyilkos-
ságokról van szó.  A Pécsről már jól ismert  Köles Ferenc  a hatalmi fölényben magabiztos,
társadalmilag fontos szerepében lealjasult középkáder nagyszerű portréját rajzolja meg. A
gyanúsított íróember,  Pál András  kétségbeesett alkalmazkodásából  érezzük,  abban a vi-
lágban bárkinek van félnivalója.  Gyerekkori traumája  innovatív bábjelenetben elevenedik
meg, a szüleit megjelenítő  Pallai Mara és Ács Norbert  közreműködésével. Sorjáznak a bi-
zonyitékok, iszonyúan nyomasztó a légkör, a brutalitás atmoszférája baljós félelmeket kelt
a folytatást illetően.
A szomszéd szobában súlyosan fogyatékos testvér járja tébolyának párnázott köreit. Vére-
sen tántorog be a megkínzott író,  de még így is  szerencsétlen bátyját óvja,  gyengéden
mondja el altatónak neki  a kedvenc meséket,  képzeletének gyilkos szülötteit.  Lassúdad
kiderül,  milyen óriási hatása van az írott szónak,  legalább is egy félnótás esetében. Jó is
lenne, ha a szépirodalom ennyire innovatív lenne...
Ez a jelenet  örökké emlékezetes marad:  ahogy  Pál András  végtelen áradásban regél va-
lami szeretetteli költőiséggel,  ahogy  Rusznák András  közbevetett  suta félszavakkal rea-
gál,  ahogy a művész és hallgatója  a fantázia mennyországába réved...   Szikszai Rémusz
hatalmas sikerei után,  Martin McDonagh  megtévesztően  sokszálú, elképesztő érzékeny- 
ségű darabjával rendezői pályája újabb csúcsára érkezik.  Az első rész dermesztő félelme-
tessége után  a középsőben a morbid valóság és a szárnyaló poézis  varázsos kevercsét al-
kotja meg.
És még mindig "van másik!"  Varga Járó Ilona  gótikus üvegablakai alatt  az Író mint bábszín-
házi Kikiáltó konferálja krisztusi természetű jókislány blaszfém kálváriáját.  Pallai Mara  és
Ács Norbert  a gonosz apát-anyát is játssza  a töviskoszorús mártír-báb  animálása mellett,
az utolsó rémtörténet rettenetét  a koporsót körmeivel karistoló,  élve eltemetett  Bach
Zsófia  fokozza.  A beismerő vallomást Ariel /?!?/ nyomozó pálfordulása követi,  Schneider
Zoltán  
nagyívű alakítással hitelesíti a váratlan attitűd-váltást.  Életének utolsó hét másod-
percében, a kivégző pisztoly lövés előtt  Pál András emberségében lenyűgöző monológgal
koronázza meg, visszavonhatatlanul nagy színésszé avató, hatalmas alakítását.
A szünetben még félelmeivel küzdő közönség is elfogadta  a kitűnő darab, a nagyszerű tár-
sulat és a kiemelkedő rendezés kihívását, nem könnyű falat a  Párnaember, de minden bi-
zonnyal az Évad Nagy Eseménye.

 
 

MESÉL A BÉCSI ERDŐ                 Bagossy László              Örkény István Színház

 


Nincs átirat,  nincs aktualizálás, ez  Ödön von Horváth  darabja a Hitler előtti évek kispol-
gárairól, akik, mit sem sejtve a közeljövőről,  báván élik hétköznapi életüket.  Az agyatlan
hústorony hentes, a sötét jószándék komor oszlopa,  Vajda Milán eljegyezni készül az ut-
caszomszéd babakereskedő, a Tündérkirály szelíd leánykáját. A szintén szomszéd trafikos-
asszony kitartottja,  a lóversenyből élő ficsúr azonban szemet vet rá,  udvarlása célba ta-
lál, a Duna-parti fürdőzés leleplezési botrányba fullad. A vonzóan rosszarcú  Polgár Csaba
könnyedén csavarja el a burokban nevelt Marianne fejét, a félelmetes erősségű együttes-
ben  Zsigmond Emőke első szavától kezdve, kikezdhetetlen kvalitású, egyenrangú szerep-
lőként mutatkozik be.
Pedig micsoda színészek! Az ország legerősebb társulatában  a mellékszerepekre, egymon-
datos epizódokra is hatalma egyéniségek mozgósíthatók. A később csábos sellőkké alakuló
Nagynénik trióját  Takács Nóra Diána  vezeti,  Murányi Márta és Szathmáry Judit,  - nem
mellékesen - énekes kettőse gazdagítja,  Lénárdt Laura és Osváth Judit  színinövendékek
derekasan helytállnak, utóbbi a kislány Ida bugyuta versével triumfál.  Bíró Krisztina nagy-
ságos,  Kerekes Éva  nagyon kétkezi munkásasszony,  a teljes társadalmi keresztmetszetet
Kerekes Viktória  Bárónője egészíti ki.
Bagossy László  egyetlen zongora alakváltásaival,  az elképesztő érzékenységgel illeszkedő
zenével tagolja a cselekményt, minden jelenetben magától értetődő biztonsággal teremti
meg az érzékletes szituációkat. A társaság a rivaldánál öltözik fürdődresszbe, a Duna-hullá-
mok forgószínpadán  Zsigmond Emőke  háton,  mellen és gyorson krallozva mutatja be az
akkor ismert összes úszásnemet. A férfiak díszes panoptikumában  Debreczeny Csaba a ká-
véházi gigerli,  Baksa Imre  a véreskezű henteslegény,  Gálffi László  anekdotikusan  idézi
a hajdani  K und K hadsereg úri modorát,  míg  Máthé Zsolt  halálkomolyan tud gyóntatni
egy élő feszület frivol árnyékában.
Nincsenek kettős szerepek,  nincsenek otromba háttérvetítések,  egyetlen díszletötlet a
zongorafedél belsején pompázó idillikus festmény, gegek helyett a tempó, a gesztusok, a
látvány és a káprázatos színészi játék szimfonikus egysége uralkodik. Ignajatovic Krisztina
öltözékei túlmutatnak a színpadi jelmezeken. Helén,  Neudold Júlia  égbe meredő vak fe-
ketéje, Ficza István sztentori konferansziéjának piros-fehér ordenárésága, Marianne útja
szolid szoknyácskától a selyemruha bíbormámorán át Botticelli Primaverájának lehulló ara-
nyáig: - felejthetetlen remeklés!
És a nagyágyúk!  Für Anikó  tébolyítóan úrinő,  nagyon hiányzik  egy Nemzeti Dohánybolt-
ból,  Jéger Zsombor tenyérbemászóan porosz kadét, masírozása baljós előjel.  Csuja Imre
Miszterének könnyes bécsi nosztalgiája, Znamenák István Tündérkirálya színészkirályi ala-
kítás,  Pogány Judit  gyűlöletes Nagymamája brutálbomba.
Ebben a nemes színházi közegben, a darab áporodott szennyében ragyog fel a babakeres-
kedő lányának tragikus lénye.  Egyáltalán nem naiv,  keményen felvállalja mihaszna párját,
érzelmei vezérlik,  de kiutat keresve képes váltani,  félvilági táncosnőként mennyei ragyo-
gásban,  töretlen szépségű  Vénuszként emelkedik ki  az aranyfényű habokból,  leteríti a
macsó karate,  de emberségének ereje  földre fojtva is sugárzik.  Zsigmond Emőke  gyö-
nyörüséges színészi munkája,  varázsos szuggesztivitása  több, mint pályakezdés, belépő a
legnagyobb kihívások világába.
Kislány a zongoránál. Tétován bicegő hangocskák.  Belecsap és megfordul:  dévaj kobold-
ként copfos nagyfiú mered ránk. Végigkíséri a történéseket, a legkisebb motívumra is zon-
goráján reagál, szelíden dalol,  fenyegetően mordul,  lágyan keringőzik és némafilmek tre-
molójába komorul.  Táncolva pipiskedik,  Puck-i fürgeséggel rohangál,  késheggyel szurkál-
ja a billentyűket, oltárképként szenved. Extrém figurája, káprázatos zenéje éltető fűszere
a minden ízében fantasztikus előadásnak:   Kákonyi Árpád  a Kezdet és a Vég!

   
 
 

A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR           Vidovszky György           Budapest Bábszínház

 

Először tudtuk meg,  hogyan lett léhűtő Acdak bíró,  Vidovszky rendezése egyetlen mon-
datot sem kezel félvállról,  pontos, jó tempójú, részletgazdag az előadás.  Az elvárásoknak
megfelelően tátogó bábok is játszanak, időnként maszkot húznak a szereplők,  kicsit túlto-
latott az igyekezet, amely minden áron be akarja hozni a színházba a bábokat. Semmi funk-
ciója nincs a karikírozott figuráknak, a játszók mögöttük pedig vagy jók, vagy kevésbé.
Az igazi terheket  a nagyszerű prózai színészek hordják, kiváló összjátékkal pompás csapat-
részt alkotva. Több szerepben Hannus Zoltán, Lendváczky Zoltán és Jankovics Péter tű-
nik ki, külön öröm a frissen végzett Horváth Alekszandra és Tóth Mátyás energikus szín-
padi létezése. Közéjük tartozik a  Szimon Csacsavát kitűnően játszó  Horváth Márk is.
Narrátorként  Szolár Tibor  megbízható hitelességgel konferálja  a történéseket,  de ő a
per tárgya, a majdnem széttépett gyermek is.
Mészáros Máté  önveszélyes külsővel,  heves komikummal hozza  Acdak bírót, hangváltásai,
gesztusai, ösztönmozgásai fantasztikus figurát teremtenek.  Hitvány haszonleső, provokatí-
van megalkuvó, ám végső döntésében a józan paraszti ész embersége sugárzik.  Gruse sze-
repében  Spiegl Anna  éles deklamációval,  az érzelmek bátor kiemelésével, szárnyaló len-
dülettel teremti meg  csodálatos hősnőjét.  Játékának misztikus ereje szétfeszíti az adott
kereteket,  a legnagyobb drámai szerepek felé mutatva.  /Azóta sem értjük, miért nem Ő
vehette át  az Örkény Stuart-jában  Erzsébet királynő szerepét...,  miközben ráadásul ott
volt kéznél?!?/
Minden elismerés megilleti a bábszínháziakat, példás együttműködéssel illeszkednek a fon-
tos produkció koncepciójába.  Vidovszky György munkája sok új vonását mutatja meg az
örökké aktuális brechti példázatnak.

 
 

A VELENCEI KALMÁR                          Valló Péter                         Pesti Színház

 

A hosszú éveken át jellegtelen  Valló Péter rendezőművészete az utóbbi években feltűnő
előadásokat produkál:  Holt lelkekKaramazov testvérek.Shakespeare igen ellentmondá-
sos művének színpadra állítása újabb komoly fegyvertény. Gyűlöljük Shylockot a viselkedé-
séért, kinevetjük sirámait,  de melyik antiszemita viselkedne másképp,  ha lánya meglopná
és megszökne, ha komoly anyagi kár érné? Aggódunk Antonio életéért, de utálatos hetyke
javaslata, egy apró ötlet: térjen át keresztény hitre. Egyedül Zsótér egri rendezése kezel-
te helyén a konfliktust, megfosztva azt zsidó vonatkozásaitól. Egy embert utálnak, egy em-
ber esküszik bosszút,  teljesen függetlenül származásától, foglalkozásától.  A Pesti Színház
előadásában Antonio  zsidó volta miatt veti meg az uzsorást, az meg hangsúlyozottan pana-
szolja, hogy milyen hátrányok érik, noha a kor Velencéjében hozzájuk teljesen hasonlóan,
egyenjogúan működtek örmények, szaracénok is. A jóhiszemű jótálló pedig ugyanolyan ke-
reskedő, mint a pénzzel üzletelő Shylock.
Stohl András  megbízhatóan hozza rosszul értelmezett szerepét,  míg Shylock szerény esz-
közökkel,testesíti meg  Kern András-t. Megfelelően ellenszenves  Varjú Kálmán, a fiatalok,
Józan László, Orosz Ákos és Csapó Attila friss fuvallatot hoznak a vígszínházi légkörbe.
Telekes Péter imponáló,  Péter Kata  egészséges temperamentumú,  Fesztbaum Béla  fö-
lényes játékkal örvendeztet meg.
Bach Kata  Portiája egymagában teszi fontossá a produkciót,  lendületes, arányos, ponto-
san értelmezett,  parádés alakítás.  Sugárzó fiatalság,  szerelmes szépség,  gyönyörűséges
deklamáció.  Ifjú jogtudorrá való felismerhetetlen alakulását nyírott haj és körszakáll segí-
ti, de ez csak kelléke a tökéletes belső metamorfózis csodájának. Nagyot erősödött fiata-
lokkal az utóbbi években a Víg,  Bach Kata  az új korszak reménycsillaga.

 
 

A NAGY ROMULUS               Polgár Csaba               Budaörsi Latinovits Színház

 

Kettőt is láttunk nemrég, egy remeket a k2-től  Bakfitty címmel a Stúdió K-ban, egy ron-
tottat Miskolcon.  Polgár Csaba  munkája kevés igazítással, sok alteres mozzanattal, a ket-
tő közé tájolható, jókedvűen nézhető darab.
A világosítók ablakában,  fenn a magasban,  éteri énekléssel kezd Achilles és Pyramus, Ro-
mulus császár két testőre.  Kiss Diána Magdolna és Szilágyi Kata,  a női kvóta hiányossá-
gai miatt csak szolgai státuszban szerepelhetnek a római nomenklatúrában, az előadásban
érzékletes színpadi jelenlétük meghatározó középponttá válik. Narrátorok, kommentálják,
előre jelzik és viszonylagossá teszik az eseményeket,  Matkó Tamás  egészen kiváló duett-
jei, kórusai általuk, illetve az ő vezetésükkel szólalnak meg.
Spurius Titus Mamma nevét muszáj megjegyeznünk,  legalább tízszer elmondják,  a rossz-
hírt hozó marathoni lovaglás hőse,  Némedi Árpád   nevét enélkül is aranybetűkkel írhat-
juk fel a Latinovits Színház márványfalára.
A császári családban Spolarics Andrea és Rainer-Micsinyei Nóra  képviseli az anyai tekin-
télyt és  a vásott gyermeki komikumot,  az udvartartás  utolsó mohikánja  Bánki Gergely,
a parodisztikus merevségű belügyminiszter. Fejedelmi díszben,  fejvesztve menekülve top-
pan be,  Kurta Niké  kamarási kíséretével  Ódor Kristóf,  valaha Bizánc teljhatalmú ura.
A címszerepben nem Lukáts Andor játssza Romulust, sokkal inkább Romulus Augustus, az
utolsó római császár  áll előttünk  Lukáts Andor  jelmezében.  A bölcs tyúktenyésztő re-
zignált kedélye,  jövőbe látó okossága  példaként állítható a múlt és a sivár jelen diktáto-
rai elé. Mennyivel könnyebb lenne, ha csirkefarmjuk lett volna... Patríciusi meztelenség-
ben, gyilkos fegyverként forgatott basszusgitárral a kézben,  Keresztény Tamás  az alter-
natív stílus élharcosaként robban a színre.
A harcmezőn és a csirkegenetikában egyaránt győzedelmeskedő  Odoaker barbár fejede-
lem, Ilyés Róbert példásan fegyelmezi Páder Petrá-t, a fasisztoid EU-indulót harsogó uno-
kaöccsöt, /kérjük a harci dalt feliratozni!!!/, alakítása előtt mi is letesszük a fegyvert.  A
római tyúkok messze felülírják a rendezői elképzelést, önfeledten kapirgálnak a birodalmi
szemétdombon,  a kendermagos germán  még a császári nyugágy alatt is elégedetten csi-
peget. Hiányzott azonban a kukorikú: a szűkös büdzséből nem tellett kakasra?!?
A pompás kis előadásból viszont nem hiányzott a humor, az irónia és a történelmi parabo-
lát egy kicsit maivá emelő,  kortárs-színházi értelmezés.  Polgár Csaba  rendezése a társu-
lat és a HOPPart energikus aktivitásával új színt jelent a  Latinovits Színház egyre bővülő
palettáján.

 
 

PINOKKIÓ                      Lukáts Andor                    Budaörsi Latinovits Színház

 

Mindannyian ismerjük,  de színházban csak rettenetes adaptációkat láttunk.  Litvai Nelli
dramatizálása  célratörő józanságával,  köznapi nyelvezetével üdítő kivétel,  Lukáts Andor
rendezése hivalkodástól mentes, mértéktartóan okos,  közvetlenségével a mese valóságba
ágyazottságát emeli ki. Nincs itt szükség erőltetett abszurditásra, hát nem elég, hogy egy
pálcaorrú fabáb megelevenedik?!?
Antonio,  Bregyán Péter  egy méretes fatörzset hoz  Gepetto mesternek, némi pajzán ve-
rekedés-imitáció után  Ilyés Róbert  szakavatottan  faragja ki  a Pinokkió-nak  elnevezett
furcsa lényt.  Prohászka Fanni  különösebb akrobatikai túlzások mellőzésével,  igazi értet-
len kisgyerekként,  pompás belső átlényegüléssel állítja elénk figuráját.  Kíváncsi,  merész
és gyors elhatározásra képes, hebrencs jókedvvel járja veszélyes útját.
A díszlet csupán jelzett léc-ácsolatokból áll, fürge váltásokkal jelzi a stációkat, műhely, er-
dő, cirkusz, de még a hatalmas bálnabendő is érzékletesen felrajzolódik. Kicsit erőltetett
a zene, ám a kedves kis Pinokkió dalai  így is hatásosak.  Nem sietünk,  minden jelenetnek
el van játszva sava-borsa, átéljük a veszélyeket, de a humor mindent felold.
A népes állatseregletben  Böröndi Bence és Chován Gábor  nyúlként, nyestként tobzódik,
kitelik tőlük még egy Hajóskapitány, sőt egy méla Tonhal is.  Gyöngyösi Zoltán  az antihu-
mán relációt Csendőrként képviseli, ellenpontja a mesés szférából érkező, sugárzó jóságú
Tündér: Szoták Andrea.
Sokorai Attila díszlettervező jóvoltából  Figeczky Bence Pillangója a fejünk fölött röpköd,
szárnyalva beszél a magasból, majd könnyedén alakul át  földön járó formátummá.  A rovar-
világ tanultabb képviselője, a Táltos Tücsök  Bohóczky Sára pedáns jótanácsaival leiskoláz-
za a tanulást  polgári engedetlenséggel kerülő,  fából faragott hősünket. A lassú észjárású
Macska,  Páder Petra  társaságában ravaszkodik a  Róka:  Ódor Kristóf  ütősen intonált or-
gánummal,  kiserdei csúcsragadozóhoz illő  csúcsformában jeleníti meg a kisállatok kiskirá-
lyát.
Szegény Gepetto, a nagyszerű  Ilyés Róbert  a Bálna gyomrában, gyertyafényben üldögél-
ve várja a szomorú véget,  persze hogy odakerül  a cirkuszi szamárlétből éppen csak hogy
megmenekült Pinokkió. Az imádnivaló  Prohászka Fanni a tengervíz-kúrától bájos gyermek-
ké változik,  de tüneményes kislány-volta sem feledteti  fabábjának finoman árnyalt,  szug-
gesztív megformálását.
Lukáts Andor  rendezésével a  Budaörsi Latinovits Színház, íme a legifjabb korosztálynak
is megadta a magáét, bár bevalljuk, mi, kicsit korosabbak is remekül mulattunk...

 
 

 

    

                                          2 0 1 5

 

LILIOMFI                 ifj.Vidnyánszky Attila              Budaörsi Latinovits Színház

 

A színfalak közt, szűk gyilokjáró a bemenet,  de délceg komédiások,  szépreményű színész-
kisasszonyok fogadnak. A keresztkifutó megduplázza a grotowski-s színtér lehetőségeit, az
összes irányból pompásak a látásviszonyok.  Körben kisablakos falak, van egy kis színpad is,
az ellenoldalon máris  Spolarics Andrea  Kamilla vénkisasszonya pipiskedik, míg a magát na-
gyon sokra tartó "bárki" professzor:  Ilyés Róbert,  nevelt lánya kezére kacsint. Megfogha-
tatlan feszültség izzik a légben, indokolt a hatalmas várakozás, az  ifj. Vidnyánszky Attila -
Vecsei H. Miklós  szerzőpáros, az Athéni Timon újraalkotásával, már bizonyította kivételes
képességeit. Szigligeti Edéből nem sok marad, legfeljebb a figurák és az alapsztori, minden
szó friss és eredeti, záporoznak a poénok és a szellemes kiszólások.
Mert ez már szinte "színház a színház színházában",  tetézve az ifjú pályakezdők önironikus
megjegyzéseivel.  Kicsit belejátszik a reformkori nyelvezet, de sokkal inkább  a dicső XIX.
század negyvenes éveinek  lánglelkű hevülete. Hiszen a komédiások között ott settenked-
het egy Jókai, egy Petőfi, de még egy Arany is...
 Kovács Adrián  dalait zengve berobban a trupp,  Mariska gyámlány szerelmére a teátrista
Liliomfi, a romeós líraiságú  Szabó Sebestyén László áhítozik, az arasznyi ajtóhoz leselked-
ni óvatosságból  Szellemfi segédteátristát küldi.  Az /far/pofátlanul veri vissza  az epekedő
szomszédasszony közeledését, míg az igazi szerelmespár shakespeare-i szövegekkel közelít
egymáshoz. ifj. Vidnyánszky Attila  rendezését a fékezhetetlen lendület jellemzi, ennek
ellenére a legkisebb szituáció is gondosan kimunkált, az ötlet-cunami nem mossa el a pon-
tosan komponált szerkezetet. Egy pillanatra sem ül le a káprázatos iram, az együttes tutti-
ban és egyénileg egyaránt kitűnően mozog.
Böröndi Bence  egy szál izom-trikóban vezeti fel permanens pantomimmel aláfestett mono-
lógját, melyben vitathatatlan logikával vezeti le  a borvirágos orr és a szerelmi vonzerő dia-
lektikus összefüggéseit. A kalandvágy Kiss Andreá-ban is megerősíti az elhatározást: "Én te-
átrista leszek!"  Belepistultunk a tengernyi örömbe, hasizmaink is belesajdultak, de ím, itt
a szünet,  csak egy percre ugrunk ki,  mert a színpadra csábosan hegedülő cigányzenekar
masírozik be.  Dóra Béla  fergeteges nótázással kapcsolódik be a közjátékba,  a színtér pe-
dig  Kányai fogadós kurta kocsmájává alakul. Lánya neki is van, Erzsi, akit Gyuri pincér sze-
melt ki magának. Párjeleneteikben  Rujder Vivien és Figeczky Bence  a színjátszás magas-
iskoláját mutatja be.  A fiú győzködik, gesztikulál,  vagy csak keményen szembenéz, a lány
ámul, repes,  de akkor is töretlenül hiteles,  ha csak áll és ellentart, - bámulatos, amit ez
a két nagyszerű színinövendék produkál.
Megérkezik Pestről  Schwartz Adolfka, gráciőz németséggel, kifinomult eleganciával hozza
jegyajándokát, a "spét"-szelencét, melynek jelentését nem egészen értjük, de hatalmasa-
kat hahotázunk az elképedt reakciókon. Vecsei H. Miklós hiába bizonygatja, hogy biz' ő a
pesti fogadós fia, a leleményes Liliomfi már eljátszotta a szerepét,  a konfliktus hamleti tö-
meghalálba torkollik. Elhull  Gyöngyösi Zoltán dús mimikájú derék fogadósa is, brutális ha-
sából konyhaművészeti arzenálja kerül elő, /zseb/metsző-késtől a filigrán habverőig.
De ennyi kicsapongó vidámság közben  megfogalmazódik a legfrissebb színész-generáció te-
átrumi kiáltványa is.  Adni akarunk Nektek,  jókedvet és tanulságot,  drámát és komédiát,
minden energiánkat beletesszük, nem kíméljük magunkat, - "csak hagyjatok játszani!"
Aki új erőt, új színházat akar látni, egy bődületes szuggesztivitású friss csapatot, annak izi-
ben a Budaörsi Latinovits Színház-ba kell jönnie!

 
 

RÓMEÓ ÉS JÚLIA      Berzsenyi Bellaagh Ádám       Budaörsi Latinovits Színház

 

Már a színpadkép reménytkeltő, két szint, üres tér, melyet csak a fények modulálnak, me-
lyet "csak"!!! a színészi játék tölt meg élettel.  Sokorai Attila   munkája elképzelésben, ki-
vitelezésben egyaránt nagyszerűen biztosítja a dinamikus színpadiasság lehetőségét. Mert
ifjúi hév aztán van itt bőviben! Ezek a kamaszok hemzsegnek, villognak, kiszámíthatatlanok,
ön- és életveszélyesek. A handabandázó Rómeó,  Dékány Barnabás  két szerelmes üvöltés
között felejti Rózát, csap át a Júlia-szerelem őrületébe.  Sebzett tigris-kölyök, ábrándozó
nagykamasz, a bosszú angyala és gyengéd udvarló.  Bán Bálint Tybaltja mobil agresszió, az
ellentábor doyenje,  Mercutio,  Ódor Kristóf  megjelenítésében szókincsében igazán köl-
tői, de harsány riposztjaival ő sem takarékoskodik.  Na és ez a Júlia!!!  Seperc alatt férjet
fog magának, amúgy első látásra, - maga a balga meggondolatlanság!
Berzsenyi Bellaagh Ádám  rendezői koncepciója  tökéletesen érvényesül, fennkölt dekla-
máció helyett energikusan heves szócsaták,  fuldokló sebességgel kibukó vallomások,  ve-
szett gyerekek a felnőttek egymásnak feszülő, veszett világában. Ilyés Róbert dühében li-
lafejű Capulet-je nem sokat bánkódik  unokaöccse halálán, lényeg:  Rómeót, az egyetlen
Montague-fiút száműzik, legyőzhető lészen a konkurencia!  Sok apró más részlet is rejtve
maradt eddig, így Capuletné,  Bohoczki Sára  több, mint gyanús halottcsókolgatása,  vagy
a nászra jött zenészek gyászra alkalmazkodó fürgesége.
Háttérbe szorul a józan ész, a fiúk között  a nagyszerű  Böröndi Bence  Benvoliója,  a fel-
nőtt világból csak  Lőrinc barát  képviseli.  Székely B. Miklós  a bölcs füvesember nyugal-
mával, szelíden próbálja megállítani  a Sors Kerekét,  egyedüliként hozza képbe az egysze-
rű, hétköznapi embert a cifra polgárok gyülekezetében.  Spolarics Andrea a kedves komi-
kum,  Chován Gábor  a nemes gavalléria színeit villantja fel.  Hogy mennyire  nem a kimon-
dott szavak mennyisége számít, azt  Figeczky Bence  bizonyítja, egyetlen szó!, de nem fe-
lejthető, - visszanéz az ajtóból: "Szevasztok!"
Az első felvonás lüktető lendülete, a bál és az összetűzések forgataga után, (koreográfus:
Bóbis László),  a folytatásban  vészjósló drámai csönd uralkodik.  Napokkal előbb egészen
gyereklány volt még, szerény gyolcsban, elbűvölő szoknyácskában, pajkosan,  mohón áhít-
ja a szerelmet:  Zsigmond Emőke  nem titkolja, unokabátyjának halála eltörpül Rómeó el-
vesztése mellett, a vak hűség és a megélt mámor emléke vezérli. 
Ő sem zengeti  a shakespeare-i szöveg csodáit,  kristályfényű szavai  így még szebben mu-
zsikálnak.  Pusztai Judit jelmeze láttatja a gyönyörű termetet, a lesikló zippzár felfedi ge-
rincének angyali ívét. És ez a gerinc nem hajlik, nem roppan össze, inkább a halált választ-
ja, mint a reális behódolást. A bakfis-bábból kibújt csillámszárnyú pillangó vágyódva röpül
a halál vakító fénye felé.  Zsigmond Emőke  mindannyiunk eszményi Júliája..., köszönjük.
Félig civilben  Molnár Gusztáv  fejedelme hirdet békét,  de hol van a mi urunk, hogy vég-
re megfékezze acsarkodó indulatainkat?!?
Jó úton jár a  Budaörsi Latinovits Színház, friss szellemmel új utakat vág , korszerű stílus-
ban közöl  örök érvényű kincseket.  Berzsenyi Bellaagh Ádám  munkája eredeti látásmód-
dal élteti a legszebb szerelmi történetet, a végzet-drámába oltott örök reményt.

 
 

FEDÁK SÁRI                               SZŰCS NELLI                           Nemzeti Színház

 

A magyarországi Beregszászból jött, színésznő lett, a Legnagyobb. Őstehetség: még éppen
hogy pályakezdő, Beöthy László neki építi a  Király Színházat, ahol színháztörténetünk első
százas szériáját produkálja,  pedig akkor repertoár helyett  egyvégtében játszták a frissen
készült operetteket.  Hónapok alatt megtanul németül,  megkísérti a nagy Max Reinhardt,
szerencsénkre visszatér, neki ír, komponál a szerzők krémje, népszerűsége leírhatatlan, az
ultiban róla nevezik el a mindent felülütő lapot: ...durchmarsch után Fedák Sári!!!
Szűcs Nelli zseniális sokoldalúsággal varázsol színpadi csodát az életmű anyagából. Népdalt
énekel, szemléletes narrátor, elragadó mesélő.  Játszik a frizurája,  mozgása tágra nyitja a
cseppnyi színpadot, beavatóan suttog, villámlóan gesztikulál, minden szituációhoz, képhez,
szinte mondatonként képes hangszínt váltani. Belefér egy Molnár Ferenc-figura, dörgedel-
mes tirádákban szólal meg a fejéke zsinórjaival mórikáló Jászay Mari.
Fedák Sári  még a vetélytársait is meghódította,  a férfiakról nem is beszélve,  hiszen maga
Ady Endre zengett ódát művészetéről. A Király Színházban nem kellett bonviván, nadrágba
bújva, több, mint négyszázszor játszotta el  Kukorica Jancsit. Prózában talán még jobb va-
la, egy sereg darab íródott kifejezetten neki, így például az Üvegcipő. Milliomos lett, apjá-
nak kastélyt, a háború sérültjeinek kórházat épített, de még dolgozott is derekasan a ma-
gánispotályban.
Szűcs Nelli a tüzes primadonna-belépők után, a "kis Petrovom..." lírai szépségében a lélek-
bemarkoló muzikalitás pianisszimójával hatványozza  lenyűgöző szuggesztivitását.  A tanács-
köztársasági kényszer-agitációjában viszont velőtrázó intenzitással sistergi a tótozó, oláho-
zó harci kiáltványt. Majdnem két órás a monodráma, de egyetlen pillanatig sem csökken a
páratlan színpadi jelenlét intenzitása,  a sors és a történelem fordulatait elsodró tempójú
jelenetezés eleveníti meg.
A két háború közt  tovább szárnyal a siker-széria,  csak az aljas 38-as törvények vetnek sú-
lyos árnyat: a legjobbakat parancsolják le a pályáról, szerzőket, színészeket, direktorokat
egyaránt.  Ám hiába törtet a második vonal,  a féltehetségek  semmire sem jutnak.  Szűcs
Nelli
  Fedák Sári szavaival mondja: politikai utasításra nem lehet jó színházat csinálni! - se
akkor, se ma.
Az ünnepelt színésznőt 66 éves korában, koholt vádak alapján elítéli a népbíróság. Többet
nem térhet vissza a színpadra,  de nevét még ma is mindenki ismeri,  pedig még filmen, ké-
pen se láttuk soha. A  Dávid Zsuzsa közreműködésével készült darab segít megőrizni, meg-
ismerni emlékét, olyan korba vezet vissza, amikor még az igazi tehetségek voltak a híressé-
gek. - Nem kapott még színházában képességeihez méltó szerepeket: Szűcs Nelli alkotott
magának és nekünk egyet, bizonyítva:  nemcsak korosztályának eminense.
Az ukrajnai Beregszászból jött, magyar színésznő lett. A Legnagyobb.

 
 

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT                       Puskás Tamás                  Centrál Színház

 

Ilyen egy jó előadás.  Nem provokál, nem üzen, nem tör új utakat,  Shakespeare-t játszik,
komédiát, mulattat nemes eszközökkel, nézőbarát felfogásban. Már a díszlet magában elva-
rázsol,  Horesnyi Balázs  üvegtetős télikertje dús vegetációval üdíti a szemet. Repkények,
folyondárok, sziklagyep, tavacska,  a sövények, bokrok pedig dramatikus leselkedésre csá-
bítanak.  Mögöttük szövi a cselt  Vári-Kovács Péter, a (természetesen) fattyú intrikus, de
rejtekükben hallgatóznak a gonosz ármányt leleplező éjjeliőrök is.
Leonato kormányzó,  a dörgedelmes  Papp János  házasítja unokahúgát,  Ágoston Katalin
boldogságát frivol félreértések akadályozzák. A cári uniformisba öltözött hercegi katonák-
ra rájár a rúd.  A nagyszájú Benedek szerepében  Schmied Zoltán  remekel,  vitézül állja
csípősnyelvű választottjának gúnyolódását,  túlzott önbizalommal henceg, majd hitetlenül
vívódik, markáns humora átütően szikrázik.  Hasonlóan vergődik a kételyek hálójában az if-
 Rada Bálint, elegánsan könnyed, kedvesen groteszk, talán csak nagy dühkitörését kel-
lenne egy kicsit moderálni.
Puskás Tamás  alaposan átigazította a textust, néhány parázs riposzt maradt, ám a komiku-
mot mai beszólások adják,  a cselekmény pedig jobban emészthető  két felvonásra szűkül.
A rendezés erélyes, találékony és összefogott,  hibátlan a tempó,  kitűnőek a karakterek.
Persze könnyű a dolga,  ha a kis szerepekre is  olyan nagyságok jutnak,  mint például Mar
git nyúlfarkocskáira egy  Botos Éva!  Pokorny Lia Beatricéje különösen az első jelenetek-
ben ütős, a délceg Simon Kornél-t kissé sajnáljuk, pont neki nem jut egy belevaló donna.
Már nevével is megkacagtat  Lasponya, a szótévesztő poénvirtuóz  Magyar Attila, aki elké-
pesztő ritmusérzékkel szórja kicsavart frázisait. Figurában, játékban felejthetetlen a méla
bárgyúság, mégis csavaroseszű ikonja:  Sáfár Kovács Zsolt.
Érezhetően a színészek szeretik játszani,  hallhatóan a közönség szereti nézni,  láthatóan
jól jár itt mindenki: a Centrál Színház megszokott kiváló formájában nyújt egy újabb, min-
denki számára élvezetes, klasszikus komédiát.

 
 

EGYASSZONY                         Tenki Réka                      Orlai                 Jurányi

 

Elborzasztó volt olvasni. Hogy a szülészeten, hogy az otthonunkban feudális férfiterror dí-
vik,  ha nem lenne  Péterfy-Novák Éva  ennyire hiteles és ennyire tömören fogalmazó, bi-
zony kételkedtünk volna.  Nem volt könnyű szembesülni  egy mindennapi élet embertelen
képeivel.  Tasnádi István avatott kézzel dramatizálta,  Paczolay Béla lényegre törő egysze-
rűséggel állította színpadra,  de a legnagyobb kockázatot a színésznő vállalta a brutális tö-
ménységű történet megélésével.
Fiatal lányként  Tenki Réka  még akadozik, olyan értetlen, mint a huszonkét éves, tájéko-
zatlanságában teljesen kiszolgáltatott kismama a szülészet futószalagán. Cinikus orvos-félis-
ten, a ki-bejárkáló idegenek, a gyalázatos kukkolók.  Kár, hogy a bába kimaradt, az egyet-
len, aki legalább egy szóval próbált ellenállni a doktori önkénynek.  Csoda, hogy ilyen kö-
rülmények között születnek gyermekek!?! Illetve, mint láthattuk, nem születnek életreva-
lónak. És senki nem mond semmit! Sunnyognak, hiszen "nem jósok",  hazudnak, színlelnek,
félrevezetnek.
Tenki Réka  mesterien felépített munkájában  párhuzamosan mutatja meg a valóságra éb-
redés és az önállóvá érő személyiség útját.  Minden szavát a tudatalatti mélyéből sugárzó,
elevenen lüktető érzelmi energia izzítja át,  az első gyermek távolra kerülését,  a második
elvesztését szinte a teljes énvesztés mágikus lebegésében éljük át. Hiába oldódik fel a há-
zassági kudarc, hiába születik meg végre egy igazi kisfiú,  a tragikum súlya végig beárnyalja
a látszólag boldog befejezést. Mert mindig az elveszett bárány a legfontosabb, az emlékek
súlya ott nyomaszt örökké a mélyben.
Rakéta-indulás után  nem kényeztették jó szerepekkel sehol,  visszatérése utáni első szín-
relépése tehetségéhez méltó föladat, melyet mérhetetlen szuggesztivitással, a színészi je-
lenlét katartikus erejével tesz feledhetetlenné.  Tenki Réka Egyasszony-a, felvillantva pá-
lyájának jövőbeli lehetőségeit, méltán bekerül a nagy elődök monodrámáinak sorába.

 
 

CHIOGGIAI CSETEPATÉ                        Kéri Kitty                       Magyar Színház

 

Nagyra nyitják cserfes szájukat a chioggiai lányok, asszonyok, s már az első képben parázs
verekedést provokálnak.  Vivaldi zenéjére,  Frank Róbert mozgalmas koreográfiájára csap-
nak össze, igaz örömünkre előre jelezve  a stilizált játékmód groteszk humorát. Pasqua és
Libera asszony, Tóth Éva és Juhász Róza  vaskos indításként ütik meg a jól odamondogató
velencei hangot,  a férfinemet még egyedül képviselő  Takács Géza  Toffolója, bizony alig
állja a sarat. De a színteret határoló vitorlák végre a távoli tengeren is feltűnnek,  Gémes
Antos
szárnyaló "O sole mio"-jára négy délceg emberrel besuhan a halászbárka.
A tekintélyes  Gáspár Tibor próbál rendet tenni, ám a virgonc pletykák nyomán csak foko-
zódik a féltékeny zűrzavar. A legények, élükön Horváth Illés Beppéjével késsel-villával ker-
getik egymást,  Kéri Kitty  avatott rendezése  mesterien tartja kordában a száguldó indu-
latokat. Kidolgozott szituációk, nagyszerűen formált karakterek fémjelzik mestermunkáját,
a fergeteges iramban is hajszálpontosan illeszkednek gesztusok.  Berzsenyi Krisztina  min-
jelmezben mutat ötletes eredetiséget, díszletében pedig még Velence piedesztálon állon-
gó szárnyas oroszlánja is megtanul röpülni.
A vendégcsapatot erősíti  Rajkai Zoltán, elegánsan bíráskodó ügyészét majdnem elsodorja
a szenvedélyes forgatag,  Eperjes Károly  viszont, régi bevált emblematikus alapfigurájával,
sikeresen lubickol a mediterrán temperamentum szilaj áramában. És azok a tündéri lányok!
Soltész Bözse  elementáris humora, a Gémes Antos-sal pompásan fuzionáló, fanyar eleven-
ségű  Balsai Móni,  meg a sugárzó vitalitású, sziporkázó kvalitásokat mutató  Gáspár Kata!!!
A rendkívüli mozgékonyságú  Takács Gézá-ra  alaposan rájár a rúd,  heveny életképessége
végül mégis révbe juttatja.
Ágoston Péter  tébláboló Tökárusként kezdi, villanásnyi epizódokban emlékezetes, hogy a
végén megérdemelt angyalszárnyakon emelkedjen  a fényeskék egekbe.  Kéri Kitty  buda-
pesti bemutatkozása  nagyszerű rendezői diadal,  az új utakra lépő  Magyar Színház  első
vígjátéka vitathatatlan szakmai-, és óriási ovációval igazolt közönségsiker!

 
 

SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE       Znamenák István      Orlai   Belvárosi Színház

 

A Hair megérdemelt sikere után  Orlai Tibor Belvárossi Színház-a újabb komoly kihívással
néz szembe. Ismét egy legendás film emlékével kell konfrontálódni, bízvást kijelenthetjük,
hogy  Znamenák István  vezetésével az együttes győztesen állja az összehasonlítást.
Már a díszletkép, szintén a rendező munkája, szűkössége ellenére alkalmas tere a zártosz-
tályi cselekménynek.
A jómodorral álcázott diktatórikus rendet McMurphy,  Szabó Kimmel Tamás  szikrázó sod-
rású belépője töri meg.  A keménykötésű vagány kártyacsatáival anyagi,  célzatos szavaival
ellenállásra kész gondolati függőségbe vonzza  az akaratgyenge, identitászavaros ápoltakat.
A hatalmat  Rachid Főnéni  képviseli,  Péterfy Bori  erőtlen jellegtelensége  azonban nem
elég hatásos ellenpontja az egyre jobban beérő ifjú színész formátumos figurájának.
A szituációk felépítésében, a tempó avatott moderálásában, a dialógusok értelmezésében
egyaránt példásan kitűnő  Znamenák István  rendezése. Minden poén ül, a térbeli mozgá-
sok pontosan komponáltak,  a nagy és a kis szerepek is megkapják  a karakter felrajzolásá-
nak lehetőségét. Mintha a hajdani kaposvári színházban volnánk!  Boros Anna a pedáns ri-
világában a barátságos szeretet mosolyát villantja fel, Pálya Pompónia bruegheli arcú, gé-
pesített múmia, hogy aztán néhány pecen belül, hajlotthátú ápolónő-bábból sugárzó ero-
éjszakai pillangóvá váljon.
Csémy Balázs  katatonná sokkolt ápoltja,  Keresztény Tamás  grafománja kitűnő,  hajdani
felejthetetlen alakítását,  Zsótér Adrienne Lecouvreure-jének  Michonnet játékmesterét
idézi orvosként  Makranczy Zalán. Emlékezetes  Róbert Gábor lelkes eratománja, Formán
Bálint  mindenttudó impotenciája és  a mindenhol alakokat vizionáló  Nagy Dániel Viktor.
A betegek mindegyikére jellemző, hogy kevés szóval, annál erősebb belső átlényegüléssel
hozzák hálás szerepeiket. Egészen lenyűgöző  Jéger Zsombor  Billyje, az anyai függőséget
levetni képtelen, rémületében a halálba menekülő, beszédhibás örök kamasza.
Szűkszavúságban versenyezhet velük az Indián,  Kocsis Pál  a megfélemlítettség tompaságá-
ból, az ikonná váló felmutató kézen át jut el  az őserejére ébredő,  öntudatát visszanyert
gigászi Törzsfőnök atlaszi tettéig. A nagyszerű együttes még gumibottal, seprűnyéllel, ágy-
tálakkal és kacsákkal kivitelezett kamarakoncertre is képes, kontrasztálva a végkifejlet tra-
gikumát.
Znamenák István  mesteri rendezésében a  Szabó Kimmel Tamás  vezette társulat  újabb
kiváló produkcióval gazdagítja  Belvárosi Színház  fényes repertoárját.

 
 

FINITO                                   Tasnádi Csaba                                  Pinceszínház

 

Barátságos hely ez a Pinceszínház, jó színészek, nézőbarát előadások, melyek hosszú sorá-
ból igencsak kiemelkedik  Tasnádi Csaba mostani rendezése, humora, lendülete és a nagy-
szerű társulat összjátéka  megüti a legendás  Örkény-ősbemutató szintjét.  Tasnádi István
rímes alexandrinusai magától értetődő természetességgel szólnak, pátoszos ritmusuk komi-
kusan kontrasztál a vulgáris tartalommal.
Időmértékes sorok a budi mélyéből:  Bajomi Nagy György már első megszólalásától emble-
matikus középpontja a cselekménynek. Az erdmani öngyilkosság fenyegetése tettre szólít-
ja  Felhőfi-Kiss László  Polgármestert, akin kissé nagy  a hivatali kabát,  Molnár Csaba ele-
gánsan pszichologizáló Rendőrőrnagyát és Misi szomszédot,  kinek sövényvágó buzgalmánál
csak erotikus étvágya nagyobb.
Az Anyós,  Szabó Éva mellett  Blondinné szerepében  Györgyi Anna drámai erővel rajzolja
meg személyiségfejlődésének ívét  a beletörődéstől, a menekülési kísérleten át,  a gyilkos
indulatig.  Az első rész bombameglepetése  Balázsovits Edit,  parádésan parodizálja Tigris
Niki bukófélben levő popsztár vészesen buta közönségességét.
Tasnádi Csaba  rendezése a komikum minden lehetőségét kihasználja, szépen sorjáznak az
árnyaltan kidolgozott szituációk, a poénok viharzása nem csorbítja  a karakterek hitelessé-
gét.  Kedvek Richárd  média-sztárja rutinosan pózol,  közben akkurátusan gyalázza asszisz-
tensét,  Juhász Réká-t. Briliáns epizódban remekel a régen áhított  Kocsó Gábor,  elliluló
fejjel skandálja dilettánsan fűzfapoétikus klapanciáit. Fürge operatőrként, néhány repliká-
jával tűnik ki a még egyetemista  Georgita Máté.
Az egyre nagyobb  Bajomi Nagy Györggyel az élen, a lassan már kortárs klasszikussá neme-
sedő Tasnádi István-opusz ragyogó előadásban arat ujjongó sikert a Török Pál-utcában.

 
 

MA ESTE MEGBUKUNK                         Mark Bell                       Centrál Színház

 

Briliáns húzás volt  az angol rendező mellett  Nigel Hook  díszlettervezőt is felkérni, a da-
rab főszereplője a szinte életjelenségeket mutató, mozgó, billegő, zuhanó építmény és a
seregnyi diszfunkcionális kiegészítő kellék.  Cserna Antal harmadszorra sem tudja becsuk-
ni az ajtót, hangosítói tevékenysége is csapnivaló. A gyertyatartót  Botos Éva  falból kitö-
rő karja helyettesíti, ő maga meg mentőangyalként ugrik be az elájult menyasszony szere-
pébe.
Tökéletesen összehangolt apparátus mozgatja  az össze-vissza  /nem/ működő kulisszákat,
a tárgyak önállósulva próbálják megbuktatni a produkciót.  Nem sikerül, mert a játszók gi-
gászi erővel, sziporkázó kreativitással oldják meg a kényes helyzeteket. Fantasztikus mulat-
ság, virtuóz szellemesség, nagyszerű színészi játék.
Janicsek Péter társulatvezetőként előre kér elnézést a galibákért, nyomozóként is uralja
a terepet.  A hulla  Mészáros András  életre kelve is meggyőző,  Schmied Zoltán  a komi-
kum keményebb változatát műveli.  Mark Bell  rendezése  milliméterre kiszámított koreo-
gráfiájával, virulens ötletességével káprázatos iramot diktálva, hibátlan összjátékra bírja a
kiváló együttest.
Rada Bálint  pompás  karaktert formál  idős inasából,  Katona László  félelmetes arcjáték-
kal több  elképesztő magánszámot is bemutat.  Ágoston Katalin  élve és halva egyaránt a
groteszk pózok tüneményes halmazával operál, jól kihasználva elváltoztatott hangjának ko-
mikumát. Az örökmozgó díszletes,  Botos Éva  centrális motorja, a csak vinnyogó röhögés-
sel követhető, frappáns fordulatoknak.
Feloldódunk a humor-zuhatagban, csodáljuk a rommá dőlő színpadképet,  most sem csaló-
dunk a  Centrál Színház  avatottan nézőbarát hozzáállásában: így aztán a valóságban tény-
leg nem lehet megbukni!!!

 
 

MINDENT ÉVÁRÓL             Pelsőczy Réka             Orlai           Belvárosi Színház

 

"Mondd Ernő", bulvár ez?  Vagy inkább  igen színvonalas, szórakoztató,  közönségbarát pro-
dukció!  Színházban játszódik, de nem bennfentes atelier-darab, a generációk ütközése, a
korosodó ember pozícióváltása, a sikerhajsz karrierizmus általánosabb kérdések.
A 30 éveseket játszó középkorú sztár,  Hernádi Judit  meggyőző eréllyel adja az istenített
dívát, karcos, kemény kikezdhetetlen. Fénykörében a fiatalabb férj, a lendületes  Szikszai
Rémusz,
a pulykavörös dühkitörésekben remeklő háziszerző, Márton András és az ő bajke-
verő-oszlató felesége:  Egri Márta.  Elmaradhatatlan színházi kültag  az intrikus hajlamú kri-
tikus, a cseperedő sztárlettekre utazó  Mészáros Máté.
Igen hatásos   Kálmán Eszter  detektív-tükrös, a fináléban Oscar-díjra táguló öltözői díszle-
te, kitűnőek a riválisok egymásra rímelő jelmezei /Ignjatovic Krisztina/.  Kit érdekelnek a
darab  kimódolt fordulatai, mikor  Pelsőczy Réka  csalhatatlan biztonsággal hitelesíti a szi-
tuációkat,  színészvezetése halálbiztos,  a tükrözött és a tükör által homályosan mutatott
képek egészséges lüktetéssel követik egymást. Óriási erény, hogy nem korlátozzák társula-
ti kötöttségek, minden posztra az elérhető legjobb játékost tudja megtalálni.
Kovács Patrícia  nagyszerűen rajzolja meg  a lelkes rajongástól a siker csúcsáig ívelő karri-
erista merész pályáját.  Visszanézve, első jeleneteiben  még a taktikus megjátszottság ele-
meit is felfedezhetjük. Egyaránt jó a törtetés hevében,  a keserű kiszolgáltatottságban és
a diadalmámor ismert sablonjai is hitelesek.  Bájos finomsága ügyesen rejti merész straté-
giáját,  mámorító hajzuhataga  egymaga kifejezi tántoríthatatlan törtetését, halálos fenye-
getésként tűnik elő az öltözőtükör jövőbe látó kristálygömbjében.
Ám ő sincs biztonságban, a besettenkedő újságírólányban a jövő veszélyes vetélytársa rej-
tezik. A pályakezdő  Rujder Vivien Anna  már az első részben figyelmet kelt egy erőteljes
vonásokkal formált karakterrel, majd a végkifejlet csattanóját hozza a fényes karrierről áb-
rándozó fiatalka szépen kimunkált eszközökkel felépített alakjában,  reménykeltő végpont-
ja a nagy színésznők bámulatos vonulatának.
A kitaposott ösvényeken járó dramaturgia ellenpontjaként,  Pelsőczy Réka  megengedhe-
ti magának, hogy ráadásként, három pompás  dalbetéttel fűszerezze rendezését.  Nyitány-
ként a "There's no business, like show business"  Irving Berlin örökzöld , később egy pesti
kuplé követi, végül egy fergeteges szving, amely nem is zenéjével, inkább sziporkázó szöve-
gével arat,  amely a színészi előadóképesség  félelmetes próbaköve.  Bercsényi Péter  már
első megjelenésével lehengerel hangjának stílusérzékeny muzikalitásával, természetessége
magától értetődő, az annyit kárhoztatott hosszú "Í"-k és "É"-k is gyönyörűséges árnyaltság-
gal szólnak. Vörös kisestélyiben aztán virtuóz mozgással, robbanékony tánccal hatványozva
pörgeti az up tempo-ban pattogó szavak géppuskatüzét. Most melyik a bónusz? Mert az öl-
töztető kisasszony bravúrszerepét is briliánsan eljátssza, minden szokásos "férfi játszik nőt"
sablont könnyedén elkerülve. All round színész, mágikus jelenség a nagyszerű előadásban.
Kikapcsolódni vágyó néző, megrögzött színházfüggő,  vájtszemű szakértő:  Mindent Éváról -
Mindenkit a Belvárosiba!!!

 
 

BERNHARD-ÁRIÁK             Bagossy László             Müpa           Fesztiválszínház

 

Mi a nehéz?  Thomas Bernhard-ot olvasni.  Mi az élvezet:  monológjait hallgatni jele színé-
szektől.  Dr.Bagossy, aki disszertációja nélkül is a támadhatatlan Bernhard-szakértő, a drá-
mák hírhedt magánszámait válogatta össze különleges műsorában.
Haumann Péter  a Glen Gould-os,  a "zongorarradikalimus" jegyében fogant zseniálisan ha-
zug írással, Lázár Kati önmagát idézi a Bárka Színház Ritter, Dene Voss-ából,  (az a csillár,
az a fekete-zöld színpompa és  Kovács Lajos...)
Harsánypiros túra-harisnyában,  harsánypiros sapkában mássza a hegyet  Pogány Judit, a
jó levegő tiszta nyugalmát keresve,  Bezerédi Zoltán el liluló fejjel fröcsög,  csak a pénz
miatt átvett, útált díjai ellen.
A legnagyobb gyűlölet-ária Máté Gábor-én a Heldenplatz -ból, melyben alaposan megkap-
ja a magáét "a német filozófia vemhes tehene", "az előalpi debil" Heidegger.  A Színházcsi-
náló Tháliás előadásából videót láthatunk,  Sinkó László  vehemens deklamációval lebeg a
Tjhália légterében, avagy a mennyei rivalda fölött...
Nagyon hiányzott, ahogy Kovács Lajos és a Stúdió K-s színházcsináló Tamási Zoltán is.
Egy este többet éreztünk meg Thomas Bernhard-ból,  mint számos elvetélt olvasás-kísérle
tünk alkalmával. - És Bagossy László-t szmokingban látni sem utolsó dolog...

 
 

HAIR          Mohácsi János          Orlai         Belvárosi Színház         Városmajor

 

Nehezen indul.  Jók a közönségnek szóló kiszólások,  de kicsit didaktikus a négerezés, ci-
gányozás, nincs szituáció, nincs történés.  Nagy Dániel Viktor  erőteljes színpadi jelenlé-
te az első kitörési pont,  játéka és fantasztikus éneklése  az első igazi esemény. Lassan ki-
rajzolódnak a karakterek, a színes forgatagban  Lovas Rozi  hideg fejjel szexre éhes tinilá-
nya tűnik ki.
Kiváló a  Wágner Puskás Péter vezette zenekar, a második részre feljavul a keverés, a szá-
mokból csak egy refrén szól,  ez annak ellenére gördülékenyebbé teszi a tempót, hogy a
szokottnál vagy kétszer annyit hallunk belőlük.  Szabó Kimmel Tamás figurában, énekben
is erős, átütő a kórus,  mindenki rátermetten mozog, egységes az együttes, nincs különb-
ség főszerep-mellékszerep, énekes és táncos között.  Bánfi Fruzsi  nemcsak mint idegen-
vezető,  de mint táncos-énekes is kiváló,  Hajdú Anita  veszett sikolyok és sztepp-csodák
specialistája,  Tolnai Hella több alakban reményzöld sugárzással ragyog.
A rendkívül összetett, gomolygóan színes koreográfia,  Bodor Johanna  káprázatos munká-
ja konstruktív fundamentuma az előadásnak. Időben -térben virtuózan komponált, szünte-
len viharzás,  az ezerarcú mozgások azonban  biztos kézzel szerkesztett  egységbe szerve-
ződnek.  A gúlákba csúcsosodó dal-refrének mellett  duók, triók,  szólóvillanások is helyt
kapnak, gazdagok a stíluselemek,  megfér egymás mellett  Pálfi Gabriella  pliéje,  Vágási
István  
izolációs technikája,  Finta Gábor breakdances halálszáma.
USA-zászló színeiben pompázó hordók kerülnek a színpadra,  a Hare Krishna himnusz és a
Szabadság-dal szédületes fokozása  többperces dob-koncertbe torkollik. A társulat letag--
lózó energiával veri szét tudati gátjainkat,  az első rész vége valójában a musical lenyűgö-
ző fináléjává válik.
A szünet után hamisítatlan mohácsis színház veszi kezdetét. Párhuzamosan fut Berger sze-
relmi és Bukowski katonai története. Hiába égetik a behívókat, az utóbbinak el kell men-
ni a vietnami háborúba.  Hiába van a szerepek zseniális kettőzésével  két anyja, két apja,
hiába idézi meg az egyik, Róbert Gábor a világháborúban elesett nagybácsi, Király Dániel
óva intő szellemét, a sorozáson  Szabó Kimmel Tamás cinikus tisztje,  Keresztény Tamás
goromba őrmestere és az örökmozgó pálcás tizedes,  Lovas Rozi  ágyútöltelékké alázza.
A kislányos Hargitai Veronika  fikarcnyi énekével is  emlékezetes tud lenni,  a produkció
legjobbja,  Radnay Csilla  két generációt ugrik a finomlelkű tinédzser és a nagymama sze-
reppárjában.  Lírai vallomásában  megejtő pianókkal bűvöl el,  ősz parókában fantasztikus
játékkal hozza az ifjúsággal egyetértő, ám esernyőjével  igencsak indulatosan fegyelmező
matrónát, aki klasszikus nagyáriájában  operai szinten uralja a színpadot és a koloratúrát.
Mátyássy Bence rettegve bolyong a front zűrzavarában, parancsnoka, a félelmetesen ka-
rizmatikus  Nagy Dániel Viktor  briliáns monológban világosítja fel:  őt itt eleve az ember-
veszteség kategóriájába sorolták. A két katona mennyei kontrasztként, énekelve idézi az
örökérvényű shakespeare-i sorokat:  egy tűnő pillanatra  a Béke Angyala suhan át a falak
csillagos lobogói fölött.
Valóban más, valóban nekünk szól és rólunk,  Mohácsi János és a csodálatos együttes al-
kotása valóban a jelenidő igazi Hair-je.                                2015. június 24-i bemutató

Egy hónappal később újra nézve,  örömmel jelentjük, hogy az első rész feszesebb, az ed-
digi szereplők érettebbek lettek, a dübörgő tempójú előadás lehengerelte a nem proto-
koll nézősereget.  Formán Bálint  ágyútöltelék  elsodró intenzitású énekléssel  két nagy
slágerben is elragadó, színészi játékát feltűnő férfiasság,  kihegyezett ritmusérzék jellem-
zi. Tovább erősödött általa a harctéri jelenet, a  Nagy Dániel Viktor-ral abszolvált himni-
kus shakespeare-song pedig az  Év Legnagyobb Dal-ává avanzsált. Gyönyörű mozgással és
két karizmatikusan érvényesülő énekszámmal  Zsigmondi Emőke  teszi megkerülhetetlen-
né elbűvölő figuráját.
Biztosra vehető, hogy a  Mohácsi János  eredeti koncepciójában újraalkotott, az igazság
szerint teljesen eredeti előadás  bárhol, bármilyen szereposztásban  védhetetlen bomba-
sikert garantál.                                                2015. augusztus 7  Városmajori Színpad

Harmadszor is tetszett!!! Sőt! Megfigyelhettük a világítás pontosan illeszkedő, rafinált vál-
tásait, a szerkezetbe épített szándékos lassításokat, így például a kislány dalát az első ak-
tusról  Hargitai Veronika katartikus éneklésével, amely a finálé mindent betetőző fokozá-
sára nyugtatja le a feszültséget.  Figyelemre méltó Gula Péter  masszív színpadi jelenléte,
elragadó  Nagy Emese  eszeveszett sikoly-cunamija. A kezdeti bágyadt négerezésekkel el-
lentétben  Horváth Szabolcs vakító gyújtóponttá izzítja  Negro songját.
A másik Berger nem sármos vagány,  maga a szúrosszemű, éleshangú deviancia,  a luciferi
lázadó:  Lábodi Ádám  a bornírt diktatúra szögesdrótját széttépő acélököl.        2015 IX.

 
 

ÖRKÉNY KERT 2015                                                                         Madách-tér

 

Berki Szofi és Szandtner Anna,  az Örkény Kert-en  évről évre  nagy sikerrel szereplő két
énekes csodalány most a  Pan y Canela flamenco beütésű zenekarral lépett fel. El kellett
ugyan viselni enyhén túlvezérelt énekesnőjüket, de  Fügedi Ferenc  gitárjátékának szikrá-
zó szellemessége, a kíséretbe szőtt improvizatív reagálások és találékony rögtönzések kivá-
lóan illeszkedtek a latin dalok átszellemült stílusához.
Szakértők élén  Kovács Márton  diktálta a tempót,  Némedi Árpád  észvesztő cimbalom-
játéka mellett,  Radnay Csillá-val párban  delejes elánnal hozta  a magyar duhajt és a ma-
gyar siratót. Talán mégis ez a legjobb hazai zenekar! - és nem csak a színházban...
"Filmdalok"-nak hirdették,  szépen kidolgozott mini-komédia lett belőle:  Huzella Júlia és
Ficza István  egy váratlanul létre jött kapcsolat történetét tárja elénk két tucat pompás
slágerrel fűszerezve.  Ismerkedés, csábítás,  rövid boldogság, csattanós vég.  Stílusosan és
gyönyörűen énekelnek, alig szöveg és alig szituáció,  mégis maradéktalan illúziót kelt a mi-
mika és a gesztusok könnyed virtuozitása.
A műfüvön valódi gyerekek,  a kulisszák előtt valódi színészek,  fürge tempó, oldott hangu-
lat: - kell ennél több a lendületes évadkezdéshez!?!

 
 

DIGGERDRIVER       Bagossy László      Örkény István Színház       Shure Stúdió

 

Nyolc általánosa, nehézgépkezelői vizsgája van,  48 éves.  Nem akárki: olasz és svéd cégek
is hívták új típusaik tesztelésére. 10 év alatt véres verejtékkel hozott össze egy házat, tíz
éves a kisfia, jó a munkahelye, mégis: annyira kilátástalannak látja a jövőt,  mindent felad,
kimegy családostul Angliába.
Ragyogó megfigyelő, jó a stílusa, ezt a blogján is ellenőrizhetjük,  de a legfontosabb: nem
áltatja magát, nincs előítélete,  azt írja le naplójába, amit lát, ami történik.  A rendező és
a színész,  Ari-Nagy Barbara  dramaturg segítségével  jól átfésült,  korrektül szerkesztett,
színpadra érett szövegkönyvet alkotott.
Epres Attila az angliai élményeket váltogatja  az előzmények siralmas képeivel, fejébe vág-
va sárga kobakját a munkáról mesél,  lazán kiengedve, ültében pedig hétköznapi ügyekről.
Hogy milyenek az angolok, mennyire toleránsak az utcán,  milyen segítőkészek a munkahe-
lyen, annak ellenére, hogy sokszor csak néhány napos fregoli-ként dolgozik,  mennyire tö-
rekednek arra, hogy tört angolságát megértsék. Fantasztikus!  Hát ha hazai idegenellenes,
az Erdélyből jötteket lerománozó közhangulatunkra gondolunk...
Az iskolában  csak dicsérnek, segítenek,  az adott szó általában szent,  aki dolgozik, ha ke-
veset is, sokféle támogatást kap, végül még a szakképzetlen feleség is talál munkát.
Bagossy László rendezése ötletesen tagolja a jeleneteket, a csupasz asztalon feltűnő tár-
gyak, a két nem egészen néma, arcjátékkal reagáló családtag, a kisfiú és az anya jelenléte
valós színpadi atmoszférát indukál.  Epres Attila ezerszínű alakítása reveláció, tud anekdo-
tikusan könnyed lenni, elmélyedően humoros, nem takaréskoskodik a szenvedélyes kitöré-
sekkel sem. Tölgyfából faragott, markáns figura, az emberismeret adta sokszínűséggel. Op-
timistán életrevaló, neki aztán nincs honvágya,  csak a disznóölés barbár vérfürdőjére em-
lékszik nosztalgiával.
Az öregek, nyugdíjas korukban, bizonyára hazatérnek majdand egy pestkörnyéki házikóba,
a kisfiú azonban kiköpött angol lesz. A kezdetben keveri a magyart az angollal, miközben a
Kis dió meséjét mondja, aztán megkönnyebbülve folytatja perfekt angolul. És ez most baj?
Mi örültünk neki. EU állampolgár marad, ahogy mi is./?/
Lényegre törő,  nagyon fontos előadás.  Tökéletes kidolgozottság,  Bagossy László  újabb
rendezői remeklése,  Epres Attila  döbbenetes erejű színészi alkotómunkája.
És milyen jó újra a szeretett Shure Stúdióban ülni...

 
 

EGÉRFOGÓ                     Lukáts Andor                   Budaörsi Latinovits Színház

 

Olvastuk az összest, járatosak vagyunk  Agatha Christie-ben, mégsem tudtuk a gyilkost ki-
találni. Behavazott ház, féltucat potenciális elkövető, rádión érkező távoli hírek.  Ám ami-
kor  Chován Gábor akkurátus nyomozója sílécekkel bejött az ablakon, biztosak voltunk ab-
ban, hogy rendőrből lesz még egy...
Kicsit túl szegényes a frissen megnyitott panzió, jó, hogy nincs sok pénzük, de ezek a ko-
pár falak rémisztőek.  Lukáts Andor  viszont megtalálja a polgári milliőhöz illő hangot, kö-
rülményeskedve beszélnek,  fürgén mozognak,  talányos frázisokat pufogtatnak a játszók.
Szürke sapka, fekete kabát,  minden férfire illik  a gyilkos személyleírása,  az egymás után
érkező urak között pattog a gyanúsítás játékos labdája.  Márton András  leplezetlenül fe-
hérkesztyűs uraság,  Ilyés Róbert  böhömerős volt katona,  Miklós Marcell lubickol a mű-
építész testére szabott szerepében. Egy kiégett hölgyecske,  Szalay Marianna és a resze-
lősszavú öreglány, a nagyszerű  Takács Katalin.
Ilyen a "szórakoztató" színház, tétje nincs, de a színészi játék  még a találgatás izgalmainál
is többet ér.  Nagy Dániel Viktor  szolid lehetőségeket nyújtó jelenlétében is bizonyítja
képességeit, egy parázs összecsapásban villantja fel  karizmatikus dinamikáját.  Ifjú felesé-
ge sürög-forog, főz és rendezkedik, tűzről pattan, inkább francia, mint angol.  Lovas Rozi
karaktert épít megíratlan figurájához, minden mondatban talál legalább egy izgalmas hang-
súlyt, cikázó a mozgása, kimért a figyelme,  hallgatásai is mélyebb értelműek.  A semmiből
alkot briliáns szerepet,  sugárzó gyújtópontja az előadásnak.  Mikor már rég elfeledjük a
jövőben  az egészet,  még mindig emlékezni fogunk  háziasszonyi rémületének kitörésére:
"...a pitém!!!"
A Budaörsi Latinovits Színház  nem enged a színvonalból,  Schiller, Beaumarchais, Pinter
mellett a nézőbarát komédiák és krimik terén is  egyedien kimunkált, vállalható produkci-
ókkal várja közönségét.  Lukáts Andor  Egérfogó-ja  a kitűnő társulattal hívogatóan illesz-
kedik az imponáló sorba.

 
 

SPAM OPERETT                           Rudolf Péter                        Radnóti Színház

 

A címnek ellentmondva,  Tasnádi István  darabja "nem operett", az egyébként nagyszerű-
en helytálló  Gazsó György  táncos/!/-komikusi és az  energikusan komédiázó  Schneider
Zoltán  bonviváni szerepeltetése megerősíti ezt a tendenciát.  Csiklandós csemege a csú-
nya fekete fiú,  Adorjáni Bálint  CBA-intrikus,  aki rugalmas lendületű,  izmozó tánccal és
karrierista songgal mutatkozik be.
A távoli földrészről érkezett spam-levél körül bonyolódó cselekmény kicsit lassan bontako-
zik ki,  Kováts Adél  mutatós játékkal érik bolti naivából  fegyveres heroinává. Kábszer he-
lyett azonban bikaspermának álcázott  uránércet csempész,  amit a keleti nyitást szorgal-
mazó vidékfejlesztési és a  Szávai Viktória  szubrettet harcba küldő nemzetvédelmi tárca
próbál megakadályozni.
Dinyés Dániel  igényes kupléi,  sanzon- és tangó-imitációi hatásosan érvényesülnek a vég-
re arányos hangosítás és az  elég jól éneklő társulat jóvoltából.  Rudolf Péter  rendezése
egyre jobban belelendül, a második rész már a pazar komikum fergeteges tűzijátéka.
A kincsvadász turisták a megyerek földjére érkeznek,  ahol Réberné, a törzs augurja oszt-
ja az észt és a kiváltságokat. Csomós Mari, a lassított deklamáció és a dermesztő erejű or-
gánum éneklő csodája fenséges nyugalommal elemzi a napi politika és a szíriuszi örökkéva-
lóság problémáit, egy magában súlyt adva a látszólag könnyed mulatságnak.
Balla Ildikó ruházatai közül kiemelkedik  a megyer vitézek kacagánya,  talán még röhögte-
tőbb a méla juhász fehér nemezessége. Természetes, hogy a pénzügyeket Stein úr kezeli,
Pál András a szőke stewardess motyogó bravúrja és a kehes Abdullah bazáros után ebben
a minőségében is fantasztikus.
A ruhacserék rekorderei,  Rétfalvi Tamás és Adorjáni Bálint, külön altársulatként hozzák
pompás figuráikat. Fránya bolti fiúcskák, sivatagi motorosok, rabló tuaregek, színjátszók a
megyer udvarban, ahol  Juronics Tamás koreográfiájával még a csodaszarvas regéjét is el-
játsszák.
A P.Howard-i motívumok ügyesen Rejtő-znek a librettóban, amely  Hajós András  parádés
dalszövegeivel megteremti az izgalom és a humor termékeny légkörét.  Kiváló társulat, öt-
letgazdag rendezés, a legjobb szórakozás ízes zenei körítéssel.

 
 

BUBORÉKOK                            Mohácsi János                          Radnóti Színház  

 

Már a kecskeméti  Buborékok  is nagyot ütött, ám a mostani első felvonás halálos bizton-
sággal knock out-olja a nézőt. Szédületes iramban robbannak a poén-petárdák, a karakte-
rek megrajzolása elementáris,  az expozíció maga egy gigászi explodálás, falhoz vágó atom-
robbanás!!!
Két rosszcsont öreggyerek léhűtő:   hozományvadász   Rétfalvi Tamás és Adorjáni Bálint
csókkirály szerez vidám perceket,  a lánykoszorú, a mindig harcrakész  Szávai Viktória, a
szende butaságba rejtőző  Móga Piroska  és a hiszteroid elevenségű  Andrusko Marcella
humorban érvényesíti a női egyenjogúságot.
Khell Zsolt  csodát tesz  a szűk színpadon,  a világító téglatestekkel dekorált falak a puha
úri szalonban és a breuer-tech kormánytisztviselői lakásban egyaránt adekvátak.  Remete
Kriszta
 ellentmondásos jelmezekkel operál,  a lányok öltözéke érthetetlen szándékosság-
gal esetlen,  Martinovics Doriná-é gazdag szépségű, Solmayné Szidónia főasszonyság mind-
két ruhája fenségesen gyönyörű. Ehhez persze  Kováts Adél sugárzó eleganciája, varázsla-
tos játéka is kell, amely az előadás legerősebb pontját képezi.
A mohácsis átiratot   Mohácsi János  példásan összefogott,  a legapróbb nüanszra is érzé-
keny rendezése hatványozza briliánssá.  Talán a második felvonás élőkép-jelenete sok idő-
ben, a fele is elég lenne, talán akkor Kovács Márton zenei intermezzójával a második szü-
netet megspórolhatnánk.  Gazsó György mintaszerűen állja a sorscsapásokat,  Schneider
Zoltán
túlzások nélkül hozza a kedélyes vidéki bunkót, Pál András ismét kiválóan érvénye-
síti  szangvinikus energiáit,  Szabó Kimmel Tamás-t  hálátlan  szerepe sem tudja legyűrni,
Róbert Gábor  mindhárom alkalmazotti minőségében derekasan helytáll.
Fékeveszetten kavarog előttünk  ez a munkátlanul urizáló társaság, kinevetjük őket, talán
színészként szeretjük is,  de a komikum nem feledteti a kegyetlen ürességet.
A silányság kavalkádja fölött, mennyei tisztasággal lebeg  Betti szobalány homályos aurájú
alakja.  Petrik Andrea szépsége, lassúdad ritmusa, bűvös orgánuma a köznapi szférák fölé
emeli himnikus figuráját.  A búcsújelenet kétségbeesett kitörése  átható tragikai erőt je-
lez, a tudatalatti világ delejes álmainak megrázó lenyomata.
Komédia a javából, sziporkázó dialógusok, emlékezetes alakítások, bravúros együttes. Ilyen
az, amikor a kiválasztott tehetségek közönségbarát színházat csinálnak.

 
 

TARTUFFE                         Bagossy László                      Örkény István Színház

 

Nagyságrenddel több a legjobb fordításnál is: Parti Nagy Lajos a moliere-i szituációkat al-
kotta teljesen újjá eszméletlenül szellemes dialógusaival.  Poquelin Mester is így csinálta
volna,  csak hát kötötte  a Napkirály udvarának  szemforgató etikettje.  Követhetetlen a
szófacsarások,  sziporkázó asszociációk áradata,  azonnal elolvassuk, ha lehet és lassúdad
kéjjel ízelgetjük mámorító cikázásait.
Pernelle asszonyság első jelenete  sivár expozíció szokott lenni,  Pogány Judit  tizenhét-
szoknyás kofaként már hanghordozásával kiüti a nézőket, ájultan vergődünk a poén-cuna-
ban, a kacajgörcsbe fulladástól csak a lezuhanó függöny acélos csattanása ment meg.
Csuja Imre  kóbor entellektüel nagybácsija és a tündöklően energikus Dorina, a csúcsra
járó  Kerekes Éva  tovább fokozza az iramot,  Bagossy László bravúros tempóban vezény-
li a pompás együttest.
Baljós előérzettel fogadtuk  a szereposztást,  sehogy sem tudtuk  Nagy Zsolt-ot a címsze-
repbe képzelni.  Filmvásznon nagyszerű,  az alternatív szcénában támadhatatlanul hiteles,
kiválóan bizonyított alkatától elütő, átlényegülten fogalmazott munkákkal /Negyedik kapu,
Übü/, de miért kell u.n, "nagy" szerepekbe kényszeríteni /Othello/? Idegen számára a tar-
tuffe-i közeg és az előadás, játékmód stílusa is.
Eme szereposztási túlkapást bőven kompenzálja az ifjú erők bevonása.  Patkós Márton  gi-
gászi orgánuma, heves lendülete élteti a  Kókai Tündé-vel elővezetett,  nyíltszíni erotiká-
ba torkolló veszekedést,  Dóra Béla  energikus keménységű  Damis,  Pálya Pompóniá-nak
lenyűgöző a színpadi jelenléte,  de talán kicsit korai még neki Elmira szerepe.  Varga Lili
néma szolgáló, ám mikor TV-riporterként szóhoz jut,  néhány mondattal tökéletesen talá-
ló karikatúrát rajzol.  Jéger Zsombor  démoni fenyegetésű, befejező "Ne legyen!"-je egy
közeljövőbeli Tartuffe-öt ígér.
Amíg nagynevű színházainkban a díszletet  bugyuta háttérvetítés helyettesíti,  a játéktér
itt most is  racionálisan szép,  Bagossy Levente  forgójának képernyőjén  kandallótűz lo-
bog, a fényváltások szempillantás alatt teremtenek varázslatos atmoszférát.
Az  Örkény István Színház  páratlan társulata bármelyik szerepre képes fajsúlyos színészt
állítani,  Máthé Zsolt egy fejjel magasabbra növeszti  Loyál Ignác végrehajtó figuráját. Az
előadás gyújtópontjában a lenyűgöző Orgon,  Znamenák István  sugárzik. Felejthetetlen
alakítások Kaposváron, átmenetiek a Nemzetiben,  ebben a társulatban egyre erősebben
beépülő munkák és most a beteljesülés,  amely bízvást csak kezdete a további szárnyalás-
nak.  Mert Ő sárkányon röpül akkor is, ha eszeveszett sietséggel botladozik, esernyőt ko-
paszt, ha páváskodva jár,  hiszékeny, mert valamiben végre  hinni akar és sárba gyalázott,
mikor rájön, hogy becsapták.  Úgy játszik a hangjával, mint Tartuffe vele,  olyan áhítattal
nézi az álszentet,  szinte szerelmes bele.  Dühében gyermekként toporog, kiszolgáltatott
alkalmatlanságában is végtelenül szerethető,  ezer színből összeszűrt, veszendő ember, a
színészi alkotómunka csodája.
A váratlan végkifejlet  napjainkba taszít,  Bagossy László  rendezése,  a félelmetes erejű
együttes produkciója mennyei mámorba ölel.

 
 

LEENANE SZÉPE                           Gigor Attila                           Centrál Színház

 

A komikusabb Martin McDonagh-ok hoz képest nagyon kemény, a  Centrál Színház komoly
kockázatot vállal,  ismerve közönségének  szórakozási igényeit.  Nemigen lehet nevetni, a
nagyszerűen összehangolt színészi játék azonban a vígjátékkedvelőket is meggyőzi.
Pogány Judit  annyira gonosz, amennyire törődötten öreg, együtt érző szánalmunkat kis-
stílű jellemtelensége semmisíti meg. Élvezi lánya csicskáztatását, alapelve: ha nekem rossz,
legyen az másnak is.  A kását Pat Dooley,  a markáns  Schmied Zoltán  is elkészíti neki, de
hol van akkor az önkényes hatalmaskodás mámora? Piszkavasunk bizony előbb lesújtott vol-
na, de így is megússza az öregek otthona börtönét...
"Leenane szépe" negyven éves szűz.  Ritkán járnak szatírok a hegyen.  Pokorny Lia  komo-
ran rideg,  kiábrándult és dühöngve tűrő.  Egyetlen elemet hiányolunk kiváló alakításából:
muszáj egy kicsit dilisebbnek lennie, irreál álmodozónak,  hallucinációja elég váratlanul je-
lentkezik.  Ettől eltekintve  Gigor Attila  rendezése erősen rajzolt, kiegyensúlyozott tem-
pójú munka, természetesen szívesebben látjuk meredekebb opuszokban.  És miért kell fa-
lakat dönteni a végén?!?
Váratlan ajándék az kamasz-öcskös, Ray Dooley figurája.  Hipnotizálva bámulja a TV-t, sem-
mittevéséhez rengeteg időre van szüksége,  életképesen mozgékony nagy gyerek. A most
végzett  Rada Bálint érett eszközökkel formálja meg méretes dühkitörését, fénypontja az
előadásnak.
A hajdani Örkény-es Piszkavas produkció után Leenane szépe új életre kelt a Centrálban,
bizonyítva a társulat egyre átütőbb erejét.

 
 

NÁDGARNITÚRA                     Andrusko Marcella                    Radnóti Színház

 

Sárbogárdi Jolán immár örökéletű, regény, színdarab, monodráma, emblematikus ikonja a
Parti Nagy Lajos életműnek. Recseg-ropog a nádgarnitúra, sziszegnek a tákolt eresztékek,
az ibusári vasúti pénztároslányt gyakja éppen  a muzikális amorózó Misi.  A reményteli sze-
relem hamvába hal,  sokkal több várható az operett-librettótól,  melyet az ábrándos haja-
don fantáziál magányos óráiban.
Andrusko Marcella  önálló estje  a másik emlékezetes színházi siker,  a Mauzóleum felejt-
hetetlen monológjával nyit.  A Szabadság-szoborba szerelmes öregember, (egek! Horváth
József!!!), gyengéd szavakkal vall a bronz-alak szoknyáját lebbentő déli szélről, kézi bábu
mondja, mégis megejtően szólnak az abszurditásukban is poétikus mondatok.
A zongoránál   Dinyés Dániel  kíséreten túl  énekkel, játékkal, gesztusokkal köríti a játé-
kot, egyenrangú szereplője a szépen felépített darabnak.  Bábmonológ után a színésznő
kockás ruhát ölt, félszegen álldigál, a huszárfigurával  egymaga játssza el a grófkisasszony
és a délceg  Bajkhállóy RichArd románcát.  Szikrázó humora élteti, temperamentumos lé-
tezése hitelesíti a pompás textust.
Kiváló interpretációkat láttunk már,  Andrusko Marcella  munkája új színekkel gazdagítja
a világvégi jegykezelő figuráját. Sokat nevetünk, de lassúdad bekúszik a tragikus árnyalat,
egyre erősebben érvényesül  a reménytelen beszorítottság kegyetlen valósága.  Mert so-
sincs kiút a tudatlanság sötétjéből, ha virág fakad a sziken, a csorda népek lelegelik...
A karszékben ölbe veszi Jolán kerekszemű bábuját, megmozgatja, beszélteti és az maga a
csoda, hogy eleven élőként látjuk magunk előtt az együtt érző iróniával ábrázolt antihős-
nőt.
A zongorán MÁV-szignál billeg,  a gyékényesi gyors dübörög,  megcsörren a telefon. A pá-
lyaudvari megafon élőben közvetíti a huszarett-dalmű végkifejletét. Hiába jön az áramszü-
net, a végtelenbe visszhangozik  az áhított beteljesülés diadalmas fináléja. Sárbogárdi Jo-
lánnak nem sikerült, - de egy nagyszerű rendezés, /A hideg gyermek/ és számos színházi
alakítás után  Andrusko Marcella  szólóban is fellépett a világot jelentő deszkákra.

 
 

 

    

                                          2 0 1 4

KARÁDY KATALIN                         Kapócs Zsóka                       Stefánia Palota

 

"Több, mint tehetség:  fantasztikus kiállás, szikrázó lendület, különleges egyéniség. Blues-
tól az operettig  mindent tökéletes stílusban énekel,  könnyedén játszadozik a hangjával
és a közönséggel.  Alakváltozásai szédületesek,  legkisebb gesztusa is hiteles, mozgása má-
mor.  Tudatos, mégis eleven,  szerepet játszik, mégis természetes.  Uralja a zenét,  a lát-
ványt, a színpadot." - Így írtunk róla a  Nini Kamikaze  bemutatója után, 2011-ben.
Azóta keressük, várjuk Karády-estjét,  szerte az országban ment,  de csak most jutott el,
szinte véletlenszerűen Budapestre.  Pedig ennyire megragadó, ennyire átütő produkciót
ritkán láthatunk!
Kanczler Kata kopott vulkánfíber kofferjával, varázslatos hangon énekelve érkezik a Stefá-
nia színpadára. Vidám dalocskájára, az első férj, a derék vámtiszthez hasonlóan mi is azon-
nal felkaptuk a fejünket. Lendület, vidámság, mosoly, mely könnyedén vált a megértő bú-
csúzás finomabb regiszterébe:  "Minden elmúlik egyszer..."  Az a könnyedség, az a termé-
szetes báj, ahogy  Kapócs Zsóka  a nagy díva pályafutásánal  első éveit megjeleníti, máris
meggyőz magabiztos színészi erejéről.
Fekete strucctoll-legyező vibrál a kezében, kacéran robban az első tangó, aztán az emlé-
kezetes  Halálos tavasz  slágere: "Gyűlölöm a vadvirágos rétet..."  De illik hozzá a kígyózva
tekergő boa, a charleston-ban meg  a gombos sétapálca és a kürtőkalap.  Tipeg, táncol,
végigviharzik a rivalda előtt, testközelből kábítva el a publikumot. Hanghordozása a 30-as
éveket idézi, de meg se próbálja Karádyt utánozni, Kapócs Zsókából formázza meg lenyű-
göző karakterét. Hol tudott a nagy előd így mosolyogni, így mozogni, így játszani? Kétség-
telen, korszakos idol volt,  de ez most egy jelenidejű színpadi metamorfózis,  melyet ere-
detisége, virtuozitása tesz autentikussá.
A Maya operett-sikere:  "Ne kérdezd, ki voltam" után  a háborús évek:  "Holnap, ki tudja
holnap látsz-e még?" és katonazubbonyban a szívszorító  "Jó éjt, drága kis hadnagyom..."
Az énekhang kicsit világosabb, de mélyen átélt,  az ívelt legátók tökéletes muzikalitással
formáltak, minden szám más és más hangvétellel, sajátos stílusban szól.  Az örökéletű da-
lok szabad prédái a se hús-se hal penészvirág előadóknak, micsoda öröm, amikor úgy szó-
lalnak meg, hogy emlékeztetnek az eredetire, ám teljesebbek, sokkal gazdagabbak annál!
Hírnév, szerelem, letartóztatás.  "Nincs kegyelem", három hónap a kínzókamrában, szaba-
dúlás után mégis gyermekeket ment meg a Dunába lövéstől.  Az új világhoz alkalmazkodni
kell, Zsóka is vörös kendőt köt a hajába, úgy szvingel a  "Munka után, úgy este felé" csá-
bos ritmusára.  De azért a kuplék frivol hangja sem vész el:  "Nem szabad, nem szabad, a
mama és a papa mondta, nem szabad!"
Hihetetlen ez a sokarcúság, a szédületes tempó.  Nagyszerű a kísérő zenekar, végre egy
dobos, aki piánisszimó játszik, a legapróbb gesztusra is perfektül reagálva! Zongoraszólót
is hallunk  Gyarmati István-tól, végül csillámos nagyestélyiben, hosszú szipkával a kézben,
belép  Karády Katalin:  "Hamvadó cigarettavég",  elbűvölten hallgatjuk, hogy aztán a finá-
lé attraktív fürgesége után mámorosan ujjongva ünnepeljünk.
Maga az életrajzra épített dramatizálás, a szöveg és az ének váltakozása is mesteri, ahogy
a fényváltások és a hangosítás is  alkotóan hozzájárul a sikerhez.  Kapócs Zsóka   Karády-
estjét mindenkinek látni kell!  Színpadot kíván, színpadot érdemel, minimum a Thália Stú-
diójában a helye!!!                                                                                         2014

 
 

MACBETH                             Horgas Ádám                       Pesti Magyar Színház

 

Iszonyatos földi-égi-háborúval szédületes fortisszimó indítás.  Harcos hőseink, a második
síkban veszett harci jelenetek,  vetített inferno,  letaglózó zene:  tökéletesen összehan-
golt monumentális felütés.  Horgas Ádám  összművészeti koncepciója a realizálás profesz-
szionalizmusával hitelesítődik,  az egyszemélyes boszorkány-jóslat,  Ágoston Katalin  félel-
metes szcénája egycsapásra drámai feszültséget teremt.
Kállay Géza  fordítása friss szemlélettel értelmezi újjá a textust,  bátran alkalmaz mai ele-
meket, pl. biogazdálkodást említ, de az erőtlen együttes nem tud élni a lehetőséggel.
Szerepeket látunk, nem karaktereket,  melyek kizárólag a rendezői gesztusok által kelnek
valamelyest életre.  Pavletits Béla macbeth-i vívódását egyedül torokszorító szalagakroba-
tikája jeleníti meg, de hol van a Lady esztelen hatalomvágya,  hol van a trón birtoklásából
fakadó zsarnoki mámor?
Mindent a rendezői invenció visz, a csúcspont a királyi vacsora.  Horgas Ádám gyilkos san-
zonját dizőzi vörösben, káprázatos muzikalitással énekli, játssza a nemrég még púpos vész-
banya, hát ha kell, százszor irjuk le a frenetikus  Ágoston Katalin  nevét!  A refrének kö-
zött emelkednek fel a mélyből  az áldozatok véres kísértetei,  a rémlátomások a mi tudat-
alattinkban tükröződnek igazán. És itt volt még a Kapus híres monológja, melyet szintúgy
a páratlan szuggesztivitású színésznő deklamált elképesztő erővel...
Egészen biztos, hogy nem maradt idő és energia a befejezésre. Nem hisszük, hogy a ren-
dezésnek ne lenne víziója a birnami erdő gigantikus megjelenítésére, lehetetlen, hogy a
végső párbaj egy satnya pisztolylövéssel intéződjön el!  Legalább a kezdő csataképet kel-
lett volna visszakötő elemként megismételni,  beleillesztve a döntő leszámolás mozzanata-
it. Így a finálé, az előző statikus semmiségekkel terhelve, kioltotta az első rész brutális fe-
szültségét.
Ám a konklúzió mégis az, hogy ez az út fölfelé vezet, nedvdúsan frissíti a színház avitt lég-
körét, újabb biztató állomása  Horgas Ádám  alkotói pályájának. A nemrég felbukkant rit-
ka tehetség, a tajtékos egekből alászálló isteni Primavera,   Ágoston Katalin képbe hozá-
sa pedig egymaga kiemelkedővé varázsolja a merész vállalást.

 
 

E FÖLD BEFOGAD, AVAGY...      Mohácsi testvérek       Örkény István Színház

 

Jó barátunk, a polgármester állít be a hírrel, deportálják az embereket Ukrajnába. "A ma-
gyarokat nem viszik", - akkor nekünk nincs mitől félni,  régóta élünk itt, csak a határválto-
zások miatt vagyunk papíron "hontalan"-ok. A kalácsunkat majszoló  Gyabronka József ma-
gától értetődően közli, "nektek, zsidóknak menni kell..."
Ugye nem tudjuk elképzelni?  De így történt és a kárpátaljai, felvidéki tízezrek halálba kül-
dése csak az első lépés. A Mohácsi testvérek darabja nem vesződik expozícióval, brutális
erővel az első percben fejbe kólint, hogy aztán két órán át dermesszen ájult rettenetbe.
A pesti zsidó polgárcsalád nagyfia éppen egy nyilas-lánnyal esik szerelembe, aki a Külföldi-
eket Ellenőrző Országos Központ,  a hírhedt KEOK alkalmazottjaként,  komoly keresetére
építve meg is kéri  az ifjú egyetemista kezét /!!!/. Varga Lili  feketeruhás hungaristaként
lehengerlő szuggesztivitással,  acélos deklamációval játssza  a terror-leányt, ám beígéri az
életmentő protekciót.  Ebben a darabban mindenki eljátssza színét-fonákját, a horthysta
tisztek földönfutókká, az üldözött apa aljas motozóvá válik, a társulat megnégyszereződik,
negyedik hatványú intenzitással hitelesítve az ambivalens figurákat.
Kocsis Pál a tömegsírból kikelve,  Gálffi László-val párban, félelmetes metamorfózisok so-
rán váltogatja a vezetői és titkári pozíciókat,  végül miniszterből egyenesen a Legfelsőbb
Hadúr, az "Ellenkormányzó" lesz belőle. Dehogy antiszemita ő! Csakhogy saját idézett sza-
vai leplezik le, kétségeit pedig a táltosként megjelenő Attila hun király győzi le.  Némedi
Árpád  
abszurd karikatúrája célszerű bajuszcserével Hitlerré változik, aki tanácskérő nya-
lakodását röviden elintézi: "Ne kérdezd. Csináld".
Nem is okoz csalódást  a Magyar Hadsereg,  a tisztekkel az élen  boldogan teljesíti a szív-
nek kedves parancsot.  A szerelmesét mentő honleányt  kollégái leplezik le és  kopaszra
nyírva küldik deportálásra ítélt vőlegényéhez.  A kivégzésére váró leány direkt kéri, hogy
születéséhez hasonlóan a halálát is fotón örökítsék meg, Varga Lili az ellenoldalra kerül-
ve kiérlelt eszközökkel jeleníti meg választásának tudatosságát.  És ahogy később a Duna-
parton, a gödör szélén sorakoznak a cipők, míg fönn a hóhérok örömtáncot járnak...
Kovács Márton  klezmerbe bújtatott zenéjében tárogató sír, sámándob dübög, effektek
pulzálnak, szívszorítóan szólnak a kórusok,  a zenészek a színpadon ülve érzékeny reakci-
ókkal kísérik a történéseket.  Mindenkinek a nevét muszáj kiírni,  a rengeteg szerepcse-
re okából érjük be egy dicsőségtáblával:  Bíró Kriszta, Takács Nóra Diána, Vajda Milán,
Kerekes Viktória, na és a nagyszerű színiegyetemisták, Pálya Pompónia,  Novkov Máté,
Dóra Béla, Patkós Márton!!!

Debreczeny Csaba  száraz faágat rágcsálva ismerteti a csirkesült készítésének fortélyait,
míg feleségét,  Kerekes Évá-t, a fiatalkori emlékek ellenére, csinovnyik-gerinccel alázza
a lélektelen tisztviselő. "Éjjel az omnibusz tetején", gyönyörűségesen idéződik a múlt, a
csirkét viszont simán oda lehetne adni, túlzás ez az idétlen motozás.
Piros zászlócskával integetve vezeti  Epres Attila  a kamenyec-podolszki katasztrófaturis-
tákat, villog a vaku, még polaroid is készül. Tisztjeink pálinkázással oldják véres munkájuk
feszültségét,  Kocsis Pál  vesztes háborút vizionálva saját vesztébe rohan, utolsó hőstett-
ként ukrán szeretőjét lövi le, hogy a halál fotogén titkához jusson.
Zárókép:  kétoldalt az emberek árnyékseregként sorakoznak,  majd örvénylő füstként vál-
nak semmivé.  Magyarokként, huszonkétezren,  békeidőben. Csak egy magyar marad a szí-
nen,  Némedi Árpád  győzhetetlenül ropja legényesét, - de ez is haláltánc.
A  Csak egy szög és az Egyszer élünk után az önálló Mohácsi-univerzum még erősebb da-
rabbal gazdagodott.  Történelmi Lecke korhatár nélkül,  az elementáris erejű Színház ha-
tártalan nyelvén.

 
 

KARAMAZOV TESTVÉREK                           Valló Péter                           Radnóti Színház

 

Dosztojevszkij-t színpadra vinni istenkísértés, Morcsányi Géza dramatizálása jelenetezésben, dialógusokban nagyszerű, csökkenteni kellett volna a színpadképtelen filozofálást és mellőzni a Nagy Inkvizitor betétet.
Valló Péter rendezése szokatlan korszerűséggel használja Bagossy Levente játékterét, végre illusztratív muzealitás helyett, az ajtónyílásokban elhelyezkedő szereplők közti viszonyulások jelenítődnek meg. Találóak a nagybetűs címek, egészen kiválóak a mondatok közé ékelt zenei fragmentumok. Sosztakovics, Snittke fikarcnyi motívumai rengeteget segítenek az atmoszféra megteremtésében.
Az úri közönség bizonyára beájul Gáspár Sándor vitathatatlanul hatásos öreg Karamazovjától, de ez azért, színészi ereje ellenére, igencsak közelít a mórikálós paródiához. Annál csodálatosabb a három testvér!
Adorjáni Bálint robbanékony hevessége imponáló, de magábaszálló metamorfózisát is hiteles eszközökkel jeleníti meg. Ideális Aljosa Rétfalvi Tamás, kevés a szövege, annál szuggesztívebb a belsőleg megélt karakter, mely kősziklaként tart ellent a szenvedélyes kitöréseknek. Szabó Kimmel Tamás, végtelenül szimpatikus eddigi sikerei után, a kétarcú Iván, a racionálisan célratörő, hidegfejű cselszövő, majd magát bűnbánó őrületbe hajszoló testvér szerepében pályafutása első igazi csúcsára ért. Hasonló fordulatot jelent Pál András esetében a Szmergyakov-alakítás, gátlástalan férfi-idolok után a meghunyászkodóan aljas, mégis józan okossággal igazságosztó szolgáló. Azok a félszeg hangsúlyok, azok a hitvány félrepillantások! Ragyogó munka!!!
A Revizor után most már másodszor dicsérjük Valló Péter-t, példás rendezése merész vállalás, színházi élmény, amely átélhető közelségbe Dosztojevszkij világát. Azonnal újraolvassuk, - ígérjük,  a filozofikus passzusokat sem ugorjuk át...

 
 

BROADWAY FELETT AZ ÉG                   Kiss Márton                  Centrál Színház

 

Szaharból mostanság túltermelés vagyon, musical-vonalon viszont csak a szokásos.  Darvas
Ferenc
 zenéjével  Kiss Márton  parodisztikus abszurdot  állít színpadra, humorban, szelle-
mességben, eredetiségben kiemelkedőt nyújtva.
A bulvárszínházban az 1848-as mártzius 15-i Bánk bán elevenedik meg,  akkurátus giccsben
és dalban. /Jó/ Mór és /Lab/ Róz celeb-szerelme felülírja a forradalmi eseményeke, azon-
ban kevés a sikerhez. Az új, romantikus árvízi történet próbái közben a kulisszák mögé pil-
lanthatunk be.
Papp János, mint vitéz Lónyay Wéber élő színházi legenda, direktor-rendező paleo-kúrájá-
ról énekel, míg Mesés Emese primadonna szerepében a lenyűgöző  Botos Éva állja a "kávé-
zás" fedőnéven futó  szereposztó szexet.  A betoppanó direktrisz,  Borbás Gabi  megértő-
en viszonyul a látottakhoz, majd a családi duettben parádés lábmunkáját is megmutatja.
Természetesen álnéven, álszakállal, rőt parókában settenkedtünk be, tudván, hogy a pes-
ti kritikusok sorra esnek a gyilkos színházi bosszú áldozatául . Ám lehet, hogy  "lecsúszott,
nyomorgó bölcsészként, depressziójukban belátták, hogy nincs tovább..."
A veszélyek valósak,  Szilágyi Csenge kellékes-öltöztető, a műfaj és a vezető művésznő ra-
jongója bárkit habozás nélkül megöl, aki negatív kritikát ír. A színpad üres, Darvas Ferenc
elképesztően stílgazdag,  mámorítóan invenciózus zenéje és a pompásan éneklő együttes
maradéktalanul betölti. Sokszor zuhan alá a függöny, a közönség tapsa minden szám után
megtöri a cselekményt,  így egy kicsit igen hatásos dal-koncertté alakul a darab. Egyálta-
lán nem baj!!!  Baráthy György  dalszövegei rövidesen szállóigévé váló  poén-halmazokkal
vívják ki csodálatunkat,  de a sziporkázó poentírozás  elsöprő lendületet ad a prózai jele-
neteknek is.  Simányi Zsuzsanna  koreográfiája derekasan megmozgatja a táncos lábakat,
elég itt a gyilkos-páros tangójára, avagy a tuttik gesztus-fergetegére utalni.
Hat színész 21 szerepet abszolvál,  ebben  Cserna Antal  jár az élen, bongyor rasztás dísz-
letmunkás, felgerjedt nagyúr, szerelmes nyomozó, de nem marad le az elbűvölő házaspár,
Borbás Gabi és Papp János sem:  falusi öregekként  budapesti kirándulásról ábrándoznak,
"de a Várkert-bazárt nézzük meg", -  shakespeare-i kísértetekként pedig  csontvázdressz-
ben ropják a haláltáncot.
A sorozatgyilkos senkit sem kímél, a megfogyatkozott csapat élére  Rada Bálint kerül, aki
 Hamlet jelmezében nagyszerűen játssza a "Lenni vagy nem lenni"-t,  magától értetődően
könnyed kupléban. Nem győzzük felsorolni a felejthetetlen pillanatokat, így Cserna Antal
civil lúzer-dalát,  Borbás Gabi  hihetetlen intenzitású jelenéseit és újra és újra és mindig
Botos Éva  kivételes szuggesztivitását, amely még egy ideillő "Szahahahahaha..." koloratúr-
remekléssel is megajándékoz.
A frissen végzett  Szilágyi Csenge és a nagy öreg Papp János, a régiek és újak csodálatos
együttessé kovácsolódnak  Kiss Márton rendezésében, megkapja magáét a musical, a bul-
vár, a konkurencia és a kritikus-maffia, de ami a legfontosabb:  a csípős mulatságra vágyó
nagyközönség is!

 
 

DÖGKESELYŰ                             Harangi Mária                          Madách Színház

 

Már Varga Krisztina rendezése az Ódry-n megmutatta a  Fekete György-Munkácsi Miklós
szerzőpár darabjának erényeit.  Az emlékezetes filmből kiinduló világos vonalvezetésű cse-
lekmény,  a kimunkált dialógusok,  a frappáns dalszövegek és a szokott musical-színvonalat
jócskán felülütő zene a korlátozott körülmények dacára igen hatásos volt.
Harangi Mária  kiváló vendégekkel frissített casting-ja, a játékban-énekben-táncban jeles-
kedő kórus,  Romvári Gergely ezerarcú Rubik-kockás mobil térelemei, a  Lovas Gabriella
vezette kiváló zenekar még egy nagyságrenddel emeli a szintet.
A kaposvári  Kőrösi András dörgő baritonja rocksztárságát, karakterformálása apaszerepét
erősíti,  Fejszés Attila  energikus sikeremberként,  Ömböli Pál  poétikus tenorként tűnik
ki,  Hűvösvölgyi Ildikó  a markecoló ex-prostit, nosztalgikus dalával, anyaként teszi szeret-
hetővé.
Fekete György dalszövegei és zenéje minden szituációhoz talál adekvát formát, a tragikus
véget a jeleneteket tagoló torzított gitármotívum előlegezi meg, férfias ritmizálású ballada,
táncos kuplé, csáb-dal és robbanékony kitörés egyaránt megtalálható repertoárjában. Az
egyik swinges számban,  a refrén ellenpontjaként,  a háttérben  Fehér Adrienn  pszeudo-
improvizatív scatje szól.
A nyomozó-párosban   Barát Attila György  a bikfanyelvű rendőrzsargont,  Posta Victor a
kutyabarát emberséget képviseli,  Kárpáti Enikő  hófehér ruhacsodájában  Fekete Linda
elbűvölő antréval indít, kiszolgáltatott áldozatként színészi erényeit is felvillantja.
Az összkép kiváló,  minden összehangolt, pontos és kemény,  Harangi Mária  példás inven-
cióval dirigálja az együttest.  A párbeszédek észrevétlenül csúsznak át éneklésbe, feszült
a tempó,  a legjelentéktelenebb szálak is mintaszerűen eldolgozottak.  Füttyös Gyuri két
megjelenése ugyanolyan ütős, mint a főszereplők nagyáriái. Ahogy a tömegjelenetekben,
szólókban is nagyszerűen érvényesül  Varga Krisztina  imponáló koreográfiája. 
Az ámokfutó taxisofőr szerepében   Zöld Csaba  inkább igazságosztó akcióhős, mint totál
bekattant lúzer, karizmatikus egyénisége, erőteljes éneke, /végre egy vibrátómentes fér-
fihang!!!/, árnyalt visszafogottsága teszi alakítását kiemelkedővé.
Egyetlen nagyjelenete, egyetlen dala van, de ez is bőven elég a lenyűgöző  Balogh Anná-
nak! Bikavadító vörösben, delejes mozgással, az abszolút muzikalitás csodája izzik színpadi
jelenlétében,  a femme fatale sablonfiguráját  a zsigeri érzékiség, a győzhetetlen vágy, a
tudatalatti mélyvilág sistergő energiáival tölti fel. Atomvillanás a színpadon, amely akkorát
szól, mint a finálé gázrobbanása.
A Csoportterápia után újabb pályázatgyőztes opusz a Madáchban, amely biztatóan felfelé
mutat a szokványos musical-világból.

 
 

100 ÉV ORFEUM                Frigyesi András             Budaörsi Latinovits Színház

 

A Budapest Bár fergeteges sikere bizonyítja, mennyivel erősebbek  a régi jó kuplék és slá-
gerek a melódiaszegény maiakhoz képest.  Hálás dolog szemezgetni  a Monarchia,  a 30-as
évek terméséből, de legalább ennyire izgató a Kádár-kor szűrt levegőjének termése.
Darvas Ferenc szokásosan igényes zenekara példás buzgalommal kíséri a táncoslábú együt-
test. Még az erősítés is korrekt,  végre egyszer a dob csak natúrban szól,  külön dicséret
illeti a piánisszimóképes, érzékeny muzikalitású ütős  Tóth János-t.  "Jön-e velem nagysád
shimmyt járni": a még színinövendék  Zsigmondi Emőke és az örökifjú  Háda János egyből
forrpontra hevíti a hangulatot,  amit utóbbi, ki egyben a koreográfiák alkotója is, aztán 3
lánnyal fokoz a "Jaj Stux úr, micsinyál maga rossz" dekadenciát feledtető bravúrjában.
Ódor Kristóf  a búsmagyar  "Hej cigány"- ban csillogtatja gyönyörű orgánumát, valamelyik
Veér-testvér hegedűjén brillíroz a Monti csárdással. Molnár Mariann vezeti be a "Közben
halkan szól a jazz" tuttiját, a "Fekete Péter öcsém" komikuma után  Háda János a "Fizetek
főúr, volt egy feketém"-et hozza erős színészi jelenléttel. "Minden elmúlik egyszer", vége
a békeidőknek, a háború után az új kor vörös hajnala dereng.
Szemenyei János  esti kalandra siet "Munka után, úgy este felé",  de ő se maradhat ki a
Sportinduló ma már sírva nevetséges buzgalmából. Páder Petra indítja az "Ahogy lesz, úgy
lesz strófáit,  az 56-os nosztalgia könnyezik a megejtően világított  "Oly távol, messze van
hazám" lírájában:  az arcok egymástól elszakítva,  külön-külön fénykörben énekelnek a ko-
mor magyar éjszakában.
"Túl szép, amit Te mondsz": Zsigmond Emőke valóban túl szép, túl jól játszik, gyönyörűsé-
ges éneke beragyogja színpadot. Az örök Ránki-dallam recseg a hangraforgón:  "Párizsban
szép a nyár"..., a "Fogj egy sétapálcát" öltözködési tanácsai leperegnek  Ódor Kristóf  ro-
mantikus hajlamairól: "Összecsendül két pohár". Az angyalföldi színházi éveket idézi  Háda
János  a
 "Járom az utam"-ban,  nagyot robban a  "Villa Negra nem apácazárda", végkimerü-
lésig tvisztelünk az "Ugye Te is akarod"-ban.
Kitörő életkedv, változatos színpadi alakzatok,  a jó zene mindent elöntő újabb és újabb
hullámai. Mosolygunk, nevetünk, mélázunk, andalgunk a régi és új emlékeket előhívó dal-
lamokkal. Fantasztikus lendület, kedves humor, úgy tűnik, a régi mindennapok zenéje ma
is hatásos. A fináléban kedvünk szottyan egy diszkrét charlestonozásra, bizony: "Tíz után
az ember nem vágyódik víz után",  csak ezt a színes forgatagot  nézné-hallgatná még akár
hajnalig...

 
 

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM           Sopsits Árpád          Budaörsi Latinovits Színház

 

Megszoktuk, hogy Miller Lujza romantikus naiva,  Zsigmond Emőke  revelatív alakításában
szinte ismerős, mai lányként áll előttünk. Szertelen ábrándossággal fülig szerelmes, de az
apai terrorral bátran szembeszáll , okosan mérlegeli az esélyeket, majdnem felnőtt követ-
kezetességgel dönt.  Beszéde kozmikus sebességű, ám deklamációja éretten tiszta, moso-
lya ugyanolyan erős, mint kemény határozottságot sugárzó tekintete.  Fürge mozgása kor-
dában tartott, legapróbb gesztusa is arányos, játéka könnyedén uralja a teret.
Sopsits Árpád díszlete mindössze néhány pódium, a vízszintes felületek meglepő helyzete-
ket generálnak.  A hercegi szerető a padlatra rántja  Ferdinándot, otromba ízléstelenség,
annál költőibb, amikor a szerelmespár egymás felé kúszik és a két fej inverzben hajlik egy-
másra.
Rövid jelenésében is meggyőző  Spolarits Andrea, erős jelenlétével tűnik ki  Mezei Réka
Léda,
tragikus mélysége van  Urmai Gábor  epizódjának. Chován Gábor szimpatikus lénye
megakadályozza az intrikus féreg karakterének kialakítását, Trokán Péter súlyos egyénisé-
ge nagyszerűen érvényesül a Miniszterelnök alakjában. Molnár Csaba igyekezete dicsére-
tes,  Bán Bálint  jottányival súlytalanabb a kelleténél,  Lady Milford létezése totálisan ér-
telmezhetetlen.
Forgách András  kiváló fordítása a mű korszerűbb felfogását teszi lehetőve, a rendezés ki
is használja a pompás lehetőséget.  Gördülékeny tempó, összefogott együttes,  a szerep-
lők közti erővonalak  világos megrajzolása a jellemző.  A szokásosnál  jóval feszültebb, tö-
mörebb a cselekmény, a figurák jellemzése ennek ellenére szigorúan determinált.
Ilyés Róbert alakításában a kisember muzsikus kősziklává magasodik, a polgári engedetlen-
ség előfutára. Egyforma intenzitással játssza a lányát szerető apát, a patriarkális szokásjo-
got védő családfőt, de a majdnem unszimpatikussá váló pénzsóvárságot is. Robusztusságá-
ban imponáló, drámai erejű munka.
Nem könnyű hitelesnek maradni a romantikus szélsőségek szövevényében:  a hamis szerel-
meslevél írása közben  a kétség, a dac, a  belenyugvás ellentmondásaiban vergődő  Miller
Lujza érzelmi ingadozásait fantasztikus sokrétűséggel mutatja meg, - elutasítja a szeretett
férfit, de ott reszket benne a kényszerből elfojtott vágy, Zsigmondi Emőke  teljes színé-
szi fegyverzetben, kimunkált eszközökkel alkotja meg lenyűgöző hősnőjét. A felismert ha-
lál pillanatában sír, nevet, átkozódik,  végleteket ölel egybe  egyetlen eszelős tirádában:
felejthetetlen!
Sopsits Árpád   produkciója megmutatja, hogyan lehet avittá leharcolt klasszikus drámát
mai nézőnek, friss szemlélettel igazán élvezhetővé tenni.

 
 

ORESZTÉSZ                            Horváth Csaba                          Radnóti Színház

 

Nincs unalmasabb,  mint a puszta szavakra épülő  ókori görög dráma  egy pesti kőszínház-
ban.  Diákkori galacsin-csaták,  röhejes fészkelődések színházbarát korunkból. A kezdet a
Radnótiban sem biztató,  bár az új, Karsai György-Térey János  jegyezte fordítás eredeti
hangvételt jelent.  Néhány váratlan mozgás élénkíti az első félórát, de a váltást  Adorjáni
Bálint  
markáns belépője hozza,  nemcsak a tétova  Oresztészt,  a zsibbadó publikumot is
aktivitásra ébreszti.
Horváth Csaba  vizuális mozgás-nyelve  egyre nagyobb teret kap, Helené hóna alá a Forte
Társulat jelese, Horkay Barnabás lábfeje nyúl, igézően lebegteti  Szávai Viktóriá-t a rozs-
dás vasfalakkal kerített térben.  Khell Zsolt fogódzó pálcákkal tűzdelt felületei csábító ki-
hívást jelentenek  a föl-le kúszó-mászó szereplőknek, a radnótis kőszínháziak is derekasan
állják a sarat.
Ám hiába mennydörög  Bálint András  haragja, hiába deklamál szépen  Schneider Zoltán,
hiába tesz meg minden tőle telhetőt a  Horváth Csaba-i stílust  már régről ismerő  Gazsó
György,
az előadás akkor mutatja igazi arcát, amikor Nagy Norbert helyben futó hírnöke
tűnik fel. Komikus mozgással, elfúló hangon számol be hőseink akciójáról, bravúros mono-
lógjától felszikráznak a kedélyek. Lábra kap a Kórus,  Csomós Mari  vezetésével a  Petrik
Andrea,  Blaskó Bori,  Andruskó Marcella
kvartett heves együttérzéssel kommentálja az
eseményeket.
Végre  Rétfalvi Tamás  Oresztésze is magára talál, hőssé transzformálva hatásosabban raj-
zolja meg addig senyvedő figuráját. Először földön dobbanó, falon kongó, dobon dübörgő
ritmus-vihar jelzi a színfalak mögötti gyilkolászást, később láthatjuk is  a hegedülő Hermio-
nét /Móga Piroska/, saját vonójával torkon fenyegető Agamennon-sarjat.
A véres végkifejletet az isteni zsinórpadlásról alászálló Apollon akadályozza meg, szárnyas
szavakkal, bravúros akrobatikával békét hirdet, összeboronálja  Martinovics Dorina  Élek-
tráját a lázadó Püladésszel,  bájos lengedezéssel,  párban röpködve a szférák fölé menti
a félisten Helenét:  Horkay Barnabás  valóban isteni!!!
Csak szegény  Oresztész bűnhődik, száműzetés az osztályrésze, de hát alakja nélkülözhe-
tetlen a további tragédiák sorában...
Talán egyszerűbb lenne  az egész első harmadot  csak narrátor szájába adni, talán kevés-
bé lenne bántó a közös éneklés, ha egyszólamú lenne,  de minden kifogást felülír a válla-
lás merészsége.  Horváth Csaba  unikális formanyelve, eredeti értelmezése, bravúros tér-
kezelése először kap helyet fővárosi kőszínházban, saját embereivel galvanizálva életre a
a rutinba tespedt erőket, utat törve a korszerű színház vizuális mozgásnyelvének.

 
 

MELLETTEM ELFÉRSZ                  Léner András                   Rózsavölgyi Szalon

 

Nem irigyeljük  Gecsényi Györgyi-t,  Grecsó Krisztián lebegő szépségű könyvének feléről
kellett lemondani egy játszható, színpadra állítható változat érdekében. A családfa nagyré-
sze kimarad, nem halljuk Róza lucskos ölű bicikliző sikongatásait,  homályba vesznek a déd-
öregek, nem ismerjük meg a beregszászi Irina megduplázott párkeresését.
A jelenbeli Én emlékezik múltjára,  párhuzamba állítva azt  Domos Tata történetével, hála
az égnek, viszont megmarad a félpap nagybácsi faluvégi homo-románca.
Őze Áron  kissé súlytalan  a főszerepben, a nagypapa kalapja köti össze kettős alakítását.
Az idős Zách Éva elbeszélése nyomán világosodik meg  a másik ős, Márton párválasztása, a
szerelem kockázata helyett a biztonsági megoldást választja. Pogány Judit kávéházi mesé-
lőjének fiatalkori énjét  Sztarenki Dóra  játssza, az Ávó-besúgó vőlegény szerepében elő-
ször lép színre a darabban a páratlan tehetségű  Sütő András, aki cinikus karrieristaként
színészi habitusának eddig ismeretlen szegmenseit elementáris erővel mutatja meg.
Léner András  kiválóan alkalmazza  az általában külsőséges videó-vetítést,  igazi filmjelene-
tekkel realizálja a múltbeli eseményeket, a játszók könnyedén sasszéznak oda-vissza a vá-
szon és a színpad között. Randevú a "park mellett", elhagyott gyárkerítés, útszéli akácos,
a szamárvasút bandukoló árnyai:  a külső helyszínek képei érzékletesen tagolják a cselek-
ményt.
A nagyszerű Gubik Ági-nak néhány epizód jut, de ő másodpercek alatt képes ütős karak-
tereket formálni,  Ozsgyáni Mihály  plasztikus passzivitással hozza a papi hivatás kudarcá-
ból hazamenekülő Benedek nagybácsit.
Mindkét alaptörténetet  Pogány Judit  vezeti elő,  a másik tanú Jusztika nagymama, hite-
lessége, simogató orgánuma,  az abszolút azonosulás sugárzása teszi élménnyé játékát. A
reveláció  Sütő András Sadi-ja, félszeg fiú a textilbolt pultja mögött, kifinomult érzékeny-
ségű, vonzalmait minden nehézség ellenére vállaló ember.  A sráckori szerelmes barátság
emlékét dédelgetve, tizenhárom évig kitartóan vár,  annyira győzhetetlen ez a kapcsolat,
hogy még a falu népe sem szól egy rossz szót sem. Alternatív remeklései és a világra szóló
filmsiker után végre a polgári közönség is megismerheti.
Ahogy Grecsó Krisztián művébe is belekóstolhat egy igen tisztes produkció révén, remél-
hetőleg sokan veszik ezután kézbe a könyvet. Első dolgunk volt, azonnal az előadás után,
szenvedélyes gyönyörűséggel újraolvasni...

 
 

ÜBÜ KIRÁLY       Mácsai Pál     Szentendrei Teátrum     Örkény István Színház

 

Még hogy "nincs darab!" Hála! - egy szilaj kamasznak,  aki hályogkovács módra megalkotta
szabályokra fittyet hányó, konvenciótörő paródiáját.  Mácsai Pál  és nyári örömöktől duz-
zadó társulata felszabadult energiákkal lubickol a lehetőségekben, profán lendülettel ko-
médiázza végig  Alfred Jarry örökbecsűjét. Nincs itt expozíció, konfliktus, kifejlet, se ka-
tarzis: jelenetek sorjáznak, melyeket  Máthé Zsolt  eredeti humora konferál fel.
Az Übüvé testesült   Csuja Imre  torkából zengzetesen szól a "Szaharrr!",  Kerekes Éva te-
livér nőiességgel tér el a szokványos Übü mama figurától. A színpad fölött, ütős trónusán
Kákonyi Árpád  egyszemélyes bigband-je tombol,  dobok, csinnek, szinti és hangeffektu-
sok színezik, tagolják, ellenpontozzák a gomolygó cselekményt.  NagyTÖSTű töstérek őr-
zik az újdonsült királyi párt,  Takács Nóra Diána bölömbika basszusát a még színművésze-
tis  Pálya Pompónia  szuggesztív termete hatványozza.  Szakállas  Chonchita Wurts-ként
korán hull el  Ficza István  Rozamunda királynője, a még e.h.  Jéger Zsombor  Bugrisláv
királyfija robbanékony elánnal küzd a trónért.
A Nibelung-sagán edződött, IV-es Bagossy-osztály kiválóan kamatoztatja historikus képes-
ségeit, a kiszipolyozott nép, a darálóba gyilkolt nemesség, a cári hordák, vagy a felszaba-
dító hadsereg megjelenítése egyaránt elevenen hiteles.  Méltatlan lenne bárkit is külön
említeni, ám a sugaras aurájú  Varga Lili  Delacroix-t idéző negyed-aktja magától értető-
dően emelkedik a fejek fölé.
A buborékosan pattogó ötlet-áradatban azért nem vesznek el a csintalan áthallások sem,
megkapja magáét  a bunkó-diktatúra, a proli-dölyf,  a kapzsi hatalomvágy és jelenkorunk
minden kedves közérzetszennyezése.  Mácsai Pál  szabadjára engedi  a tajtékos képzele-
tet, de mindvégig képes megőrizni a lankadatlan tempót és az egységes szerkezet fegyel-
mét. Tornatermi diákszínpad, turkálós kacatok minimalizmusa párosul  a tobzódó színészi
alkotóerő habzó cunamijával.  Gyabronka József  orgyilkolt királyként, győzedelmes cár-
ként triumfál,  Nagy Zsolt, mint Poszomány kapitány,  parádés magánszámában, a közön-
ség százforintos aktivitásával szabadul börtönének bevásárlókocsi-rácsaiból. 
Übü legyőzhetetlen. A fináléban a régi szöveggel újra kezdődik a darab. Bizony mondom,
szívesen néznénk azonnal, elölről újra tovább!

 
 

PISZKOS FRED, A KAPITÁNY Sas Tamás  Budapesti Bulvárszínház Városmajor

 

Rejtő  összes poénját kívülről fújjuk,  nagy kihívás alapművét színpadra vinni, ráadásul ze-
nésen! Vajda Katalin  már az első jelenetben csatát nyer, Balikó Tamás sárgacsillagos/!/
égi küldötte egészséges humorral indít.  Szilárd a szerkezet, nem marad ki semmi, a váltá-
sok fürgék és érthetőek,  Lázár Zsigmond  zenéje,  Baráthy György dalszövegei frappán-
san illeszkednek.  Az  Appril Projekt  Kazarján Deniel  vezetésével  nagyszerűen táncol,
még akrobatikára is futja.
Sas Tamás 
 invenciózusan dirigálja a együttest, a színvonal jócskán felülüti a könnyű szó-
rakozás egynyári szintjét.  Karakterekről, színészi alakításokról is beszélhetünk, az össze-
fogott tempó és a színes forgatag igényessége dicséretes.  Bodor Géza  Tulipánja tűzvö-
rös orcával virít, hiteles létezéssel és egy nosztalgikus duettel tündököl  Vándor Éva és
Bezerédi Zoltán, aki a legendás címszereplő nyers komikumát hordozza.
Arisztokratikus jelenség, kifinomult stílus:  György Rózsa Sándor az est legnagyobb meg-
lepetése. Szárnyaló muzikalitású tenor, könnyedén állja Puccini Kalaf-áriájának kihívását,
ritka tünemény a musical-világban.  /Neve inkább szentesített betyárt sejtet, még érde-
mes lenne változtatni rajta. Mondjuk "György M. Sándor", mert raccsoló "R" még a trón-
örökösnek sem áll jól./
Balogh Anna  győzhetetlen vitalitással robbant a kezdőjelenetben,  hangja őrjít, gesztu-
sai ellenállhatatlanok, fergeteges dívaként uralja a színpadot. Igencsak várjuk visszatéré-
sét  Vörös Karom  alakjában, a finálé megoldható lenne egy mohón benyúló karmos kéz-
zel.  Fülig Jimmy ziccer-szerepét   Miller Zoltán  fantasztikus humorral, lenyűgöző lendü-
lettel,  Rejtő Jenő legszebb álmait beteljesítve hatványozza meg.  Lazán poentíroz, pom-
pásan énekel, ütései méretesek és még egy árnyaltabb személyiségképet is tud érzékel-
tetni.
Jó mulatság, nem csalódik a Rejtő-fan sem,  talán az egész évadban játszani kéne,  csak
lenne hol...

 
 

MICSODA ÚTJAINK       Cseh Tamás koncert       ORLAI     Városmajori Színpad

 

Kétszer láttuk lánykori vizsgaelőadásként, kétszer a belvárosi érett változatot, de a hango-
sítás esetlenségei ellenére, talán itt a Városmajorban volt a legütősebb...
"Emberöltőn át helyettünk énekelt, kimondatlan gondolatainkat mondta el,  Szent Ikon és
ismételhetetlen csoda:  dalait elővenni szentségtörés!  De a kaposvári színésztanoncok új-
raalkották a legendás számokat, a maguk képére formálták őket, zeneileg pedig egy egész
más dimenzióba helyezték" a kaposvári Mohácsi színészosztály 2012-es "Füst a szemében"
koncertjéről írtuk ezt akkor.  Hírük Amerikáig is eljutott,  meghívást kaptak  New Yorkba,
Washingtonba,  útjukat  Orlai Tibor  jóvoltából filmesek dokumentálták.  Tiszeker Dániel
road-movie-ját most a koncert előtt láthatjuk, melyben a számokkal párhuzamosan az elő-
adók is bemutatkoznak, szavaik eszméletlen vágásokkal  /Mészáros Attila/ ékelődnek dala-
ikba. Több rétegből áll össze a varázslatos élmény: az ottani koncert és a new yorki utca-
háttér előtti éneklés-snittek,  a szereplők mondatnyi megnyilvánulásai, és a városi bolyon-
gások szilaj képei. Az operatőrök,  Pataki Ádám és Erdélyi Gábor a legkisebb rezzenésen
is rajta voltak,  észrevétlen jelenlétükkel,  villámgyors reagálásaikkal közvetítették a tüne-
ményes atmoszférát.
Vitányi-Juhász István a Centrál parkban az Ahogy tetszik-et játszó helyiekkel a háttérben
jeleníti meg sorra a derék "William" shakespeare-i karaktereit,  Decsi Edit  viharos szenve-
déllyel slágereket követel, de - magyarul. A diabolikus mozgású  Keresztény Tamás jobbik
részét siratja, elvarázsol a teremin-hangok mesteri lebegtetésével,  a zongoránál búsongó
Horváth Szabolcs  a túlélt kormányzatokat,  a féldeciket és a külhonba szakadtak magyar-
talan jövőjén bánkódik.
Rozs Tamás, a zenei vezető-tanár, aki hangszerelésben, az előadás kialakításában és csel-
listaként is meghatározó szerepet játszik, így jellemzi a tagságot: "bár prózai osztály, kivá-
lóan zenélnek, igen muzikális a csapat". Egy sereg gitár, hárman dobolnak, hárman váltják
egymást a billentyűknél,  vannak fúvósok és mindenki énekel!  Boros Anna a "Rubinpiros"-
ban,  hagymázos fokozásként, a teljes társaság tuttijával koronázza meg vérforraló tangó-
ját, Porogi Ádám-nak a "74-es év" elmélyült nosztalgiájában elég egy gitár és a fájdalmas
harmonikaszó.
A jéghideg tengerben lubickoló fiúk dideregve dünnyögik a Munkásszállás száj-basszusát,
váltakozva játsszák az elbeszélő Én-t és a lepedőhúzó Bíró Imrét, az a capella remeklés el-
lenállhatatlan humorral hatványozza a Bereményi szöveget.
A Wall Streeten  Váncsa Gábor is felbukkan, a zsámbéki Vízkereszt Olíviája, az erdélyi ösz-
töndíjas Kiskamoni-Szalay Lilla derekasan kiveszi részét a nagyszerű produkcióból. Az ép-
pen szabad emberek  ütőhangszerek egész ármádiáját kezelik,  élükön a percussion ördö-
ge,  Kárpáti Pál, aki a  Lee van Cliff balladával jeleskedik.  A permanens forgatagban per-
cenként változik,  lendület, vidámság,  legyőzhetetlen életerő fűti a lehengerlő produkci-
ót.
A zenekar lelke,  Formán Bálint a Brooklyn-híd vízszint alatti pillér-üregében is képes cso-
dát tenni, a "Judit, esetleg Edit" szvinges lüktetésének,  a "már a Metrón széjjel szedem"
extatikus mámorának a zongorát bámulva körülálló feketék sem tudnak ellenállni. Aztán a
csönd, tompa vörös fények,  lassan feláll a dobok mellől  Lábodi Ádám  és rezzenéstelen
arccal, a legmélyebb átélés fehérizzásában idézi meg  Annát és kis zöld takaróját, a tragi-
kus katarzis csúcsát jelentő "Horvát-országot". Az ellentétes szélsőség,  az üvöltésbe sza-
kadó kétségbeesés is általa manifesztálódik az  "Ismerem! Ismerem!" hajszoltságában.
A tűzcsap Amerikában is vörös,  nekidől és úgy vall  az osztállyal végigküzdött  négy évről,
aztán dacosan nekivág az éjszakának, - mindegy, csak legyen már valami!  Lovas Rozi, akit
már annyi színpadi főszerepben csodáltunk,  premier plánban bizonyítja szenvedélyes mi-
mikájának lefegyverző hitelességét.  "Mi van mi van mi van mi van" - magányos menetelésé-
hez teljes kórus csatlakozik: "Kívánom másnak, hogy felébredjen üres szobámban. Kereszt-
ben jégeső bombázza szét azt amit láttam. Számban az íz, valami íz és nem múlik el..."
Béli Ádám robusztus formátumát először  a közös költség és egyéb köznapi gondokkal súj-
tott emberke tragédiájának  elementáris fokozásában érvényesíti,  majd a  "Tíz év múlva
ne ez a dal legyen!"-t vezényli egyre hevesebb gesztusokkal. Ellentmondunk:  igenis ez a
Sok Dal és Így legyen!!! Legyen a "Bankrablás", az "Eszembe jutottál" és a  Munkásszállás
szárazon és vízen...

 
 

STUART MÁRIA                      Gáspár Ildikó                     Örkény István Színház

 

Írjuk ki homlokzatra: Örkény István Inkubátorház, hiszen valóságos rendezőnövelde! Maga
az alapító  Mácsai Pál  is itt bontakoztatta ki rendező-művészetét,  Bagossy László alkotó-
ereje itt szökkent szárba, itt lépett rendezőként kőszínpadra  Polgár Csaba,  végül, de bi-
zonyára nem utolsóként, most  Gáspár Ildikó  robban be színházi mennyboltunk hunyorgó
csillagai közé.  Mikó Csaba alaposan megmorzsolta  Kálnoky Schillerét, gördülékenyebben
maibb lett, ám mitsem vesztett veretes szépségéből.
A rendezői lelemény  fiktív polgári szobadíszletbe helyezi a két királynő drámáját, az ablak-
kockák havas csúcsokra, vagy borostyános téglafalra néznek, attól függően, hogy az angol
Erzsébet, avagy a rabságban tartott Mária lakhelyén vagyunk. Felhők suhannak, vihar tom-
bol, a falak dermesztően csupaszok, vagy vetített geometriák axonometriája 3Dé-síti őket.
Fakószürke az udvari emberek öltözéke is, osonva, hallgatózva simulnak a falba,  egyedül a
francia követ, az egyetlen naturális élőlény, a remek  Znamenák István pompázik piros lég-
gömbbel, angolvörös tweedben.  Izsák Lili és Kálmán Eszter káprázatos invencióval terem-
ti meg a folyamatosan változó, unikális látványt,  melynek esztétikai erőterében brutálisan
hatványozódnak az ármányos konfliktusok.
Az egyetlen járás a liftajtó, tróntermi magasságba, vagy börtönmélybe nyílik, titkos zugoly
rejti Kákonyi Árpád-ot, aki violonkulcs helyett  kézmíves franciakulccsal komponál, zsugo-
rított hangközökkel, vészjósló effektusokkal rémít, leánykérő fanfárzenéje annál diadalma-
sabb. A falakon Kehi Richárd lombos, hullámos árnyképei villóznak, lenyűgözően lüktet az
élet-/halál/-tér.
Gáspár Ildikó
 metsző pontossággal jelöli ki a szituációk sarokpontjait, rajzolja fel a szerel-
mek, árulások, vágyak és félelmek rejtett hálózatát. Egyértelmű  Takács Nóra Diána  őrzői
elkötelezettsége, Pogány Judit jószándékú Talbot grófja, Vajda Milán agresszivitása. Ket-
tős játékot űz a királynő kegyeibe férkőző Mortimer,  Ficza István,  féktelen karriervágya
zseniális alakváltásokba taszítja a királyi koronára ácsingózó Leicestert:  Polgár Csaba  int-
rikusi mimikával, elementáris szuggesztióval sorvasztja el kezdeti szimpátiánkat.
De Erzsébet királynő sem sokkal különb: Szandtner Anna egy jeleneten belül képes arcu-
latot váltani, színleli a megbocsátó szűz uralkodót, miközben sorra küldi vetélytársnőjére
az orgyilkosokat,  megérintik a bókok, ellágyítja a szerelmes ostrom,  ám kérlelhetetlenül
sújt le a döntő pillanatokban.  Merő hazugság a léte, látszólag tétován egyensúlyoz a hó-
hérbárd peremén, egyetlen őszinte pillanata van, amikor a halálhír hallatán megkönnyeb-
bülve sikolt fel: Királynő vagyok!
Értékelhetetlen az ellenpont:  Stuart Mária  szereposztási tévedés,  üressége  unalomba
sújtja a nyitóképet, artikulálatlan ordítozása, melyet visszhangosított erősítés fokoz, még
a nagyjelenetet is veszélyezteti.  Bábszerű képi jelenléte  csak a parókavesztő kopaszság
pillanatában indokolt. De mennyivel erősebb a falból kilépő, némán lopódzó idegen, a Ha-
lál Csuhás Angyalát ángolnamozgással irrealizáló Bercsényi Péter sápadtan fénylő tar feje!
Bátor telitalálat az államtitkár Davison úr szerepét színésznőre bízni.  Spiegl Anna  árnyal-
tan éles deklamációja, példás ritmusa, karizmatikus figurája kiemelkedő pontja a csúcsok-
ban bővelkedő előadásnak. Kávés tálcácskával sürög, királynői szemvillanásra forog, a har-
madik alkalommal, szolgálatkészen ő vágja földhöz azt a multiplikált fehér vázát... Fantasz-
tikus jelenet: elöl drámai vita vijjog, közben a háttérben a Spiegl egyre újabb edényeket
keres szépszál szegfűjének, viharos derűt fakasztva.
Ebben az évadban többször jósoltunk Best of-ot az  Örkény Színház-ban, feladjuk, annyi
a jó, hogy csak tévedhetünk a sorrendben...

 
 

AMADEUS                    CSAK SZÍNÉSZ-AJÁNLÓ!!!                    Belvárosi Színház

 

Csak azt ajánljuk, ami tetszik. A darab giccses egyenetlenségeit nem sikerült kiküszöbölni,
a főszereplők félreértések áldozatai. Az azonban  Szikszai Rémusz érdeme is, hogy három
parádés alakítás született, melyekről mindenképpen szólnunk kell.
Murányi Márta  énekesi kvalitásain túl,  színészileg is feltűnt már a  Roadmovie-ban,  mar-
káns szuggesztivitásával itt is hatványozza szerepe lehetőségeit. Habzsoló életerő, elsodró
lendület, számító okosság.  Mindkét áriája pompás,  de a csúcs a buja pózban orgazmusig
fokozott koloratúra. Szédületes domina, fellinis álmok brutálbáj Saraginája.
"Hát így" -dünnyögi decensen II.József,  Kaszás Gergő fenséges felsőbbséggel, magától ér-
tetődően uralja az udvart és a színpadot.  Nem követi a szerep-elődök butaságát, nagyon
is éleslátású, védhetetlenül racionális. Gyönyörűségesen intellektuális színész munka! Bel-
ső eleganciáját kiemeli  Kiss Julcsi korhű stílusból eredeztetett, finom vonalvezetésű jel-
meze. Hasonlóan eredeti Constanze ruházata, a puffancs hajlatokat levetkőzve nincs aka-
dálya az erotikus légyottnak.
Lovas Rozi  átütően karizmatikus lényével hősnőket formált eddig, először láthattuk cser-
fesen szeleburdi, veszettül cikázó bakfisnak.  Heveny humora észrevétlenül csúszott raffi-
náltan eszes asszonyiságba, az egyetlen személyiségfejlődét mutató figura az egész darab-
ban.  Súlyt és árnyaltságot adott a mellékszerepnek,  újra bizonyítva fantasztikus sokolda-
lúságát.
Milyen kár, hogy ez a három bravúr egy félig telt pohárból kristályosodott ki...

 
 

ODÜSSZEUSZ SZEMETESLAPÁTON              Philippe Genty           Bárka Színház

 

A hajó teste szálas seprűzet, a fedélzet merész csúcsban meredő szemeteslapát, Odüssze-
usz dugóhúzóként kormányozza  a ragyogó-kék asztallap mediterrán tengerén. Az angol al-
kotók három színésszel,  szellemes dialógusokkal,  bravúrosan animált háztartási arzenállal
jelenítik meg a homéroszi eposzt.
Krómozott fazéksisakban  először  Dévai Balázs  harsány hősét láthatjuk, a Lótuszevők szi-
gete után  Jerger Balázs-ra  száll a gasztrokellék fejdísz.  Ő már inkább a csavaros eszű vi-
téz furfangjaira koncentrál, megfontoltan okos karakter. Szorcsik Kriszta is bejelenti cím-
szerepi igényét, de női kvóta híján eltanácsolják,  nincs min bánkódnia, parádés hölgysze-
repek egész koszorúját kapja cserébe.
Káposztaleveleket morzsolva Kirke-ként hódít, balzsamos /színész/női csábítása védhetet-
len, a vega-évek szextermése két kis káposztafej. A Kyklopszot sikerül elkerülni, annál ve-
szélyesebben ágaskodnak  Szkülla és Karibdisz  szirtjei:  habot okádnak a szájas szifonok.
Philippe Genty és Mary Underwood  rendezése  egyetlen ziccert sem hagy kihasználatla-
nul, úgy záporoznak az ötletek, mint a mennydörgő tengeri vihar.  Hajótörés, menekülés,
újabb sziget, újabb kalandok, robbanékonyan sorjázó humor-petárdák.
Ki tudna ellenállni  Calypso tangóritmusban vonagló bájainak, a földközi borok mámoránál
is erősebb a táncoslábú asszonyi kihívás.
A heves iramú játékban remekelnek a színészek,  nemcsak a szöveget, a karaktert hozzák
bravúros lendülettel, megmozgatják a háztartási eszközök, a konyhakellékek teljes reper-
toárját, nem is bábszínészek:  életre keltői ők a kezes tárgyaknak.  A kópésan népi buffo
Dévai Balázs, a racionálisan ütős  Jerger Balázs, a tüneményes szuggesztivitású  Szorcsik
Kriszta  hahota-orkánok közt varázsolja el a publikumot, a kisiskolásoktól nagykamaszokon
át a gyermeki szívvel kacagó felnőttekig. A  Bárka, Odüsszeusz legyezővitorlás hajója ten-
gerre száll, jöjjön hát mindenki egy kalandos utazásra!

 
 

HAMLET                          Bagossy László                         Örkény István Színház

 

Felmegy a függöny, megdermedünk:  irdatlan tömeg néz velünk szembe piros-fehér dán bi-
kolórban,  Ignjatovic Krisztina százféle alakba öltözteti őket, teljes társadalmi keresztmet-
szetünk ott gunnyaszt  a fehér tribün vörös ülőkéin.  Claudius népe, Népünk, azok, akik a
Kedves Vezér minden szavát /vas/-tapsolják. A jelmezarzenál tervezői remeklés, hasonlóan
 Bagossy László  telitalálatához, hogy ez az ezerarcú,  csak együtt amorf sokaság kommen-
tálva, énekelve végig a színpadon követi az eseményeket.
Polgár Csaba, egyetlen szürkeként, értetlenkedve figyeli a rapid esküvőt, felelőtlen nagy-
kamasz, sírva kapaszkodik szellematyjába, órák alatt kell  bosszúállóvá aktivizálódnia. Az es-
kü pillanatában,  Kákonyi Árpád  eddig zúgva kitartott monolit-hangzatait himnikus kórus-
kitörés szakítja meg, egyetlen sforzato-sóhajjal torokszorító atmoszférát teremtve.
Nádasdy Ádám  fordítása életközelbe hozza a drámát,  nem hiányoljuk a szállóigéket, job-
ban átéljük  Hamlet vívódásait.  Emelkedettség helyett mindennapi frusztrációink, pátosz
helyett a kényszeres szorongás.  Znamenák István  királya éppen a kisszerű átlag megtes-
tesülése,  fantasztikus kontraszt, mikor a meggyilkolt hősi arcéle szembesül az ő törpesé-
gével. A nemes erényt  Novkov Máté  hipsztersapkás Horatiója képviseli,  de az átütő or-
gánumú Laertes,  Patkós Márton  is méltó ellenfele a dán királyfinak.
Minden jelenet tartogat ízes meglepetéseket,  Csuja Imre  nagyvonalú alakítással hozza a
kedves bunkóság prototípusát, egykedvűen csörgeti cukorkás zacskóját az egérfogó-kép-
ben,  de még a mobiljába is beleszól:  "színházban vagyok".  Vajda Milán és Ficza István a
szokottnál nagyobb súlyt ad  Rosenkrantz és Guildensternnek,  Pogány Judit  mesterien
szekundál színészként, sírásóként egyaránt.
A veszettül üvöltő szurkolók, bámészkodó járókelők és a színésztrupp tagjai között a színi-
egyetem  harmadévesei jeleskednek,  Varga Lili  vörös parókában, majd anélkül szuggesz-
tív,  Osrick "szófukar" monológját  Szabó Sebestyén  érzékletesen deklamálja. Csodálatos
teljesítmény  Gálffi László  három jelenése, nagyformátumú királyi Szellem,  a régi nagyo-
kat idéző,  veretes textusú Színészkirály és végül  a káromkodásból katedrálist építő  Első
Sírásó.  Az ő szájából mennyei manna  a trágár beszéd,  sokat megélt bölcsességét keser-
nyés humor édesíti.
Hamlet szoknyát ölt, bohócmaszkba rejtőzik, vijjogva táncol az udvar előtt, - lehet, hogy
tényleg őrült?!?  Polgár Csaba  késélen egyensúlyozva,  merész lendülettel vállalja a koc-
kázatot, a szerep összes ismert árnyalatát újabb színekkel gazdagítja. Nagyon hős, nagyon
ember, nagyon fiatal és nagyon mai.
Bagossy László rendezése minden ízében eredeti, védhetetlenül hatásos, arányosan szer-
kesztett, nagyvonalú alkotás. Élesek a szituációk, pontosak a karakterek, a tömegek játék-
ba hozása váratlan dimenziókat teremt. A párbajt hófehér eleganciájában kedvtelve figye-
lő  Dóra Béla  Fortinbras-a,  Neudold Júlia  norvégül szinkrontolmácsol, a betelepülő nor-
végek mobiljaikkal fotózzák a vérfürdőt. Félelmetes kép, a hódítók és hódolók statikus ha-
láltánca.
Nem kenyerünk a jóslás, de ez bizonyára az Évad Előadása.

 
 

MICSODA ÚTJAINK         Cseh Tamás koncert        ORLAI       Belvárosi Színház

 

"Emberöltőn át helyettünk énekelt, kimondatlan gondolatainkat mondta el,  Szent Ikon és
ismételhetetlen csoda:  dalait elővenni szentségtörés!  De a kaposvári színésztanoncok új-
raalkották a legendás számokat, a maguk képére formálták őket, zeneileg pedig egy egész
más dimenzióba helyezték" a kaposvári Mohácsi színészosztály 2012-es "Füst a szemében"
koncertjéről írtuk ezt akkor.  Hírük Amerikáig is eljutott,  meghívást kaptak  New Yorkba,
Washingtonba,  útjukat  Orlai Tibor  jóvoltából filmesek dokumentálták.  Tiszeker Dániel
road-movie-ját most a koncert előtt láthatjuk, melyben a számokkal párhuzamosan az elő-
adók is bemutatkoznak, szavaik eszméletlen vágásokkal  /Mészáros Attila/ ékelődnek dala-
ikba. Több rétegből áll össze a varázslatos élmény: az ottani koncert és a new yorki utca-
háttér előtti éneklés-snittek,  a szereplők mondatnyi megnyilvánulásai, és a városi bolyon-
gások szilaj képei. Az operatőrök,  Pataki Ádám és Erdélyi Gábor a legkisebb rezzenésen
is rajta voltak,  észrevétlen jelenlétükkel,  villámgyors reagálásaikkal közvetítették a tüne-
ményes atmoszférát.
Vitányi-Juhász István a Centrál parkban az Ahogy tetszik-et játszó helyiekkel a háttérben
jeleníti meg sorra a derék "William" shakespeare-i karaktereit,  Decsi Edit  viharos szenve-
déllyel slágereket követel, de - magyarul. A diabolikus mozgású  Keresztény Tamás jobbik
részét siratja, a zongoránál búsongó Horváth Szabolcs a túlélt kormányzatokat, a féldeci-
ket és a külhonba szakadtak magyartalan jövőjét.
Rozs Tamás, a zenei vezető-tanár, aki hangszerelésben, az előadás kialakításában és csel-
listaként is meghatározó szerepet játszik, így jellemzi a tagságot: "bár prózai osztály, kivá-
lóan zenélnek, igen muzikális a csapat". Egy sereg gitár, hárman dobolnak, hárman váltják
egymást a billentyűknél,  vannak fúvósok és mindenki énekel!  Boros Anna a "Rubinpiros"-
ban,  hagymázos fokozásként, a teljes társaság tuttijával koronázza meg vérforraló tangó-
ját, Porogi Ádám-nak a "74-es év" elmélyült nosztalgiájában elég egy gitár és a fájdalmas
harmonikaszó.
A jéghideg tengerben lubickoló fiúk dideregve dünnyögik a Munkásszállás száj-basszusát,
váltakozva játsszák az elbeszélő Én-t és a lepedőhúzó Bíró Imrét, az a capella remeklés el-
lenállhatatlan humorral hatványozza a Bereményi szöveget.
A Wall Streeten  Váncsa Gábor is felbukkan, a zsámbéki Vízkereszt Olíviája, az erdélyi ösz-
töndíjas Kiskamoni-Szalay Lilla derekasan kiveszi részét a nagyszerű produkcióból. Az ép-
pen szabad emberek  ütőhangszerek egész ármádiáját kezelik,  élükön a percussion ördö-
ge,  Kárpáti Pál, aki a  Lee van Cliff balladával jeleskedik.  A permanens forgatagban per-
cenként változik,  lendület, vidámság,  legyőzhetetlen életerő fűti a lehengerlő produkci-
ót.
A zenekar lelke,  Formán Bálint a Brooklyn-híd vízszint alatti pillér-üregében is képes cso-
dát tenni, a "Judit, esetleg Edit" szvinges lüktetésének,  a "már a Metrón széjjel szedem"
extatikus mámorának a zongorát bámulva körülálló feketék sem tudnak ellenállni. Aztán a
csönd, tompa vörös fények,  lassan feláll a dobok mellől  Lábodi Ádám  és rezzenéstelen
arccal, a legmélyebb átélés fehérizzásában idézi meg  Annát és kis zöld takaróját, a tragi-
kus katarzis csúcsát jelentő "Horvát-országot". Az ellentétes szélsőség,  az üvöltésbe sza-
kadó kétségbeesés is általa manifesztálódik az  "Ismerem! Ismerem!" hajszoltságában.
A tűzcsap Amerikában is vörös,  nekidől és úgy vall  az osztállyal végigküzdött  négy évről,
aztán dacosan nekivág az éjszakának, - mindegy, csak legyen már valami!  Lovas Rozi, akit
már annyi színpadi főszerepben csodáltunk,  premier plánban bizonyítja szenvedélyes mi-
mikájának lefegyverző hitelességét.  "Mi van mi van mi van mi van" - magányos menetelésé-
hez teljes kórus csatlakozik: "Kívánom másnak, hogy felébredjen üres szobámban. Kereszt-
ben jégeső bombázza szét azt amit láttam. Számban az íz, valami íz és nem múlik el..."
Béli Ádám robusztus formátumát először  a közös költség és egyéb köznapi gondokkal súj-
tott emberke tragédiájának  elementáris fokozásában érvényesíti,  majd a  "Tíz év múlva
ne ez a dal legyen!"-t vezényli egyre hevesebb gesztusokkal. Ellentmondunk:  igenis ez a
Sok Dal és Így legyen!!! Legyen a "Bankrablás", az "Eszembe jutottál" és a  Munkásszállás
szárazon és vízen...
Az őrjítő finálé után ott áll a színpadon a tanszékvezető tanár  Csáki Judit és az osztályfő-
nök  Mohácsi János is, vége nincs az ünneplésnek és csak egy szót dübögünk: - mééég!!!

 
 

ANYÁM TYÚKJA                        Mácsai Pál                      Örkény István Színház

 

Mácsai Pál  már az Örkény István Színház nyitódarabjával,( "Azt meséld el, Pista!"), jelezte
személyes irodalmi elkötelezettségét, ám most, a Költészet Napján az egész társulatot ál-
lítja csatasorba. Csak úgy záporoznak a gyönyörűséges verssorok, Ómagyar Mária siralom-
tól  Petri György-ig.
Mondják, mondják áradóan, a legnehezebb föladat a fenséges orgánumú Szandtner Anná-
nak jut, az első bombát  Ficza István robbantja. Petőfi segesvári tömegsírjából, az illő áhí-
tatot meghazudtolva,  fenyegetően dörgi a  Szeptember végén  sorait:  "... feljövök érte
a síri világból...". Karcos humorát csillogtatja  Csokonai Vitéz Mihály  vénasszony-szédítő
klapanciájában is,  míg  Bíró Kriszta  ritmikus ráolvasásként görgeti  Babits Feketeország-
át. Kerekes Viktória poétikusan recitálja Adyt, az Arany Lacinak írott Petőfi verset meg
pajkos gesztusokkal ízesíti.
Lírai gyengédséggel tolmácsolja  Tóth Árpád Körúti hajnal-át  Epres Attila, hogy aztán a
Brezsnyev-versben  radikálisan lógassa be a  Nagy Októberi-t.  Takács Nóra Diána  is be-
keményít,  Csokonai nagybetűs  Remény-ét kiábrándult nyersességgel utasítja el.  Egész
állatsereglet jut  Csuja Imré-nek, a József Attila-i szőke disznó, meg a nevezetes  Anyám
tyúkja, de igaz emberségét is megcsodálhatjuk  Kosztolányi Boldog szomorú dal-ában.
Pompásak a páros remeklések.  Arany János Fülemülé-jében az acsarkodó gazduramékat
Kerekes Éva és Für Anikó  heves asztalcsapkodásokkal karikírozza,  utóbbi alaposan bele
is fárad, az  Aludj el szépen kis Balázs  egyre kókadtabb könyörgései  őt magát bólintják
álomba. Az Éjszaka csodái megejtő tüneménye muzsikál Gálffi László és Pogány Judit du-
ettjében, erősítve azt a gyermeki nosztalgiát,  melyet a művésznő annyi melegséggel idéz
a  "Cserebogár, sárga cserebogár"-ban.
Ezentúl a  Négy ökrös szekér sem Major vehemens pátoszával él emlékezetünkben, a dio-
nüszoszi kedélyű  Vajda Milán  múltba révedő szavaival  egy ütemben zötykölődünk a csil-
lagfények szerelmes éjszakájában, ahogy Balassi Bálint reneszánsz szenvedélyét is átéljük
a Júliához szólás hullámzó ritmusában.  Nem is tudhatjuk,  álmodjuk-e ezt, mint  Dzsuang
Dszi
a lepkét, a lepke a festőt, avagy a költő mind a kettőt...
A  Betlehemi királyok trióban Znamenák István képviseli a csavaros furfangot, Pilinszky
Apokrif-je több szájra bontva sem veszít tonnányi súlyából. Az emblematikus Négysoros-t
Kákonyi Árpád surranó szólamaiban négyen éneklik  Máthé Zsolt  vezényletével, a teljes
kórus zümmögi a  Bóbita, Bóbita álmos-t.
Költészetünk mérhetetlen gazdagsága  manifesztálódik a fináléban,  mindenki mást mond,
a verssorok egymást követve szólalnak meg,  grandiózus fúgában ölelkezve tornyozzák fel
nyelvünk kincses katedrálisát.

 
 

IRMA,TE ÉDES                             Dicső Dániel                                Pinceszínház

 

Régmúlt időkben tucatnyi zenész, tucatnyi színész, párizsi díszlet és az énekbeli hiányossá-
gok mikroportálása kellett  a hírneves Monnot melódiáival spékelt bulvárdarab színrevitelé-
hez. Dicső Dániel jól átgondolt koncepciójához elég néhány trepni, egy pianinó, mutatós ruhák és félstábnyi,  nagyszerű színészcsapat.  Mindez magától értetődő, ha a kalpagokat,
jelmezeket Bánki Róza, az apró teret invenciózusan tágító koreográfiát pedig  Sebestyén
Csaba
jegyzi. Bizony,  a lehetőségek szűkítettek, ám ezt egy pillanatig sem érezzük, a kon-
centráltság kikényszeríti az élvezetesen egészséges lendületet.
Tóth Enikő, mint bártulajdonos Joséphine együttérző narrátorként tagolja a cselekményt,
titkos előélete azonban ügyvédi, szülésznői ténykedését is lehetővé teszi.  Biztos pillére a
produkciónak, alakítását érett sanzonja koronázza meg.  Balázsovits Edit derekasan helyt-
áll,  cserfesen csacska,  üdén mozgékony,  érthetővé teszi  az egyszemélyes alterego ele-
mentáris vágyait.
A zenész-vénájú bandatagok több karakterben is triplázódnak,  Hajnal János rabló-pandúr-
ként rendőr, majd útonálló,  Ozsgyáni Mihály gengsztermúltját adószedőként, ügyészként
kamatoztatja.  Szűcs Péter Pál  enyveskezű előéletét  pompás bíróportréja feledteti, köz-
ben társaival együtt a  Kéménczy Antal - Mihalics János  képviselte kísérőzenébe is bese-
gít: briliáns gitárfutamokkal, perui hevületű ritmusokkal izzítja a hangulatot.
A görgős padocska hol bírói pulpitus, hol óceánjáró kenu, a filmszerűen pergő képek ciká-
zó elevenséggel váltakoznak.  Dicső Dániel  rendezése  avatott kézzel fogja össze az ötlet-
áradatot,  értelmezése letisztult rendet vág a jól poentírozott szituációkban, pontosan il-
leszkedik az ének és a tánc.
Énhasadt személyiségében  Józan László könnyed eleganciával találja meg  Nesztor, a sze-
relmes ifjonc és  Oszkár,  az alibi-bácsi külső és belső jellegzetességeit,  gesztusban, hang-
ban,  mimikában biztosan rajzol,  éneke átérzetten muzikális,  frenetikus mozgása lenyűgö-
ző.  Színpadi élete, halála, feltámadása egyaránt energikus emblémája a közvetlen humorá-
val, életszeretetével franciás derűt sugárzó előadásnak.

 
 

SOMNAKAJ                                         Szabó Máté                                      MUPA

 

Nem szeretjük a hamis mázzal bevont népieskedést, Müller Péter Sziámi neve garancia ar-
ra nézvést,  hogy a  Mészöly Gábor  művéből készült színpadi adaptáció elkerüli a szemfor-
gató nosztalgiázást.
Kovács Antal  erőteljes jelenléte, zenéje, éneke  autentikus energiával fémjelzi a roma vo-
nalat,  kiváló a zenekar,  melyet  Szirtes Edina Mókus  páratlan eréllyel vezet. Az egyszerű
történetben van szépen éneklő cigánylány, őt rövid pórázon tartó anya, támogató tanárnő
és természetesen körötte sürgölődő szerelmes férfihad.
A Magyar Állami Népi Együttes  tagjai a szokott színvonalon képviselik  a tágabb környeze-
tet,  míg a roma szereplők és táncosok  ízes változatosságot jelentenek.  Egy idősebb férfi
lassúdad léptekkel csoszog végig a rivaldán,  kenyeret szorongatva dünnyögve énekel. Fej-
kendős asszonyok színpompás együttese kántálja a mulatságos strófákat, a legények vetél-
kednek pompás táncfigurákkal.
Rácz Kati  nem eléggé gonosz mostoha, blues-os stílusa viszont jól illeszkedik a cigány folk-
lórhoz.  Iszonyatos húzása van  Falusi Mariann-ak, játékban, énekben egyaránt, Andalúziá-
ba azt mondanák: ő maga a Duende.  Horváth Kristóf  karizmatikus lénye felülüti a népies
amorózó sablonjait.
Hajlékony nádszál, viharos temperamentum, lobogó szépség:  Szakács Hajnalka sugárzóan
testesíti meg a mesebeli Somnakaj alakját.  Tiszta szövegmondás, átélt játék, az énekhang
lírikus szárnyalása:  alakítása varázsos centruma az elbűvölő produkciónak.  Mert a képről
képre változó tükörfalak előtt  természetes folyamatossággal váltakozik  a zene, a tánc, a
kedvesen humoros játék, pillanatnyi szusszanást sem engedve a nézőnek.
Szabó Máté  avatott profizmussal fogja össze  a sokszínű együttest,  sikerrel valósítja meg
a szövegtest adta lehetőségeket, egységes stílussá ötvözi a legtávolabbi elemeket is. A vál-
lalkozás nem mondható kockázatmentesnek, ám a jól megalapozott előkészítés és a követ-
kezetes rendezői munka  dicséretes alkotást eredményezett. Sokrétű, népszerű, minden-
ki számára élvezetes, amely itthon és bárhol a világon kivívja sikerét.

 
 

VÍZKERESZT               Marton László és IV-es osztálya                 Pesti Színház

 

Egy éve sincs annak,  hogy a máris legendás  Osztály,  kizárólag saját elképzelései alapján
hozta létre  Vízkeresztmetszet  című,  sziporkázóan szellemes verzióját.  Egyik osztályve-
zető tanáruk,  Marton László  most a Pesti /kő/Színház deszkáira  adaptálta ötleteiket,
rendezésével hatványozva a nagyszerű közös munkát..
A viharos tenger habjaiból  Tóth János  izmos karjai mentik ki Violát,  aki férfiruhát öltve
próbál boldogulni.  Mészáros Blanka  kicsit darabos, kicsit rámenősen erőlteti a férfihan-
got, így leplezve érzékeny nőiességét.  Apródként surran be a Orsino udvarába, melyben
Zoltán Áron  mandolinja, gitárja, éneke és az időnként hosszan zengő csengőszó élteti a
poétikusan lebegő atmoszférát. A herceg nem a megszokott mélabús lúzer,  Csapó Attila
széles mosollyal, szárnyaló tenorján  az áradó szerelmi vágy köntösébe öltözteti férfias fi-
guráját.
A színművészetis változatból jól ismert fürdőkád  kevésbé veszélyes vizében,  elragadó já-
tékának arányos komikumával ejtőzik  Mészáros Máté Böffen Tóbiása, az elmaradhatatlan
Nemes Keszeg úrfi,  Telekes Péter állig felhúzott nadrágú, báván butuló társaságában. A
női princípiumot, mediterrán szilajsággal  Bata Éva  Máriája képviseli, a pompás triumvirá-
tushoz később  Tóth András  jeles deklamációjú, fürge Ferdinándja csatlakozik.
Khell Csörsz fekete-fehér-átlátszó függöny-rendszere változatos háttereket biztosít a sű-
rűn lüktető jeleneteknek,  Marton László  invenciózusan használja ki  az árnyjáték lehe-
tőségeit. A párbaj groteszk esetlenkedései után, az igazi bajvívók színrelépésénél  Janka
Barnabás  
robusztus óriásként védi meg a másik hajótörött,  az ikertestvér Sebastian éle-
tét.  Vecsei Miklós Hasi  sugárzó egyénisége  ígéretesen oldja fel  a szép Olívia szerelmi
gubancát, a végjátékban csak Malvolio marad hoppon, ám  Fesztbaum Béla  játékstílusa
amúgy sem illeszkedik a nagyszerű együtteshez.
Zsigmond Emőke angyali termetét igézően emelik ki  Lisztopád Krisztina ruhái, finoman
cizellált játéka,  magabiztos tempóérzéke nemes fénybe vonja  gyönyörűséges alakítását.
A produkció motorja, a szálak mozgatója, a mindent értő, mindent eligazító Bohóc korta-
lanná stilizált, játékos fenomén. Villámcsapásként cikázik, dalait melódia nélkül is muziká-
lisan ritmizálva mondja el, függönymozgatásaival színeket,  jelenlétével hangulatokat vált.
ifj. Vidnyánszky Attila,  (legyen végre Ő a "KisAtti!"),  kedves koboldként  kíséri végig a
történéseket, eleven idézőjelként bűvös egységbe fogva a shakespeare-i mesét.
Tündéri előadás, tavaszi szél, üdítő lélegzetvétel a nyomasztó téli hétköznapokban.

 
 

A KUTYA KÜLÖNÖS ESETE AZ ÉJSZAKÁBAN    Puskás Tamás   Centrál Színház

 

Mint egy mozgalmas filmben,  az autista fiú története  legalább harminc helyszínen játszó-
dik.  A szokásos, emeletekre, kazettákra osztott képek helyett, a színpadon a háttér dísz-
lethasábjai forognak menetközben is változó felületekkel, falak hajladoznak ki és be, per-
cenkéntként váltva  a környezetet.  Takács Lilla díszlettervező és a szcenikus  Barkovics
Zoltán
ugyancsak kitesz magáért, de Első Legjobban a nonstop föladatot hibátlanul telje-
sítő  Díszítők  gigászi munkáját kell kiemelni.  Már a Függöny fel! esetében is feltűnt fan-
tasztikus teljesítményük,  most az egész előadás  töretlen lendületét biztosítja  követhet-
tetlenül bonyolult tevékenységük.
A fiú kedvenc kutyája gyilkosa után nyomoz, fennhangon monologizál, szavaihoz kapcsoló-
dik narrátorként  az őt mindenben támogató  Tanárnő, a pozitív kisugárzású, emberséges
Szilágyi Csenge.  Bár ilyen pedagógusaink lennének!  - ám a csonkacsalád az igyekvő apá-
val is mindent megtesz érte,  bármennyire is nehéz  Scherer Péter-nek  belehelyezkedni
fiának egyenesvonalú logikájába. Sötét titkokra derül fény,  Christopher végül Londonba
szökött anyjához menekül, kockáztatva értékes iskolai vizsgájának sikerét.
Egyre jobban megértjük, aggódva követjük zegzugos útját.  Kovács Krisztián nem színészi
alakítást nyújt,  teljes lényében,  tört gesztusaiban,  lelki érzéketlenségében, amely csak
egy kutyával képes kommunikálni, reszelős géphangjával, amely eleve elutasít minden rea-
gálást,  az abszolút metamorfózis csodája.  Nincs trükk, nincs technika, valami megfogha-
tatlan érzékenység révén képes felismerni és magába lényegíteni egy extrém létezés kül-
ső és belső jegyeit, deviáns hőseinek sorát egy újabb bravúros munkával gyarapítva.
Puskás Tamás  rendezését a kiváló együttesen kívül  a szituációk pontos kialakítása dicsé-
ri,  a rövid jelenetek pregnáns szűkszavúsággal növelik a feszültséget.  A kitartó társulaté-
pítés hozományaként  a legkisebb szerepben is  egyéniségek villognak,  Papp János  meg-
szeretteti az angol rendőröket,  Schmied Zoltán, Botos Éva élet- és házastársként reme-
kel.  Borbás Gabi  a szépkorú pletykakészség, a heves siheder,  Ágoston Katalin maga az
ifjú generáció laza nemtörődömsége.  Összetett figuráját  Pokorny Lia árnyalt eszközök-
kel rajzolja meg,  végletesen vergődve  az anyai kötelesség és a normális létezés  ambiva-
lens ellentmondásaiban.
Több mint az  Esőember, a felnőtté válás követésével  mi visszafelé közelítünk a megértő
elfogadás irányában, talán egy kicsit toleránsabbak leszünk mindenféle másság esetében.
Puskás Tamás közönségbarát előadásában fontos és komoly hangvételt üt meg úgy, hogy
mindenki számára még vonzóbbá teszi színházát. Egyetlen kérésünk van csupán. Az utcai
forgatagban ugyan felbukkannak a színpadi munkások,  de igazán megérdemelnének egy
csak nekik járó ünneplést a végén!  Közben a színészek forgatnák a falakat,  míg szabad
kezükkel ők is tapsolnának velünk együtt...

 
 

A REVIZOR                                    Bodó Viktor                                   Vígszínház

 

A sajnálatosan félbemaradt Cseresznyéskerttől eltekintve, ez az első rendezése, amely tet-
szik. Nincs üres ötletparádé, látványpékség, megszólal a darab, de úgy, hogy mai közállapo-
tainkra reflektál, geggel, humorral, pompás karakterekkel, nagyszerű együttessel:  "maiasí-
tott, magyarosított tragikomédia fifti-fiftiben, ..."okosba",  Bodó Viktor Tízest lőtt!
Az uszoda üres medencében lubickolunk  a komikum szökőárjában, a revizorra várva itt da-
rálják az árulkodó dokumentumokat.  A népes stáb azonban nem darálta be a szereplőket,
mindenki  egyéni színeket villogtatva játszik.  A közbiztonságot  két alig titkosított rendőr,
Fábián Szabolcs és Mózes András védi, az összes szolgát  Géczi Zoltán játssza, a helyi no-
tabilitások közül Józan László iskolaigazgatója és a földbirtokos Dobcsinszkij Molnár Áron
tűnik ki.
Lengyel Tamás  növekvő fölénnyel botladozik a félreértések szövevényében, melyet végül
Lajos András  nagyszerűen formált Postamestere bogoz ki. A rendező és  Kovács Krisztina
által akkurátusan megdolgozott, aktuális poénokkal tűzdelt textus egészségesen hahotázó
közönséget generál, a játék lendülete töretlen tempóban sodródik a végkifejlet felé.
Hegedűs D.Géza  nagyformátumú alakítással hozza a Polgármester legendás szerepét, vala-
hogy mégis inkább áldozatnak érezzük, mint főbűnösnek. Két fantasztikus epizód érdemel
külön említést. Uszonyos békaemberként  Karácsonyi Zoltán  szárazedzést mímelve vezeti
elő káprázatos monológját,  a Polgármesteri Hivatal testes alkalmazottjának totyakos ruhá-
zata pedig a még kaposvári színinövendék, a pazar karakter-remeklést nyújtó  Gonda Kata
vénuszi alakját rejti.
Komor ítészeknek, búfelejtő csinovnyikoknak,  fiatalnak, idősnek,  úgy általában a Zembe-
reknek szinte lekötelezően ajánlott a szókimondóan közönségbarát Vígszínház újdonsága.

 
 

    

                                          2 0 1 3

CHICAGO                                Bozsik Yvette                            Centrál Színház

 

A Kander-Ebb  páros remeklése  a zsótéri  HOPPart Chicago  bravúrja után,  hagyományos
nagyszínpadi keretekben újra egy nagyot szól.  Bozsik Yvette, az összművészeti megjelení-
tés mestere erős kézzel fogja össze  a színészi, énekesi, zenei szálakat,  magától értetődő-
en nagyszerű a koreográfia,  melyben együttesének közreműködése meghatározó:  tánco-
sai nemcsak megszólalnak, pompás karakter-skicceket is képesek megrajzolni.
Samantha Kettle, "Bőrözöm a csirkét..." - bájos akcentussal idézi férjét:  "Kúrtál a hentes-
sel?",  Fülöp Tímea  perfekt oroszsággal mentegetőzik,  Krausz Alíz  dupláz:  arzénes kok-
tél-keverésen kívül géppisztollyal a kézben is hatásos.  Vati Tamás több szerepben is brillí-
roz, legemlékezetesebb vinnyogó óriáscsecsemője. A villámgyors  Székely Szilveszter egy-
aránt kiváló szőke nő, meleg fiú, ügyvédbojtár vagy újságíró. Az újak tökéletesen illeszked-
nek a társulatba,  Gyulai Júlia gyönyörűen mozog,  Stohl Luca is hoz egy gyilkos amazont.
Táncban a színészek sem maradnak el.  Jordán Adél  már az első képben  elbűvölő gesztu-
sokkal kíséri magabiztos erotikában dúslakodó énekét, fölényesen frivol, éretten szexi, ki-
munkáltan formált alakítás.  Energikus a tempója, arányos a játéka, karizmatikus lénye ele-
jétől a végéig az előadás gyújtópontjában áll.
Nemrég tűnt fel, már a Fel a függönnyel!-ben is kitűnt, Roxy Hart-ként a legreménytelibb
várakozásokra is rádupláz:  Ágoston Katalin  maga a 19+1 éves, minden akadályon átgázoló,
mélyről jött chicagói karrierista.  Bakfisteste gyémántkemény jellemet takar, heves és lé-
zererős, létezése gesztus-cunami, éneke rezdülésmentes egyenesség. Játszmás, agresszív,
szélsőséges,  ám színészileg  mindig kiegyenlített,  ösztönös pontossággal a középúton jár.
Felrobbantja a színpadot, hipnotizálja a nézőt, elementáris reveláció!
A parádés belépők sorában  Kulka János  következik, mi az, amit Ő nem tud?!?  Egy szál al-
sóban is gentleman, agyafúrt ügyvédként is szimpatikus: zsonglőrként játszik velünk. Gyen-
géden férfias, könnyed elegancia, szerepe szerint és színészi valóságában is a bravúros ma-
nipuláció mestere.  Egy kitartott középhangon bizonytalankodást színlel, elcsuklik, falzett-
be vált, hogy aztán fél percig tartson egy ki egy sodró erejű magas Asz-t!
Jön Morton Mama: Falusi Mariann blues-osan rekedt, kedvesen brutális, osztja az észt és
az elementáris energiát, míg a szépelgő riporter, Mary Sunshine,  Botos Éva mennyei szfé-
rákban hajladozó melódiaívekkel triumfál. A két Amos közül  Cserna Antal  Celofán-embere
a hitelesebb, markáns arcvonásai abszolút lúzerségét álcázzák. Schmied Zoltán-t hamar ki-
lövik, narrátorként azonban angyalszárnyakon röpköd.
A másik felállásban sikerrel mutatkozik be a frissen végzett  Mórocz Adrienn, míg  Szilágyi
Csenge  máris szuggesztív színekkel formálja Velma Kelly alakját.  Mindkettőjük munkája az
elkövetkező előadásokban  egészen biztosan tovább érlelődik,  alakításaik máris igazolják a
beléjük fektetett bizalmat.
A Kabaré után  Bozsik Yvette  most még hatásosabb rendezést produkál.  Khell Zsolt TV-
kontúrokra épülő díszlete, a mozgékony világítás,  Berzsenyi Krisztina jelmezei, a Fekete
Mária
 vezette zenekar elevenen élő kísérete tökéletesen szervül  a rendezői koncepció
dramaturgiájába.  Ami a legnehezebb,  ami a legcsodálatosabb, hogy az ezernyi lelemény,
százféle geg,  vizuális effekt és pantomimikus reagálás  egységes élményszövetté szervülve
formálja meg az előadás lehengerlő összképét. Így valóban igazolódik, hogy a musical válik
a jelenkor közönségbarát operájává.

 
 

EDITH ÉS MARLENE             Mészáros Márta           MANNA        Centrál Színház

 

Pataki Éva  pompás ötlettel párosította a két teljesen különböző karaktert, de már a szö-
vegkönyv is a  sokkal izgalmasabb,  egyedibb habitusú és sorsú  Piaf felé billenti az arányo-
kat.  Az eddigi színpadra állítások, énekesi kvalitások hiányában,  nem tudták a főszerepet
ennek megfelelően realizálni.  Mészáros Márta  most találta meg Edith-jét,  aki totális zse-
nialitással uralja a produkciót. Dicséretes  Nagy-Kálózy Eszter  professzionális helytállása,
a rezonőr ellentétességben sugárzó eleganciával, következetes keménységgel hozza a nap-
fényes oldalon sikerért küzdő Dietrichet.  Piaf felfedezőjét, majd menedzserét mértéktar-
tó egyszerűséggel  Marton Róbert  játssza,  ám drasztikusabban is hiteles rendőrnyomozó-
ként. Acélos testét bevetve, először világbajnok bokszoló szerepében jeleskedik, majd az
öregkori utolsó szerelmet, Theót, a görög fiút alakítja  Nagy Dániel Viktor,  - bravúrosan
énekel merev tartással, iszonyúan feszengve:  "rosszul"!  Ahogy a kupolában ügyetlenkedő
bohócot is  csak a legjobb artista tudja eljátszani,  erre a suta énekelgetésre is csak egy
egyébként fantasztikus hanggal és előadókészséggel megáldott színész képes!
Még nincs mikrofon,  az utcán ténfergünk, dúdolva bejön és szól  az az éles, közönséges,
naturálisan angyali hang. Bodros a haja, nevetségesen csámpázik,  a domború homlok sze-
meinek szúrósságát emeli ki. Hogyan tud a csodaszép   Botos Éva  egy ilyen kis szürke ve-
rébbé válni?!? Ez a belépő már egy fejbe kólintó felütés!  Szikrázó dialógus az utcatündér
Kecskés Kariná-val, (de jó újra színpadon látni!!!) és máris a mikrofon elé állhat.
"Álmaimban látlak én"- suttogja a  Fábri Péter  fordította sanzont, érzelmes és finom, míg
hátralépve, piafi élességgel fokoz.  Jobb, mint az eredeti!  Magyarul ugyan nem ropognak
a francia "rrr-k,  de a vibrátómentes hang süvítő szuggesztivitása  legszebb emlékeinket is
felülírja.  És eljátssza a kételyt, az örömöt, a szemtelen útszéliséget,  őrületes ellentmon-
dásosságában állítja elénk a teljes kitárulkozás önpusztító vonásait.  "Mon Dieu", Istenem,
adj nekem még egy percet..., a drága Papa Te Deuma,  aztán a siker észvesztő forgataga:
"Pádám, pádám, pádám..."  A káprázatos éneklés tébolyító szuggesztiója áttöri a racionali-
tás gátjait, tombolva ünnepel a hangkulisszák színpadi és a közönség nézőtéri tapsorkánja.
- Minek is nevezhető  az a kivételes adottság, ahogy szavanként, szótagonként vált stílust,
hangszínt, dinamikát, artikulációt, ezer titkot rejtve a legszimplább dallamba és szövegbe,
mennyei magasságokba röpítve azt?!?
A 90-es évek közepén találkoztunk vele először, még főiskolásan játszott az Egyetemi Szín-
padon, aztán üdítő felbukkanások kétes környezetben, éneklésének csodája a  Varrjunk,
ne varrjunk?  próbálkozásban,  a felejthetetlen  piros esernyős jelenet a  Robert Zucco-
ban, a  Grönholm-módszer pompás karakter-alakítása. Ennyi. Majd' húsz év alatt!!! Így bá-
nunk egyedülálló tehetségeinkkel?!?  A színész rossz színházak,  rossz rendezők,  az egész
béna struktúra foglya.  De félre bánat:  végre most teljes fegyverzetében lép elénk a szí-
nész, az énekes, a tüneményes  Botos Éva.
Szegény Piaf megszenvedi  a new yorki show-business-t,  megadóan lengeti műszálas plexi-
fátylait, Marlene siet a segítségére, még a közös műsorban is bekonferálja riválisát. Az ön-
pusztítás évei jönnek,  alkohol,morfium,  egyetlen kiút a szerelem lenne, de az is elveszik,
a leépülés stációi  túlzások nélküli, arányos megjelenítésben elevenednek, halódnak meg.
Botos Éva  színpadi létezésében a tudatalatti örvények feszítő energiája a tudatos építke-
zés kontrolljával alkot termékeny szintézist.  Egy dobbanva dübörgő szíve van,  ezer arca,
ezer gesztusa, éneklése érzelmi K.O., piafi figurája glóriás varázslat.
Edith Piaf sohasem járt Budapesten. - Íme: megérkezett!!!

 
 
CSODA ÉS KÓSZA                      Mácsai Pál                      Örkény István Színház
 

Szörnyű emlékeink is vannak az "ülős" darabokról.  A vitathatatlan nagyságok,  Schilling és
Zsótér előadásai is szószátyár unalomba fulladtak.  Igaz, éppen az  Örkényben imádtuk az
Arab éjszakát, több Schimmelpfennig opusz is okozott kellemes meglepetést. De hogy gye-
rek-darab színészei szimplán székekben ücsörögjenek, mozgás, jelmez és díszlet nélkül?!? -
az példátlan merészség.
Mácsai Pál  koncepciója ennyire vészes előjelek ellenére fényes diadalt arat. Elvileg felol-
vasószínház,  a példányok ott zizegnek a játszók előtt,  ám az eleven artikuláció, a sajátsá-
gos effektusok, a szikrázó lendülettel átélt szituációk hiánytalan élvezetet generálnak.
Ficza István narrátori méltósággal kezdi  Czigány Zoltán történetét, melyet Fekete Ádám,
még mindig e.h., értő kezekkel dramatizált.  Megismerjük a  Puszta Pizzéria  legújabb cse-
megéit, mulatunk a  Vajda Milán - Pogány Judit páros faluvégi beszólásain.
A traktor nehézkes beindítása, a lódobogás, a miniszteri Audi suhanása  mind-mind a színé-
szek test- és száj-zörejei által jönnek létre, tökéletes és költségkímélő megoldás! Kerekes
Viktória
és Debreczeny Csaba is alkotói humorral vesznek részt a komédiában,  gyerekek,
felnőttek azonos örömére.
Több ezres állományú hangjátékgyűjteményünk bizonyítja, mennyire fontosnak tartjuk ezt
a manapság  méltatlanul elhanyagolt műfajt.  Végre nem vonja el figyelmünket  a divatosan
eluralkodó látvány-dömping,  szárnyal a fantázia,  talán még az olvasásnál gyakoroltnál is in-
tenzívebben. Zenét hallgatunk így, kikapcsolódva a vizuális ártalmakból. Itt viszont, jóízű rá-
adásként, látjuk a nagyszerű előadókat, élvezzük a pompás gesztusokat és a heves mimikát.
Máthé Zsolt  irányításával   gyakran zümmögő kórussá is alakulnak,  a végjátékban pedig az
elementáris invenciójú  Kákonyi Árpád kánonját éneklik, a higanymozgású muzik-kobold sa-
játkezű vezényletével.
A produkció középpontjában a táltoslovak Hacsek és Sajó-i kettőse áll.  Gálffi László örök-
ké értetlenkedő, mindent félreismerő  Csoda, akinek aztán az éleseszű  Kósza,  Znamenák
István
próbálja elmagyarázni a valóságot. A két színész ragyogóan lovagolja meg a kínálkozó
lehetőségeket, szeretnivalóan botladoznak a humor ösvényein. Könnyed játékkedvük nem
csökkenti a szokatlan föladat teljesítésének bravúros virtuozitását.
Hozza a nagy művek korszerű olvasatát, jeleskedik zenésebb alkotásokkal is,  megadja mód-
ját a népszerű komédiáknak és most íme, iskolásoknak,  valamint az őket kísérő boldog fel-
nőtteknek nyújt, vakmerő műfaji húzással fergeteges örömöt:  Mácsai Pál  színháza kozmi-
kus sebességgel szárnyal.

A CSILLAGOS ÉG                     Mohácsi testvérek                       Radnóti Színház

 

Bánk bán próba,  Szávai Viktória  rendező  alternatívan korszerű koncepcióval vezényli az
ímmel-ámmal molyoló társulatot. Humor-zuhatag, színész-álom, jutalomjáték: önmagukat pa-
rodizálják a rutinos aktorok. Az összes szereplő állandóan jelen van, így a titkos összeeskü-
vés nem könnyű, csodálkozik is Petur, hogy Biberach ott áll mellette, amikor cselt sző.
Felvonulnak a jellegzetes színész-típusok, Móga Piroska kaposvári e.h. a tökéletes alkalmaz-
kodás, míg a frissen végzett budapesti  Andruskó Marcella  a politikai hátterű kívülállás tö-
kéletes karakterképét rajzolja meg. Adorjáni Bálint nemcsak a szerepe révén hamisítatlan
magyar nagyúr,  Pál András  annyira erélyes a színházában,  annyira meghunyászkodó a ha-
talommal szemben, amennyire ez egy színigazgató esetében megszokott.
Rétfalvi Tamás  révetegen botladozó Daniss Győzője  nem éppen az ügyelők gyöngye, míg
Martin Márta  súgója mindent tud, még a fránya angolt is vágja.  A nagyérdemű polgári kö-
zönség megtapsolja  Gazsó György  portás bácsijának Petőfi szavallatát,  félreértve annak
pompásan kivitelezett, a szenvelgős érzelgősséget célzó voltát.
A fergeteges első rész után  belelátunk a pénzosztó önkormányzat akulturális tevékenysé-
gébe, Szervét Tibor polgármestere, oldalán az ikonikus csinovnyica Kováts Adél-lal, kedé-
lyes diskurzusban közli az igazgatói pályázat előre véglegesített eredményét.  Az ellenzéki
Petur bán, Schneider Zoltán immár nép nemzeti babérokra áhítozó térfoglalóként jelenik
meg, aki joviálisan zsűrizi a magyarságtudatból vizsgázó társulatot.
A Mohácsi testvérek most is lényeglátóan reagálnak  egy borzalmas társadalmi jelenségre,
az ismert, vagy sejtett szituációk  adekvát színpadi jelenetben tükröződnek, a dialógusok
találóan jellemzőek, vitriolosan szellemesek,  jut itt mindenkinek játékalkalom,  megkapja
a magáét közélet és a kulturális belterjesség egyaránt.
Már-már jóízű mulatságnak könyveljük el a produkciót, amikor váratlan fordulatok izzítják
a hangulatot.  A poénkodás mélyén végig ott bujkáló fojtott keserűség,  a valósággal való
kegyetlen szembenézés elkerülhetetlenné válik. Az eddig kívánatosan a háttérben kacér-
kodó PR-os, Hennyei Aranka a fókuszba kerül, a könnyűvérűség megtévesztő álarca mögül
egy tisztán látó, megértő, de lézerpontosan elemző vélemény szólal meg.  Petrik Andrea
visszafogott hangon, ám annál élesebben fogalmazza meg az átlagos hazai színészet kritiká-
ját.  Egyértelműen a dicsőséges múltba feledkező, önfényükbe tompult társulatokról van
szó, de a megállapítások, sajnos, nagyon is általános érvényűek. Nem ártana a nagyívű mo-
nológot,  esetleg a nemzeti együttműködés kőasztala fölé, minden közkőszínházban kifüg-
geszteni...
Az utolsó kép hosszú, mozdulatlan és néma.  Mohácsi János rendezői nagyságát bizonyítja,
hogy ennek ellenére  félelmetes erő sugárzik a lassúdad elsötétülő színpadról.  Magunkba
fordulunk, belemeredünk saját kudarcaink, megalkuvásaink, vélt sikereink hamisan csillogó
kaleidoszkópjába, a sok-sok hahota után,  megcsendesedve idézzük a fantasztikus előadás
emblematikus pillanatait.

 
 

FÜGGÖNY FEL!                         Puskás Tamás                            Centrál Színház

 

Jiri Menzel  szigorúan ellenőrzött hajdani  Új Színházi rendezése, két unalmas felvonásban
meglehetősen érdektelenné sikeredett.  Annál ütősebb ez az előadás,  messze túlmutat a
bohózati elemek, szokvány félreértések jól ismert komikumán: nyugodtan nevezhetjük káp-
rázatos bravúrnak!
Az első felvonás kettős tanulópálya,  Schmied Zoltán  erélyes rendezői utasításait követve,
a társulat bepróbálja a darabot, a közönség pedig, derűsen szórakozva ismerkedik a szituá-
ciókkal. Ennek igazán  a második részben lesz nagy jelentősége , ahol ugyanazt hátulról, a
színfalak mögül követjük és csak a hangját halljuk a színpadi eseményeknek. A konfliktusok
a nagyszerűen megalkotott karakterek jellemvonásaiból erednek,  Pokorny Lia Dottyjának
feledékenységét  önálló életre kelő szardíniák, tömött zsírpárnák táplálják,  Cserna Antal
tüneményesen bávatag, még azt sem tudja, mikor is játssza a gatyahős Fredricket, mikor a
burnuszos arab sejket.
Kozmikus sebességgel lépcsőzik fel-le  Bereczky Zoltán,  míg  Papp János  az érett alkoho-
lizmus ezoterikus fölényével komédiázik.  Puskás Tamás  gondos elemzéssel segíti az együt-
tes munkáját, feszült várakozást keltve a folytatás inverziós tere irányában. Mert a szünet-
ben  Bagossy Levente  díszlete 180 fokos fordulattal immár  (színpad)fenekét mutatja, fel-
fokozva a kukkolós vágyakat.
Egyre nagyobb iramban bonyolódnak  a problémák,  semmi sem stimmel, a szereplők telje-
sen elvesztik a fonalat,  a magánéleti nézeteltérések  katasztrofális következményekkel fe-
nyegetik a számunkra most már láthatatlan  színpadi előadást.  Eszeveszett forgatag, tized-
másodpercre szinkronizált mozgások, mérhetetlen fegyelemmel összehangolt totális káosz!
Puskás Tamás  fantasztikus energiával, sziporkázó ötletességgel vezérli a csúcsra csapatot,
zuhog a poén-áradat, szinte követhetetlenek  az abszurd komikum egymásra rétegződő ké-
pei.
Botos Éva, aki e régebbi előadásban is  emlékezetes tudott lenni,  most az erotikus kikap-
csolódásra éhes Belindaként szenvedélyes sugárzással élteti szerepét,  az összeomlás felé
tartó színpadi előadást pedig  villámgyors akciókkal próbálja  a helyes mederbe terelni. A
debütáló  Szilágyi Csenge  a szöveg adottságainál sokkal többet hoz ki figurájából, a haho-
taorkán tombolásában  egy csipetnyi mélyebb,  tragikusabb emberséget képes felmutatni.
Vári-Kovács Péter  sete-sután botladozva,  értetlenül téblábol  az áttekinthetetlen zűrza-
varban, Buster Keaton-i árnyalatokkal erősítve ügyelői jelentéktelenségét.
Igazi meglepetés számunkra Ágoston Katalin, aki az alternatív sztárlett magába forduló me-
revségét, tüntető kívülállását tökéletes belső azonosulással jeleníti meg.  Már-már azt hisz-
szük, depresszív lénye determinálja alakítását, mikoron hisztérikus kitörésének koloratúrá-
ja jelzi színészi alkatának imponálóan tágas spektrumát.
A titokzatos harmadik felvonás  nyíltszíni átforgatással kezdődik,  láthatjuk, mi minden tör-
ténhet egy vidéki turné sokadik napján, a változatosság kedvéért, most elölről... Teljesen
kimerültünk már a virtuóz humor eszelős cunamijában,  de még így is módfelett élvezzük a
csődbe torkolló előadás fergeteges agóniáját.  Aztán végre kikiabálhatjuk örömünket, gát-
lástalanul ünnepelhetjük a szédületes társulat feledhetetlen teljesítményét, egy felszaba-
dító, igazi nézőbarát szuper-produkciót.

 
 

KÉK ANGYAL                        Gothár Péter                        Örkény István Színház

 

Ugyan miért "Egy zsarnok vége"? A Ronda tanár úr legfeljebb háztáji undok, akit a váratlan
szerelem végül is a kisvárosi elit posssványába taszít.  Gáspár Ildikó most is remekül drama-
tizál, húzósak a beékelt dalbetétek, párhuzamos történések. A hátsó színpadon zajló mula-
tóbeli jelenet  bravúros lehetőséget kínál a rendezésnek,  talán a befejező tivornya tűnik
kissé elnyújtottnak.  Finomak a  Vezérre, diktatúrára,  államegyházra, államoktatásra utaló
áthallások, kiélezettek a találó dialógusok.
Gothár Péter  végre rangjához méltó teljesítménnyel  rukkol ki,  fantasztikus a díszlete, a
szecessziós hátfal,  a Kék Angyal színpada hátulról,  a forgószínpadot felülíró  gördülő ágy,
amely még egy színésznőt is képes magába rejteni.  Frenetikus érzelmi lendületet ad a ze-
ne,  Kákonyi Árpád  fülbemászó invencióval élteti  Kiss Judit Ágnes dalszövegeit. Hogyan
osztható ketté  a jelmezeket megillető dicséret-özön  Izsák Lili és  Szlávik Júlia között?
Vitorla-kalapok, szarkasztikus hölgy-komplék,  Possvány tanár úr mellben összehúzott gom-
bolású zakója,  Lola gardróbja vörös őrülettől a decens fürdődresszen át a  Marlene Diet-
richre fazonírozott hintázó ruházatig...
Kissé öncélú, híres idézetekbe révült harci játékkal kezdődik, a tajtékzó Osvány tanár úr,
Gálffi László  megjelenése azonban  egyből helyes mederbe tereli a játékot. Pompás esz-
köztárral állítja elénk a klasszikusokba, oskolás fegyelmezésbe dermedt gimnáziumi rémala-
kot,  kinek meglepő átalakulását is  hitelesen rajzolja meg.  Rebellis tanítványainál  Vajda
Milán  bumfordi ereje,  Ficza István és Polgár Csaba  pedig identitásváltoztató képessége
tűnik ki: a helyi hatalmasságok, az Ügyész  Epres Attila és a Polgármester  Baksa Imre ter-
mékenységbe,  illetve merevgörcsbe idült feleségeit  az elképesztő karikírozás lehengerlő
abszurditásával állítják elénk. Panoptikumba illik  Debreczeny Csaba Bírója, a Védőügyvéd-
önmagát vakuzó Fotós - részeg Hajóskapitány  Némedi Árpád, illusztris  zenei tevékenysé-
ge mellett pompás figurákkal sem marad adós.
Kaposvári csúcsszinten fogalmazza meg Fürwahr iskolaigazgatót a brutális hévvel komédiázó
Znamenák István,  álszent szelídségből  hiszteroid dühkitörésbe vált  Mácsai Pál  lelkésze,
hogy aztán hangvillája zümmögésére ájtatos zsolozsmába oldja dühét,  színigazgatói tapasz-
talatait pedig kiválóan, bár alacsony pénzügyi szinten kamatoztatja  a szendvicsemberként
közönségre ácsingózó teátrumi pénztárnok  tell vilmosi nyíllal hasbalőtt alakjában.
...És a lányok!  Felejthetetlenségükhöz elég lett volna  az az egy  Afrikát idéző duett,  ám
addig is már teljesen kiütnek elképesztő színpadi jelenlétükkel.  Takács Nóra Diána  domi-
nája harapja a szavakat,  lidérces szuggesztióval énekli a "csak az a Kiepert, nem tud tönk-
re tenni...", háromszor visszatérő, a semmiből újraindító refrénjét, magasfeszültségű ener-
giával biztosítva a női nem győzhetetlen fölényét.
Virgonc játékosság a diákokkal hancúrozva,  ártatlan romlottság, rafinált csábítás, ha hódí-
tani kell, bajadéri kígyómozgás, kedvesen álságos mosoly-mimika:  Szandtner Anna  Lolá-ja
az az Örök Nő, akinek boldogan bocsátjuk meg,  ha orrunknál fogva vezet minket, csak mi
legyünk ármányainak gyönyörbe boruló mártírjai... A Lohmannal lejtett,  elbűvölő muzikali-
tással előadott, vörösizzású Marlene Dietrich-tangó, a dialógusokkal többször megszakított,
mégis átfogó ívű tivornyasanzon nemcsak énekesi szuperprodukció, a hangszínváltások, tó-
nusvariációk színészileg kimunkált, érzékletes mélységeket sejtetnek. Úgy tűnik, a fantasz-
tikus ifjú színésznő a világon mindent tud, Lolita nimfácskától Merlin varázslón, komor vén-
lányon, femme fatale-on át Lady Macbethig...

 
 
VÉRSZIPOLY          Gieler Csaba          Hadart Társulat       Zuglói Nyári Színház
    

Hogy-hogy nem, a pinceszínházi időkben nem láttuk, - a lengyel és az orosz színház, Brook,
Grotowski, Ljubimov csodálatában röpködve, a "vérbő", a "komédia", pláne a "musical" kom-
mersz kulcsszavak taszításában,  mélységes megvetéssel  tartottuk távol magunkat. Pedig...
Philipp István gimnazista hevületű, szinte Jarry-s textusa,  eszméletlen szójátékai, rímei és
kínrímei elképesztő invenciót jeleznek és mind a mai napig ellenállhatatlan humorral teszik
próbára hasizmainkat.  Akkoriban legfeljebb a Drakula-filmről tudtunk, hol volt a mai nevet-
séges vámpírozás! A nyelvújító képesség tüneményes példája maga a cím: "Vérszipoly" és a
dalszövegek bravúros szófacsarásainak zuhogó áradata.
De nem kevésbé eredeti  a zene is,  Bárány Ferenc  még a swing,  a Broadway-filmek stílu-
sában gondokodik,  minden szám karakteres,  bátran alkalmazza a rubato részeket és a kifi-
nomult fokozás eszközeit.  Berényi Attila  hangszerelése professzionális alapot ad a kiváló
énekteljesítménnyel meglepő együttesnek.
Háda János és Gieler Csaba  főúri kettőse  erős felütéssel indít,  az utóbbi fiatalember ál-
vámpíri kalandozásaiban akrobatikus mozgással, dinamikus szólóval is remekel.  Az egyre va-
dabb jelenetek élesedő feszültségben peregnek, az igazi vámpír színrelépése azonban még
így is reveláció.  Mert horgas ujjai eredetiek, vérszegény alakja majd két méteres, szemei
vérben forognak, hörgő nyelvcsapásokkal szomjazza humán táplálékát,  gesztusainak szédü-
letes dinamikáját félelmetes játék-intelligencia hatványozza:  Blazsovszky Ákos színpadi je-
lenléte meghatározó gyújtópontja a fergeteges produkciónak.
Ám nyugodtan mellérendelhetjük antipólusát, Maday Gábor Bérszipoly-ának lassúdad moz-
gású,  ólomléptű figuráját.  Poentírozás nélküli,  fékezett habzású,  akkurátusan tagolt be-
széd, még a táncban is kimódolt nehézkesség, (koreográfia: Jakus Szilvia), mégis majdnem
szava hahotára fakaszt.
Gieler Csaba rendezése egészében és aprólékos kimunkáltságában is nagyszerű. Van ritmu-
sa, belső kohéziója, ötletes, összefogott, példásan arányos. Noha az ősbemutatóban is ját-
szott,  ez a színpadra állítás  a legkorszerűbb stílusban realizálódik.  Borsos Mónika  találé-
konyan ruházza az arisztokratákat, a köznépet és a vérszívókat egyaránt,  kielemendőek a
a Grófnő csábos jelmezcsodái.
Persze! Könnyű egy olyan szuggesztív égi jelenséget öltöztetni,  mint a káprázatos karizmá-
jú  Zakariás Évá-t. A színpad minden négyzetcentiméterét bejátssza, a primadonnaság ösz-
szes kritériumát lehengerlő erővel testesíti meg.  Deklamációja pregnáns, mimikája bámula-
tos, táncában energiabombák robbannak. Egyetlen mondatában ezer nüansz lappang, szin-
te követhetetlen gazdagságú a létezése. Nagy szólóiban az áradó ritmikusság szerves egysé-
get alkot a parlando-passzusok kontrasztjaival.  Éneklését nehéz megfelelő súllyal körülírni,
ám egyetlen szó is elég: elbűvölő, alakítása egyszerűen fenomenális!
Felbecsülhetetlen érdeme a Zuglói Nyári Színház-nak,hogy ezt a remeklést bemutatta, jó
hír, hogy a jövőben egész éven át is látható lesz, a  Pólus Filmszínház színpadán.

 

 

ISTVÁN, A KIRÁLY              Alföldi Róbert             LEBESZÉLŐ!!!              Aréna

 

A bunkóság a beengedő kapunál kezdődik.  "Van-e élelem /?!?/ a táskában?" Közöljük, nem
szándékozunk petrezselymet árulni,  tüzetes vizsgálódás után a testi motozás elmarad, pe-
dig gyomrunkban félig emésztett,  Szt.István körúti, nyereg alatt puhított,  padlizsános ló-
húsmaradványok rejtőznek.
A címszereplő "Civil a pályán", se kép, se hang, a Táltos kappanhangú rikács, de a színésze-
ken nem múlik semmi:  Udvaros  hitelesen kemény,  Stohl András  kitűnően énekel, férfia-
san karizmatikus,  Szemenyei János  heveny dinamikával a drága Beatrice "Nem kell! Nem
kell!"-jére hajazó,  egyetlen emlékezetes számot abszolválja, azzal a lépcsőn felfutó, koro-
násan kitartott Ász-szal...
A darab otromba primitívségéről  nem tehet a rendező,  ám tevékenysége  még ehhez ké-
pest is harmatos katyvasz.  Jellemzésnek elég,  hogy Géza hullája felriadva kibotorkál a ri-
valdán, a négyfele vágott Koppány két lábon, a kétfele hasított Fehér Ló négy patáján ha-
sonló ötletességgel hagyja el a színpadot.
Nem hiba,  egyenesen bűn a sulykolva ismételgetett  "unom! unom!",  most éppen be kell
szállnunk a politizálásba, hogy végre változzon valami...
A Himnusz-éneklés: blaszfémia, hatványozása a GigaGiccsnek,  szerencsére csak elmenekü-
lőben hallottuk. (Reméljük, hogy a Nürnbergi mesterdalnokok után ezentúl a Deutschland,
Deutschland über alles-t kell énekelni...).
Megszegve ars portalica-nkat, mely szerint csak arról beszélünk, amit ajánlunk, ennyit mu-
száj volt, terápiás célzattal kiadni magunkból, kárpótlásul olvasásra kínáljuk  Marton Árpád
vitriolosan szellemes véleményét:
http://www.szegedilap.hu/cikkek/szinhaz-tortenes/marton-arpad--giccs-man-a-kiraly-----avagy-alfoldi-szado-mazoja-erkellel.html

 
 
RÓMAI VAKÁCIÓ      Pelsőczy Réka      Orlai     Szentendre    Belvárosi Színház
    

Személyes okból csak a félidőig néztük.  De ennyi is biztos támpontul szolgál, az őszi buda-
pesti bemutató szerfelett optimista beharangozásához.  A hajdani csacska limonádét telje-
sen elfeledtük, így a szövegkönyvért  maximális dicséreteinket zúdítjuk az átdolgozó, vagy
inkább újraalkotó  Zöldi Gergely-re. Helyszín a filmstúdió, ahol a történet, a párhuzamos
játék üde fénytörésében zajlik.
Néhány mobil paraván,  fürgén "díszletező",  heveny-mozgású társulat,  pregnáns tempójú,
feszült iramú,  lankadatlan intenzitású játék:  Pelsőczy Réka  rendezése  a legkényesebb
szakmai igényeket is felülmúlja. Épelméjű poénok, sziporkázó dialógus, intenzív jelenetvál-
tások. Egy-egy szereplő villanásnyi megjelenése kontrasztálja a szépen kidolgozott szituáci-
ókat.
A zene mindent visz!  Nem véletlen, hogy  Cole Porter  melódiái örökéletűek, bizony a dal-
szerzéshez ilyen  páratlan invenció kell,  nem pedig  a musical-giccs egészhangos öblögeté-
sei.  Már a zseniális  Nagy Dániel Viktor,  akkor még asszisztensi táncos belépője az ének,
a zene, a játék és a mozgás fantasztikus egységét érvényesíti.
Márton András  meggyőző profizmussal hozza sármos gentlemanjét,  Hernádi Judit  pedig,
a szerep lehetőségeit messze meghaladva,  süvítő célratöréssel lubickol sajátos stílusában.
Laza,  könnyed,  fékezhetetlen:  Szikszai Rémusz  táncoskomikusi mivoltában új oldaláról
mutatkozik be, ellenállhatatlan elánnal. Sajnos,  Cseh Judit idegenül mozog a virtuóz szín-
padi akrobaták között, majdnem jó  Tenki Réka, csak valamely beszorítottságait, erőlteté-
seit kellett volna a Nemzetiben hagynia.
Fekete Ernő a teátrumi hősök közül keveredett a zenésszínpad pezsgésébe, rágja a szava-
kat, megcsinálja,  de nem éli  a könnyed elegancia,  a bohém nonsálansz gesztusait.  Nem
elég jó színésznek lenni, a zsúrfiús üde levegősség igencsak hiányzik.
Csalhatatlan biztonsággal, percenként vált alakot, hét szerepet is bravúrosan abszolvál, de
ha csak a suton gubbaszt a forgatókönyvbe mélyedve, mint első asszisztens,  a megkerülhe-
tetlen színpadi jelenlét káprázatos aurája veszi körül.  Van!  Él!  Delejez! Ha meg bejátssza
magát a képbe, elképesztően táncol, fényes tenorján énekel,  villanásnyi időt sem hagyva
az ötletek, gegek tűzijátékából való felocsúdásra:  az maga a csoda,  az elementáris tehet-
ség lenyűgöző cunamija. 7 epizód a Hetedik Hatványon: a Hétpróbás  Nagy Dániel Viktor
munkája az  Évad Legígéretesebb Teljesítménye!

Az őszi bemutató után  még jobb lett a véleményünk!  A második részben  Hernádi Judit
kozmikus sebességre kapcsol, a parázs verekedés bár-jelenetében  rezzenéstelen arccal
énekli a Begin the Beguine-t.  Nem maradnak le a többiek sem,  Pelsőczy Réka rendező
sem veszít sistergő lendületéből,  elegáns könnyedséggel kerüli el  az obligát happy end-
giccset, szinte a poétikus katarzis szintjére emeli a befejezést.  Nagy Dániel Viktor bra-
vúrjai közül is kiemelkedik a különböző nációk nyelvén megszólaló riporterek illusztris ga-
lériája.

KÖNNYŰ PRÉDA                     Réthly Attila                      Városmajori Színház
    

A hamvak az égbe szállnak,  a csinos és módfelett gazdag özvegy kegyeiért  ringbe száll a
teljes férfigárda.  Bezerédi Zoltán,  az első privatizációs mutyiban meggazdagodott,  ex-
komcsi káder, aki tőkéjét manapság maffiakapcsolatokkal erősíti,  géppisztolypergésű in-
dulójában sírja vissza  a Munkásőrség Kalasnyikovjait.  Barátja, riválisa:  Dr.Zám, a Nyugat
nagy verseit idézgeti, Balikó Tamás a szépkorú udvarlás szellemi fegyvereivel operál. Ket-
tejük frivol tangójában a koreográfia és a humor szikrázó petárdái robbannak.
Lőrinczy Attila  mesterien szerkesztett komédiája, a kiválóan konstruált karakterek min-
degyikének juttat bravúros perceket.  Dialógusai kihegyezettek, ülnek a poénok, pompá-
sak a dalszövegek. A franciás komikum obligátumai mellett, a jelenkor adta abszurd fordu-
latok sem hiányoznak, a végkifejlet ionescoi elégtétellé avanzsál.
Misike ziccerszerepét a tüneményes  Kelemen József arányosan kordában tartott, elsöp-
rő lendülettel hozza, a floridai haverral elővezetett, jazzes lüktetésű kettősnek egyetlen
hibája van: a túl gyors képváltás miatt nem lehet őrjöngve tapsolni!  Az alkoholista sémák
helyett, látszólag könnyű kézzel, ám a valóságban inkább  nagyszerű jellemrajzzal formált
figuraként dülöngél előttünk.
A rövidtávú menyasszony, a még könnyebb utcai prédácska,  Piti Emőke  hangban ugyan
kicsit túlfeszít, de eleven teste, delejes mozgása, viharzó kamaszsága még így is igencsak
figyelemre méltó. Rajta kívül a kaposvári színészosztályból jött  Hajmási Dávid, a jómodo-
rú autótolvaj és Mózes András is, aki ifjú közgáz-zseniként uralja az üzleti racionalitás te-
reit.
Réthly Attila  
alapos értelmezéssel, ötletes játékokkal hozza helyzetbe  nagyszerű színé-
szeit, maradéktalanul kiaknázza a mulatságos szituációkat,  ám fanyar bölcsességgel érzé-
kelteti a történések mélyén lappangó,  csiklandós szatírát is. Harmonikusan illeszkednek
a dalbetétek, kivételesen a zenekari arányok és a hangosítás is korrekt, Dobri Dániel in-
venciózus hangszerelése, a ritkán észlelt színvonalú énekprodukciók révén,  hatványozza
a slágerfűzér zsigeri hatásosságát.
Margittai Ági  Főnix Mirella lélekgyógyász jósnő parádés szerepében,  két telefonos fan-
tom energizáson kívül, potom ötvenezerért, élőben mutatja be a rontáslevétel boszorká-
nyos praktikáit.  Gonda Kata erdélyi Biborkája váratlanul robban a színre, szálfaerős dek-
lamációval nyűgözi le hallgatóit,  fantasztikusan táncol és énekel,  biztos, hogy az  École
Normale Superieure gazdasági kurzusai mellett a Moulin Rouge mestereitől is vett lecké-
ket.
Talicskában tolják whiskeys kábulatban,  de egyetlen benyögött szóval képes így is figyel-
met kelteni: a bombaerős karizmájú  Sarkadi Kiss János ellenállhatatlanul hódít,  szvinges
beütésű énekléséhez pedig  elementáris színészi játék társul.  Aki miatt  a feje tetejére
áll az újgazdag beltenyészet,  a vonzó primadonna,  a forrón vibráló aurájú  Pikali Gerda.
Az ősbutaság mögött keserves szenvedések rejlenek, a partnerkeresésben viszont megle-
pően okos, a gyász megkönnyebbülésétől  az ajánlatok játszmáin át, a szerepfejlődés für-
ge ívét húzza meg.  Adekvát hitelesség,  illeszkedő összjáték,  sodró erejű,  tágtorkú vo-
kalitás, dús orgánum és érett zeneiség  elbűvölő egysége.  Műúszó koreográfiája minden
bizonnyal a zenés színpad legnagyobb bravúrjai, felejthetetlen pillanatai közé kerül.
Ahogy  Lőrinczy Attila  darabja és  Réthly Attila  rendezés is az évad legjobbjai között
triumfál, a vájtszeműek és a közönség együttes örömére.

A SZÍV HÍDJAI               Novák Eszter              Orlai               Óbudai Társaskör
    

A testvérpár döbbenten olvassa  az anyai végrendeletet.  Még hogy a Madison-hídról dob-
ják a folyóba hamvakat!  Tisztességes ember nem csinál ilyet! - háborog a negyvenes férfi,
aki még azon is kiakad, hogy anyjának, anno, volt egy  négynapos kalandja.  Chován Gábor
céklavörös fejjel dühöng,  empatikusabb leánytestvére,  Szamosi Zsófi, keserű keménysé-
ge ellenére megértőbb.  
Megjelenik  Udvaros Dorottya:  első mozdulataiból megérezzük,  miért is vagyunk itt ezen
az estén.  Nem szép, beszürkült vidéki asszonyság,  fürgén intézi a házi teendőket, gépies
belenyugvással várja  a néhány napos egyedüllétet.  A laza nemtörődömséggel felbukkanó
fotográfus olyan, mintha egy másik bolygóról jönne.  Hetykén utazgat munka közben, ide
oda bekukkant, lesi a tájakat, embereket, most éppen ebbe a félig üres házba toppan be.
Lassan épülő,  egyre érdekesebb kapcsolat alakul,  az útbaigazítás vacsorába, a fényképe-
zés tétova ölelésbe torkollik.
"És akkor csak úgy leszáll a vonatról, mert megtetszik egy táj?!?" - csodálkozik a nő,  a két
világkép fényévnyi távolságát percek alatt oldja a váratlanul feltörő vonzalom. A fotósnak
legfeljebb kaland,  László Zsolt  azonban az első összenézéstől érzékeltetni képes egyre
fokozódó, mélyebb érdeklődését.
Novák Eszter  átgondolt koncepcióval dolgozza ki a gyorsan változó szituációkat, minden
szónak, gesztusnak  pontosan értelmezett súlya van,  a két színész összhangja, kölcsönös-
sége bámulatos. A képeket, a megszokott zenei anyagokon messze túlmutató improvizatív
invencióval  Vázsonyi János  szaxofonjátéka köti át.  Jazzesen tempós, bluesosan komor,
lüktető ritmusú, merengően poétikus:  avatott beleérzéssel teremti meg  az előadás lírai
atmoszféráját.
Ezt a darabot egy franciának kellett volna megírni! A vége felé nyúlós melodrámába torzít
a hiteltelen amerikai giccséria, ostoba túlzások rontják le  a gyönyörűségesen felszárnya-
ló produkciót.  A legjobb régi hangjára rátalált  Udvaros Dorottya  egy rövid monológgal
még visszavarázsolja  a poétikus valóságot.  Autóval mennek  a hazatért családdal, a fotós
öreg Chevroletje húz előttük, a kereszteződésnél indexel és lassan kigurul a képből.
Emléke örök, ahogy a színésznő csodálatos alakítása is.

GRÖNHOLM-MÓDSZER                        Baksa Imre                      Új Színház 2008
 

Ujjlenyomatot még nem vesznek, de pszicho-tesztek, hazugságvizsgáló, grafológia: az él- és
ál-tudományok minden eszközét bevetik az állásinterjúknál. kérdés: akkor hogyan kerül be
ennyi alkalmatlan kétbalkezes vezetői pozícióba?!? Az alternatív körökben jól ismert, de kő-
színházban most debütáló   Baksa Imre  csalhatatlan érzékkel találta meg ezt a krimi-logiká-
val felépített,  rendkívül érdekes és időszerű darabot.  Két színészt is hozott sikeres alter-
natív rendezéséből, a Dakotá-ból,  közülük  Ficzere Béla termetéhez illő, nyugalmában faj-
súlyos alakítással lepett meg,  amelyben beszédes csendekkel, apró gesztusokkal hitelesen
formált egy összetett jellemet.  Botos Éva  a tőle megszokott, hiteles érzelmi töltésen túl,
biztos tudatossággal ábrázolta az elfojtott rosszindulat és a tudálékos fölény vonásait. Vass
György 
pengeélen táncoló, rendkívül nehéz szerepében,  merész gesztusokkal, a szélsősé-
gek bátor vállalásával, a produkció szenzációjává emelkedett. Huszár Zsolt figurájának csu-

pán taszító,  unszimpatikus részét tárta elénk,  megfosztva minket az együttérzés legkisebb
lehetőségétől is. Többet nem árulhatunk el, mivel a darab rejtvény-jellege, a rendező által
kiválóan felépített feszültsége látná kárát.  Percről percre szembesülünk azzal, hogy vajon
mit is tennénk az éppen előttünk játszódó helyzetben és ez a kérdőjel-halmaz  bizony elki-
sér majdand a színházi este után is.  Baksa Imre  erőteljes felütéssel indította nagyszínházi
pályafutását, avatottan alkalmazta az alternatív szcénában szerzett tapasztalatait, a spanyol
kortárs drámára való kitekintése pedig immár másodszor hozott fényes sikert. Még azoknak
is ajánljuk ezt a darabot, akik nem ismerik, avagy elutasítják a színházi másságot: egy látszó-
lag hagyományos művet láthatnak,  a legmaibb témában,  a legkorszerűbb megjelenítésben.

 
A VELENCEI KALMÁR                  Mohácsi testvérek               Nemzeti Színház
    

Shylock zsidó, ezt a darabot nehéz az antiszemitizmus megkerülésével eljátszani. Egerben
Zsótérnak sikerült, emberi összecsapásokat láttunk, a megalázott uzsorást, szerelmes ifja-
kat, a fantasztikus észjárású Portiát. Szurkoltunk Ötvös András Antoniójának életéért, de
nem tűnt alapkérdésnek, ki zsidó és ki nem az. Katartikus szépségű zsótéri remeklés volt.
A Mohácsi testvérek,  2013 Magyarországában, szándékosan élezték ki a rasszizmus, az in-
tolerancia egyre égetőbb problémáit.  A léha aranyifjak megvetik, gyűlölik a zsidót, végső
szorultságban fordulnak hozzá kölcsönért. Nem sikerül határidőre visszafizetni, a teljesen
fiktív, abszurd, megfogalmazása pillanatában elképzelhetetlen realitású kamatzáradék élet-
be lép: a lánya szökése miatt őrületbe hajló Shylock  nem riadna vissza a nyíltszíni gyilkos-
ságtól sem. Váratlan jogászi csűrcsavar nyomán azonban őt büntetik, aránytalan vagyonel-
kobzással, gyilkos vallásvesztéssel. Hol itt az igazság? Hol a józan ész? A hatalom birtokosai
bármit megtehetnek, az üldözött sorsa a hatványozott tragédia.
Gáspár Sándor, összes manírjától megszabadulva, már első jelenetében megtisztult átélés-
sel formálja esendően emberi figuráját.  Finom dikciójával sugárzik a a shakespeare-i tex-
tus, amelyet az előadás túlnyomó részében  Mohácsiék mai szövegei váltanak fel. Metsző,
éles, kegyetlen hang, a csőcselék frázisai nagyúri álcában.  Ahogy mi mondjuk, ahogy ne-
künk mondják,  ahogy a viccelődő felszínesség  elfedi a gyilkos gyűlöletet.  Hevér Gábor
Antoniója törvénytisztelő, /"ez lopás!"/, de a zsidózásban egy követ fúj a dandy-galerivel,
talán a felületesen könnyelmű Szatory Dávid az egyetlen, aki legalább megpróbál ember-
módra közeledni a kirekesztetthez.  Gyönyörű epizód az  Aragóniai Nagymogulé,  Gáspár
Kata
 alakítása ragyogóan szuggesztív, pengeélesen fogalmazott, érzékletesen átható,  ki-
emelkedően az előadás legjobbja.
Teljesen értelmetlen, hogy a kérők között Shylock is megjelenik,  annál találóbb az arab
herceg /Fehér Tibor/ megalázó megleckéztetése,  mintha csak a B-középet látnánk... A
dúsgazdag Portia szépségét még elhisszük, ám  Radnay Csilla,  érthetetlenül gyengédség-
be moduláló hangja hiteltelenné teszi  bírósági bravúrját.  Egészséges lendületű  Nerissa
komorna /Martinovics Dorina/, első megszólalásától átütő  Bánfalvi Eszter Jessica szere-
pében.  Kitűnően érzékelteti  helyzetének ellentmondásos voltát,  a szökésnél elszántan
kötelezi el magát. Hiba, hogy a tárgyaláson jelen kell lennie, a "férjem megszökött anyám-
mal", a paróka-ügy pedig butyután irreális.
Mohácsi János  rendezése, a társulat aktív munkája, Kovács Márton zenéje a megszokott
magasságokban szárnyal,  a produkció legfőbb erénye azonban az,  hogy a végtelenségig
lehet beszélni róla.  Márpedig az ordas eszmék újraéledése idején,  minden szó, minden
vita életfontosságú.

MOZGÓFÉNYKÉP                         Göttinger Pál                         Radnóti Színház
    

Filmkomédia, régi és még zenés is!  Nényei Pál  frappáns paródiája egyből megdobogtatja
a 40-es évek mozijára éhes honfiúi-honleányi szíveket.  Hát még ha a főszerepeket a kora-
beli sztárok játsszák! Szervét Tibor bőrébe Törzs Jenő bújik, Karády Katalin  Kováts Adél
mai hangján szólal meg,   Csortos Gyula  máshol forgat,  de fiát  Ráday Imre adja  Rétfalvi
Tamás bajuszosított maszkjában.
Ismerősek a szituációk, ám a régies hangvételű dialógok a hamisítatlan pesti humort képvi-
selik. Dinyés Dániel  jobbnál-jobb és abszolút korhű dalai szólnak,  az egyetlen, még álta-
lunk sem ismert szubrett,  Barkay Micike  Szávay Viktória  észbontó vörösében, sziporká-
zó foxtrottban perdül a színre.  Hajós András  dalszövegei már az első  Gyufaszál-songnál
csatát nyernek,  de ki is tudna ellenállni  Kováts Adél  kongeniális Femme Fatale-jának...
Az indítás valóban  "mozgó fénykép"-el történik,  Hoffer Károly mozgatja a némafilm alak-
jait a hátsó színpad vetítővásznán.
A többször megtekert cselekmény  múltbanéző flash backekkel is operál,  Göttinger Pál
rendezése azonban átlátható szerkezetet épít, színészvezetése, tempója a legkényesebb
igényeket is kielégíti.  A sokféle színházi, zenei és vizuális elemet erélyes koncepciójával
fogja össze, érzékeny egyensúlyt tartva a régi hangosfilm-képek és az idézőjeles utalások
komikus kavalkádjában.
Kabos Gyulával nehéz versenyezni, de  Gazsó György intrikusa állja a sarat, a háznép se-
regletében  Formán Bálint  édesen "charmant" komor komornyikja és a padlóvixelésben
decensen riszáló  Drága Diána - Andruskó Marcella  páros tűnik ki.  A báli vendégkoszo-
rút híres filmsztárok életnagyságú fotófigurái alkotják,  Bujdosó Nóra  gazdag jelmeztárá-
ban különösen  a hölgyek furcsa vonalú,  fémes csillogású öltözékei és egy bizonyos ész-
bontó blúz emlékezetes. Utóbbi a robbanékony naíva, a tüneményes Petrik Andrea sej-
telmes idomait rejti,  a ragyogó fruska,  démoni althangja ellenére,  énekben is fergete-
ges szuggesztivitással jeleníti meg szeles csitrijét.
Jávor Pál enyhén népiesre ízesített orgánumán, brillantinos eleganciával hódít Adorjáni
Bálint. 
Hosszú passzusokat idéz a híres slágerekből,  de saját szavai is könnyedén illesz-
kednek a szívfacsaróan giccses ábrándokhoz. Mozgása, viharzó lendülete éltető motorja
a produkciónak, nagyokat derülünk, de nem tudjuk kivonni magunkat lefegyverző modo-
rának hatása alól.  És ahogy néz,  ahogy énekel... - Gáláns stílparódia a legnemesebb szí-
eszközökkel!
Horgas Péter  pompásan funkcionáló díszletének fenékfalán egy ellentengernagyi unifor-
mis,  gigászira nagyított kézelője lóg be és lám, a kibogozhatatlan ellentmondások csúcs-
pontján,  "deus ex equuus",  fehér hintalován maga  Horthy Miklós léptet elő a Don Gio-
vanni Kővendég-motívumától kísérve. Őfőméltóságos igazgatói karizmával,   Bálint András  
egyenként ismerkedik a felsorakozott társulat tagjaival.  A FilmVÉGjáték sötétebbre for-
dul: Perczel Zitát a 38-as törvények leparancsolták a pályáról, Karády Katalin a Gestapó
fogságában, Jávor Pál a Sopronkőhidai börtönben,  szegény Kabos Gyula már meg is halt
az amerikai emigrációban.  Zseniális rétegezettség!  1944: a filmsztárok már nincsenek a
sehol,  de a mozikban továbbra is ott játszanak a vásznon, ahogy az esős celluloidkocká-
kon is, immáron örökké.
Ám a Memento Mori nem szegi kedvünk,  Nényei Pál  színműírói bemutatkozása, a társu-
lat kirobbanó kedvű játéka pompásra sikeredett, hosszú szériát ígér a Radnótinak.

PARTI NAGY LAJOS: Fülkefor és vidéke             Orlay          Belvárosi Színház
    

Hetente olvassuk az ÉS-ben,  derülünk, vigadunk, fel-felnyerítünk.  Ám hallgatva egészen
más:  a költő-író-fordító gigász lassúdad misztikus rekedtséggel tagolja  eszméletlen mon-
datait. Egyetlen szófacsarás, egyetlen metsző humorú asszociáció sem vész el, hazai poli-
tikai életünk élveboncolva rángatózik  a gyilkos komikum villámcsapásaitól.  Első döbbene-
tünkben szinte szavanként nyögünk kéjesen,  minden mondatba beletapsolnánk,  szeren-
cse, hogy van zenei átkötés, ami alatt kicsit ki tudjuk fújni magunkat.
A komor magyar egen Griffenek röpködnek, az altalajon combig érő sportszárban, stoplis
csizmában kényszerközmunkaszolgálatosokat terelget a Kétharmádia.  Csókosok turulszár-
nya viszket sarjadzóan az Audikban, reszket a ballib komcsi csőcselék: Kannibál ante por-
tas! A Pávaházból az EU-ba portyáz  Morvai Krisztina, a Jobbik brüsszeli csipkéje, a kerál,
Első Fülkefor pedig az Azeri-Magyar Műtárgy Csereprogram keretében körbehordja a Vé-
res Baltát. Az óhajtott gáz helyett azonban csak a Keleti szél fúj, marad a Belső Égés.
Nincs már erőnk a nevetéshez,  mosolygó szemmel lubickolunk  a szabad szellem, az igaz
szó, a gunyoros irónia vége-hossza nincs szökőárjában.
Parti Nagy Lajos  verseivel, drámáival, regényeivel, átirataival eddig is megbabonázott, de
most személyesen ajándékoz meg életfontosságú létezésével. Ezután is meghallgatjuk, ha
az éteren keresztül üzen,  újraviduljuk a Sárbogárdi Jolánt, élvezzük az Ibusárt és pénte-
kenként heves mozdulattal tárjuk ki az ÉS-t a Páratlan Oldal Magyar Meséjénél.

TÓTÉK                               Mácsai Pál                             Örkény István Színház
    

Kazimir Károlytól  Vidnyánszky Attiláig ível Örkény darabjának sikerszériája, ez a bemutató
azonban egészen más, egy egészen új színmű.  Gáspár Ildikó, az eredeti novella mondatai-
val hatványozva a dialógusokat, kongeniálisan fokozva az abszurditást,  lehetőséget ad kor-
társibb stílus megszólaltatására.  A négy székre redukált díszlet  Schimmelpfennig Arab éj-
szakáját idézi,  Mácsai Pál rendezésében az ülve gubbasztó narráció,  a gesztusjáték és a
hagyományos párbeszédek szintézise teremtődik meg.  Öten adnak tucatnyi szerepet, az
abszurd komikum, minden ambivalenciát összebékítő, korszerű stílusában.
Pogány Judit  egykedvűen éli a fenyőillatú eseménytelenség mindennapjait,  az elhurcolt
mozisokat még csak  "szegény Bergerék"-nek sem emlegeti,  csak "a távoli Oroszországban"
katonáskodó fiáért tesz meg mindent.
"Mélyen tisztelt őrnagy úr! - mondta Tót",  Csuja Imre  a kétféle hangvételt magától érte-
tődő természetességgel egyesíti,  erőteljes plaszticitással a kimunkált stilizáltság magassá-
gába emelve a naturális figurát.  Mesteri, ahogy dühöng, ahogy megalkuszik,  ahogy vissza-
nyeri emberi méltóságát.  - És hogy tud  elkámpicsorodottan álmos lenni...  Ha a körülmé-
nyek úgy diktálják, tojásnyi elemlámpával a szájában énekel, a színészi nagyság fároszaként
világítva a világháború sötétjében.
Szállóigévé vált már az "édes Lajosom", de a prózából még erősebb motívumok kerültek be.
Tót álmosságában szivarozásnak véli a levesevést, szájjal beszürcsöl, orrán át meg elégedet-
ten fújja ki Mariska híres grízgaluskáját. A trafóház árnyéka ároknak tűnik, akkor is átugor-
ják, amikor nem vetül az útra, fantasztikus truváj:  Mácsai a szereplők araszoló ujjaival ját-
szatja el a groteszk szituációt.  Ficza István  Gyuri postásként nyálát lengeti  az artézi kút
víztükre felett, papként kenetes, rádiójával narrátorkodik, ezüstös fülbevalóival csábítóan
érzékelteti Gizy Gézáné csecse becsét.  Mint mindenki,  ő is elbűvölően énekli a háborús
évek slágereit, a "Minden elmúlik egyszer"-től, az őrnagy pusztulását előre vetítő Szomorú
vasárnap-ig. Baljós komikumú pillanat, amikor a kattogva dobozoló bábuk bejövetelét az V.
szimfónia beethoveni ta-ta-ta tááá-ja jelzi.
A realitástól stilizáltba szublimált nagyszerű figurák közül  Takács Nóra Diána kislánya emel-
kedik ki.  Nem kell bakfis-pipiskedés, nincsenek befelé forduló tétova lábfejek,  az érzelmi
reagálások, a százarcú mimika, a szuggesztív színészi jelenlét hitelesíti az emblematikus ala-
kitást. Kacéran hátraveti a fejét, felrobbantott toronyként roskad össze, mindig a legjobb
pillantban szólal meg,  az utánzó színészettel szemben,  a megjelenítő átélés magasabbren-
dűségét bizonyítja.
A démoni Latinovits, az atlétikusan bekattant Trill Zsolt után,  Epres Attila őrnagya szmo-
kingosan civil, akár a budiszippantós  ex-ügyvéd is lehetne, a magasban ringatózó WC-desz-
kán állongva  transzcendens mámorban mereng,   gesztusai elegánsak,  modora polírozott.
Dehogyis gonosz ő, csupán egyedülvalónak képzeli igazát.  A front mögött, partizánveszély
ürügyén, lemészárolva apraját-nagyját, falvakat gyújtott fel, esténként pedig gondos kimu-
tatást készített a megölt emberekről, lerombolt házakról. Ég a keze alatt a munka! Seperc
nyugta nincs, életeleme a harc, a mozgás, az aktivitás. Kerek körmondatokkal ámít, egysze-
rűen emészthető magyarázatokat ad,  csikorgó mosolyából  a győztes középszer hiú elége-
dettsége sugárzik.  Diktátorok között  a legveszélyesebb fajta!!! - Megismered?  - Vágod?!?
...Vagy dobozolsz tovább?

HOLT LELKEK                                  Valló Péter                                     Radnóti
    

Gogol zsenialitásához méltóan,   Morcsányi Géza  fenomenálisan oldja meg a színpadra állí-
tást, a jelenetek szoros láncolata  élénken követi az epikus hömpölygést,  ám minden kép
középpontjába tisztán rajzolt, nagyszerű játéklehetőséget nyújtó karaktert állít.
Horgas Péter, mobil jet-fotelekkel, másodpercek alatt képes színváltásra, az ülőalkalmatos-
ságokban kucorgók  már testtartásukkal jelzik  személyiségük jellegét.  Csicsikov  elnyúlva,
kocsisa előrenyújtott lábbal zötykölődik  a sztyeppe rögös útjain, hősünk töprengéseinek
realizását rövidesen élesben figyelhetjük.
Kutyevics, a felhúzott vállú, szűkagyú behemót,  Schneider Zoltán  elővezetésében arche-
típusa a bárgyú butaságnak,  Lukáts Andor lompos aggastyánja annyival okosabb, hogy né-
hány kopejkával képes megtoldani  elhalt jobbágyainak vételárát.  A mezítlábas cselédség-
nek, eléje lépvén,  a küszöbre kikészített, egyetlen pár gumicsizmába kell bújnia,  ami eb-
ben a jelenetben  a csoszogva motyogó uraság és  Martin Márta  bávatag cselédje között
történik, méltán nevezhető a realista színjátszás magasiskolájának.
Jelentéktelen, de simulékony, átlagos, de észjárása fürge,  modora hetyke, mosolyával uj-
ja köré csavarja  a lomhaeszű vidékieket.  Rudolf Péter  maga  Csicsikov, aki mérsékelt ké-
pességeit a legjobb helyen, a legjobb pillanatban tudja kamatoztatni.  Szimpatikus egysze-
rűség, pazar ritmusérzék, kedves elegancia, színészi-rendezői telitalálat.  Valló Péter min-
den tekintetben felülmúlja önmagát, szépen kidolgozott szituációk, összefogott tempó, a
komikum oroszos finomsága. Kiválóan jellemeznek  Benedek Mari öltözékei, az öt jobbágy-
gazda teljesen elütő viseletei első látásra lemeztelenítik személyiségüket.
Szűcs Péter Pál Byronért rajongó, negédes ficsúr, affektáló pózai távolabbra vágyó lelket
sejtetnek, az ifjú színész  még egy évada sincs a társulatban,  máris pompás figurák egész
sorával örvendeztetett meg.  Csomós Mari  nagyasszonyi ereje  a kisstílű Dobozocska alak-
jában is  maradéktalanul érvényesül,  neki egyetlen mondat elég  a felejthetetlenséghez:
"De mennyi most a holt lelkek ára?"
Féktelen krakéler, duhaj szeszkazán, táncoslábú isten ostora:  Adorjáni Bálint  Orrjukov
szerepében,  félredobva a kliséket,  robbanó temperamentummal  ugratja elénk  a kicsa-
pongó uraság bivaly-macsóságát. Eszeveszett szélsőségei ellenére, ő az egyetlen, aki felfi-
gyel a távolról jött idegen gyanús üzelmeire,  szerencsénkre, ez sem érdekli mélyebben,
így tovább élvezhetjük a falrengető virtuozitást.  Petrik Andrea egyaránt pazar lúdtalpas
szolgálóként, vagy a fecsegő úriasszony bájolgó pózaiban. A legnagyobb figyelmet érdem-
li a polgármester intézetben tenyésztett nagylánya,  aki szenvtelen kacérsággal cserélge-
ti  háztartási és művészeti tantárgyainak sorrendjét:  Andruskó Marcella  extrémitásával
tündököl,  de mint szobalány, háromszavas szerepéből /"Igenis, Antipovics Zaharjevics"/,
is képes, mesteri elakadásokkal humorforrást alkotni.
A gogoli mondatok talált ékkövekként fénylenek a narrátor  Bálint András  deklamációjá-
ban,  a kötelező olvasmány  mennyei gyönyörűséggé  hatványozódik.  Annyi félresikerült
próbálkozás után, végre egy nagy orosz hitelesen szólalt meg Valló Péter rendezésében.
Sok hamis városi legenda forog most közszájon egy amolyan "fantasztikus társulat"-ról stb., 
ez az előadás adás azonban  valóban egy virágjában pompázó,  kiemelkedően erős csoda-
csapatot mutat.

 

 

                                        2 0 1 2

 
A HARMADIK HULLÁM                  Vidovszky György                   Bárka Színház
    

Elevenbe vágott a német film, a Die Welle, pedig négy évvel ezelőtt hol voltunk mai rette-
netes közállapotainktól...  Tasnádi István  átiratában, erősen ránkmagyarítva,  tajtékos ti-
ni nyelvezettel,  szikrázó szópárbajokkal indul  a gimnáziumi osztály  egyhetes társadalom-
ismereti kurzusa.  Kardos Róbert, elméletbe bénult történelemtanárként, az anarchia ba-
kunyini modelljét próbálja ismertetni, szavai koppanva hullanak vissza a már parancsra né-
muló diáksereg közönyének faláról. A szimpatikusan barátkozó tanárnő,  Szorcsik Kriszta
nemigen képes a demokrácia lényegét kifejteni, nem derül ki a lényeg:  vezető itt is kell,
ám választott, féken tartott és leváltható...  Marofka Mátyás ravaszkán sertepertélő diák-
ja, még inkább az impulzív  Jerger Balázs eszelős ritmikájú kripto-nácija teljes zűrzavarba
taszítja  a jószándékú tananyagot.  Hiába élénk a tempó,  az erős visszhang miatt poénok
hada lármába enyész.
A fiatalosan agilis  Dévai Balázs-nak a diktatúra ismertetése jut, messziről indul, de mani-
pulatív eszközei percek alatt hatásosnak bizonyulnak.  Oszd meg őket! Keressünk bűnba-
kot! Rekesszük ki a kicsit másfélét! - Ismerős?  A fiúk kifeszített mellel, férfiasan hunyász-
kodnak meg,  a lányok, köztük az aranyos-butácska  Tolnai Klári, tétovázva követik őket.
A kezdődő paranoiás téboly hangjaira csak az egyszem  Sipos Viktória  kapja fel a fejét,
erőteljes figurája imponáló szavakkal utasítja vissza a glédába állító diktátori akaratot.
Vidovszky György, kissé bizonytalan kezdés után, az igazi konfliktus indítása után egyre
magabiztosabban vezényli  az ifjú gárdát.  A vibráló mozgás katonás alakzatokba bénul, a
nyitó zsongás éteri dallama harcos indulóvá növekszik,  karhullámos köszöntés, bánatkék
karszalag, vezényszóra vár a fanatizálódó csapat.
Aki nincs velünk, az ellenünk, aki nincs velünk, az  Nincs!!! Mindenki gyanús, egymást is
vizsla szemekkel figyeljük, az utcai akciók súrolják a tettlegesség határait. Egyik, később
csatlakozott,  másodrendű tagjuk születésnapját  gengszermódi, kámzsás, csomagtartós
autodaféval ünneplik,  élvezve az ünnepelt elfúló sikolyait. Alig telt el hat nap, a mozga-
lom híre megrengeti az iskola falait,  de hiába fordul a tanárokhoz, a nácivá buzdult sze-
relmétől nem könnyen elpártoló  Kőszegi Mária, könyörgő szavaira csak az a válasz: Nyu-
gi, már csak egy nap...
Ezen az utolsó napon gyűlést hív össze  a diktátor-tanár.  Hiába ellenkezik az igazgatónő,
neki is ott kell lenni.  Dévai Balázs  grandiózus beszédével a végsőkig feszíti a húrt: moz-
galmunk már országos és ha mindenki hoz egy embert... Győzni fogunk! Nem kérdezünk,
cselekszünk, egy hit, egy akarat, egy Vezér! Félelmetes monológjának ritmusát tenyeré-
vel veri a fanatizált tömeg: menetelő csizmák dobbanása. Feldübögnek a testvéri tankok,
falhoz állítják  a halálra rémült Varga Anikó-t és bizony,  ki is végeznék,  ha úgy szólna a
parancs. A csúcsponton,  Dévai Balázs tanárja,  akit meglegyintett a hatalom csábítása,
fantasztikus váltással zsugorodik vissza szimpla tanerővé. "A Hullámnak vége!" Az egyik di-
ák,  Tóth János Gergely  fájdalmas kitöréssel  siratja az eszmét,  csalódottságában pisz-
tolyt ránt, tragédiává fokozva a didaktikus játékot.
A dermedt csendben,  az akasztófából tornaszerré visszavedlő gyűrűhintán,  krisztusi je-
lenségként az  Iskola a határon BéBéje,  Horváth Zoltán korpusza lebeg - bevégeztetett.
Németország iskoláiban kötelező olvasmány Todd Strasser regénye, nálunk észrevétlenül
sikkadt el a film. Mutassuk meg ezt darabot minden diáknak!  De mi felnőttek is jöjjünk -
ránk fér.

TANGÓ                           Bagossy László                         Örkény István Színház
    

VégigTangóztuk anno Lengyelországot,  a legkisebb város legkisebb színházában is letagló-
zó előadásokat láttunk.  A mi Tangó-nk kevésbé abszurd,  Khell Zsolt  frenetikus díszlete
eszelős bohémtanyát mutat,  szedett-vedett bútorzattal, melynek központi eleme termé-
szetesen a nagymama ravatala. Mácsai Pál hippibeatnikként uralja a terepet, gitáros per-
formansza,  fölényes akcentusa  méltán talál ellenállásra az ifjabb nemzedék, retrogádan
aggályos képviselőjében.  Máthé Zsolt  negfontolt külsővel,  ám forradalmi hévvel követe-
li a szokások, a törvények, a régi rend visszaállítását.  Ő menyasszonyt akar, igazi esküvőt,
a megkerülhetetlen szuggesztivitású  Szandtner Anna azonban egy lazán összecsukló póz-
zal teszi nevetségessé. Edek: Debreczeny Csaba, akivel az Anya, Eleonóra, Für Anikó  bi-
zony néha baszik, szenvtelen merevséggel figyeli az őrült kavargást.
Bagossy László a nagyszerű együttest  káprázatos színészvezetéssel, tökéletes tempóban
vezérli a csúcsra, a szavakban és a helyzetekben rejlő komikum lehetőségeit hatványozni
is képes.  Fura figurák,  robbanó poénok és az egész kavalkád fölött  Mrozek  cinikus ab-
szurditása lebeg.
Szünet után fantasztikus kép tárul elénk:  emlékkép-fotózásra pózol a család, régies folk-
lór hacukákban (jelmez: Ignjatovic Krisztina!), győzött a szellemi ellenforradalom. Edek,
mint libériás inas jelent a ház urainak, kimért deklamációjában a hangsúly a "méltóságos",
"tekintetes", "nemzetes"  megszólításokra összpontosul.  Lassan azonban bekeríti  a párt-
ütésben a fiatalsággal szövetkező nagybácsit,  Csuja Imre  észre sem veszi és máris bábja
lesz  a primitív plebejus erőszaknak. Pogány Judit elragadó Nagymamája felmászik a rava-
talra, az esküvői ebédet úgy ahogy még elköltik,  de az intellektuális célokat felülírja az
az új rend, a diktatúra.
Nem a mrozeki abszurd: ez a mi reális valóságunk,  máris nyakunkon a bugyuta középszer
brutális hatalma. Na! - Ki tangózik vele szemlesütve?

JADVIGA PÁRNÁJA       Hargitai Iván       Orlai Produkció      Belvárosi Színház
    

A Magyar ünnep sikere után,  Závada Pál  ismét értő kézzel dramatizálta regényét, ráadá-
sul most a köztudatba annak idején szupernovaként berobbant első könyvét. Az ötven év-
nyi történelmi háttér, a szlovákajkú környezet, a szereplők különleges karaktere egyaránt
érzékletesen jelenik meg,  gyönyörűséges mondatokban mentődik át a csodálatos nyelve-
zet is.
Hargitai Iván  rendezése kétarcú. Erősen kifogásolható a szereposztás: a címszereplő szél-
sőséges ösztönlény,  elementáris öntörvényűsége nem kvadrál  Ónodi Eszter  líraibb egyé-
niségével,  Pál András  viszont sokkal keményebb karakter,  mint a sokat tűrő, gyenge jel-
lemű férj, ráadásul a nagyszerű ifjú színész  indokolatlan hangoskodása tovább élezi ezt az
ellentmondást.  A regény atmoszférája  mégis megteremtődik.  Cziegler Balázs  mozgatha-
tó elemekkel variálható  díszlet-ácsolata  jól kihasznált, izgalmas játéktér,  a koreográfikus
betétek és kórusok ügyesen távolítanak el a naturalitástól. A rendezés tempója, a színész-
vezetés, a térbeli mozgatás korrektül funkcionál.
Lábodi Ádám  narrátora szóban-énekben egyformán szuggesztív,  Pokorny Lia két egymás-
tól igencsak távoleső figurában jeleskedik,  Lukáts Andor alakítását zsigeri hitelesség fém-
jelzi. A keretjáték kissé félkegyelmű Misójától a délceg csábítóig ível  Gáspár Sándor  bra-
vúros szerep-hármasa,  szemvillanásnyi nyíltszíni váltásokkal.  Triumvirátust alkot  Szikszai
Rémusz  
Rendőrkapitánya, az ÁVH-s Kurilla nyomozó és a  Fényképész utókorá-ból ismert
Buchbinder-fiú, az utóbbi időben autentikus rendezéseivel is feltűnő színész a produkció
legjobbját nyújtja.
Sír a tárogató, ércesen jajong a szoprán-szaxofon,  Szokolay Dongó Balázs zenéje megha-
tározó erőssége a tragikus csúcsokat érintő cselekménynek.  Minden pillanathoz adekvát
akusztikus hátteret alkot,  a szenvedély, a fájdalom, a duhaj öröm és a hosszan tűrt szen-
vedés hangzatai átszellemült poézissel lebegnek:  ritkán hallható ennyire pontosan illesz-
kedő, ennyire szívbe markoló színpadi zene.
Orlai Tibor  bámulatos színházteremtő munkássága ezzel az előadással,  messze meghalad-
va a népszerű szórakoztató stílus határait, a legkomolyabban értékelhető művészszínházak
közegébe lépett. Produceri tevékenysége az utóbbi évek kimagasló alkotói teljesítménye,
a széles nézőtábor mellett a vájtszemű ínyencek érdeklődését is felkeltő Jadviga párnája
pedig pályájának eddigi tetőpontja.

MERLIN                            Polgár Csaba                          Örkény István Színház
    

A nyári munkabemutató óta  dús gyönyörűséggel érett be  a merészen friss hangot hozó
előadás.  A  Herrmann csatája és a  Korijolánusz után, a nagyreményű ifjú színész-rende-
ző mitologikus abszurdhoz nyúlt és a nagyszínházi követelményeknek  tökéletesen megfe-
lelve is megőrizte előző munkáinak üdítő alternatív ízeit.
A játékteret egy lakókocsi határozza meg,  de ez nem a nemzetközi fesztiválokra kacsinga-
tó konténer-kamion trend,  egyszerűen izgalmas helyszíne  Tankred Dorst  Puszta ország-
ából eredeztetett darabnak. Régen volt,  de még mindig jól emlékszünk  a lilásszürke JAK-
füzetek sorozatában megjelent,  akkoriban meghatározó élményt jelentő opuszra.  A cím
változtatása kifejezi a színpadi mű önállóságát, ám mi hadd nevezzük szimplán Merlin-nek.
A címszerep megtalálja a méltó protagonistát, Szandtner Anna különös lénye a hajlékony
rugalmasság férfierejét egyesíti a sugárzó nőiesség acélos bájával. Az érdes orgánum már
magában feltétlen vonzerőt jelent,  a színészi játék lendülete,  a zsigeri hitelesség aurája
hatványozza a szerepformálás szuggesztivitását.
A HOPPart Társulat  energikus lendületet,  újszerű hozzáállást hoz  a kőszínházi milljőbe,
tagjai képezik  az együttes meghatározó magját,  melynek vonzereje új pályákra állítja a
társulati tagokat.  Nincs pepecselő pszichologizálás,  poén és ötletelés, keményen egye-
nes a stílus, racionális a deklamáció, határozott rajzúak a szituációk.  Gyabronka József
és Bíró Krisztina alakítása pontosan illeszkedik, az alaptagok sorából  Takács Nóra Diána,
Roszik Hella,  Herczeg Tamás  teljesítménye megszokottan színvonalas,  Terhes Sándor,
Baksa Imre, Máthé Zsolt már előző közreműködéseik tapasztalatait kamatoztatják. Végre
komoly szerepben láthatjuk  Kiss Diána Magdolná-t, aki a szirének énekét idéző csodála-
tos hang mellett, a szerelmes királynőt is  meggyőző eredetiséggel formálja meg. A másik
hölgyi varázslat  Szilágyi Kata  csábos bűbájossága, amelynek hevessége szétfeszíti a sze-
relmi háromszöget. A hódító lovag ellentmondásos alakjában  Friedenthál Zoltán mindig
idézőjeles,  duplafenekű játékmódját  csodálhatjuk,  egyszerre hős és esetlen gyermek,
győztes a csatában,  fejét végül mégis  a málnatortába veri...  Bánki Gergely és  Barabás
Richárd  kölyök-kettőse mellett, az utóbbi aktor gyengéd Schubert-áriája különösen em-
lékezetes. A többszólamú kórusok, zenei betétek, a HOPPart-i hagyományokhoz méltóan,
ebben a produkcióban is kiemelkedő jelentőséggel bírnak.
A második rész a királyságra, királynőre éhes  Máthé Zsolt  ármánykodásával, a leleplezés
kicsit még mindig hosszú képe ellenére fokozni képes a nézői mámort.  Vajda Milán ördö-
gi atyja,  Szandtner Anna minden megmozdulása életveszélyesen erős, a szürreálba oltott
szerepjátékok, az áttételes gesztusok egységes stílussá épülnek. Széttárt falakkal forog a
lakókocsi, sorra véreznek el  a hősök és hősnők,  Matkó Tamás  kórusai poétikus szárnya-
lással éltetik a színpadi atmoszférát. Csodálatosan énekel az együttes,  a ritmizáló akkord-
szólamok fölött  Kiss Dia, néha elektronikus falzettbe is váltó, mennyei szopránja lebeg.
Polgár Csaba  következetes,  átgondolt rendezése,  az együttes példás összehangoltsága,
az epikus tempó rejtett feszültsége ismét bizonyítja a most nagyszínpadon debütáló alko-
tó kivételes rátermettségét.  A Nagyközönség reakciói kiszámíthatatlanok,  de a Fiatalság
rendkívül élvezi, a vájtszeműek ujjonganak, a szakmai elismerés százszázalékos.

KURÁZSI MAMA ÉS GYEREKEI                Zsótér Sándor              Radnóti Színház

 

Az a feledhetetlen KMama a Rákóczi-út 21 tenyérnyi udvarán! A fogszabályzós lányok: Kiss
Dia varázsos éneke, a narrátorként egyáltalán nem néma Kata, - a Don Carlos diadalmasan
szárnyaló Szabadság-kettőse és az a váratlan, megismételhetetlen csoda, amely a HOPPart-
osztály repülőrajtos indulása volt...
Zsótér Sándor, jó szokásához híven,  egy teljesen más,  teljesen új rendezéssel dupláz rá
akkori remeklésére.  Több a szöveg,  Ungár Juli  újraalkotásában  keményen metszenek a
brechti mondatok, Kákonyi Árpád jóvoltából egy szál zongorával és némi zenésszínészi se-
gédlettel dramaturgiailag is hitelesen szólal meg  Paul Dessau  zenéje.
Benedek Mari  fantázia-csúcsokat döntöget  elképesztő jelmezeivel,  a katolikus katonák
kimerevítetten buggyos nadrágokban pompáznak,  a toborzó őrmester fehér prémusanká-
ján Jézus Szíve virít a Vörös Csillag helyén, a tábori kurtizán Yvette lengedező párnácskák-
kal teszi hívogatóvá altestét, a fejvédő eszközök sora  a taréjos fémsapkától a sárga bukó-
sisakig terjed.
Rába Roland  nehezen találja meg a hangját, tábori lelkésze csak a végére erősödik meg.
A címszereplő  Kováts Adél-nak jobban állnak a szarkasztikus frázisok,  mint a szenvedély
kitörései,  ám imponáló energiával küzd a súlyos anyaggal.  Annál magabiztosabbak a több
szerepet is játszó pályakezdők:  Formán Bálint  Eilifként, különösen ökör-szerző elbeszé-
lésében, egészen kiváló,  Rétfalvi Tamás  naivan becsületes ezredpénztáros, mindketten
nagyszerűen énekelnek és zenélnek is.  A fizikai színész-rendező-koreográfus szakos, alig
negyedéves  Nagy Norbert  gyönyörűen deklamál, de "lóháton" bemutatott vitustáncban
sem adja alább.
Külön fejezetet érdemel  Ambrus Mária  színpadtere. A SMOKING ROOM változatos játék-
lehetőségeket kínál,  a súlyosan anakronisztikus  szobabelső és a hadizászlók  kontrasztja
szürreális síkra emeli a történéseket.  A képernyőn Kurázsi mama több éves útja követhe-
tő térképen, Wallenstein orgonazúgásos temetését a brezsnyevi hulla-parádé köríti. A ve-
títés csata-festmény mutat,  de a lobogók árnyai  szakadt felhőkként gomolyognak, végre
egy értelmes háttér-videó!
Igazi brechti stílusban énekli songját  Martin Márta, egyszer hopp, máskor kopp életútját
megkerülhetetlen jelenléttel hitelesíti. Mórikáló toborzótiszt, alázatos papucsférj, ügyes-
kedő szakács:  Szűcs Péter Pál minden figurájához választékos gesztusrendszert talál, sok-
oldalú játéka ellenállhatatlan erejű.
Zsótér Sándor  kantinjában sohasem esznek,  a tárgyak eltérő funkciót kapnak, a vérzést
üvegre nyomott cigarettapapírral állítják el,  a szélkakas ruhafogas, a poharakat nyikorgó
ujjakkal tisztítják: az ezerarcú asszociációs mező  mégis a legkézzelfoghatóbb realitást je-
leníti meg.  A brechti szentenciák,  az extrém látvány,  a színészek direktre fókuszált be-
szédmódja, a rideg tartalom és a zene poétikus szárnyalása tökéletes szintézist alkot.
Leereszkednek a trélerek, a fémrudak kalodájában öten éneklik a "Mi lesz veled?"-songot,
Katrin, a néma lány mosolyogva hallgatja.  A dal kánonná fokozódik,  körben kerengve öt
szájból szól,  Petrik Andrea,  aki az első perctől kezdve,  minden szónál beszédesebb mi-
mikával reagál,  aki feszületet, vagy egy sündisznót dajkál  anyai vágyakozásában, aki piros
cipellőt lop, aki inkább megsebesül, de nem adja rablóknak az árút, - némasága csak hat-
ványozza színpadi jelenlétének, játékának eszelős szuggesztivitását.
Az alvó város felé orvul támadó fegyveresek lopóznak, a környék lakosságának teljes csön-
det parancsolnak.  Apokalipszis közeleg, fel kell ébreszteni a népet!  Brechtnél a lány do-
bolni kezd, a kongeniális Zsótérnál: énekelni!  Petrik Andreá-ból  őserejű lávaként tör ki
a velőtrázóan sikoltó szerb szöveg, szuperszonikus hangrobbanás,  mindent betetőző csú-
csa a félelmetes előadásnak és újabb fényes állomása a fantasztikus színésznő, Lear király-
tól a Vágyvillamos-ig ívelő üstökös-karrierjének.

 
 

 

VASÁRNAP 16:48                         Forgács Péter                         Bárka Színház
    

Nem tudjuk, hogyan írta le Ödön von Horváth a tragikus csókolózás menetét, de ebben a
változatban kifejezetten véletlen egybeesések,  nem pedig vétkes hanyagság okozza a tö-
megszerencsétlenséget. A tizenkilencedik áldozat maga a váltót /késve/ kezelő állomásfő-
nök, kapkodó védekezését, gyilkosságba torkolló zavarodottságát azonban  se a rendezés,
se a színész nem érzékelteti.  A főszereplővel más baj is van: ötvenes,  de jókiállású férfi-
nak kellene lennie,  hiszen nem csak  a tinilány,  de még a szexprofi pincérnő érdeklődé-
sét is felkelti.  Gazsó György, enyhén szólva, nem felel meg a követelményeknek.  (Mond-
juk IllyésRóbert...?!?/.
A kisnaturális környezet megjelenítése azonban nagyon jó,  a játéktér kialakítása és hasz-
nálata, a megafon nyálzenés belépései és maga az együttes összjátéka nagyszerű. Katona
László, Gados Béla, Pásztor Tibor, de még  Spolarics Andrea is,  erősen rajzolt figurákat
hoznak, epizódjaikban  Kovács Ádám, Kis Domonkos Márk, Juhász István munkája hiteles.
Az utóbbi évtizedben imponálóan erősödött  Parti Nóra eleven karakterében még egy jó
kis éneklés is belefér.
Izgalmas egyéniség  Ollé Erik, több van benne posztoló kisrendőrnél,  Ágoston Péter, az
ügyetlen bohócot játszó artista-fenoménhez hasonlóan, fantasztikus énektudásával jelení-
ti meg a humoros amatőr esetlenséget.  Kedves vadóc, kíváncsi fruska,  kísérteties álmok-
kal küszködő,  hirtelen felnőtté érő, lelkiismeret furdalta ember.  Szilágyi Csenge  gazda-
gon árnyalt alakítása, karcos hangvétele igazi erőssége az előadásnak.
Nagyon kimódolt, laboratóriumi az alapanyag, sajnos, nem sikerült végítéletté fokozni.

LILIOMFI                         Mohácsi János                          Örkény István Színház
    

Khell Zsolt  díszletében a szereplők  az ablakon ugrálnak be,  átjárnak a falakon, könnye-
dén kapaszkodnak fel a mennyezetre.  A vénlány  Kamilla,  Für Anikó és a karcos humorú
Szellemfi,  Máthé Zsolt  egészséges lendülettel indítja  a magyar színjátszás,  a társulat és
Mohácsi István által korszerűvé szövegesített alapművét.  Halványabb az ifjú szerelmespár,
a címszereplő  Polgár Csaba  garabonciás vagabund helyett, szinte entellektüel,  raciona-
litása ellentétes mókás ravaszkodásaival. Már első jelenetében  merőben új arcát mutatja
Gálffi László,  kötetlen komédiázását  agitatív gesztusrendszer gazdagítja.  Szuggesztív kü-
lönlegessége jócskán megnöveli  Szandtner Anna  szerepét,  pihentető szépségű,  lírai je-
lenete átmeneti megnyugvás a végső veszett forgatagban.
Remete Krisztina ruhái most a kor bútorhuzatainak szálkás mintáit idézik, a gyakran feltű-
nő  Murányi Márta és Szathmári Judit  varázsos vokálja adja a szikrázó dialógok hátterét.
Mert iszonyatos intenzitással pereg a nyelv, csattognak az élcek, robban a poén, - Baksa
Imre
 tömör színpadi jelenléte azonban azt bizonyítja, hogy egyetlen szónak is lehet ton-
nányi súlya...
Mohácsi János  kiérlelt munkamódszerének újabb sikere  az együttes összmunkája, amely
az utolsó pillanatig tartó,  újabb és újabb elemeket beépítő  alkotómunka ellenére, impo-
náló összeforrottsággal működik. A második felvonás kocsmajelenetében csúcsra pörög a
fantázia, egymásra licitáló duettek bukkannak fel.  A fiát színésznek álmodó  Schwartz úr,
Epres Attila és az ellenállhatatlan mamlasz  Ficza István  után,  a fogadós lányának és pin-
cérének kettőse, Takács Nóra Diána és Vajda Milán  a karakterformálás virtuózaiként fut-
tatják csúcsra a humort.
Rozs Tamás  csellója mellett a cimbalmos cigány kelti a legnagyobb feltűnést.  Persze, hi-
szen  Némedi Árpád  ördögi futamai a bujkáló Petőfit rejtik, új reményt sugallva a bargu-
zini ábrándoknak. A csavaros fordulatok egyre fokozódó tempóban sorjáznak, jó lenne ki-
csit fékezni, a publikum már alig tudja felfogni a történéseket. Ez sem fog ki azonban Szil-
vai Tódor professzoron: az élete legjobbját nyújtó  Gálffi László viharzó komikumával ejt
ámulatba,  minden túlzást elkerülve,  a legnemesebb vígjátéki hagyományok  szellemében
építi fel figuráját, egészen a feledhetetlen "hat zöld macska"-monológig.
 Kovács Márton  végig ott hegedül a színpadon,  finálé-zenéjének tapsos tuttijában a ver-
bunkos kocsma-nóta vegyül  Mozart bordalába,  Don Giovanni és Dankó Pista  tombol káp-
rázatos szimbiózisban: zeneszerzői bravúr, koronája a fantasztikus produkciónak.

MAGYAR DRÁMA FELOLVASÓ-EST                                                 Pesti Színház
    

Bár a Valencia-rejtély-t, Ottlik kompjúter-agyú remeklését könnyebb elolvasni, mint két
óra hosszat hallgatni,  Hegedűs D.Géza,  Lukács Sándor és a III-os Marton osztály dereka-
san helytállt a marathoni produkcióban.
A  Magyar Dráma Napjá-ra időzített est  nagy dobása a  Vígszínház  jelenetíró pályázatán
feltűnt ifjú írópalánták műveiből összegyúrt jelenetsor volt.  Az alkotók legtöbbje még in-
kább gimnazista, de találunk köztük bölcsészt, vegyészt és gyakorló színházi embert is. Té-
májuk a mai fiatalok helyzete, különös tekintettel az elvándorlás kényszerére és csábításá-
ra.  A Vörösmartysok zseniális  Jövőképtelen-je  nem hiába kavarta fel, az amúgy is feszült
kedélyeket, ezek a fiatalok, akárhol is élnek, tanulnak, dolgoznak,  ugyanazt a kilátástalan
jövőt prognosztizálják.  A  Forgács Péter rendezte kollázs-mű  természetesen nem érheti
el az előd katartikus nagyságát, de híven szembesít a generáció sorskérdéseivel.
Legszívesebben leírnánk az osztálynévsort, a színművészetisek majdhogynem partitúra nél-
kül játsszák a rendkívül összetett, állandó mozgást igénylő darabot. Heves intenzitás, átélt
hitelesség, karakter-képek, kiérlelt szituációk.  Érezhető, hogy ezt a témát ők is nagyon a
magukénak érzik, bár a szegény színivégzősök nemigen menekülhetnek nyugatibb tájakra.
Azért a Víg-ben mocorog valami! A Pesti szinte már teljesen a fiataloké, de a Romeó és a
Lovak jelzik a nagyszínházi nyitást is. Felajzva várjuk az új évadot!

ANEMONA                 Berki Szofi - Szandtner Anna               Örkény Kert 2012
    

De jó is a /mű/füvön heverészve tobzódni a /mű/vészeti eseményekben!  A forró délelőt-
tön a  Harmonia Garden Band Budapest Bárba oltott Django Reinhardti stílusa, délután a
HANEM Tangózenekar  szerzett kellemes perceket.  Utóbbinak meghatározó fundámento-
ma  Sváb Ági  bőgőn szokatlan,  tiszta intonációja,  míg  Rick Zsófia hegedűje,  éneklése
egyaránt  meglepő hitelességgel szól.  Murányi Márta kuplé-paródiájában csicsergővé vál-
toztatott hangon komédiázik,  a fájdalmas klezmer-balladában pedig orgánumának, előadó-
művészetének minden értéke érvényesül.
A legnagyobb élmény két, türkizben ragyogó hölgy, az  ANEMONA, /Szellővirág/ formáció
jelenti.  Már első megszólalásuk szíven üt: sziromfinomságú, átszellemült kétszólamúság, a
lírai szoprán és a lágy alt tündéri ölelkezése.  Dinamikájuk spektruma a piánisszimó-mezzo-
forte térben mozog,  nem ismerik a fortét és a bántóan kihegyezett akcentusokat. A tel-
jes kiegyenlítettség  mennyei mámora,  a váltakozó és ellenpontozó szólamok  kifinomult
egysége:  Szandtner Anna és Berki Szofi az éneklés ritkán hallható, poétikusan muzikális
formáját valósítja meg. - És a repertoár! Orosz dal, fenséges lassúsággal hömpölyög, mint
Volga Anyácska, dél-amerikai dallamok,  a szokásos túlzott ritmizálás helyett a melodikus-
ság kiemelésével,  aszimmetrikus léptékű török nóta és természetesen  minden nyelven,
legyen az arab, jiddis, spanyol vagy orosz: autentikus kiejtés...
A kíséretet két gitár adja,  Petz Bálint  acélos erejű improvizációi  kicsit kontrasztálnak
a légies alaphanggal,  Oravecz Péter simogató lágyságában is erőteljes játéka bársonyos
alapot képez  a lebegő atmoszférában. Utóbbi a szerzője  egy aktuális sanzonnak, amely
a nyelvek imponáló halmaza után, végre magyarul szólal meg: "nézd ó Uram népedet/ sát-
rakban alszanak/  erre nyugat és arra keletsivatag  sivatagegyikük távolról integet/
épp egy kútra lel/ csészébe tölt ki friss vizetnescafét kever..."
Lehet a klasszikusan érett, szárnyalóan ívelt, költőien tiszta ének, mint Szandtner Anná-
é,  hatásában ellenállhatatlan,  szuggesztivitásában lenyűgöző,  - lehet a tüzes argentin
tangó, csupán az átélés hőfokától,  a zsigeri zeneiség  belső feszültségétől elementáris,
ahogy ezt  Berki Szofi  szólójában megéljük.
Ez volt az Első/!!!/ fellépésük... Csak abba ne hagyják! Fogalmunk sincs, hol lehetne fel-
lépni, ilyen szintű produkciókhoz  nincs szokva  a szórakoztató ipar.  De az biztos, hogy
minden ritka alkalommal ott leszünk!

SZERENCSÉS FLÓTÁS    Vajdai Vilmos    FÜGE  HOPPart   Városmajori Színház
    

A színlap parádés, a csalódás lesújtó. Töredezett jelenetek, egymásra torlódó ötletek, az
egység és folyamatosság teljes hiánya.  A színpadon erőltetett zavar, idegesítő összevissza-
ság uralkodik.  Fekete Ernő erőteljes monológgal indít, kétbalkezes figuráját  végig követ-
kezetesen építi fel, a konferanszié  Fekete Ádám extrém stílusát elementáris darabjának,
a  Puccs-nak abszurd humora itatja át.
Kár volt megtartani  Fényes Szabolcs  melódiahiányos zenéjét, joggal vártuk,  hogy a 60-as
évek slágereiből épül a zenei anyag. Egyetlen hatásos szám akad, a "Szeretni bolondulásig"
végigkíséri a cselekményt, még a capella is halljuk, sajnálatosan rövid ideig a szereplők öt-
tagú kórusától. Legszebben a  szuggesztív játékkal megformált Nusi-tól hallhatjuk, Behumi
Dóra
  nemcsak varázsos éneklése miatt emlékezetes epizódjában.
A  Budapest Bár  együttes utolérhetetlen muzikalitással,  eredeti felfogásban muzsikál,  a
színpadon nyilvánvalóan tökéletes a hangzása, amit az általában romboló mumusként félel-
metes dobszólam,  diszkrét ritmikájú seprűzése biztosít. A nézőtéren, sajnos, más a hely-
zet. A dilettantizmusáról elhíresült városmajori hangosítás /l. Kéz!/ a bőgőt döngette szó-
lóhangszerként, semmit se hallottunk a zseniális cimbalmosból, néha még a hegedű is alá-
rendeltségbe kényszerült.  Érthetetlen,  hogy a jófülű rendező és maga  a zenekar lelke,
az ördöghegedűs  Farkas Róbert  miért nem ellenőrizte a hangzást a nézőtérről?
Ötletes és szépen kimunkált a vetített díszlet /Horgas Péter/, a tudatalatti lidérces jele-
nete világítással, a fluoreszkáló kalpagokkal igen erős, kár, hogy nem ebbe a darabba való.
Vajdai Vilmos rendezését a gyilkosan torlódó kiváló ötletek, az erőszakosan megszakított
szituációk,  a bőség hervasztó zavara jellemzi.  Rengeteg muníciót ad a színészeknek,  de
a produkció koherens egysége  nem tud megvalósulni.  Megsínyli ezt a humor és az ének-
számok hatásossága is. Stáblistája fantasztikus, kakukktojás csak a dizőz Németh Juci, aki-
nek színészi alkalmatlanságból,  mozgás- és énekbeli  fogyatékosságaiból  kellene paródiát
alakítani. /Tudjuk, a cirkuszban is csak a legjobb artista adhatja az ügyetlen, mindig orra-
bukó lúzer-bohócot.../ Minden bizonnyal jobban jártunk volna a másik szereposztással.
Kiss Diána Magdolna  gyönyörű hangja nem kap primadonnai lehetőségeket, játéka inten-
zív, eleven és lendületes.  Szilágyi Kata és  Dankó István kettőse a sablonokat messze el-
kerülve, csípős humorral hatványozza a szubrett-táncoskomikus pár dimenzióit.
Kihúzott mandzsetták, akrobatikus mozgás, fölényes elegancia:  Tasnádi Bence amorózójá-
ban a pompás karaktert a nagyszerű éneklés iróniája is erősíti. De nem ez az egyetlen szó-
lóprodukció:  Keresztes Tamás  ideges uracsa  csak szuperlatívuszokkal jellemezhető. Szé-
dületes a tempója, szikráznak a szavak, villódznak a pantomim-bravúrok,  a gegek és a poé-
nok eszement sortüze!
Nem adjuk fel a reményt, a következő TÁP-FÜGE-HOPPart  zenés komédia  majdand bizto-
san jobban sikerül,  csak egy kis ökonómia, visszafogottság, szerkezeti arányosság, na meg
egy szigorúan nyesegető külső megfigyelő kellene...

BOLHA A FÜLBE                         Mohácsi János                        Radnóti Színház
    

Tíz évvel ezelőtt, a kormánykommandó einstandja után, nyári színpad épült a Károlyi-palo-
ta udvarán, szépségtapaszként játszotta itt a kaposvári társulat  Feydeau alaposan megmo-
hácsizott komédiáját. Kaposvár után itt is teljes volt a diadal, most a Radnóti csapata a le-
gendás előadással egyenrangút produkálva győzedelmeskedik.
Mohácsi János  szoros emberfogással vezérli színészeit,  mindegyikük képes megújítani stí-
lusát, egyes alakítások kiemelkedőek, de a legnagyobb érdem az együttes káprázatos össz-
hangja.  Majd' négy órán át  a viharos tombolás szintjén tartani a nevetés-orkánt, a legap-
róbb momentumtól a bődületes gegekig minden pillanatban megtalálva a robbanékony ko-
mikumot, nem mellesleg még a karakterek pregnáns megrajzolásával is törődni: bizony, ez
rendezői csúcsteljesítmény!
A hölgyeket  Remete Krisztina  igéző szaténbe öltözteti, szerencsére nem korhű, hanem
kreatívan mai formában.  A Bagzó Macska örömtanya direktrisszének  fekete ruháján, tró-
pusi halak fluoreszkáló hátcsíkja vörösizzásban jelzi a gerincvonalat, enyhébb tónusban az
értetlen szobalány,  Andruskó Marcella hátán,  sőt, az amorózó  Adorján Bálint nyakken-
dőjén is megjelenik.
A nyugati világ  külhoni bajnokai  derekasan helytállnak:  Schneider Zoltán  adrenalin- és
tesztoszteron-fűtötte hidalgója és  Klem Viktor oxfordi orgánumú rögbi-celebje sokszínű
harcművészettel terrorizálja a magunkfajta franciákat.  Kováts Adél és Szervét Tibor pá-
rosa megerősíti azt a régi igazságot, hogy a lenge orfeum-tündérek és a kemény katonák
egyaránt kuplerosként végzik.  Csányi Sándor, kitörő örömünkre, végleg elhagyva a szép-
fiúi ürességet, újra pompás jellemábrázolással lep meg,  dadogáson túl, kimunkált gesztu-
sokkal formálja meg tragikusan komikus figuráját.
Petrik Andrea, Lucienne Homenides de Histangua  sablonos szerepében is bevillantja ka-
rizmatikus egyéniségének bűvös erejét.  A kifacsart grimaszok, kétségbeesett jajongások,
tempósan intonált poénok a legjelentéktelenebb jelenetben is  gyújtópontba állítják kü-
lönös személyiségét. Nem mindennapi erőpróba  Kovács Zsolt után a  Chandebise-Poche
kettőst színpadra állítani:  Gazsó György  mindkét alakját valami megmagyarázhatatlan hi-  
lességgel hozza. Látszólag semmit se csinál, a hanghordozás, a kéztartás mikronnyi eltéré-
seivel, mesteri pauzákkal, bravúros tempóban teremti meg fantasztikus párosát.
Mohácsiék immár klasszikus komédiája végeláthatatlan ötlet-cunamival üti ki a nézőket, a
színészeknek pedig megérdemelt jutalomjátékot jelent. Biztos, hogy az elkövetkező évti-
zedekben még sok városban teszi próbára a társulatot, kergeti ájulásba a közönséget.

A LOVAKAT LELÖVIK, UGYE?                     Eszenyi Enikő                Vígszínház
    

Első Évadnyitó-ján  Eszenyi Enikő  változást,  új hangot,  friss szellemet ígért.  Először a
Pesti Színház-ban kezdett repedezni a jég, - Tom Jones, Punk rock, Billy világa -, a Víg-
ben csak a padláson bujkált a  Kalocsaa kulisszák mögött meg a new  Period. Az egyfél-
idős Romeó és Júlia után,  most azonban a nagyszínpadon is megszületett az egyaránt kö-
zönségbarát és szakmai sikerdarab!
A marathoni verseny magától értetődően kínálja a táncbetéteket, a félelmetesen vijjogó
szirénák hangjaira begördülő  TOITOI- és ágy-sorok jelzik a tízperces pihenőket. A mono-
lógok és egymás közti párbeszédek, a tömegjelenetektől sötét snittekkel elválasztva, ref-
lektorfények fókuszában élesednek ki.  Kovács Krisztina példás kreativitással formálja fe-
szessé a giccses bestseller fordulatait, dialógusai keményen maiak, a Csopakra telepített
sztori meglepően rímel küzdelmes mindennapjainkra.
Az utóbbi évtizedek legjobb hazai slágerei,  Dinyés Dániel  hangszerelésében felülírják a
hollywoodi listát, a verseny tétjét emeli, hogy énekprodukciókkal is elérhető a siker: kö-
zönségdíj, szponzor, országos média-nyilvánosság. Minden párnak van szólószáma, egymás-
ra licitálnak a káprázatos előadók.
Hegyi Barbara és a vén tengeri medve, Hegedűs D.Géza léggömböt fújva, léggömbbe búj-
va járja strandpapucsos csacsacsáját, Réti Adrienn és a svung-király  Nagy Dániel Viktor
rock' n rolljába beleremeg a karzat. A színiegyetem csillagai amúgy derekasan helytállnak,
az utóbbi úrfi mellett  Rétfalvi Tamás és a  Hekler Melinda-Ágoston Péter ikerpár is vib-
ráló fénypontja a tüzes forgatagnak.  Nem maradnak le a szeniorok sem,  Kerekes József
és Igó Éva az utolsó lélegzetig vonszolja egymást az áhított győzelem felé, Börcsök Enikő
és Mészáros Máté a  "Hazám, hazám" elkoptatott frázisaiból alkot ironikus performanszot.
A gigantikus színjáték motorja  Duda Éva  koreográfiája. Minden szám stílusa a más, a tár-
sastáncból kiinduló formák, a musical-színpadok látványosságai, a kortárs kontakt-elemek
mellett  merész forgások és bravúros emelések is helyt kapnak,  ráadásul legtöbbször az
összes szereplő egyformán teljesíti a professzionális kívánalmakat.
A manipulátor konferanszié ellentmondásos figuráját Pindroch Csaba állítja elénk, társai,
Csőre Gábor és Borbiczki Ferenc kifejezően ellenszenvesek. Az emelt szinten emelt szin-
tű zenekar élén fantasztikusan énekel  Szőcs Artúr, zseniálisan ötvözve a lakodalmas báj-
gunár és a diszkósztár szirupos vonásait.
Az operai nagyságrendű stábot  Eszenyi Enikő  koncepciózus eréllyel  fogja össze, érzé-
kenyen arányosítva  a tánc, az ének, a színjáték elemeit. A teljes színpad pezsegve forr,
minden szereplő következetesen éli végig karakterét.  Az összehangolás, az egységesítés
nem veszélyezteti az egyéniségek identitását, pazar a látványosság, elragadó az atmoszfé-
ra. A nagy egészben élesen különülnek el a minidrámák, minden egyes versenyzőről talá-
ló jellemrajzot kapunk.
Majsai-Nyilas Tünde  kilenchónapos pocakkal is akrobatikusan táncol,  Molnár Áron he-
vesen vehemens,  Herczeg Adrienn  blues-osan kemény orgánummal tarol.  Járó Zsuzsa,
Telekes Péter-rel az oldalán, a Jamakai trombitással éppen úgy elbűvöl, mint az asszonyi
csábítás fondorlatos trükkjeivel.  Péter Kata,  túllépve általában depresszív szerepkörét,
viharos energiákkal táncol földön-egen,  Józan László,  elvakultan is ruganyos frissesség-
gel ugrik, forog, spárgába nyújt és energikusan játssza be a színpadot. Lengyel Tamás a
föntről jött ember, a rózsadombi luxusból véletlenül csöppen  a showbusiness posványá-
ba,  amilyen könnyen idomul a helyzethez,  olyan természetes lendülettel mozog és éne-
kel. - Szélsőséges természet, megszenvedte a magáét, vad és fullánkos, nem kímél senkit,
de magát sem: izzó felkiáltójel a pokoli örvényben.  Bata Éva,  messze túl egyéniségének
karizmatikus keménységén,  érett eszköztárának sokszínűségével realizálja extrém figurá-
ját.  Hangjában balladai tragikum, táncában robbanó elevenség, gesztusaiban önpusztító
szenvedély.  Váratlan kitörései mellett az élesnyelvű riposztok,  a rábeszélő empátia ele-
mei képezik a hitelesítő kontrasztot, alakítása a személyiség teljességének megmutatásá-
val hitelesíti a végkifejletet,  színpadi jelenlétének szuggesztivitása  még ebből a fantasz-
tikus közegből is kiemelkedik.
Eszenyi Enikő, a szédületes együttes és  Duda Éva  nagyszerű produkciója  a nagy idők
Képzelt riport-jához hasonló,  a közönség minden rétegét, korra és ízlésre való tekintet
nélkül lenyűgöző, többszázas sikerszériát ígér.

HIMNUSZ               Árkosi Árpád               Gózon Gyula Kamaraszínház Színház
    

Ki hitte volna, hogy Schwajda anno ennyire erős, igaz és összefogott abszurdot tudott ír-
ni? Se hozzátenni, sem elvenni nem kell belőle,  megáll a lábán a maga kemény tömörségé
ben.  Felesleges díszletépítményekkel terhelni, nem kellenek a megzenésített térelválasz-
tók. A Lakmusz csoport színészei:  Juhász LeventeKoncz AndreaKovács Anni,  Orbók
Áron
és Fekete Zsolt  nagyszerű énekléssel, hiteles játékkal tűnnek ki, nem tehetnek ar-
ról, hogy szerepük illusztratív.
Noha a dialógusok közegét megfelelően alakítja ki,  Árkosi Árpád  a színészválasztásban is
tévedett,  Kuna Károly, alkatidegen figurájában,  minden nemes igyekezete ellenére sem
lehet ellensúlya,  az első tétova megszólalástól döbbenetes szuggesztivitású női főszerep-
lőnek. Elrekkentett, félnéma éneklő hanghordozás, bizonytalanul kérdező tekintet, az ér-
tetlenség monotóniája,  sivár igyekezet,  megtorpanó gesztusok.  Vasvári Emese alakítása
külön tanulmányt érdemel, az egysíkú szerep auráját totális léptékűvé tágítja. "De hiszen
szeretlek...!" - tör ki a meddő jószándék kétségbeesése,  "de hát itt vannak a gyerekek!"-
mutatja meg  a véglényi állapotban is eleven anyai ösztönt.  Szánalmas, primitív,  nevetsé-
ges: mégis ott lappang benne  valami szeretnivaló emberség, valami humanoid extremitás.
A Gózon Gyula Kamaraszínház  imponáló bátorsággal vállalta fel  a nem mindennapos kihí-
vást, lehetőségeit hatványozva, fontos és értékes produkciót hozott létre, alkalmat adva
egy ilyen kiváló színészi teljesítmény születéséhez.

BILLY VILÁGA                               Szőcs Artur                               Pesti Színház
    

Vaknak lenni, némának,  tolószékesnek, süketnek?  Az utolsót választanák,  Nina Raine da-
rabja láttán azonban  kételyeink támadnak.  Elzártságba tompult, hierarchikusan belterjes
közösség, retardált érzelmek, beszűkült perspektíva.  Billyt szabad művész szülei egyenran-
gúnak nevelik, szájról olvas,  nem is ismeri a jelelést,  hogy ne kerüljön a társadalomtól el-
szigetelt csoportba. Hegedűs D. Géza  hippis apukája és a hasisba bódult írónő anya, Pap
Vera  másik két gyermeke a jófej liberális engedékenység terheit nyögik, önállótlanok, ki-
ábrándultak, képtelenek kudarcaikat túlélni. Péter Kata hang híján akar operaénekes len-
ni,  Daniel, a fiú pedig szerelmi csalódásán,  írói alkalmatlanságán gyötrődik.  Géczi Zoltán
kívül-belül változva, árnyalt alakítással lep meg,  finomságukban is hatásos eszközökkel állít-
va elénk a bizonytalan tépelődés, a hallucináló depresszió kórképét.
Szőcs Artur a hátsó színpadon sikeres  Period után, a nagyobb térben is magabiztosan ve-
zényli a tempót, szépen kimunkált karaktereket épít,  egyensúlyban tartja a kényes téma
ambivalenciáit. Avatottan mozgatja szereplőit a babzsákos közegben, a kiélezett szituációk
és a köznapi dialógusok  egyaránt megfelelő dinamikával szólnak.  Lisztopád Krisztina dísz-
lete és a világítási effektusok  gyors váltásokat tesznek lehetővé, őt dicsérik a jelmezek is,
különösen megragadó  Bata Éva  ruháinak metamorfózisa:  a narancs és szürke síkok több
lépcsőben alakulnak rázáródó rácsmintává. Alig ismerünk rá a nagyszerű színésznőre, visz-
szafogott indulatai csak egyszer törnek elementárisan elő,  a kemény, fegyelmezetten al-
kalmazkodó személyiség képét rajzolja fel, aki válaszútra kerül a két világ között, a drámai
erő azonban így is ott izzik minden gesztusában. Első nagyjelenetében egy költeményt je-
lel, a kezek varázsos táncává fordítva a szavakat.  De ez csak illúzió:  a siketek kommuniká-
ciójában nincs feltételes mód, előidejű múlt, hiányzik az áttételek asszociativitása, Agota
Kristof-i tőmondatokban ketyeg a lét.
A hallást fokozatosan vesztő lány az épek és a siketek határmezsgyéjén egyensúlyoz, még
hall egy kicsit, szájról is olvas, a jelnyelvet is használja. Billyt is jelelni tanítja, ezzel a sze-
relmi kapcsolaton túl is eltávolítja a családtól, amit leginkább az öccséhez erősen kötődő
Daniel érez meg, minden módon meg is próbálja akadályozni a szerelmesek elköltözését.
Telekes Péter  hihetetlenül összetett, színészpróbáló feladatot abszolvál. Furcsa orrhan-
gon beszél , de még nagy kitörésében is tartani tudja, szélsőséges mimikával erősített ar-
tikulációját. Kiégett nézése, késlekedő reagálásai, téblábolása a csak látszólag barátságos
otthoni közegben, ritka mosolya, keserű zokogása feledhetetlen. A  Punk rock-ban nyúj-
tott revelatív alakítás után, újabb fantasztikus teljesítménnyel rukkol ki, egyre inkább ki-
tekjesítve extrém színpadi jelenlétét.
A záróképben békévé oldódnak  az ellentétek,  a családtagok jelelni tanulnak,  "a csönd
foglyai" és az "épek"  egymás felé fordulnak, hogy végre jobban értsék egymást.  Nekünk
is így kellene többnyelvűvé válni.

PEER GYNT                          Ascher Tamás                      Örkény István Színház
 

Átszerkesztett,  jól átírt változat diadalmaskodott  néhány éve a  Krétakörben,  a mostani,
talán túlzottan is, ragaszkodik  a teljes textushoz.  Erőteljes a kezdés:  az esküvői képben
Vajda Milán  remekel, a menekülés mozgalmas,  Szandtner Anna  fanyar felhangú, különös
Solvejgje felforrósítja az erdei egymásra találást. Az ámultan figyelő közönség azonban egy-
re többet mocorog,  a felvonásvég indokolatlanul hosszadalmas.  Több mai fordulat,  több
"Gyntia" és "Peerszepolis" is elkelt volna,  nem véletlen, hogy az egyetlen nevetést a "nem-
zeti érzelmű színész" beszólás fakasztja.
Ascher Tamás  a csupasz térben, míves finomsággal dolgozza ki minden egyes mondat aurá-
ját,  maximális lehetőséget biztosítva  a színészi munka egyediségének.  Kerekes Éva, Aase
"anyó" helyett egy magányos asszony  anyai nagyságát formálja meg,  intonálása felülmúlha-
tatlan:  "nem tudom, sírjak-e, vagy nevessek?"- mondja és szavai valóban ott vibrálnak a fáj-
dalom és az öröm határmezsgyéjén.
A strandon még minden rendben van, ám a két majom-jelenet teljes érdektelenségbe ful-
lad.  Polgár Csaba mintaszerű dikcióval, változatos gesztusokkal  győzi a tengernyi monolo-
gizálást, mozgása, tempója tökéletesen fedi a kamaszlelkű ember küzdő optimizmusát, köz-
ben, kívül-belül fokozatosan lemeztelenedve, nem marad adós a jellem árnyoldalainak meg-
mutatásával sem.
A halálba vágtatás pátosza helyett  valami torokszorító emberség teszi feledhetetlenné az
anya utolsó pillanatait, ahogy  mennyei mosolyba némulva mered a végtelenbe,- az a gyer-
meki kedvesség,  amivel Aase alakját átszellemíti,  Kerekes Évá-t  végképp a legnagyobbak
közé emeli.  Polgár Csaba  kifogyhatatlan energiával vészeli át bolondok háza és többszöri
keresztút feleslegességét, marathoni futóteljesítmény közben is  ragyogóan deklamál, fan-
tasztikus helytállása ellensúlyozza a csüggesztő terjedelmességet. A halott fiát ölében tar-
tó  Szandtner Anna  szoborrá dermedő arca, Michelangelo Pietá-jának fenséges márvány-
szépségét sugározza.

BLACK COMEDY                         Puskás Tamás                          Centrál Színház
    

Soha ne essünk be  az utolsó pillanatban!  Kell az a kis ácsorgás, ráhangolódás, elolvassuk
a stáblistát, elcsípünk egy kerengő bennfentes pletykát. Ennél az előadásnál még erre se
lesz időnk, a nézőtéren élőben tombol a Beatles! Mai frizurával, de tökéletesen az erede-
ti hangzással játszik  a darab korába bevezető zenekar. A vokál élén  Simon Kornél, a szó-
lóénekes  Vári-Kovács Péter, aki fantasztikus orgánumával,  lenyűgöző muzikalitással veszi
sorra a leghíresebb számokat.  A bónusz-meglepetés félórája után lemegy a függöny, vala-
milyen átvezető elektronika szól, (szívesebben vennénk egy kimaradt Vári-Kovács slágert),
de a hangjátéknak induló komédia azonnal leköti figyelmünket. Ja!... Most éppen világos
van a színpadi történésben, a rövidzárlat után látjuk majd teljes fényben a sötétet.
Peter Shaffer művében lassan épül a cselekmény,  egyre mulatságosabb szituációk alakul-
nak, a vaksi szereplők, legnagyobb örömünkre, félreértések hínárjában evickélnek. Aláva-
ló ügyeskedéseit  akrobatikus cipelésekkel teszi jóvá  Schmied Zoltán, nem érdemli meg
a végső büntetést. A szomszéd vénlány alkoholba fulladó erkölcseit  Pokorny Lia diszting-
váltan vezeti elő,  Kovács Patricia  butácska menyasszonyjelöltje is a helyén van,  Blaskó
Péter  jeles formátumát kölcsönzi  Melkett ezredes rigorózus figurájának.  A gyújtópont-
ban  Simon Kornél áll, a szokványos eszközök mellőzésével,  a személyiségjegyek arányos
megformálásával,  áttetsző tollrajzként jeleníti meg  a kifinomult érzékenységű Harold, a
a meleg széplélek alakját.
Puskás Tamás  rendezése minden ziccert kihasznál,  a konfúz mozgásokat gondos előrelá-
tással tervezi meg, a bonyodalmak hosszú során át gyorsuló tempó, ellenállhatatlanul sod-
ródik a végkifejlet felé. A teljesen összegabalyodott helyzetbe újabb konfliktusforrásokat
jelentő szereplők érkeznek:  Liptai Claudia,  a mindent átlátó régi szerető,  Papp János,
a teljesen félreértett villanyszerelő, - tovább fokozódik a komikum nagyfeszültsége.
A milliomos műgyűjtő Bamberger pillanatokon belül eltűnik a süllyesztőben, csak abba re-
ménykedünk, hogy az őt játszó   Vári-Kovács Péter az előcsarnokban újra feltűnik és fre-
netikus előadásában még néhány örökbecsű Beatles-dalt hallhatunk...

NÁTHÁN GYERMEKEI                       Gigor Attila                     Nemzeti Színház
    

Nem tudjuk, mondana-e valamit a mának  Lessing Bölcs Náthán-ja, de biztos, hogy  Ulrich
Hub
igen invenciózusan vezeti fel a hitbéli tolerancia kérdését és egyáltalán nem csak az
ifjabb nemzedéknek!  Mindannyian súlyos előítéletekkel vagyunk terhelve, ami talán a val-
lásokat illetően a legkisebb,  ám a darab tanulságai  bátran kiterjeszthetőek  a rasszizmus-
ra is.  A gazdag jerusalaimi zsidó kereskedő  rémülten tiltja el lányát  a tűzvészből mentő
keresztes lovagtól, nem csoda, a hódítók hét gyermekét ölték meg.
A szuggesztív szépségű, elragadó kedvességű  Martinovics Dorina  finom közeledéssel sze-
lídíti a harcokból, vallásból kiábrándult Kurt lovagot /Földi Ádám/,  annak békülő gesztu-
sai azonban visszapattannak a zord apáról. Az ifjú hős életét a Szultánnak köszönheti, aki
a keresztény püspök meggyilkolására próbálja rávenni, vice versa ugyanezt kéri tőle a jé-
zushitű főpap.
Gigor Attila magabiztos arányérzékkel vezérli a játékot, tiszta értelmezés, kimunkált kon-
cepció,  szépen kidolgozott részletek.  Daróczi Sándor  pompás játéktere sakktábla, em-
bernyi bábokkal,  a bástya tetején a szultáni sakktábla, a paraszt ülőkeként szolgál, a fu-
tár fejében a püspök kakaslevese fő... Jelmezei is szellemesek: Náthán fényes plexi-hen-
gerben feszít,  a szultán tarka színességét fokozza  a sárga sapka felcsapott simlédere, a
lány egyszerű ruhája, a fehérpöttyös fekete lábak kontrasztjában lényének égi harmóni-
áját emeli ki.
Hommage á Milorad Pavic: A Kazár Szótár híres hitvitájára rímel  a három vallás képviselő-
inek szópárbaja. Három Színész-óriás feszül egymásnak: a falánk püspök, Hollósi Frigyes,
az emberfejekkel sakkozó  Sinkó László és Kulka János, a Bölcs Náthán. Micsoda Trium-
virátus! Micsoda játék!!! Didaktikus érvek, csavaros szofizmák, alattomos szúrások, egyre
durvább hangnem:  "Terrorista!", "Lélekkufár!", "Uzsorás!"...,  mely végül nyílt zsidózásba,
sőt! cigányozásba csap át.
Martinovics Dorina  ívelten deklamált tanmeséje aztán lecsillapítja  a hit bajnokait, egy-
más mellett gubbasztva,  lassúdad bemozdulásokkal ringatóznak az  Üszküdárá török nép-
dal békítő ritmusára.
Külön méltatást érdemel a képeket tagoló kísérőzene, amely hangulatokat fest, érzelme-
ket idéz,  történések lezárása, vagy indulatok előjelzése.  A  Magyar ünnep-ből is ismert
Halas Dóri  nemcsak énekel, bravúros trükkökkel ott a helyszínen keveri ki a szólamokat
az élőhang manipulálásával.  A kezdő motívumból  ritmikus kíséret lesz,  melyre újabb és
újabb szólamokat énekel rá, de használja a taps, a pisszegés, csettintés, cuppogás zöre-
jeit is,  bámulatos invencióval épülve  a cselekménybe.  A püspök-jelenetben  valóságos
gregorián kórust alkot meg  a mennyei szférák hangjaiból,  akusztikus kompozíciója meg-
határozó alapeleme a nagyszerű előadásnak.
Mintha a színházi stílusban, nevelésben úttörő  Kolibri Színházban lennénk, az előadást
drámapedagógus vezette beszélgetés követi az iskolás kamasz nézőkkel. Úgy érezzük, rá-
férne ez a nagykorúakra is...

ISKOLA A HATÁRON                   Vidovszky György                   Bárka Színház
    

Eszmélésünk első nagy olvasmánya volt, hétévente újraolvassuk, nagyon féltünk: hogyan
lehet az egyedülálló írói csodát színpadra tenni?!?  Gyarmati Kata adaptációja rácáfol a
kételyekre, összefogott, racionális, a cselekményen túl igen sok gondolati mélységet is
meg tud mutatni.  A dialógok kamaszosan frappánsak, a konfliktusok nemcsak a diákélet-
ből is erősek, a dramatizálás szerkezetileg kiegyensúlyozott és erőteljes.
Vidovszky György  rendezése már a szereposztással telibe talál: az általa kinevelt nagy-
szerű fiatal csapatban minden karakterre jut adekvát színész.
A terem hosszabbik oldalán  katonásan sorjáznak hőseink ágyai,  a jobboldali pódiumon
tanyáznak a rosszfiúk:  Blahó Gergely, Márton Gábor, Horváth Zoltán és a bunyósszívű
Bárdi Gergő, vezérüket, a zsigeri gonoszság megtestesítőjét, a pengeéles  Juhász Lajos
állítja elénk.
A szobatársak között  Mesés Gáspár  a tétova kisfiú,  Koloszár András  az élesnyelvű jó-
barát,  Vitányi-Juhász István a felnőttes határozottság,  Kulcsár Balázs  a váratlan düh-
kitörések,  Pomlényi Attila  az alkalmazkodó középutasság képviselője.
Gados Béla  háromszor triumfál,  a gyűlölt Schulze őrmester,  majd az  Orvos emberibb
alakja után Hanák atyaként oszt igazságot.  Vidovszky György  a brutális jelenetekben
is mértéktartó, a sűrűsödő feszültséget kiváló tempóérzékkel fokozza, marad energia a
szembeszegülés momentumainak kibontására is.
Medve szerepében  Dér Zsolt  szuggesztív stílusa érvényesül,  az első anya-képben fel-
rémlett pontról pontra azonos intézeti élményünk,  a remény, hogy hazavisznek, a csa-
lódás, hogy csupán kötelező szülői látogatás volt...  Varga Anikó tudattalanból sugárzó
mély tragikuma most is lélekbe markolóan hat, megértő aggódása, rejtett fájdalma szín-
padi jelenlétét az előadás katartikus csúcspontjává emeli.
Egri Bálint  tohonyának tűnő,  alamuszi szenteskedő,  nem sejthetjük,  hogy alakosko-
dó taktikája hozza el a váratlan győzelmet.  Az Ottlik Géza alterego Bébét az érzelmek-
től túlfűtött tekintetű  Horváth Zoltán  játssza, passzív, de gondolati síkon ő a legerő-
sebb, vibrálóan érzékeny lénye, árnyalt mimikája, visszafogott deklamációja teszi emlé-
kezetessé gyengéd figuráját.
Fiataloknak szóló produkció?  Igen, mert talán el is olvassák azok, akik még tudnak, de
aligha szűkíthető így le a közönség, kemény lecke, nagy iskola minden nézőnek.

PROTOKOLL                                Valló Péter                          Radnóti Színház

 

Az Asztalizene félfiaskója után  Valló Péter Térey János-rendezéséről  csak a legnagyobb
elismerés hangján szólhatunk. A félelmetes súlyú textus értékei maradéktalanul transzfor-
málódtak  a korszerű színház nyelvén  fogalmazódott előadásba.  Horgas Péter  játéktere,
a képkeretben megjelenő mímesekkel,  az általuk mozgatott mobil elemekkel, a felületek
tiszta geometriájával a mívesség eleganciáját sugározza.  Kiváló a jelenetezés, a színpadra
alkalmazó  Kovács Krisztina munkája, a környezet atmoszféráját a táncosok igen sűrű fel-
bukkanása teremti meg,  stilizált jelnyelvük  a költői nyelv sűrítésével rokonítható. A Szil-
veszteri hóesésben  halálfejes maszkban trombitálnak,  pincérként nesztelenül suhannak
márkás italaikkal, a protokoll fekete testőrei.  Falon függő kortárs festményt, gyászruhás
hölgyet, lokáltáncost, temetőőrt egyaránt hitelesen jelenít meg  Fejes Kitty koreográfi-
ája, ahogy hulló leveleivel emlékezetes az avart talicskába gyűjtő kertészek képe is.
Fekete Ernő  lendületes deklamációja, pengeéles értelmezése gránit-fundamentuma az
előadásnak, szinte folyamatos monológja, melyet fehér arca és a fejgép is kiemel, a drá-
ma rugalmas gerincét képezi.  Annyi muszáj-feladat után, végre intellektusához, színészi
nagyságrendjéhez illő szerepben bizonyíthatja   kivételes képességeit.  A többiek méltó
partnernek bizonyulnak,  az együttes koherens egységben teremti meg az előadás össz-
képét. Blanka összetetten extrém személyiségét  Szávai Viktória, a miniszteri pártfogó-
ét  Gazsó György alkotja meg,  Adorjáni Bálint  okos eleganciája jól érvényesül Donner
doktor szerepében. A hajszolt forgatagban áhított középút  Wéber Kata  gyorsírólánya,
míg  Lukáts Andor  az életből kifelé tartó Laci bácsit hitelesíti sajátos egyéniségével.
Az ivócimborák  a zsinóron lengő egyszál deszkával jelzett  ablakpárkányon szaporítják a
poharak számát,  Schneider Zoltán-t  mintacsaládjának  váratlan elvesztése  taglózza le,
a mindent becsmérlő műítész  Karányi,  Szervét Tibor  újabb remeklése,  egy gyíkkal él
/és hal/...  Elnagyolt hősök helyett,  élesen rajzolt karakterek ábrázolásával az igazi sze-
repkörét egyre inkább megtaláló  Csányi Sándor,  egy békásmegyeri bunkó hitvány kar-
rierizmusát mutatja meg pregnáns eszközökkel.
Valló Péter  innovatív rendezése  a legapróbb részletig kidolgozott,  a díszletet igazító
táncosok erőteljes mimikával reagálják Mátrai ájulását, a titkárnő-etalon  Martin Márta
a falból varázsolja elő  az életmentő gyógyszert,  a 3D-s élőkép lábai tetszés szerint zár-
hatóak-nyithatóak, - a precíz nüanszok azonban nem veszélyeztetik a cselekmény sodró
lendületét. A kisstílű realizmustól nagyságrendekkel ellépve, az absztrakció áttetsző raj-
zolata határozza meg a stílust.
Térey János-t olvasva  elsősorban poézisának lehengerlő erejét érzékeljük,  a személyi-
ségképek, sorsfordulatok viszont  sokkal jobban érvényesülnek a színházi térben. Inten-
zív drámaiság sugárzik,  miközben még a természeti leírások  csöndes szépsége sem vész
el.  Félelmetes,  hogy a jó évtizeddel előbbi  politikai aktualitás, sajnos, ma is érvényes,
(többen hitték, hogy az "államcsőd", a "forint-árfolyam" stb. most íródott a szövegbe...).
Korunk antihőse, a hivatali és magánéleti protokoll béklyójában vergődő közalkalmazott,
Fekete Ernő  briliáns alakításában  színháztörténeti eseménnyé avatja a  shakespeare-i
ihletésű szövegtestből alkotott, fenomenális előadást.

 
 
NÓRA, MIUTÁN ELHAGYTA...         Zsótér Sándor          Örkény István Színház
    

A stúdió üvegablaka mögött  Epres Attila  szigorúan vallató személyzetise,  rovátkolt hang-
tompítós furnérfalak,  Tallér Zsófia  zaklatott, freejazzes szakszofon-futamai: azonnal meg-
ragad a keményen agitatív atmoszféra. A Babaotthon Nórájából takarítónő lesz,  aki farkas-
fogú kötényekben /fül/hallgatózó, lakneri varrólányoknak szónokol a női egyenjogúságról.
Kulcsár Viktória az örök anya,  Kosik Anita Zsuzsanna  kemény munkásasszony,  Törőcsik
Franciska  maga a szocdem szólamokat áriázó  ifjonti lelkesedés. Az életben, szerelemben
egyaránt lúzer komor keserűség Szandtner Anna, aki bankellenes kitörésében a vesztesek
tajtékzó gyűlöletét vágja a szemünkbe.
Zsótér Sándor koncepciójában a tarantellával hódító Nóra végigtáncolja az egész előadást,
a fantasztikus  Kerekes Éva  pedig győzi változatos koreográfiával,  gyerekes kedvességgel,
legyűrhetetlen energiával teremtve meg  örökmozgó figuráját. De ezer színe van a kitörni
vágyó fiatal nő  lélektani ábrázolásához is,  akinek zseniálisan alkalmazkodó viselkedését az
eltökélt elhatározás motiválja.  Sugárzó lénye,  dinamikus mosolya emeli  pillanatok alatt a
dúsgazdag pénzember, Vajda Milán  kedvesévé.  A tőke-imádattal jól megfér egy kis érzel-
mi kitérő, bár az ifjú színész kiválóan érzékelteti,  hogy még ezt is fel lehet üzleti célokra
használni. Kicsit hosszú a rábeszélő monológ, Elfride Jelinek elképesztő gazdagsággal ont-
ja a bénító erejű, gyönyörűséges mondatokat,  a tempó folyamatossága miatt azért ki kel-
lene húzni egy párat.
Ambrus Mária  három díszletfala helycserés akciókkal és a forgószínpad innovatív használa-
tával teremt  újabb és újabb helyszíneket, a kazettás felületek hátulról is mutatósak, nem-
csak a fotelek forognak, néha az egész játéktér is. A zene heves dinamizmusával körítve, a
színváltások ritka izgalmakat, rejtett feszültségeket előlegeznek meg. Az elhagyott Helmer,
Debreczeny Csaba Hitler beszéde helyett a tőzsde-híreket füleli,  Kerekes Viktória a ház-
vezetőnőként befurakodott csizmás domina szerepében remekel.  Ebben a műfajban Nóra
sem adja alább, a korbácsolásból  egy kicsit rövidebb  hatásosabb lenne, de a két színész
munkája  csak felsőfokú jelzőkkel értékelhető.  Fila Balázs  lenyűgöző finomsággal játssza
Annemariet,  anyáskodó bejárónőjéből az emberség világít,  egyetlen biztató fénypont az
egész előadásban.
Tudtuk, a király meztelen, de egy miniszter vonatkozásában most szemb/l/esültünk a pőre
valósággal. Mindazonáltal máris elindult egy gyűjtőakció: csak összedobnak a lelkes Máthé
Zsolt-rajongók egy erényövre valót! Addig talán  Kosik Anita ráénekelhetne egy Karafiáth
Orsolyás "Fecské"-t...  Kerekes Viktória a szélsőséges kísérletek után hitelessé tudja ten-
ni a kompromisszumos visszatérés félsikerét is,  ez az alakítása  valóban a legnagyobbak kö-
zé emeli, kiemelkedős eseménye az évadnak.
Áporodott lilásvörösben fénylik fel a polgári otthon  festett perspektívája, a bíbor fotelek
ölelésében  már csak a rádió gombját kell lecsavarni és máris  puha békességbe süppedve
álmodozhatunk a felsőbb körök világáról.

PUNK ROCK                            Eszenyi Enikő                               Pesti Színház

 

Hogy a dúsgazdag csemeték elitgimnáziumában is történhetnek tragédiák? A jólét és csa-
ládi háttér sem véd meg a kortárs-csoport hordaösztöneitől?  A falkavezér megalázhat, a
tömeg bénán asszisztál,  a szexista brutalitás, a csípéssorrendben elfoglalt hely meghatá-
zóbb,  mint a szellemi-érzelmi képességek.  Hiszen, /ennyi pénzért!/, mindenki jól tanul,
már egy nyomorult négyesre is ferde szemmel sikoltoznak otthon...
Eszenyi Enikő  a kisebb színházban  jobban tudja érvényesíteni  a fiatalok felé nyitás di-
cséretes koncepcióját,  példás színészvezetéssel alkotja meg a jellegzetes karaktereket.
Talán csak a  Lilly-Cissy párost  kellett volna megcserélni, a kisebb szerepében is  ragyo-
 Bata Éva  többre jutott volna a újonnan jött lány szerepével.
Alkatához illő feladatát  Varjú Kálmán  már kissé hajlott hátú tartásával a legjobb megol-
dás felé indítja, tikkelő gesztusai, okoskodó halksága, tudálékos körmondatai tovább erő-
sítik hitelességét. Lengyel Tamás  fölényes elánnal hozza az agresszív alfa-hímet, árnyalt
deklamációját a gunyoros hangvétel mellett is megőrzi. Az együttes magabiztosan játssza
a majd tíz évvel fiatalabb korosztályt, bár kíváncsiak lennénk, hogyan élne ezekben a sze-
repekben, mondjuk az East Balkános Vidovszky-csapat...
Herczeg Adrienn  túlsúlyos gömböcként a kamaszkorban ritka emberség megható portré-
ját mintázza meg, karizmatikus sugárzása  a középpontba emeli alakját. Rendezői és színé-
szi telitalálat az újonc  Telekes Péter  Chadwick-je. Szinte suttog, négykézláb pitizik, ha
kell, komor alakja belső erőket sejtet, és amikor visszaszól kínzójának, egyenrangú ellen-
félnek tűnik.  Nagyívű kataklizma-monológja csöndessége ellenére átütő, csöndes párbe-
széde a másik lúzerrel kottázható remeklés.
De minek az epilógus, az indítékokra nem derít fényt, fölösleges szószaporítás. Ettől elte-
kintve,  Eszenyi Enikő  munkája tempóban, értelmezésben, összefogottságban  mintasze-
rű, a produkció jó irányt mutat, feltétlenül számíthat az ifjabb közönség érdeklődésére.

 
MUMUS                            Felhőfi-Kiss László                      Budaörsi Játékszín
 

Már a belépő emlékezetes: kedves környezet, szépvonalú fotelek,  a theához akácmézet
és citromnyomó csipeszt/!/ is kapunk.  Az átlagcsalád átlaglakásában hétköznapian zajlik
az élet,  amíg az ablakban  fel nem tűnik  Fejszés Attila  Celofán nevű,  zöld szakállú mu-
musként. Szerencsére rövidesen megismerkedünk a pergőnyelvű Hébehóval és a terebé-
lyes Böhömmel,  Őmumusságuk  Kis Domonkos Márk és  Stubnya Béla  energikus játéká-
val igen hamar a szívünkbe férkőzik. A valóság és a mumus-világ között kószál Páder Petra
és Illés Dániel  testvérpárja, az átjárást egy pirosmintás takaró biztosítja.
Rákos Péter mesejátéka,  Bornai Tibor  zenéjével a gyermeki fantázia igaza mellett teszi
le a voksát,  Felhőfi-Kiss László  rendezése a komikum összes lehetőségét kiaknázza, len-
dületes tempója  az utolsó percig fokozza az izgalmakat.  Nem marad adós  a karakterraj-
zokkal sem,  Urmai Gábor  lágyszívű tutyimutyi apukája még egy lírai önvallomásban is el-
dalolja a csalási alávetettség megbékélt bánatát, míg az élesnyelvű domina-anyuka a való
világ  sistergő középpontjába kerül.  "Hiszen mumusok nincsenek!"-harsogja,  keményen
leckézteti csemetéit, szegény férjeurát meg villámló tekintettel egzecíroztatja.  Molnár
Gyöngyi  
karizmatikus drámai ereje  még egy ilyen köznapi figurából is  nagyívű alakítást
formál, takarító-songja, átütő orgánumával, hevesen akcentált soraival és a ritmikus moz-
gás vulkánikus elánjával harci indulóként rengeti meg a panel-falakat.
Mese-musical, de a felnőttek számára is tartogat meglepetéseket, a kisebbek-nagyobbak
pedig huncut együttérzéssel kacaghatják végig a kedves lényekért való szurkolást.  2012

 

PESTIS                                 Hegedűs D.Géza                                   Vígszínház

 

Camus regénye nem igazán jó. Drámának még kevésbé: a kilátástalan küzdelem nyomasztó
atmoszférája nélkülözi a drámai elemeket.  Aktuálpolitikai jelentősége volt és sajnos, van,
hatása azonban nem mérhető mondjuk Ionesco Orrszarvú-jához.
Irdatlan hősiesség a színész vállalása,  mégis sikerül ellensúlyozni a szövegtest egyoldalúsá-
gát.  Változatos gesztusrendszer, a kiművelt orgánum gazdag regisztereinek példás haszná-
lata, következetes távolságtartás és szenvedélyes átélés egyensúlya.
A szereplők  minimál-eszközökkel történő megjelenítése is  kiemelt érték,  de még inkább
hangsúlyos az Elbeszélő átélt személyessége. A ritmusváltások, a hömpölygő tempó taglalá-
sa mindvégig tartani tudja az érdeklődés feszültségét, pedig néhány reflektoron, körbejá-
ráson kívül, csak a zenei közeg segít ebben.
Márkos Albert  csellója a hagyományos módon megszólaló dallamtöredékek mellett a kor-
társi effektusok arzenálját is felvonultatja.  Ütött, kopogott, pálcikákkal generált hangjai,
a sul ponti cello játékmód és az eredeti vonókezelés  innovatívan tágítja  a hangzó anyag
spektrumát.  Példás a két művész  együttmüködése,  a legapróbb rezdülések is kölcsönö-
nösen fokozzák a másfél órás produkció hatását.
Hegedűs D.Géza  vállalkozása  az utolsó mondatokban  szinte mai állapotainkra reagál, me-
mentóként figyelmeztet  a fenyegető veszélyekre.  A véresarcú patkányok  már utcáinkat
járják, Európa vigyázz!

 

 

 

                                        2 0 1 1

 
TISZTOGATÁS                    Sopsits Árpád                  Budapesti Kamaraszínház
 

Első nálunk megjelent könyve, a  Sztálin tehenei megrázó élmény volt, Tisztogatás c.drá-
mája rossz előadásban, legfeljebb az érdeklődést keltette fel  az abból írott regény iránt.
Sofi Oksanen könyve azonban letaglózó eróvel,  félelmetes hitelességgel tárja fel az észt
történelem pokoli bugyrait.  Sopsits Árpád, szerencsés kézzel, a dráma helyett ebből kiin-
dúlva alkotta meg az előadás szövegkönyvét, érthetővé téve a számunkra ismeretlen közeg
tragikus hátterét, az 1939  óta brutálisan elnyomott ország  elképesztő viszonyait. A 90-es
évek jelenideje és a múlt képei filmszerű vágásokkal rímelnek egymásra,  a párhuzamok és
hasonlóságok erősítik a történések valódiságát.
A gengszterek KGB-sek voltak,  a fejmosásra használt vödör  mindig kedvelt kínzóeszköz, a
távoli Szibériából származó lány  a testvér-árulás  elfojtott bűntudatát hívja elő.  Mindket-
ten az emberek tekintetétől félnek:  Aliide meggyalázásának emlékétől,  Zara attól, hogy
feiismerik benne a pornó-videók szereplőjét.
Tökéletes  a dramaturgiai szerkezet,  lassan világosodnak meg az összefüggések,  az egyre
rettenetesebb kihallgatások végsőkig feszítik a döbbenetet. A legtöbb a dialógusokból ma-
radt, de azok is feszesebbek, átláthatóbbak lettek, ahogy a karakterek kialakítása is a kon-
fliktus teljes értékű kibontását tette lehetővé.  A gyilkos kés lesújt, a díszes öv fojt, a re-
volver ott tesz igazságot, ahol kell.  Nem regényadaptáció,  hanem az eredetinél nagyság-
renddel erősebb színpadi dráma született.
Kovács Yvette Alida játékterének hátfala maga a partizánokat rejtő nyírfaerdő, naturális
szekrény helyett egy nehezen mozdítható oszlop rejti a krumplisverem búvóhelyét, a nők
igénytelen zsávolyban szürkék, a posztszovjet gengszterek talpig bőrben feszítenek. Haás
Vander Péter  jóságos KGB-cinizmusa ugyanolyan iszonyatos, mint a törtető okosságában
gyűlöletes  Szűcs Péter Pál jeges gonoszsága.  Érdek Obádovics Mercédesz nagy utat jár
be  az elvakult szerelemtől,  a megpróbáltatások  stációin át,  a bosszúálló csalódottságig.
Nagy Viktor  funkcionáriusa  méltán utálható,  de  Bozsó Péter fanatikus ellenállója sem
kelt nagyobb szimpátiát.  A menekülő lány szerepében  Stefanovics Angéla  sokszínű, leg-
apróbb gesztusában is árnyalt, izgalmas alakítással örvendeztet meg.
Az idős Aliide Truu ellentmondásos figurája kardinális pontja a lélekbe vágó darabnak. Nő-
vére mellett  örök másodhegedűs,  megbélyegzettségéből érdekházassággal menekül, fel-
jelenti, Szibériába száműzeti testvérét,- sógorába szerelmes, veszettül hitegeti magát, mi-
kor rájön,  hiába, vágyai nem teljesülnek:  egy mozdulattal szabadul meg a rejtegetés ve-
szélyeitől és a hamis ábrándok kínjaitól.  Szilágyi Zsuzsanna  sziklából faragott,  gránitke-
mény személyisége archimedesi pont,  mely a tragédia gigászi terhét hordja. Szikáran szá-
raz mondatok,  redukált minimál-mozgás:  szuggesztív jelenléte akkor is meghatározó, ami-
kor a múltbeli jelenetekben,  félrehúzódva borsót fejt a sarokban.  A bűntudat évtizedes
szorongatása után,  a váratlan szembesülés a múlttal  megszabadító leszámolásra készteti,
az igazságosztó pisztolycső célra tart, a felcsapó lángok a katartikus megtisztulást hozzák.
A grandiózus színészi munka  egy mélyvilági Lady Macbeth shakespeari alakját teszi feled-
hetetlenné,  Sopsits Árpád  írói-rendezői remeklése  Oksanen  véres sorstragédiáját.

 
EAST BALKÁN                           Vidovszky György                        Bárka Színház
 

A hétvégeken muszáj valamit találni!  Egy helyet, egy bulit, nőket, fiúkat, piát, drogot, ex-
tázist.  A teljes csapat, négy gramm elszívása után,  reményt vesztetten kódorog Siófoktól
Agárdig, végül jobb híján órákig didereg a vasútállomáson. Jellegzetes élményeik sorjáznak
előttünk, a sörbe kevert drog, a szeszfajták pénztárcához mért hosszadalmas válogatása, a
kivédhetetlen csoport-vonzás: ott kell lennem!, a legnagyobb flashek mámorító emléke.
Tasnádi István  céltudatos terepmunkával  kutakodott,  valós beszámolók epizódjaiból kiin-
dulva,  a kamasz-szlenget takarékosan használva,  ökonomikusan felépített szerkezetben ír-
ta meg pregnáns szövegkönyvét. A pattogó dialógusokat egy-egy szereplő kisebb magánmo-
nológja szakítja meg,  családi helyzetről,  szülőkről esik szó,  vagy éppen egy extrém öröm-
forrásról:  "Másfél méterre egy mélynyomótól végighallgatni egy Prodigy számot igazi intim-
torna..."
Vidovszky György magabiztosan vezeti az évek során kinevelt tanítványait, az együttes ho-
mogenitása példaszerű,  a karakterek erővonalai  egymást erősítő hálózattá szerveződnek.
A Bárka-hodályt most először sikerült betölteni: Heike Vollmer csúcsára állított tetőszer-
kezete pőre háttérként, bejátszható emeletként, előrenyomuló, végzetes falként is félel-
metesen funkcionál.  A diszkóközeg hangorkánja ízlésesen szelídítve is hatásos,  dinamikai
váltásai  árnyaltan illeszkednek a cselekményhez.  Ez mondható el  Sarah Jane Siels  fény-
használatáról is, mindamellett a legemlékezetesebbek a reflektor előtt legyező kézzel szag-
gatott, az elsuhanó vonatablakok chaplini képét idéző pulzáló fények voltak.
Szabina, /Könczei Anna/ inkább kémiát tanulna, de nem tud ellenállni  a majdnem felnőtt
Atesz, /Balla Richárd/ csábításának, elmegy a buliba, hogy a fiúknak könnyebb legyen fel-
csípni valakit, ám Kapolcson ugyancsak megtalálja éles hangját, amikor barátnőjével hajba
kapva, földharcban küzdenek  ideáljukért. Vitányi-Juhász István fölényes hangadója a tár-
sas eseményeknek,  sorba fejeli le az izgágábbakat,  bár a pult mögül kiemelkedve, puszta
látványa elég a meghunyászkodáshoz.  Juhász Lajos  temperamentumát  a pia-vita és a ko-
lostori zsályaszívás /"Ott ült Jézus!!!/ frappáns elbeszélése jelzi, de ketrec-táncban is igé-
zően vonzó tud lenni. Az összetéveszthetetlen orgánumú  Koloszár András néhány benyö-
gése szállóige-gyanús: "én kommunikációt és média-tudományt tanulok",  "hogyan basszuk
át /a legendás huszonnyolcig/azt a tíz évet?!?", vagy a kötözködési nagy-adu: "Buzi vagy?!?"
De mit kezdhetünk a  "bebaszós" révülettel?  Ne vegyük észre?  Tiltsuk?  Szörnyülködjünk?
Az impulzív  Császár Réka és a drámai intenzitású  Varga Anikó  csúcs-jelenete erélyesen
vágja szét a gordiuszi csomót, hiszen az ősök is mindent megpróbáltak:  habszifon, kodein,
szipu, kéjgáz és gracidin, máktea és gomba, (hogy maradhatott ki a csavarlazító?!?),  plusz
a szex orrba-szájba,  - hát akkor mi a különbség? Az, hogy ma tömegben lehet és könnyen
hozzáférhető, de nem lesz több függő, mint eddig. /Csak számoljuk bele a gyógyszereket,
az alkoholt, a csokokoládét etc/.
A két generáció együtt hentereg a sztroboszkópos orgián,  amely fölött a kivételek fehér
angyalalakjai lebegnek.  Dér Zsolt  Somá-ja permanensen rögzíti mobilos portréit,  hosszú
viaskodás után dönti el,  hogy 27 ezres szerelésében  elmegy a nagy buliba. Vágyainak tár-
gya, a jókislány Janka is leküzdi viszolygását,  pedig Ö soha nem szív, neki Tonio Kröger fé-
lénk szerelme imponál és persze a megtévesztően közömbös Soma... Herman Flóra, dimen-
ziót váltva, csörgős gólyalábakon,  Szabó Gergely  eszelősen szép,  hullámos színekben alá-
omló ruhájában érkezik,  hogy  Ivánovics Beatrix  poétikus hárfahangjaitól kísérve, megta-
lált párja karján emelkedjen az éteri magasság ironikus szférájába.
Kígyózó mozgásával tűnik ki a fekete Petra,  tánctudására a buligazda  Dévai Balázs is felfi-
gyel, bűvölő szavaival a pódiumra és magához is csábítja.  Sipos Viktória hitelesen mutatja
meg a belecsúszás heveny folyamatát, mellyel kissé már a későbbi szétcsúszás veszélyeit is
érzékelteti.
Az apropóul szolgáló tragédia  megkerülhetetlen rettenete mesterien összefogott,  irtóza-
tos fortisszimóban csúcsosodik,  a ljubimovi függöny-fal  vonagló tömbbé préseli a menekü-
lőket.  Elsötétedik a tudat, dermedt csönd után a társulat a fal mentén sorakozik. Várja a
bebocsáttatást. A szigorúbban ellenőrzött diszkóba,  - vagy talán  a kisbetűs élet csikorog-
va nyíló kapuját lesik?
Mindenkinek szól, - csak az álszent Nagy Testvér ne nézze.

 
 EQUUS                                    Dicső Dániel                                Thália Színház
 

Sokszor eljátszották már,  mostani színrevitelének indítéka az  Álmodozók-ban feltűnt, ki-
vételes egyéniségű  Szamosi Donáth, kamaszfigurája meghatározó gyújtópontja az extrém
pszichiátriai esetet feltáró, méltán híres  Peter Shaffer-darabnak.
Cziegler Balázs  színpadképe  elegánsan nagyvonalú, négy karosszékben a végig jelenlévő
mellékszereplők, középen a lovarda homok-négyszöge, háttérben a Thália rettenetes szín-
padi mélységét  előre-hátra mozogva kihasználó, áttetsző forgóajtók.  Dicső Dániel már a
családi környezet  felvázolásával megadja  a különös viselkedésű fiú  személyiségfejlődésé-
nek koordinátáit,  Kútvölgyi Erzsébet  átütő deklamációval jeleníti meg a fanatikusan val-
lásos anyát,  Kőszegi Ákos  apája a jószándékú tudatlanság, a tehetetlen erőszak megtes-
tesitője: találó gesztusrendszerrel kimunkált, nagyszerű alakítás. Bírónőként  Béres Ilona
képes súlyt adni rezonőr-szerepének,  Holecskó Orsolya egy hétköznapi jelentéktelensé-
gű lányt tesz fontossá.  A pontos ritmusban pergő,  egy helyszínen váltakozó jeleneteket
Stadler Ferenc  gondosan megtervezett fényváltásai tagolják,  adekvátan tágítva, vagy fó-
kuszálva a teret.
Régen láttuk  Alföldi Róbert ennyire felszabadultan játszani, ráadásul egy igen összetett,
embert próbáló szerepben. Laza, de lényegre törő, objektív, de nem rejti együttérzését,
fölényesen okos kívülálló, miközben hitelesen mutatja meg saját gyengeségeit.  Most dik-
ciója is sallangmentes, kifelé fordulásai könnyedén vonják be a nézőket, dinamikus lendü-
lete energikusan vezérli az előadást. Pszichológusának teljes eszköztárát felvonultatja, az
óvatos alkalmazkodástól  az erélyes keménységig,  a talány megfejtésének pillanatában  a
szakmai győzelem érzékeltetése helyett végre az empatikus humánum szólal meg.
Egy éve debütált, szerény üstökösként robbant be a semmiből,  ritka adottságaival, szüle-
tett színészi intellektusával, magától értetődő természetességgel egyenrangú partner az
apollói megjelenésű Szamosi Donáth. Óriási kihívás: nem elég a sugárzó ifjúság, egy kono-
kul magába zárkózó, abszurd fantáziavilágában élő, fanatikus eksztázis-vágy lelkivilágát kell
felrajzolni,  kontrollálatlan kamasz-szélsőségeket,  a katatónia és az autista éleslátás kont-
rasztját. Fojtott szavak, éles replikák, tétova gesztusok, őrjöngő kitörések: az ifjú színész
meglepő magabiztossággal játszik minden regiszteren.  Vágyainak equus-tárgyát, a Vasgyú-
rót az  Experidance  szólótáncosának,  Patonai Zsolt-nak  imponáló termete állítja elénk,
dübögő patái, rugózó mozgása lenyűgöző erővel telíti a veszett száguldást..  
Reklámdalocskák dacos kántálásától, gyengéd átmenetekkel halad a megnyíló bizalom felé,
végül már alig várja, hogy az igazat elmondja, a tajtékos vágtatást az éjszakában, a félszeg
légyottot, a gyilkos őrület tragédiáját.  A főpróbát láttuk, technikai részleteiben bizonyá-
ra még árnyalódni fog, de az máris egyértelmű, hogy  Szamosi Donáth  nagyívű, egységes,
eleven szuggesztivitású alakításával újra sikerrel bizonyítja tehetségét.
Dicső Dániel  első nagyszínpadi vállalkozása igen figyelemre méltó, érett rendezői munka,
amely,  kitűnő együttessel és két nagystílű főszereplővel,  az izgalmas lélektani drámát új-
szerű megvilágításban láttatja.

 

A VIHAR KAPUJÁBAN                Csiszár Imre             Budapesti Kamaraszínház

 

Kurosawa alapfilmje meghatározza hozzáállásunkat,  de  Müller Péter színpadi változata, a
négy variáció mentén igen szépen bontja ki a gondolati tartalmakat is.  Ehhez hűen a ren-
dező  Csiszár Imre is  maradéktalanul érvényesíti  az igazság relativitásának  taoista filozófi-
áját,  noha számos vonatkozásban  feleslegesen terheli a darabot.  Sok a hangoskodás, ez
nem a régi Nemzeti, minek ordibálni egy tenyérnyi színpadon? Frappáns a kirántott kardok
szisszenő csusszanása,  de borzalmas a tízszeres hangerővel megkonduló harangszó, vagy a
befejező hangorkán.
Szerencsére a színészek többsége nem követi az erőltetett deklamációt,  Kocsó Gábor, tő-
le igazán szokatlan ódon, kicsit sok, ám ez nem csökkenti karcos hitelességét, Mesterházy
Gyula  átélt tisztasággal  szólaltatja meg  a szentenciái mögé bújó szerzetes  őszinte rette-
netét.  A feledhetetlen  Toshiro Mifune  szerepében,  Varga Zoltán  erőteljes egyénisége
uralja a színpadot,  hősködése,  elgyávulása,  cinizmusa és kéjvágya  egyaránt hatásos szug-
gesztivitással jelenik meg.
A józan emberséget képviselő favágóként  Dolmány Attila remekel,  egyedül Ő töpreng el
a váratlan fordulatokon, állandóan beavatkozik a játékba,  rámutat az ellentmondásokra, a
végén pedig szinte  a közönséggel együtt elemzi végig a valós/?/ történéseket.  A sors vég-
zetes viharában egyedül az Ö érzékeny tekintete sugároz egy piciny reménységet.
Elgondolkodtató, értékes előadás, de azért érdemes Akutagavá-t is újraolvasni.

 

 TARELKIN HALÁLA                    Mácsai Pál                  Örkény István Színház

 

Közfelkiáltással kezdjük: Brávóóó! Egy hónapon belül két nagyszerű bemutató, két fajsú-
lyos rendezés:  Mácsai Pál és a társulat permanens diadalmenete!
Pedig  Szuhovo-Kobilin abszurdba hajló komédiája  nem könnyű falat. Lépésnyire a bör-
leszk  csábító szakadékától,  ujjnyira a véres naturalizmustól  nem mindennapos kihívás,
ám a rendező  hajszálpontos értelmezéssel  találja meg  a kegyetlen szatíra  végtelenül
szórakoztató középútját.
Huszonöt /!/ szerep,  de csak Nyolc /!!!/ színész,  villanásnyi alakváltások,  maszk- és jel-
mez-bravúrok /Nagy Fruzsina/. Bíró Krisztina egy az Öt Hivatalnokból, Négy Hitelezőből,
három gyermekkel súlyosbítva  felháborodott ágyas,  Sidó Kereskedőként  bölcsen aláza-
tos,  Ficza István repertoárja a báva Gyalogrendőrtől, suta Házmesteren át ível a hózen-
trógeres lurkóig.  Gyabronka József se válogatós, legszívesebben persze a rendőrkapitá-
nyi öltönyben feszít.
Van mitől tartanunk az elején, a bárgyú fogsorok a blődli rettenetével riasztanak,  ám a
karakterek  következetes  jellemábrázolással rajzolódnak fel,  a színészek  szerepről sze-
repre licitálnak rá egymásra és önmagukra, a fergeteges játék egyre mulatságosabbá vá-
lik.  Epres Attila, gyakorló rokkantként, üvegszemét mankóra cseréli,  Kákonyi Árpád is
a színre perdül,  hogy a találó zenei gesztusok, mesteri hangeffektek mellett  merész ve-
tődéses piruettjével is  elkápráztasson.  Máthé Zsolt,  anatómiai precizitással egy komp-
lett, "Unmöglich", azaz lehetetlen  gerincműtétet vezet elő,  Takács Nóra Diána  a múlt
idők panoptikumából varázsolja elő Mavrusa szakácsnő és Csvankin fölbirtokos félelmete-
sen hiteles figuráját.  Utóbbi, dölyfös elbizakodottságában vizeletével,  majd hatóságilag
megtöretve,  vérével becsteleníti meg  Izsák Lili  gyönyörűséges törtfehérben derengő
díszletét, amely kontrasztként erősíti  az expresszív színekben dúskáló játékstílust.  - És
mennyire jól lehet a hiányzó lépcsőfokokat hódoló hátakkal helyettesíteni!
A Tarelkin-Kopilov metamorfózist  Debreczeny Csaba  már első színrelépésekor, redukált
visszafogottsággal,  bámulatos hatással jeleníti meg,  a bosszú diadalmas mámora után, az
ereszkedő függöny  szűkülő résében ajánlja  mindenre elszánt hivatalnoki személyiségét.
Kontra-szindbádi lakoma,  ahogy gondosan megalkotott, gigászi hammm!burgerét zabálja,
bődületes energiával küzd  az áhított előléptetésért,  szelíd brutalitással ütlegel, szolgá-
latkész szűkagyúsággal hajlong a feljebbvalók előtt:  Vajda Milán  mindent legyűrő erély-
jel, pompás alakításban testesíti meg  Minden Idők Örök Rendőrbiztosát.  - Ahogy beszo-
rul a felfordított asztalkába... !!!
Az  Örkény István Színház dupla repülőrajttal indítja az évadot, biztos, hogy  Mácsai Pál
együttese a továbbiakban sem adja alább.

 

 FRANCIA RÚDUGRÁS         Mohácsi István       MANNA-Orlai   Centrál Színház

 

Ilyen színház is van: milliméterre kiporciózott események, hat-elemes kombinatorika, szi-
tuációmátrix, dramaturgiai Káma Szutra. Négybetűs beszólások, szellemes dialógusok, há-
lás szerepek. Dőlünk a katzagástól, vijjog a röhögés, néha még idézni is fogjuk a legvasko-
sabb poénokat.  Egyetlen szereplővel sem tudunk azonosulni,  csak fürkésszük  a lombik-
ban fortyogó indulatokat,  katarzis hiányában  a megvalósítás értékeit csodáljuk: - ilyen
színház is kell, ilyen is van, - és micsoda színészek!!!
Figyeljünk hát a magasszintű szakmaiságra, a rendezés és a színészek fantasztikus teljesít-
ményére. Mohácsi István darabja a Tandori-krimik abszurd zsenialitásával valósítja meg a
kapcsolati hálók, a cselekmény-bonyolítás, a karakterrajzok és az egyéni fogalmazás egy-
ségét. Mestermunkája minden bizonnyal óriási sikert aratna a nagyvilág bármelyik színpa-
dán,  már ha eszméletlen csavarintásokkal ékes textusát valaki képes lenne lefordítani, -
mert nála az "Igen", az "Nem", illetve "igen?!?", avagy "nem?!?" és így tovább...
Rendezésének  összefogott szerkezete, pontos ritmusa,  szerepértelmezése és a eleven
tempója míves kidolgozottságú,  elsöprő lendületű produkciót eredményez.  A színészek
példás összhangban, egytől-egyig teljes erőbedobással alkotják a nagyszerű együttest.
Súlyozás nélkül, maradjunk hát a szigorú betűrendnél: Felhőfi-Kiss László, közösülésben
gyenge, okoskodásban annál erősebb pszichológusa  szofisztikált gesztusaival, alkalmazko-
dó modorával  abszolút telitalálat,  annyira tudatvezérlésű,  még a hátával is gondolkodik.
Herczeg Adrienn  már a pécsi verzióban megalkotta  az ösztönlény domina karcos figurá-
ját, az erotikus kiégettség és a tobzódó vágy szélsőségeit  a nagy tragédiák drámai erejé-
vel ellenpontozza. Szöges ellentéte a cinikusan kiábrándult, férjgyalázó  Kovács Patrícia,
kinek racionális ésszerűsége csupán  a mélyben rejtőző, taktikusan szégyellt,  kifinomult
nőiességet védő kemény csigahéj.  Szenvedélyes és megalkuvó, fürge is és tétovázó  Pál
András  vezérigazgatója, ellentmondásos egyéniségét szuggesztív mimika, ragyogó poéntí-
rozás erősíti.  Az alternatív vizeken is otthonos  Szabó Vera, érett nyugalommal tájékozó-
dik az /al/testtájakon is, könnyedén illeszkedik be a nagymúltú csapatba, sugárzó energi-
ával válik az előadás csábos középpontjává.  Urbán Tibor a bizonytalankodó kisember sze-
mélyiségét jeleníti meg a végtelen egyszerűség átütő hitelességével, ő az, aki még az áhi-
tott győzelem kapujából is beijedve somfordál vissza.
Francia rúdugrás: nem szeretlek, de csodállak!  Valószínűleg igen sokan lesznek, akik for-
dítva gondolják majd és sokáig melengetik magukban egy igen mulatságos este emlékét.

 

 SZABADESÉS                               Göttinger Pál                         Bárka Színház

 

Mintha Carver hétköznapi hősei mászkálnának  az ide-oda húzogatott fehér függönyfalak
között, szimplák és suták, mint mi mindannyian, legalábbis ami a magánszférát illeti. Szok-
ványos helyzetek,  közhelyes dialógusok,  melyek azonban egy stroke-halálból visszatérő
férfi tudatában idéződnek fel.
A színen az alternatív szcéna obligát kanapéja, úgy látszik, a kőszínházak sem nélkülözhe-
tik ezt a Jolly Joker bútorzatot. Töprengések, házastársi komplikációk, meg a négyszemé-
lyes,  majdnem kettős párcserébe bonyolódó party  zajlik öbleiben,  van ugyan még egy
fotel és a végzetes kórházi ágy, de ez a minimalizmus csak elősegíti a gyors színváltásokat.
A múltbeli és a nem régi események váltakozásának mozaikos szerkezete fokozatosan tár-
ja fel  a pszichés problémák gyökerét.  Kálid Artúr  Gerryje  az örökbefogadásakor elve-
szett húgát keresi társában,  gyermeki vágyakozása  csak érzelmi bizonytalanságát leplezi.
Varga Anikó keserűen ismeri fel  jelentéktelenségét, amit párkapcsolati dominanciája se
enyhít. A másik férj,  Kardos Róbert  is szeretettelen kényszerben él, amin aligha segít a
váratlan party-szex.
Göttinger Pál  a jelenetek  elbeszélő jellege ellenére  képes a feszültséget szinten tarta-
ni, hajszálpontos értelmezése, a szituációk biztoskezű felrajzolása, és a hibátlan színészve-
zetés egységes egésszé formálja a darabot. Dinyés Dániel, zongorára és szívszaggató jazz-
trombitára írott zenéje  kivételes ráérzéssel segíti az atmoszféra megteremtését, a másik
eszköz  a premier plánban közvetítő kézikamera. Általában nagyon felszínesnek tartjuk az
élőjátékot kivetítéssel fokozni kívánó módszert, ebben az esetben azonban valóban hozzá-
tett a közvetlen élményhez. Látjuk a beteg fölé hajló orvos arcát, nyomon követjük a pin-
cében zajló beszélgetést.  A penészelhárító gyorsszolgálat küldötte,  Ilyés Róbert, monu-
mentális alakjával  uralja a nézőtér traverzei alá süllyesztett jeleneteket, ő a Kezdet és a
Vég, minden titkok tudója, karizmatikus alakítása  súlyos ellenpontja  a felszínen vergődő
hétköznapiságnak.
A Bárka Színház kvartettjébe nagyszerűen illeszkedik be  Szoták Andrea  neurotikusan ka-
paszkodó felesége, szánalmas részegségében is  vonzóan izgalmas,  tolókocsis, aggkori mo-
tyogása, a révedt tekintetű,  gyermetegen ismételt sztereotípiák is emlékezetesek.
Göttinger Pál  negyedik bárkaszínházi rendezése  tovább öregbíti fiatalos hírnevét, továb-
bi alkotásaira kíváncsian, szívesen zarándoklunk Kaposvárra is.

 
A VELENCEI KALMÁR                  Mohácsi testvérek               Nemzeti Színház
    

Shylock zsidó, ezt a darabot nehéz az antiszemitizmus megkerülésével eljátszani. Egerben
Zsótérnak sikerült, emberi összecsapásokat láttunk, a megalázott uzsorást, szerelmes ifja-
kat, a fantasztikus észjárású Portiát. Szurkoltunk Ötvös András Antoniójának életéért, de
nem tűnt alapkérdésnek, ki zsidó és ki nem az. Katartikus szépségű zsótéri remeklés volt.
A Mohácsi testvérek,  2013 Magyarországában, szándékosan élezték ki a rasszizmus, az in-
tolerancia egyre égetőbb problémáit.  A léha aranyifjak megvetik, gyűlölik a zsidót, végső
szorultságban fordulnak hozzá kölcsönért. Nem sikerül határidőre visszafizetni, a teljesen
fiktív, abszurd, megfogalmazása pillanatában elképzelhetetlen realitású kamatzáradék élet-
be lép: a lánya szökése miatt őrületbe hajló Shylock  nem riadna vissza a nyíltszíni gyilkos-
ságtól sem. Váratlan jogászi csűrcsavar nyomán azonban őt büntetik, aránytalan vagyonel-
kobzással, gyilkos vallásvesztéssel. Hol itt az igazság? Hol a józan ész? A hatalom birtokosai
bármit megtehetnek, az üldözött sorsa a hatványozott tragédia.
Gáspár Sándor, összes manírjától megszabadulva, már első jelenetében megtisztult átélés-
sel formálja esendően emberi figuráját.  Finom dikciójával sugárzik a a shakespeare-i tex-
tus, amelyet az előadás túlnyomó részében  Mohácsiék mai szövegei váltanak fel. Metsző,
éles, kegyetlen hang, a csőcselék frázisai nagyúri álcában.  Ahogy mi mondjuk, ahogy ne-
künk mondják,  ahogy a viccelődő felszínesség  elfedi a gyilkos gyűlöletet.  Hevér Gábor
Antoniója törvénytisztelő, /"ez lopás!"/, de a zsidózásban egy követ fúj a dandy-galerivel,
talán a felületesen könnyelmű Szatory Dávid az egyetlen, aki legalább megpróbál ember-
módra közeledni a kirekesztetthez.  Gyönyörű epizód az  Aragóniai Nagymogulé,  Gáspár
Kata
 alakítása ragyogóan szuggesztív, pengeélesen fogalmazott, érzékletesen átható,  ki-
emelkedően az előadás legjobbja.
Teljesen értelmetlen, hogy a kérők között Shylock is megjelenik,  annál találóbb az arab
herceg /Fehér Tibor/ megalázó megleckéztetése,  mintha csak a B-középet látnánk... A
dúsgazdag Portia szépségét még elhisszük, ám  Radnay Csilla,  érthetetlenül gyengédség-
be moduláló hangja hiteltelenné teszi  bírósági bravúrját.  Egészséges lendületű  Nerissa
komorna /Martinovics Dorina/, első megszólalásától átütő  Bánfalvi Eszter Jessica szere-
pében.  Kitűnően érzékelteti  helyzetének ellentmondásos voltát,  a szökésnél elszántan
kötelezi el magát. Hiba, hogy a tárgyaláson jelen kell lennie, a "férjem megszökött anyám-
mal", a paróka-ügy pedig butyután irreális.
Mohácsi János  rendezése, a társulat aktív munkája, Kovács Márton zenéje a megszokott
magasságokban szárnyal,  a produkció legfőbb erénye azonban az,  hogy a végtelenségig
lehet beszélni róla.  Márpedig az ordas eszmék újraéledése idején,  minden szó, minden
vita életfontosságú.

 PILLANTÁS A HÍDRÓL                   Mácsai Pál                 Örkény István Színház

 

Brooklynhíd, New York, de a színpadi látványban semmi sem utal ere, függönyfal, melynek
résein a  Bevándorlási Hivatal fogdmegjei jelennek meg az Apokalipszis angyalaiként, maga
a játék egyetlen  háromszemélyes fotelben zajlik, igaz, általában öten kucorognak benne.
Izsák Lili  díszlete  tökéletesen illeszkedik  Mácsai Pál  rendezői  koncepciójához,  ezen-
kívül láthatunk még a háttérben  néhány hasonló bútordarabot,  melyen antik kórusként,
énekelve, zenélve, néha meg is szólalva, tucatnyi környékbeli figyeli az eseményeket. Kö-
zülük lép elő bowlingozésra csábító  Vajda Milán,  soraikban áll  Máthé Zsolt,  akinek te-
norja autentikus átéléssel vezérli a tragikus mélységű kórusokat.  Matkó Tamás  válogatá-
sából természetesen a táncos vígasságok dallama sem hiányoznak, a népes csapat megszó-
lalásai tökéletes egységben tagolják a cselekményt.
Arthur Asher Miller  drámájában  nem az illegális bevándorlók és az őket befogadó honfi-
társak konfliktusa  a fontos,  sokkal többről van szó,  a nevelt lányába szerelmes férfi an-
tik sorstragédiája tárul elénk.  Csuja Imre  teljesen gesztusok nélkül játssza  a robusztus
Eddie Carbonét, őserejű hitelessége, zsigeri őszintesége azonban elképesztő erejűvé for-
málja alakítását.  Fojtott halkság, visszatartott indulatok, a végzetes érzelem legyőzhetet-
lenségének kétségbeesett felismerése. Tanácsot kér az együttérzően narráló ügyvédtől,
Epres Attila  tehetetlenül szemléli vergődését,  mindketten sejtik, nincs visszaút. A vágy
tárgya  Törőcsik Franciska,  aki első nagyszínházi szerepében egészséges érzékkel találja
meg a bakfis-báj és a heves szerelem megjelenítésének eszközeit.  Polgár Csaba erőteljes
mimikával,  elsöprő lendülettel hozza  az énekkel,  humorral hódító szicíliai fiút, slágerbe-
tétje nemcsak a Carbone-lány szívét dobogtatja meg.
Mácsai Pál egyre kiforrottabb stílusban alkotja meg a rövid jelenetekből álló darab tömör
szerkezetét, a zene és a csöndes hangvétel segítségével  mesterien teremt finoman lebe-
gő atmoszférát,  melyben annál nagyobbat üt  az elkerülhetetlenül bekövetkező tragikus
végkifejlet. Nagy erénye, hogy aprólékos naturalizmus helyett a korszerű színház egyene-
sen deklamáló nyelvét használja.
TV-showmanként, királyként csodáltuk, ez a munkája újabb bizonyítéka kivételes színészi
intelligenciájának: a karakterétől távol álló, szögletes munkásembert Debreczeny Csaba,
meredt nézésével, megfontoltan tagolt szavaival,  fantasztikus szuggesztióval jeleníti meg.
Alakítása ebben az évadban is minden bizonnyal a legnagyobbak közé emeli,  ahogy az új
Örkény István Színházi produkció is helyet követel magának a Best of 2011-ben.

 

AZ IMPOSZTOR                  Árkosi Árpád                   Budapesti Kamaraszínház

 

Spiró György az Ikszek egyik epizódjából írta, egyenesen  Major Tamás-t képzelve a cím-
szerepben. A nagy színész,  életének alkonyán, nem tudta emlékezetessé tenni a lengyel
színháztörténet legendás Boguslawski-ját, nézhetetlen unalom volt az egész.
Most a régen látott  Kovács Lajos  játssza a grandiózus főszerepet.  Manírjaitól megszaba-
dulva, letisztult egyszerűséggel formálja meg  a nagyszerű játékalkalmat nyújtó figurát. Hi-
teles,  mint színházi ember, mint rendező,  bölcs értelmezései a néző számára is követhe-
tően elemzik a Tartuffe szituációit.  Megköveteli királyi gázsiját,  de partnernek tekinti a
társulat tagjait, furfangos cselfogásával igaz lengyel hazafiként vág vissza a hatalomnak. Ka-
rizmatikus színpadi jelenléte, egyéniségének monumentális súlya  hatványozza a szerep kí-
nálta lehetőségeket.
Árkosi Árpád  már az expozícióban remekel:  a díszletfalakat látjuk hátulról, próba készü-
lődik,  a felhangzó kórusban,  mennyei örvényléssel.  mintha a líraian szárnyaló lengyel te-
norszólam küzdene a brutális mélyben dübörgő basszusokkal.  Lassan bontakozik ki a ven-
dégjátékra érkezett varsói húzónév és a színigazgató konfliktusa,  utóbbi a fellépti díjban
még kénytelen engedni,  de az esti előadás vulgáris koncepcióját körömszakadtáig védel-
mezi.  Spindler Béla  sokrétűen árnyalt alakítása  híven mutatja be minden korok színház-
vezetőinek mindennapi kálváriáját.  Boguslawski a Tartuffe jeleneteinek  pontos értelme-
zéséért küzd, tökéletesen igaza van mindig,  más kérdés, hogy in vivo, a közönség előtt ő
is a pillanatnyi sikert tartja a legfontosabbnak.
Az együttes kitűnően játssza  színészként a színészeket,  a következetes rendezői munka
akkurátus elvárásait  maradéktalanul teljesíti.  Hosszú az első rész,  de egy pillanatig sem
csökken a próbafolyamat érdekessége.  Ügyelőként  Dányi Krisztián  csetlik-botlik  a szí-
nen, egyszer még leckét is ad lendületes monológjával a hivatásosoknak, a felhorgadó el-
lentéteket  érett fölénnyel csillapítja a korelnök  Tímár Éva.  A Tartuffe kacér Dorine-ja,
a társulat súgónője  Majzik Edit,  finoman visszafogott, mégis átütő,  az emberi érzelmek,
a szerelmi vonzódás gesztusai is szuggesztív erővel jelennek meg  kiemelkedő alakításában.
Szűcs Péter Pál  csalhatatlan szakmai biztonsággal játssza  a rossz színészt,  akinek erőlte-
tett szövegelése  áradó deklamációba csap,  mihelyt kitörő hazafiúi örömét tolmácsolja a
himnikus emelkedettségű záróképben.
A nagyszerű darab és  Árkosi Árpád  rendezése nemcsak a Moliere és Boguslawski, a Nap-
király és a cári protektorátus  lengyel színházának  dilemmáit feszegeti, - sajnos,  minden
ízében rímel szörnyű valóságunkra is. De bárkinek a fenséges képe lóg is a falon, a mi szín-
házunk él és túlél minden diktátori hatalmat.

 

ÜBÜ KIRÁLY                              Kiss Csaba                             Állami Bábszínház

 

Übü mama, mint WC-s néni, toalett-papírt osztogat a nézőknek, kérésre még be is illatosít-
ja, maga a darab azonban nehezen indul. Alapjáratban játsszák el Jarry klasszikusát, semmi
értelme a kézben tartott tárgyakkal jelzett  "báb"-szereplőknek. Fatális szereposztási téve-
dés  Scherer Péter-re osztani a hitvány, gonosz és undorító Übü papát, a kiváló színész na-
túr kisembert játszik, fényévnyire az abszurditástól.
Hosszú ideig csak üldögélünk tanácstalanul, lehet, hogy lengyel színház múltunkból adódó-
an Übüben túl igényesek vagyunk,  ám pillanatok alatt fordul a kocka:  a groteszk szélsősé-
gekben tobzódó, sziporkázóan szuggesztív  Györgyi Anna úgy énekli el, lengyelül/!!!/a ma-
gyar Himnuszt,  hogy a szaharba lefejezett  polákok is feltámadnak!  Ács Norbert a budiba
fojtott vitézek magyar hangjaként  percekig bugyborékolja  a fulladás hangjait,  birodalmi
nagyságrendű postagalambként  Teszárek Csaba  basszusa hozza a cári hadüzenetet. Az u.
n. "bábszínészek", - micsoda botorság, vagy színész valaki, vagy nem, ők nagyon azok!!!, ki-
tűnően helytállnak, zsigerből képviselik a kívánatos stilizációt. Bercsényi Péter négy nem-
zeti himnuszt is elénekel, eltáncol, elmozog:  a Marseillese-szel kezdi,  de rövidesen gopa-
kot rugózik, majd az amerikaiaké következik. Fantasztikus variációkkal, mindig újabb panto-
mim kíséri a torzított dallamokat, míg végül, a kínaiba már az egész társulat csatlakozik, te-
tézve az elképesztő bravúr-szólót.
Beindul az orosz gőzhenger, a hátsó fal ljubimovi módra, fenyegetően nyomul előre, fojto-
gató kezekkel vetve véget  Übü király pünkösdi királyságának. Túl az eredetin,  Kiss Csaba
aktualizáló szövegei nagyon ültek,  - sokkal találóbb volt az, amit hozzátett, amit átformált.
Minek az erőltetett hangszer-kellékek, minek a bábok,  ha a színészek ennyire izgalmasan
képesek megJELENíteni a drámát?  Egyszer még érdemes lesz, saját kútfőből átpofozva, az
alapmű abszurditását megtartva, újra nekimenni...

 

GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE    Göttinger Pál   Orlai Produkció   Óbudai Társaskör

 

Bejelöl egy ismeretlen, megnézzük, hány közösünk van és hogy kik azok, visszajelölünk, az
adatlapján keressük az azonos érdeklődési pontokat,  egy-két is elég ahhoz, hogy üzenet-
tel felvegyük a kapcsolatot:/"Te vagy a harmadik a Face-en, aki olvasta a Súlyszivárványt!",
vagy: "Végre egy Gubajdulina-rajongó!"/. Eszmét és vágyakat cserélünk, szigorúan a kultu-
rális érdeklődés terében, percek alatt, folyamatosan, könnyedén: csodadolog!!!
Daniel Glattauer chat-komédiája szellemesen vázolja fel a szituációkat, írásos párbeszédei
szóban hangzanak el,  pattogósak, humorosak, kedvesek.  Kóstolgatja egymást a házasságá-
ban magányos nő és az éppen kapcsolati krízisét nyögő férfiú, nagyon kíváncsiak, de kellő-
en óvatosak is.
Őze Áron racionális, okoskodó,  nagyon is ravaszdi: amikor beülnek egy kávéházba, azt ku-
tatva, vajon felismerik-e egymást, húga segítségével szerelmes ifjúnak álcázza magát, sport-
szerűtlenül jutva érdemtelen előnyhöz.  A színész temperamentumos hozzáállással, energi-
kus lendülettel kelti életre hétköznapi figuráját,  nem marad alul a kiélezett szócsatákban
sem.  Aki miatt mindenkinek látnia kell ezt az előadást,  aki az apa-színházi  soványka koszt
helyett, itt egy igényes közönségbarát darabban mutatja be színészegyéniségének pompás
ízeit: az a káprázatos  Fullajtár Andrea!  Dühös, fölényes, csalódott és reménykedő, meg-
fontolt, de fejest ugrik a sötétbe, hűséges, de vállalja a kockázatot.  Ezer szín, ezer gesz-
tus, a hanglejtés, a mimika milljom árnyalata. És annyi száraz tragikum, groteszk irónia, ab-
szurd komikum után,  végre igazi emberi arcot is ölt,  könnyeset, mosolygósat,  örömtelit.
Minden szavának súlya van,  minden villanása hasít,  úgy váltja  Sebő Rózsa  szellős ruháit,
ahogy jellemének végletei között is mesterien egyensúlyoz.
Göttinger Pál  hajszálpontos értelmezéssel alapozza meg a játékot,  a több tucatnyi jele-
net élesen elkülönül, legalább harmincszor jönnek be az ajtón és mindig másképp! A felé-
ig nagyszerűen gördül a cselekmény, kicsit lankad a különféle elutazások bonyodalmaiban,
egyre keményebben vetődik fel a személyes találkozás kérdése.  Lélegzetvisszafojtva szur-
kolunk:  csak-csak össze kéne már jönniük...  Az író eredetien oldja fel/?/ a dilemmát, de
szerényen felvetjük  a közönség megszavaztatásának ötletét!  "Szeretné-e, hogy találkoz-
zanak?" - "Inkább maradjon az anonim levelezés?" - aztán lejátszódhat  a többségi változat,
avagy mind a kettő.
Van egy harmadik út: A Hölgy becsenget a Úr ajtaján - függöny!!!  Pörgesse magában min-
denki tovább...

 

ROMEÓNÉ ÉS JÚLIA URA        Czeizel Gábor       Gyulai Shakespeare Fesztivál

 

Furcsa az a vájtszemű kifogás, hogy hogyan kerülhet egy könnyed komédia a Fesztivál mű-
sorába. Shakespeare-hez fennkölt módon kell hűségesnek lenni?!? Talán inkább annyira a
mindennapokra reflektálónak,  a nézők minden rétegét megszólítónak,  amennyire a min-
dig up to date szerző tette.  "Hűséges"-e a dél-koreai Szentivánéji álom, vagy  Korsunovas
kétszereplős Vihar-ja?  Idézetek pedig bőven akadnak  Efraim Kishon "húsz év múlva"-mot-
tójú komédiájában is...
A halál torkából megmenekült szerelmesek,  görcsölő házasságukban  már igencsak halálra
unják egymást, a szürke hétköznapokat csak a Dajka,  még mindig virgonc és Lőrinc barát
egyre kéjvágyóbb megjelenései színesítik, na meg Lukrécia, nyűgös-szipus tinédzserlányuk.
A váratlan bonyodalmakba próbál beavatkozni maga az örökifjú William, kinek még dúshajú
figuráját  Réti Barnabás  energikus lendülettel testesíti meg. Áradó deklamációjába egyre
több mai kifejezés türemkedik, akarva, nem akarva cselekvő részese lesz a történetnek.
Czeizel Gábor  határozott kézzel fogja össze a dramaturgiai bohóságokat, ötletesen segíti
a szerepek kibontását, jó ízléssel tarja kordában  a sziporkázva lüktető komédiázó kedvet.
Találó zenékkel választja el a jeleneteket, segítve a rapid metamorfózisokat. Mert az "egy-
szer kettő = néha öt!", két szereplő is váltja sűrűn jelmezeit.
Először házsártos feleség,  minden apróságba belekötő középkorú szipirtyó,  majd veronai
éveit idéző, de totálisan huszonegyedik századi lányában inkarnálódik.  Elég egy trikó, egy
napszemüveg, hiteles belső átalakulása jóvoltából lehetetlen felismerni a percekkel előbbi
rikácsoló  Montague-nét.  Nagyváradi Erzsébet fölényes biztonsággal, nagyszerű ritmusér-
zékkel tobzódik mindkét alakjában. Ha hozzávesszük,  hogy két lélegzetvétel között még a
soha nem vénülő pletykazsák, Emilia dajka  fizimiskáját is magára ölti,  csak ámulattal adóz-
hatunk karakterformáló képességének.
Tóth József, de illessük inkább a sajátjává szervült Jocó-val, önfeledten lubickol a a poén-özön hullámaiban, egyetlen gesztust, egyetlen kacsintást sem hagy ki,  bőkezűen ontja ki-
fogyhatatlan humor-petárdáit.  Az ő játékában a kirobbanó kacaj,  a legszélsőségesebb ha-
hota közben is mindig érzünk valami végtelenül emberi, a clownmosoly mögött bujkáló tra-
gikumot, ami igazán shakespeari mélységeket sejtet. A tikkelő Lőrinc barát és a fásult apa
vonásai mögött, alig észrevehetően, mégis megkerülhetetlenül feldereng a Tavasz ébredé-
sének szerelmes kamasza.
Nemcsak a könyvtárszobából vezet út  a nagy drámaíróhoz, sokaknak kedve kerekedhet a
húsz év előtti Romeó és Júliához is, - kár, hogy Korsunovasék éppen Dublinben játsszák...

BANDY-LÁNYOK         Ascher Tamás         Orlai Produkció      Belvárosi Színház

 

Hernádi Judit és Udvaros Dorottya beleszeretett az  Andrews Sisters 50-es évekbeli dalai-
ba, magyar szöveget és keretjátékot írattak, hogy koncerten jóval túlmutató,  színpadi for-
mában énekelhessék el őket.  Parti Nagy Lajos könnyű kézzel alkotta meg a két hajdani di-
zőz figuráját, egyikük tanárnő és egyházi kórus-tag ma, halálosan unt "fix Sanyi"-val az olda-
lán,  a másik szikkadt magánéletébe szottyadt melankólina.  Váratlan felkérést kapnak trió-
juk 30 éve lelépett tagjától  egy nosztalgia-koncertre, próbára érkeznek a Chou Chou Bár- ba. A Sing, Sing-el kezdenek,  egyből kiderül, abszolút biztonsággal, tökéletes intonációval
hozzák a swinges-jazzes fílinget.  Pedig  Darvas Benedek  partitúrája két egyenrangú szóla-
mot diktál, természetesen vibráló játékkal, élénk mozgással. A Citadellán álló pálmaágas nőt
Alfa Rómeó-s hercegi kérő csábítja el,  meg is találja karrierjét a CINECITTA-dellán... A dal-
szövegek minden sora  hasonló bravúros finomságokat rejt,  igazán kioszthatnának a végén
egy Kottás Daloskönyv-et... A diáklányok Anyút búcsúztatják, aki Leningrádba megy a pon-
tosan rímelő "szakirAnyú" képzésre, fejünk fölött át is repül a nikkel szamovárok felé hajó-
zó, TU 134-es Malév-járat. A számok között heves dialógus zajlik a múltról, a késlekedő Icu-
ról, de gyors és majdnem nyíltszíni öltözések is tüzes izgalmakat keltenek. Szakács Györgyi
ötletes ruhatára pillanatok alatt varázsolja elő  a már kevésbé szűrt hetvenes évek virágos-
pöttyös ruhácskáit, bár-tündérré, stewardess-é, vagy éppen bakfissá öltöztetve a szituáci-
ókhoz fölényes színészi átéléssel idomuló művésznőket. Lassú szám, kiélveztük minden nyel-
vi leleményét, hadd idézzük legalább egy szakaszát:  "Ó, egy gimis blúz / egy ócska matróz
blúz / még nem feszíti ki / a két forró cici / szúrós gesztenyék / ősz van szerteszép / egy
lány ünneplőt húúúz / idén még épphogy szűűűz.../
- és már csak kackiás matróz-sipka kell és jöhet az  Auróra,  a Forradalom és Lenin elvtárs
a szobám falán...  Khell Zsolt  díszletfalain vörös sarló-kalapácsok villognak,  Bányai Tamás
fénymester is kitesz magáért, - a klarinétos veszett proletár-dühvel fújja az indulót, alig le-
het a helyére parancsolni. - És hogy táncolnak!  Bóbis László minden számhoz talál meste-
rien egyedi koreográfiát,  a két díva pedig  bődületes temperamentummal ropja  a fáradt-
ság legkisebb jele nélkül, annak ellenére, hogy a szövegkönyv fokozatos lassulást ír elő...
Ascher Tamás biztos kézzel segíti a két karakter megrajzolását,  miközben energikusan csi-
szolja össze az eltérő színészi stílusokat. Nyoma sincs a mütyürkéző töltelékeknek, mimikai
trükköknek,  bohóckodó poentírozásnak. Az alpári káromkodások is  pilleszárnyon szállnak,
ami máskor durva élc, itt jóízű poézis.  A tempó adagolása is átgondoltan pontos, egy pilla-
natra sem törik meg a lendület,  pedig a nézői reagálások  forró légkört teremtenek. Nem
vagyunk hívei a tapsorkánnak, de bizony most legszívesebben minden számot megújráztunk
volna! A névadó Dumpf Bandi, aki  Endreként már letette névjegyét  Parti Nagy Lajos Őszi
balladáiban, - a távoli múlt titokzatos szereplője a Rókatárgy koszorús költőjének szürreális
alakjává nemesül a legszebb lassú szám lúzer hőseként, mert a lányok akkor inkább a daliás
"nyuszó-gyuszi"-t szerették.  Hernádi Judit-nak van egy boás magánszáma, melyben a meny-
nyei ellenpontot  Udvaros Dorottya  énekli,  a két színész-unikum párosa egyvégtében tag-
lózza le a hallgatóságot.  Egygombos kékesszürke zakó, suhogó fehér pantalló:  nem marad-
hat el a  Chattanooga Chu Chu  sem, sivítva vágtat a káprázatos siker vonata, ilyen tömény
színházi ének-zene élményben régen volt részünk!
Társulatok roppannak össze, színházak szűnnek meg,  vergődik a szakma, tort ül a dilettán-
sok politikája: - lehet, hogy vigaszként csak  Orlai Tibor  Belvárosi Színháza marad meg?!?

 

EGYSZER ÉLÜNK...                     Mohácsi János                       Nemzeti Színház

 

Ha már iskoláinkban  műveletlen fasisztoid tahók folytatják a magyartudatos történelemha-
misítást, legalább a Nemzetiben ismerjük meg múltunk setét árnyait.  Závada után a Mohá-
csi testvérek rukkoltak ki eredeti alkotással, mely a II. Világháború utáni eseményekből ad
letaglózó ízelítőt. A Horthy-korszak István királya,  a kedvesen giccses János vitéz járja kál-
váriáját Abádszalóktól Szibériáig.  A Dicsőséges Vörös Hadsereg árnyékában,  a falu tervsze-
rűen elnéptelenített, azaz árjásított zsinagógájában játsszák a helyi műkedvelők. A pálinká-
zó vitézek  egykedvűen szemlélik a próbát,  néha ugyan megpróbálnak lecsapni  valamelyik
széplányra, de harci kedvüket igazán  a falusiak küldte hidegtál éleszti fel.  El is orozzák a
kívánatos csemegét,  a tiltakozásra  a szovjet katonalány hisztérikus kitörése a válasz: "Hát
akartam én krasznojárszki tanitónő létemre éveken, ezer kilométereken át ideharcolni ma-
gam, hogy elkergessem a maguk fegyverbarátait? Tudja mikor láttam sonkát? Négy éve, ott-
hon - ahol szívesebben lennék,  mint az ellenséggel szövetséges Magyarországon... Ki is ér-
demli meg a lakomát?!?" - ugrik fel az asztalra és csizmájával tiporja szét  az áhított finomsá-
gokat. - Dermedt a színpad, kushad a nézőtér: kinek van itt nagyobb igaza? Az eszméletlen
darab végig a kettősségek, ambivalens állítások késélén táncol,  kegyetlen tisztasággal állít-
va elénk a keserű tényeket.
Ami a Sárga Liliomnál,  a régi társulat passzivitása miatt nem sikerülhetett,  az utóbbi évek
frissen végzett ifiválogatottjával most  kaposvári szintű eredményt hoz.  Az együttes teljes
nyitottsággal  fogadta be a koncepciót, alkotó közreműködéssel sajátította el  a mohácsis
stílust, természetes közvetlenséggel elevenítette meg a szürreális cselekményt. Akinek né-
hány szó jutott csupán, az is erőteljes hitelességgel van jelen, a mondatok hossza nem so-
rolja be a szereplőket.  Stohl András tisztelendőjének szálfaderekú gerinctelensége, a vá-
ratlanul betoppanó hősi halott  Makranczi Zalán,  a kisnyilas-komcsi ázalag-rendőr  László
Zsolt, a feltámadásában groteszk Szarvas József, élesen rajzolt karakterben testesül meg,
Gerlits Réka  döbbenetes a mindkét rendszer által deportált lány szerepében.
A tempó félelmetesen lassú, a legapróbb jelzőre is van idő,  néha egy-egy szó köröz végig
az összes szereplő ajkán, majd minden élcre ellenpoén csattan.  A sűrített hömpölygés a
Pilinszky fogalmazta  bach-i "beépített unalom"-ra hajaz, amely létrehozza a befogadáshoz
szükséges mennyei hosszúságot.  A folyamatos akusztikus háttér  tovább erősíti az időtlen-
ség transzcendenciáját, lebegő üveghangok, basszus-doromb piánójába szinte belehasít a
szoprán-szaxofon sikolya, a cimbalom mennydörgő glisszandója. Rozs Tamás, Zságer-Varga
Ákos, a szivacsverőkkel a tajga végtelenjét tompítva elődübörgő Sebesi Tamás és a cimba-
lom titokzatos hangszilánkjait elővarázsló  Némedi Árpád hihetetlen intenzitással szólaltat-
ja meg az első hegedűs,  Kovács Márton  zenei konstrukcióját.
Khell Zsolt  invenciózusan használja ki a túlméretezett színpadi mélységet, a zsinagóga be-
nyílója először a zenekar helye,  majd észrevétlenül alakul át  Kornis Kozmá-jának, szintén
deportálási hasznosítású teherautó-platóvá. A Gulág-kép rózsaszürke végtelenjében, vakító
fényben tűnnek el a hófehér tajgából az ingoványos Kárpát-medencébe visszatoloncolt ra-
bok. A Kádári konszolidáció állóképébe a távolból furakodik elő a vérvörös luxusLada, hogy
aztán  a jól /ki/végzett munka elégedettségével füstöljön vissza  a nómenklatúra édenébe.
Hevér Gábor, minden kézenfekvő sablont messze elkerülve,  tenyeres-talpas hitelességgel
teszi szimpatikussá az örök vesztes hazánkfia archetípusát.
Radnay Csilla  selypegő asszonykája,  párttitkárilag kimentve a bevagonírozásból,  néhány
rafinált férjcsere után,  Remete Kriszta  ezüst-estélyijében,  nagykutya házastársa karján
tér vissza szülőfalujába.  A fantasztikus kisugárzással bíró színésznő közben még a fogolytá-
bor nádpálcás főnénijét is ragyogóan abszolválja,  mindegyik alakjához más-más,  tökélete-
sen illeszkedő hangot találva.  A vörös dámában  nem érezzük a karrierista parasztlányt, a
gimnasztyorkás adjutánsban  a magyaros helyezkedést.  De ha éneklésre kerül sor,  akkor
összetéveszthetetlen, páratlan muzikalitású, eszményi orgánuma szól...
Háromfejú sárkánynak is beillene a véreskezű Van Gogh őrnagy, a joviális lágerparancsnok
és az alakuló félben levő  "legvidámabb barakk"  örökké mosolygó főfunkcija  Kulka János
alakításában. Cinizmusa mögött szadista brutalitás, kedélyessége álarcában törtető alatto-
mosság rejtezik,  fület metél, vagy állást oszt,  halálba küld, vagy fülledt szabadságba, min-
dig a hatalom dölyfös fölényével áll a győztes oldalon. Kifinomult eleganciával, ragyogó öl-
tönyében balettlépésekkel méri be a színpadot, végső érve a sztálini sugallat vagy az éles
penge,  jólnevelt káder-gurujában is érezzük,  pillanat alatt képes bárkinek nyakát törni.
Ez a szerep-triumvirátus hármas fülkét kap a Nagy Alakítások Pantheonjában,  zseniális szí-
nész találkozott a zseniális kihívással.
Mi pedig kínzó feledésbe tokozódott keserű múltunkkal,  amelyet ideje lenne végre tudo-
másul venni, megrágni, emészteni és kiköpni, mert enélkül nem fogunk, magunkhoz méltó-
an egyszer sem élni és mindannyian eltűnünk a nagy büdös semmiségbe...

 

JÁNOS KIRÁLY                      Bagossy László                  Örkény István Színház

 

A műszaki hierarchiában  nem magas poszt  függönyhúzogatónak lenni,  Bagossy Levente
színpadán azonban főszereplővé válik. Három vörös bársony szabdalja  horizontálisan a te-
ret, szédületes dinamikával tagolva a cselekményt.  A rivaldánál Anglia királya ágál , míg a
táruló második síkban családja terpeszkedik,  majd váratlan villanással a háttérben imboly-
gó bukott trónkövetelők rémítenek.
Az Árpádházi dinasztia krónikájánál  kevés gusztustalanabbat ismerünk,  de a Plantagenet-
ház viszályai,  az árulások, kiegyezések, gyilkosságok, mérgezések rettentő sorozata vetek-
szik dicső hagyományainkkal.
A címszerepben  Debreczeny Csaba  tündököl, gyengéd iróniával, kimért szarkazmussal je-
lenítve meg a gyengeségében is álnokul ravaszkodó János királyt,  ellenfele a diplomatiku-
san simulékony franczia,  Gálffi László  II.Fülöpje. A mélán bárgyú Dauphinként nagyszerű
Ficza István és a feltűnően erélyes anyakirálynő,  Pogány Judit  gazdagítja az arisztokrati-
kus tablót.
Bagossy László példás színészvezetése és a szituációk pontos értelmezése maradéktalanul
kiaknázza  a shakespearei tragédiából desztillált  dürenmatti komédia humor-lehetőségeit.
A szüntelenül fel s alá mozgó függönyök,  a zuhogó drapériák  feszesen szerkesztett, film-
szerű jelenetezést eredményeznek,  vágtat a tempó, sűrűsödnek a meglepetések, a köze-
pe táján,  legalább vázlatosan, mégis felrajzolódik bennünk a királyi családfák tekervényes
ágazata.
Máthé Zsolt  béna lábakkal is élesszavú francia hirnök,  mint Pembroke alamuszi grófja pe-
dig, hétrét görnyedve, megkerülhetetlen figuraként válik az angol trónörökös nemzőjévé.
Polgár Csaba  fattyú létére irányítani képes  az uralkodói alkukat, habozás nélkül dönt ér-
dekei mellett az érzelmek ellenében, pregnáns játéka fölényesen uralja az első órát. Mert
a következő vitathatatlanul  a pápai követ bíborosé, aki magához ragadva a szálakat, addig
csűri-csavarja, míg végül a vatikáni akarat diadalmaskodik.  Mácsai Pál úgy hasít az intrikák
szövevényébe, mint az alkonyi bíborban vérző büchneri penge. Kimért, körmönfont, negé-
des és kegyetlen.  Cikázó szellem,  földszintes ármány.  A célt és az egészet látó elme, aki
rombol és alakít,  aki megváltoztatja a dolgok előírt menetét. Ahogy színigazgatóként is ké-
pes volt, a semmiből néhány év alatt a legjobb budapesti művészszínházat megteremteni.
Nem történelmi lecke,  de miközben  folyvást féktelen hahotára ösztönöz,  kecses áthallá-
sokkal tanulságosan utal hazai jelenünkre is.

 

CSOPORTTERÁPIA                        Harangi Mária                       Madách Színház

 

A Madách Színház musical-pályázatának vitathatatlan győztese  Galambos Attila és Szente
Vajk  Csoportterápiá
-jaamely prózai darabként is nagyszerűen beválna.  Az elmúlt nyári
verseny-darab jelentősen bővült, de eredeti értékei ezzel csak gazdagodtak. Tudományos
pontossággal rajzolt karakterek,  frappáns fordulatok, veszett komikum, parádés szerepek.
A tetthelyre sorra érkeznek a delikvensek,  viselkedésükön kívül belépőjükkel is bemutat-
ják hétköznapi neurózisaink nagyon is jól ismert kórképeit.  Bolba Tamás zenéje nemcsak
dallamosan lendületes, de a személyiségek ábrázolásában is komoly segítséget jelent.  Dal-
betétei messze túllépnek a szokásos verse-refrén sablonon, kiállások, tempó-cserék és az
invenciózus hangszerelés teszi egyedivé őket.  A szövegek szellemessége még úgy is feltű-
nő, hogy a poénok áradása miatt csak a felét vagyunk képesek felfogni.
Romvári Gergely  díszletfalait szolidan mértékletes vetítés és a puzzle-elemek észrevétlen
cserélgetése teszi változatossá,  utóbbiak kiemelve impozáns fekete lyukakká titkosodnak,
de még egy varieté-lépcső és kalaptartó is kinőhet belőlük.  A rendezés nagyvonalúan ösz-
szefogott, variábilis téralakzatokkal telíti a színpadot, töretlen tempót, sistergő lendületet
diktál.  Harangi Mária gondos elemző-munkája, színészvezetése minden egyes szereplőnek
ritkán látott hitelességű karakter-formálást tett lehetővé.  Ez a terápia jutalomjáték a tár-
sulat tagjainak, akik jobbnál jobb alakításokkal licitálnak egymásra. Sándor Dávid és váltója
Simon Kornél az emlékezetkihagyásos szindrómát visszafogott eszközökkel jellemzi, éneklé-
se váratlan lendülettel ellenpontozza ezt.  Nagy Sándor  gyengéd pöszesége  folyamatosan
robbanó humor-petárdákat rejt, tabu-sziklákat döntő hangjával, dalos coming out-jában az-
tán alaposan rácáfol  gyanított nőiességére.  Az örökmozgó hipochonder  Szente Vajk, aki
egyben  a szikrázó leleményességű dalszövegek írója is,  musical-gyűlölő számában  a műfaj
önironikus paródiáját vezeti elő. Nem állhat rosszul az a színház, mely ilyen metsző önkriti-
kát engedhet meg magának és amely ilyen fantasztikus  író-előadó művésszel rendelkezik...
A Spar-pénztáros  Dobos Judit  zseniálisan konfabulál: nemzetvédelmis nyomozónak, a Hel-
sinki Bizottság jogvédőjének  egyaránt gátlástalanul kiadja magát, elsöprő energiával állítja
elénk túlsúlyba temetett identitásválságát.  Ladinek Judit  remekel a butuska újgazdagné
szerep a szerepben figurájában, önleleplező songjából kicseng a keserű felismerés: bizony
a sokat tanult pszichiáternek sem ártana egy kis csoportterápia.
Benyit az ajtón,  rettegve visszafordul,  egyszerre mond igent és nemet, nádszál vékonysá-
gát túlsúlyosnak képzeli, a totális belső káosz tükörképe: Balla Eszter ezernyi rezdülésből
építi fel figuráját, minden túlzás nélkül, finom árnyalatokkal jellemez,  fenséges énekében
viszont a magára találás  győztes öröme szárnyal.  Reméljük, ezután egyre többször fogjuk
ennyire komoly feladatot jelentő, méretes karakterszerepekben látni anélkül, hogy le kel-
lene mondanunk elbűvölő hangjának varázslatáról.
Szólnunk kell a tuttik mintaszerű kidolgozottságáról,  melyeket  Fejes Kitty  koreográfiája
gazdagít, példának elég az áramszünet sötétjében kirajzolódó, ultraibolyában fluoreszkáló,
szeszélyes geometriában kirajzolódó szalagtáncot idézni.
Igényes, korszerű, mai - van mondanivalója testi-lelki problémáinkról, valamennyire még fo-
gódzót is kínál, de mindezt fergeteges humorral, csattanós szellemességgel, nagyszerű ze-
nével,  pompás játékkal és énekléssel teszi.

 

A NAGY NÉGYES         Gálffi László          Orlai produkció      Belvárosi Színház

 

Lehet, hogy "csak" szórakoztató,  de igényes, jól rendezett és mindig a legjobb színészek
csábítják be a közönséget: az  Orlai név rövid idő alatt emblematikus érték lett!  Ebben a
mesterien megszerkesztett komédiában csattanós a humor, pergő a tempó, a kedves idős
operaénekesek mosolygó együttérzésünket nyerik el.
Szacsvay László  erősen megkérdőjelezi  a megcsontosodott hősszerelmes tenorista szte-
reotípiákat, első látásra inkább kesernyés aktakukacnak néznénk.  Az ő hátán csattan fél-
aggastyán bariton gúnyolódásainak ostora,  Benedek Miklós  megtáltosodik a poénhalma-
zos szerepében,  annyi komolykodó öregúr után  végre egy komikus karakterben lubickol-
hat.  A humor egyetlen forrása  a kizárólag képzeletbeli szexualitás, mely találékony frázi-
sokkal leplezi a totális impotenciát, nagyokat nevethetünk rajta, annyi szájhősködésünket
ismerve fel...  Vári Éva  teljesen elváltoztatott hanggal, érthetetlen tétovasággal vergődik
a buffo-páros mellett,  annál hevesebb temperamentummal küzd  a hajdani mezzoszoprán,
Molnár Piroska,  emlékezetkihagyásain kívül a két levitézlett operahős lehengerlő jelenlé-
tével. De Őt nehéz lenne legyőzni!  Mámorító hangja valóban a régi áriák orgánumát idézi,
aktív nyüzsgése, elragadó humora, dallamos gesztusai eredeti karaktert rajzolnak.
Gálffi László korrekt rendezése míves munkával határolja be meg a játék kereteit, az első
rész sűrűsége, tempója egyenesen bámulatos. Szünet után kicsit lanyhul az iram, a cselek-
mény lehetőségei is apadnak, kicsit hosszúra nyúlnak a Nagy Négyes,  a Rigoletto kvartett
előkészületei. szerencsére Joe Green, (Zöld Jóska!), azaz Giuseppe Verdi géniusza legyőz-
hetetlen! Play back ide, vagy oda,  szeretni való hőseink mennybe szárnyalnak a vérünkké
vált zene mámorában,  Szacsvay artikulációját  Pavarotti is megirigyelhetné,  abban pedig
egészen biztosak vagyunk,  hogy   Molnár Piroska  Saját Hangját is hallottuk a 6. sorból...
(Hiszen felejthetetlen emlékünk az Ő előadásában a zseniális Kurtág opusz, a "What is the
word?").
Mindez a  Belvárosi Színház  pazarul rekonstruált art deco környezetében,  amelyről pél-
dát vehetnének a jelen kétbalkezes színházépítői...  Otthonos, bensőséges,  modern, de
nem trendi:  faburkolat, diszkrét szőnyegpadló és a légkondi sem fagyasztja szét a hátat. 
A forró hangulatot amúgy sem tudná lehűteni, - Orlai-éknál mindig napsütéses a tavasz!

 

ORSZÁGÚTON                Almási-Tóth András            Budapesti Kamaraszínház

 

Előbb-utóbb minden híres nagy film megjelenik a színpadon is, Fellini örök csodája meg is
érdemli az újjászületését.  Trombita-dallam helyett egy fura kis dalocska szól, Gelsolmina
nem bohócruhába, balettes szaténbe öltözik.  De Zampano zord figurája, a csenevész kis-
lány szomorú románca itt is él,  sűrű jelenet-váltásokban  elevenednek meg  a hosszú bo-
lyongás stációi.  Az Erőművész csábító szépasszonyokkal hál,  míg partner-"felesége"  oda-
künn vacog, akit egyébként halálra dolgoztat, üt-vág,  ahogy ez alja-mácsóknál dívik. Per-
sze, hogy az így is szereti rab- és eltartóját, mi mást tehetne?!?  Az egyenjogúság EU-kom-
fortjában közömbösen figyeljük a történetet. ennek má' így kell/ett/ lenni... Borzalmas!!!
S csak úgy 50 éve... Sovány vigasz, hogy a mai artista-lét már nem ilyen ilyen:  Bigas Luna
a Mell és a Hold-ban tündérien mesél erről...
Törköly Levente  testhezálló szerepben izmozik, fizikai megfelelését robusztus karaktere
és nagyszerű játéka hatványozza. Kedves szava legfeljebb a régi szeretőkhöz van, egyedül
maradva azért elbizonytalanodik s a végén néma zokogás rázza öles vállait. Anthony Quinn
nyüszítve kaparta a tengerpart homokját, most egy kicsit hiányoljuk a fájdalom hevesebb
jeleit.  De ahogy mutatványát felkonferáló monológját  négyszer is elmondja, mindig más-
ként, annak zsigeri hitelességéhez nem fér kétség.
Masinát klónozni nem lett volna célszerű, Ő a megismételhetetlen Csoda, ám  Stefanovics
Angéla
alakítása kissé túl keserűre sikeredett. Az a lány naiv, az a lány mosolyog, az a lány
ámulva rácsodálkozik mindenre... - ezt kissé hiányoljuk,  de ismerve  a végtelen érzékeny-
ségű színésznő kvalitásait, minden bizonnyal nemsokára ezek a vonások is megjelennek ele-
mentáris karakterrajzában.  Lengyel Tamás  Bolond-jával  a kupolában ismerkedik egy szál
kötélen, itt halljuk először az emlékezetes dalocskát, melyet haláláig dudorászik, ez a jele-
net egymagában ellensúlyozza a hiányokat.
Az előadás hőse  a seregnyi epizódban,  szüntelen metamorfózisával  elbűvölő  Tímár Éva.
Nyomorgó anya, élveteg polgárasszony, cirkuszigazgató és zárdafőnöknő:  nem a gyors jel-
mezcserék,  a különböző típusok  bravúros megjelenítése teszi hitelessé.  A darab elején
jó volt hallani  Nino Rota töményen átkomponált filmzenéjét a benne bujkáló cirkuszi mo-
tivumokkal, a végén csak felsírt bennünk a Nyolc és fél  fináléja..., hiszen a tündérien ha-
bókos mégiscsak az örökké vesztes Piros Bohóc...

 

OSCAR                                Háda János                             József Attila Színház

 

Oscar tudja, de nem mondja, a József Attila Színház tudja is, mondja is: tökéletes előadás-
ban prezentálja a kizárólag szórakoztatásra szánt komédiát. Baj ez? Dehogy: nemcsak a "ki-
kapcsolódásra vágyó" közönség, a vájtszemű műítész is rászorul az ilyen felhőtlen mulatság-
ra... Végre nincs magas irodalom, mondanivaló és okosság, nincs lila gőz és népvakító álböl-
cselet! Fergeteges cselekmény, pompás poénok, kimunkált karakterek, lendületes tempó.
Háda János  a legmagasabb szinten fogja össze a kiváló társulatot, minden gesztus, minden
apró játék a helyén van, sehol egy fellengzős túlzás, sehol egy eredetieskedő ötlet. Ennél
jobban a csak a nagy Mohácsi János és a kaposváriak játsszák a Feydeau-típusú francia víg-
játékokat.
Józsa Imre ravasz játékmesterként  sistergő gyújtópontja a darabnak,  érett komikuma so-
ha nem enged a ripacskodás csábításának. Fürgén éles esze vág, mint a villám, abszolút rit-
musérzékkel szórja a gegeket.  Méltó partnere a fegyelmezett hivatalnok  Zöld Csaba, aki
menedzseri pontossággal védi ki  a gyorsan változó szituációk csapdáit.  Dikciója is példás,
emblematikus figurát hoz,  bármit képes rezzenéstelen arccal kifejezni.  Márkó Eszter kü-
lönös egyéniségét kamatoztatja  a nagyotmondó ál-menyasszony szerepében,  kiemelkedő
alakítás  Fila Balázs  masszőre, - gyengéd lelkületét az átélés kohójában edzi vasgyúró ma-
tadorrá: színészi remeklés!!!
Hetykén rezegteti tündéri farát, mint minden lében kanál szobalány, elhisszük, hogy köny-
nyedén ejtette rabul  egy gróf szívét:  Molnár Gyöngyi   fantasztikus mosolya,  varázslatos
orgánuma minden megjelenésénél tűzbe borítja a színpadot.  Szobacicából grófnővé avan-
zsál, de lesz Ő még Királynő is!
Ezt a színházat akarja valaki dobra verni?  Ezt a társulatot ellehetetleníteni?  Van-e határa
az ostobaságnak?!?

 

ROMEÓ ÉS JÚLIA                         Eszenyi Enikő                             Vígszínház

 

Mozgalmas varieté-színház, humorral, tánccal, olyan, amelyre az Y Generation is szívesen
eljön: Eszenyi Enikő álma  felerészben már megvalósul, az első felvonás lendületesen re-
mek.  Varró Dániel  újfordítása  fiatalosan invenciózus, ötletes, pergő és szellemes, - bár
az utóbbi igyekezet néha túlzásokra ragadja,  /pl. Romeó  öngyilkossági előkészületeinél
az apatikus - a patikus szógiccs/. Kicsit többet vesz el a szerelem poéziséből is, így a két
veronai légüres térben rajong - jajong, (hogy a varrói stílnél maradjunk). Az is kérdés, le-
het-e ennyire eltérni a shakespeari soroktól, ( például a záró jambusoknál...)
De őrülten erős a látvány,  egekig turbózott a mozgások dinamizmusa, nagyszerűen műkö-
dik együtt a színész-, táncos- és kaszkadőr-csapat. A rendkívül eredeti háttérvetités előtt
robog Romeó, kereng az esküvői mikrobusz, közelednek a párok, menekülnek a gyilkosok.
Lólengés az autó tetején, kés-párbaj,  Kentaur ragyogó díszlete, amely a Vígszínházat mu-
tatja különböző állapotokban:   pompás és rendkívül szórakoztató! A küzdőtéren legifjabb
színészeink  tűnnek fel, így  Géczy Zoltán, a kaposvári  Lábodi Ádám,  a fenekedő Tybalt
Molnár Áron, vérfagyasztóak a szembenálló gangek életveszélyes kötözködései. Capuleték
bálján forró a hangulat, táncolnak is derekasan  Duda Éva  koreográfiájára.
A lenyűgöző forgatagban nem jut energia a főszerepek kidolgozására. A szegény szerelme-
sek elhagyottan téblábolnak. Jó, hogy  Varjú Kálmán félszegebb a szokványos Romeónál,
- ebben a duóban Júlia viseli a kalapot. A tragikai vénákkal áldott  Bata Éva, külső korrek-
ció híján, túl keményre, túl határozottra veszi a figurát, karizmatikus erő és hevesség jel-
lemzi, de teljesen elvesznek az érzelmi vonások. Ketten bejátsszák az egész nézőteret, a
proszcéniumtól az erkélyig, kergetőzésüket fürge kamera követi, így legkisebb rezdülésü-
ket is láthatja a néző, - kedves humor, pajkos játékosság, de hová lett a tavalyi hó...?!?
Paris grófjaként   Rétfalvi Tamás színiegyetemi növendéknek gáláns udvarlás mellett szép
éneklésre is futja,  Gyuriska János széttördeli a Mab-monológot, Mercutiójának nem iga-
zán éles a nyelve, de tragikus halálában katartikusan megrendítő.  Pápai Erika elénekli a
az O sole mio-t és a Belle ciao-t, messze jobb, mint az eredetik!  Börcsök Enikő lubickol
parádés dajka-szerepében, pazar dinamika, briliáns karakterformálás,  komikai csúcstelje-
sítmény - az est fejedelmi ajándéka. Kettős szerepében  Mészáros Máté  fenomenális ala-
kításokkal lep meg. Benvolió-ként messze kiemelkedik a Montague-bandából, érzékenyen
rezonál a kaotikus eseményekre, de vagány legény azért a javából, - pillanatokon belül a
bölcs  Lőrinc barát  képében tér vissza, ámul, szurkol, megtalálja a megoldást, békés kül-
seje céltudatos aktivitást takar.  Extrém személyisége nagy nyeresége a színháznak!
A második rész visszatöpped  a régi-rossz,  patetikus vígszínházi stílbe, elszürkül, megder-
med a tüzes vulkáni láva, de ez nem feledteti a félig tele pohár buli Fanta!/sztikus/ élmé-
nyét.  Eszenyi Enikő újító ideái  szép lassan megtalálják az utat a népszerűen komoly va-
rieté-színházhoz, kérdés, hogy jönnek-e a fiatalok, - mert a többiek inkább menekülnek...

 

TOM JONES                            Bezerédi Zoltán                             Pesti Színház

 

Gazdag Gyula régesrégi,  Felhőfi-Kiss László, főiskolásokkal diadalra vitt legutóbbi Fielding-
adaptációja után, nagy kihívás egy pesti színháznak,  Kaposvár nyomában Tom Jones-t ját-
szani.  Bezerédi Zoltán  korrekt rendezése,  nagymúltú emlékeit jól hasznosítva, váratlan
sikerhez segíti az energikus fiatalokkal frissített társulatot.
Díszlettelen színpad, filmszerűen pergő jelenetek, röpke dialógusok: minden a színészi je-
lenlét hatásosságán múlik. Hegedűs D.Géza  akkurátus narrátora, Igó Éva  sziszegően okos
grófnője, a most is tűéles karaktert rajzoló  Harkányi Endre állja a sarat, az együttes leg-
főbb erénye azonban, a pontos csapatjáték mellett a zenei közreműködés. Dobolnak, ke-
repelnek,  irdatlan nádsípokon vijjognak,  a létező össze ütőhangszert megszólaltatják ha-
misítatlan kortárs-zenei atmoszférát teremtve.  Fesztbaum a zongoránál,  Tasnádi a dobve-
rőkkel,  Hegedűs a cintányéron  vitézkedik,  Kovács Márton  hangzó anyagának legapróbb
molekulája is dramaturgiai telitalálat. A dalbetétek,  Lőrinczy Attila  frappáns szövegeivel
remeklések, az angol himnusz kánonjától a felvonásvégi táncjelenetig, melynek koreográfi-
ájában  Duda Éva  jeleskedik. A konkrét zene eszközeit az egészséges dallamossággal ötvö-
ző akusztikus közeg  szerencsés együttállásban hat a színpadi játékra,  egy picit Kaposvár
kósza Szelleme lengi be az atmoszférát...
Borbiczki Ferenc kiváló a hagyományos poéntírozó stílusban, de az új generáció már a sa-
ját személyiséget előtérbe állítójátékmódot képviseli.  Tarr Judit  hunczfut menyecske a
bokor alján,  Józan László tiszteletesként, útonállva, avagy bárgyú Susan-ként is sistergő
felkiáltójel.  Láng Annamária  szikrázó lendülettel bűvöl el  Cselényi Nóra félkész, illetve
társasági szintre gyönyörödő ruháiban.  Tornyi Ildikó meggyőzően naív, állhatatosan sze-
relmes, könnyű neki,  olyan talpig férfiak versengenek érte,  mint a csúf intrikus Blifil és
a délceg fattyú Tom... Nagy színészként búcsúzik is Blifil kapitány kis szerepétől a metsző
humorú Fesztbaum Béla, hogy reinkarnálódva, ifjabb Blifil úrfi szerepében parádés játék-
kal kövesse a zegzugos cselekményt.  A még sokáig egyetemista  Tasnádi Bence,  első kő-
színházi megjelenését a fölényes szakmai tudatosság és a zsigeri tehetség érett bizonyítá-
sával teszi emlékezetessé.  Könnyed, robbanékony,  szuggesztíven énekel, belső indítékú
természetességgel játszik.  Pompásan mutat a kölcsönvett arisztokratikus göncökben, de
jelmeztelensége is imponáló. Tekintete mint a lézer, nem téveszt célt,  átüti a tudat gát-
jait, lehatol a lélek fenekéig. Itt címszereplő hős,  de alkatában ezernyi karakter búvik, a
sunyi gonosztól, karrieristán át  a megátalkodott intrikusig,  nem is beszélve a komikai ar-
zenál kimeríthetetlen lehetőségeiről.
Milyen volt az a régi, Csákányi Esztert idézve: "nem Tom már",  de ebben a produkcióban
felsejlik egy halovány reménysugár: a végén még a Pesti Színházba járunk...

 

PYGMALION                             Valló Péter                               Radnóti Színház

 

Nem egy hálátlan darab:  Shaw szerkesztése nagymesteri, ragyogóak a szerepek, szellemes
a szöveg, óriási az alapötlet. Zárt jelenetek, találékony abgangok, vidor belépők, csattanós
slusszpoénok.  Minek akkor fényváltásokkal  molekulákra szabdalni?!?  A mai kortárs színház-
házban a textus gyökereit emelik így ki,  vagy egy-egy szereplőt állítanak szó szerint reflek-
torfénybe.  De itt ez értelmetlen, butuska és állandóan megakasztja  a ragyogó tempóban
száguldó cselekményt.
A siker csak a színészeknek köszönhető,  mert még ilyen koloncokkal a nyakban is parádés
játékkal  rukkolnak ki.  Csomós Mari  királynőnek is elmehetne,  a társadalom másik végle-
teként  Szombathy Gyula  öntudatos kukása, kocsmatöltelékként, újgazdagként egyaránt
hiteles. Személyzetként a jövő arcai:  Drága Diána és Simon Zoltán villannak fel, több epi-
zódban méltó elődeik,  Horesnyi László,  mint nagykövet,  Urbán Tibor mint Nepommuck.
Higgins professor álomszerepében  Szervét Tibor  cinikus könnyedsége,  jólnevelt udvari-
atlansága arat,  úgy ejti ő a becsmérlő szavakat, bizony felérnek egy simogatással... Ritmu-
sa, tempója tökéletes, a legjelentéktelenebb apróságnak is képes  hatásos hangsúlyt adni.
Alpári közönségességét is tündéri báj lengi át, vaskos hanghordozása érzékeny melódiákat
rejt, művi rongyai csodálatos termetet.  Petrik Andrea teljes színészi vértezetben pattan
elő az aljavilágból és válik könnyed metamorfózissal csábító úri kisasszonnyá.  Minden gesz-
tusa ül,  makacs sértettséggel vívja szócsatáit:  nem csapja le a labdát,  szavai visszhangzó
csodaként még sokáig ott vibrálnak a térben. Rettegtünk a fürdőkádat látva, a Pszyché és
a boldogtalan Füst Milán-opusz után  egy újabb ostoba vetkőzés rémképe derengett föl, -
mert ez csak az  Ágota Kristóf Nagy Füzet-ben volt indokolt!!! - de: a jószerencse mosoly-
ra lágyuló habszivacsba ültette, így háborítatlan örömmel követhettük fantasztikus alakítá-
sát. A Jelen és a Jövő,  két Nagy Generáció szürreális találkozása maradéktalan élménnyé
varázsolta az elpusztíthatatlan vígjátékot.

 

CZUKOR SHOW       Dömötör Tamás      ORLAI produkció     Belvárosi Színház

 

Filmes siker után a darab végre visszatért a színpadra.  Néhány szereplő kicserélődött, de
az előadás lendülete, hatásossága talán még erősödött is. A tinédzser szerepében  Fátyol
Hermina  
hiteles átéléssel játszik,  Tamási Zoltán, más oldalról közelítve komikus figuráját,
friss színekkel gazdagítja az összképet. A  Belvárosi Színház,  mely fantasztikus rekonstruk-
cióval nyerte vissza eredeti, artdecós formáját, ívelt tereivel, szűrt világításával, na meg a
csúszásgátolt szőnyegpadlóval! esztétikusan nézőbarát belsőt kapott.
Dömötör Tamás nagy merészen,  jóformán csak a szereplőket emelte át  teljesen autenti-
kus darabjába, melyben a családi dráma csupán ürügy  a szórakoztató média  ocsmány em-
bertelenségének leleplezéséhez.  Milán bácsi hősei tulajdonképpen  nem is kerülnek egy-
mással szembe, a show-műsor vezetőjével folytatnak dialógust,  melynek során a manipulá-
tor lépésről lépésre szedi ki belőlük legféltettebb titkaikat. Az eredetileg színdarabnak írt
és játszott mű  igen ötletes dramaturgiával tárja fel  a családi kapcsolatok szövevényét  és
sikerrel alkotja meg  a rendkívül érdekes figurákat. Az időpont a jelen, a dialógusok közné-
pi nyelven szólalnak meg,  az extrém szituációk elfogadható értelmezéseket kapnak.
A  A bértapsonc közönséget irányító adásvezetőben  Simicz Sándor-t  ismerhetjük fel, aki
zsigeri tehetséggel,  fantasztikus humorral, lenyűgöző énekprodukcióval válik a produkció
felejthetetlen Jolly Joker-évé.
A nevetségessé gyalázott kisember,  Tamási Zoltán   megformálásában a galádul csapdába
csalt, jószándékú butaság, melyet az embertelen műsorgyár éppen úgy használ ki, mint a
70-es évek mélyinterjús dokufilmesei a tájékozatlan emberek őszinteségét. Czukor Balázs,
aki ritka fiziognómiájával  már többször feltűnt hazai filmekben,  duplafenekű szerepében
szuggesztív arcjátékkal, empatikus hozzáállással hozza a sztárt,  aki csak eszköz a manipulá-
torok kezében.  Kettőzött szereposztásmás felfogásban,  Hujber Ferenc keményebb fo-
galmazással  játssza a műsorvezetőt. Szorult helyzetében  Anger Zsolt  szenvtelenségével, 
okosságával szimpátiánkat is elnyeri, noha jelleménél negatívabbat nehéz elképzelni.
A színészek káprázatos együttest alkotnak,  mégis külön kell szólnunk a hölgy-triumvirátu-
ról. Fátyol Hermina hátborzongató átéléssel hordozza a tragédia előérzetét,  Péter Kata
egy primitív, sorsverte lányt állít elénk, aki kétségek között vergődve próbál kiutat találni
elviselhetetlen helyzetéből.  Megmerevedő mimikája, szélsőséges dühöngése, többször el-
torzuló artikulációja annyira hiteles, hogy időnként arra gyanakszunk,  nem is színész, ha-
nem az élet  valóságos drámájának részese. - Sziklába vésett arcvonások,  fagyott szemek,
acélos pincehang:  Vasvári Emese  extrém egyénisége  eszméletlen erővel ruházza fel  a
legellentmondásosabb szereplőt. Nézései, lassú reagálásai, vontatott hanghordozása hosz-
szú ideig a mindent elfogadó megalázkodás típusát jeleníti meg,  mígnem a végkifejletben,
félelmetes intenzitású kitörésben mutatja meg ellenállhatatlan drámai erejét.

 

TELJES NAPFOGYATKOZÁS        Léner András        Budapesti Kamaraszínház

 

Jól emlékszünk még Kaszás Gergő Rimbaud-jára,  extravagáns szélsőséges vadóc, aki nem
restell a kávéház asztalára vizelni.  Szűcs Péter Pál  frissarcú Arthur-ja  egészen más: egy
igazi kamasz, aki saját belső világában él,  akinek fantáziája csapongó, hétköznapi reagálá-
sai viszont racionálisan direktek. Fittyet hány az illemre,  nem kötik gúzsba szabályok, pi-
páját-fejét egyaránt a falba veri. Első látásra szuggesztív, karizmatikus egyéniség, - olyan,
mint bármelyik tizenéves ifjú, különlegessége csupán az, hogy érzéseit, gondolatait zseni-
álisan képes megélni és versben kifejezni.
Léner András  rendezése akkurátusan állítja szembe  a szalonban gátlástalanul pipázó fe-
negyereket a polgári biztonságba dermedt költőtárssal.  Nagy Viktor elsőre túlzottan el-
puhult, igaz, alig várja, hogy a bolondos gyerkőc kiszakítsa a bénító unalomból. Megköny-
nyebülésünkre, sikerül elkerülni az erotikus esetlenségeket, annál erőteljesebben élnek
az ellentétek szaporodó gesztusai.  Verlaine pénzkereső cédulázásaiba mélyed, Rimbaud
heves szemrehányásai ellen védekezve a szakítást jelző kofferbe hanyatlik,  amelynek vul-
kánfíber tetején szíjasan csattognak fiú-szeretője dühkitörésének tüzes ostorcsapásai.
Töretlen a lendület, összefogott a tempó, dicséri a rendezőt a találékony térkihasználás
is. A levélváltások utáni végső búcsú-jelenetben, a színpadközépi obligát oszlop két olda-
lán állnak,  az elbocsátó üzenetet  az immár rabszolga-kereskedő ex-költő szembefeszülő,
kesztyűs tenyere  nyomatékosítja.  Szűcs Péter Pál  ragyogó deklamációval,  a gondolati
háttér,  a tudattalan motivációk  érzékeny jelzésével formálja meg  az önellentmondásos
személyiségképet, alakítása biztos esélyese a Best of 2011-nek.
A leépülés, beletörődés megkapó ábrázolásával,  a végkifejletben  Nagy Viktor  is megta-
lálja az adekvát hangvételt,  alacsonyabb anyagi szinten,  egy prosti karjaiban talál vissza
oda, ahonnan elindult. Az utolsó jelenetben  Varga Klári  gyémántkemény színpadi jelen-
léte,  lézerpontos játéka futtatja fel a drámai feszültséget,  végső kicsengésében is meg-
kerülhetetlenné téve a nagyszerű előadást.

 

PLETYKAFÉSZEK                        Puskás Tamás                          Centrál Színház

 

Mi is kell egy bármilyen fajsúlyú nézőt kielégítő,  gond/olkodás / nélkül szórakoztató, izgal-
mas, könnyed,  nevettető komédiához?   Végy egy elégségesen elegáns lakás-fazekat, foko-
zatosan adagold a hétköznapiságukban is különleges szereplőket,  lassan hevítsd gyilkossági
rejtélyek tüzén,  fűszerezd poénokkal, tetézd háztartási - életvezetési balesetekkel: lefor-
rázott kéz, felpaprikázott szerető, - támogasd a magánkórházakat:  legalább időlegesen va-
kuljon, süketüljön meg valaki, de ígéretesek a derékzsába, hexensúsz és a korai Alzheimer
esetei is.  A séf-guru  Neil Simon  receptje most is kitűnő,  Puskás Tamás  mesterszakácsi
vehemenciával irányítja a válogatott csapatot.
Sejtelmünk sincs, hogyan végződik a kanyargós történet, biztosak lehetünk a frappáns be-
fejezésben,  addig pedig kizárólag a remek színészek produkciója köt le.  Még egy random
rendőr,  Cserna Antal  is egyéni ízeket képes adni baltafejűen PC-létezésének, míg  Nagy-
Kálózy Eszter annyira feledékeny, mintha színművészetét is otthon hagyta volna. Schmied
Zoltán
-t egyből megválasztanánk képviselőnek, messze veri a hazai átlagot,  Básti Juli a "le-
ves a levesben" dramaturgiájával a gerinctorna akrobatikus menüjét főzi ki.  Scherer Péter
személyiségfejlesztő pszichodráma-csoportjába  a teljes nézősereget kellene beíratni, míg
Simon Kornél  magabiztos eszközökkel rajzolja meg a bizonytalan normalitás kórképét.
Puskás Tamás  átdolgozóként, rendezőként heves energiákkal aknázza ki a helyzetkomikum
lehetőségeit,  egészséges előérzettel új arcokkal gazdagítja a társulat spektrumát.  Liptai
Claudia
 hiteles természetességgel simul a vígjátéki stílusba,  attraktív jelenléten túl,  erő-
teljes megszólalásai,  de még hosszú hallgatásai is beszédesek.  Nagyvilági elegancia,  söté-
ten csillogó felkiáltójel:  Bertalan Ági sudár gyönyörűsége mellett, metszően éles deklamá-
ciójával testesíti meg fenséges karizmáját.  Egy ilyen feleség biztosítéka  a férj választási si-
kerének, ahogy a színházénak is!
A tobzódó komikum,  a kacagtató félreértések özöne után,  a viharzó hangulat kellős köze-pén,  a rejtett eszközökkel operáló  Rudolf Péter  káprázatos monológgal lep meg.   Nincs
szüksége gesztusokra,  nem él  mimikai bravúrokkal,  titokzatos módon teremti meg hosszú
beszélyének feszültségét.  Azt éli át szemünk láttára, hogyan gondolja ki közben, a szünet
nélküli, egyre parttalanabb magyarázat  hihető fordulatait.  Neumann János  előadást tart,
miközben jobboldali féltekéjében  feltalálja a digitális komputert...  A színészi alkotóművé-
szet briliáns csúcsteljesítménye, amely néma angyalként suhan át felettünk  a váratlan ka-
tarzis erőterében..
Gasztroblogunkat végezzük ínyenc felhívással:  nem ajánlatos otthon utánozni a  Pletykafé-
szek fogásait, úgyis torkunkra akadnak néha életünkben is, inkább élvezzük a kiadós mulat-
ságot a Centrál Színházban!

 
NINI KAMIKAZE KABARÉ                Kapócs Zsóka             Thália Arizona Stúdió
 

Több, mit tehetség: fantasztikus kiállás, szikrázó lendület, különleges egyéniség. Blues-tól
az operettig  mindent tökéletes stílusban énekel,  könnyedén játszadozik a hangjával és a
közönséggel.  Alakváltozásai szédületesek, a legkisebb gesztusa is hiteles,  mozgása mámor.
Tudatos, mégis eleven,  szerepet játszik, mégis természetes.  Uralja a zenét, a látványt, a
színpadot.
Akkor hát miért is komorodunk el egy fél óra múlva? Miért is kell fejvesztve menekülnünk a
végén? Mert gyönyörűséges songjait szétdarabolja, szakaszonként "csinál" valamit, lefelé, publikumnak,  kérdez,  viccel,  szórakoztat,  de ezzel majdnem megsemmisíti az összhatást.
Tízpercenként  menetrendszerűen felszól  a világosítóknak,  haverkodik a kitűnő zenészek-
kel,  még a gatyát is letolatja velük...,  szörnyűűű! Nyílt színen átöltözik, nagyon jó, a mell-
pótló felfedése is elmegy, de hogy zsinórban alázza a színpadra felszédített gyanútlanokat, az megalázóan botrányos.  Füstokádással szerencsétlenkedünk,  térdelünk előtte, csodála-
tos formáit simogatjuk?!? Hát ez nem megy!  Ez nem csak a nézőket gyalázza, sokkal inkább
önmagát... Összeszorított fogakkal, lehunyt szemmel,  de Karádyra vágyakozó nyitott füllel
szenvedtünk, amíg csak bírtuk,  utána hosszú bolyongás következett a jeges szélben, hogy
megszabaduljunk a kínzó emléktől.
Másnap: a kiút keresése, hol kéne lenni ennek a káprázatos csodaembernek? Biztos, hogy
színházban, szerepben, keménykezű rendezővel, -musicalben, zenés darabban, ám akár ko-
moly prózában is. A hőn vágyott Nagyszínpadon, mivel karizmatikus energiája szétveti a túl
szűkös színfalakat.  Erős közegben tudna igazán kibontakozni, fajsúlyos partnerekkel, illesz-
kedve az együttes munkába.  Nem tudjuk, hol, kivel, mikor, de hogy ez az út téves, az egé-
szen biztos. Nagyon hisszük, hogy gigantikus akarása, heves útkeresése meg fogja találni a
célon túl a megoldást is.
Ajánlatunk: egy jól megírt Karády monodráma,/mondjuk Tasnádi István/, szerelemmel, tör-
ténelemmel,  humorral és drámával,  na meg sok-sok dallal...  Végül is a  Klubrádióban hal-
lott két és fél szám ("Hamvadó"- "Gyűlölöm"-etc.) csábított a Tháliába.  Mert így még senki
sem énekelte őket., - Katalin sem...

NŐNYUGAT           Bíró Kriszta - Mácsai Pál        Örkény István Színház   Thália
 

NYUGAT: Micsoda töménysége a tehetségnek,  mennyire különböző egyéniségek és társa-
ságukban:  Micsoda Nők!  Ebben a körben, a hírességek trófeáira vadászó  Schlepp-csajok
is osztályon felüli tehetségek voltak, de több esetben inkább zsenik...
Bíró Kriszta  hatalmas empátiával élte újra az életkalandokat,  a levelezésekből, emlékezé-
sekből csalhatatlan érzékkel emelte ki  a legizgalmasabb momentumokat,  mindig megtalál-
va a drámai magot,  a színpadképes konfliktusokat,  a karaktereket velősen megjelenítő ki-
jelentéseket. Móricz szerelmi epekedése Holics Janka után nemsokára veszett menekülés-
be vált,  színésznő-szerelmének szépségénél is többet ér neki  a kis árvalány sztori-szállító
képessége. A hölgyek dühös kölcsönösséggel utálkoznak, egymás írói vénáját is csak heve-
sen irigykedve ismerik el. A tengernyi anyagból kikristályosított idézeteket Bíró Kriszta ki-
váló dramaturgiával építette epikus cselekménnyé, az urak és nőik váltakozva szólnak, sok-
szor ellentmondó véleményeket ütköztetve.  Kerekes Viktória a töprengő Móricz magyar
hangja,  de átkozódó Szabó Dezsőként,  hátrafeszített nyakkal az elnémító gégemetszésig
is eljut.  A szellem arisztokratái  még az igaziaknál is  többet megengedhettek maguknak a
konvenciók felrúgásában,  röhejes bohózatok, félelmetes játszmák zajlanak köztük. Babits,
aki nem meri Csinszkát megtartani, Szabó Lőrinc nevű albérlőjétől alkudja feleséggé annak
menyasszonyát, de Böhm Aranka cselvetései is megérnek egy misét, Adytól Karinthyn át a
derék  Déry Tiborig.  Mindez töretlen tempóban,  parázs feszültségben  elevenedik meg a
fantasztikus színésznői elementáris ötösfogat játékában.
A háztájiba szorított Kaffka Margit  Für Anikó keserű hangján szól, mely Szabó Lőrincként
árnyaltan ingatag. Schlesinger-Harmos Ilona vibráló egyénisége  Hámori Gabriella  megfor-
málásában  maradéktalanul érvényesül,  nincs szükség azonban  a dinamikai szélsőségekre,
a Csibe-levél pregnáns tolmácsolása bizonyítja:  enélkül is lenne elég átütő erő.  Zenei kí-
séretként,  amely tagol, ellenpontoz,  kiemel és összeköt,  Szalai András  cimbalomjátéka
Couperin mellett az ifjú kortárs Kákonyi Árpád érzékletes passzázsaival operál. De hallunk
közben "költőnő a konyhában" jeligéjű versezetet, egyszer meg ötszólamú motettát is.
Csinszka tizenhat évesen írt levele,s amely a zseniális rafinéria gyöngyszeme,  Bíró Kriszta
ironikus felhangjaival lenyűgöző,  a színésznő a haláltábori visszaemlékezések tétova idézé-
se közben,  a rettenet abszurditását átélve sírja el magát.  Ebben a jelenetben  az emble-
matikus színésznagyság,  Lázár Kati arcán a halálfélelem rajzolódik ki, némasága monumen-
tális mementóként hasít,  megkoronázva az addig tőle hallott,  felejthetetlen  intenzitású
mondatokból épült kolosszális alakítást.
Micsoda életek! Micsoda figurák!  - Micsoda este! - Micsoda Színház!!!

A GYÚJTOGATÓK /felolvasószínház/          Darvasi László        Nemzeti Színház
 

Baljós előjel, ha az első öt percben gutaütés sújtott színész rángatózik a színen. Naturális
felolvasás, vagy mi? A szegény aktorok, példányukat szorongatva rohangásznak fel s alá, két-
ségbeesetten meredve a majd' üres papírra. Kusza, elnagyolt követhetetlen katyvasz...
Pedig  Darvasi László  opusza még így is rendkívül érdekes, inkább abszurd, de karaktereit
nagyszerűen jellemzi,  szituációi morbidan hatásosak. Széken ülve,  szemben sorakozva, él-
ményszerű felolvasást lehetett volna csinálni,  ahogy ez az eddigi tízparancsolatos pályáza-
ti darabokkal történt.
Ha előadják majd,/nagyon reméljük: igen izgalmas a textus!/ formátumos produkció szület-
het, garancia erre  az a néhány színész,  aki még ilyen zilált körülmények között is sejtetni
tudja leendő szerepét:  Szatory Dávid,  László Attila,  Bánfalvi Eszter,  Schell Judit és a
finoman karikírozó  Kulka János /csak ne dadogjon!!!/.

CABARET                                  Bozsik Yvette                            Centrál Színház
 

Szenvedélyes, örömtől izzó ajánlásokat szeretünk írni, ez a kivétel gyengíti a színházi közér-
zetet. Adva van a valaha írt musícal-ek egyik legjobbja  Baráthy György pregnáns újrafordí-
tásában,  kitűnő zenekar, pompás táncosok, nagyszerű koreográfus-rendező... hát akkor?!?
A darab két pillére a Konferanszié és Sally Bowles.  Az utóbbit olyanra bízni, aki színészileg
gyenge, énekelni meg egyáltalán nem tud, érthetetlen baklövés. Hullámvasútban ülünk: az
egyik pillanatban pazar táncképek hevítenek, vagy  Básti Juli játékát, éneklését csodáljuk,
a következőben jeges zuhanyként bénít a dilettáns erőlködés.  Nem tudjuk, nem kutatjuk
a szereplőválasztás indítékát, össznépi szinten kikérjük magunknak!
Amiért nem menekültünk fejvesztve: a másik pillér maga a rhodoszi Kolosszus! Az all round
ének-tánc-pantomim Színész,  Keresztes Tamás,  aki már pengeéles belépőjével lenyűgöz,
a dülöngélő kalauz bravúr-jelenetén ámulva pedig, lélegzetünk is eláll. Keljfel Jancsi whis-
ky-automata,  padlón kúszik, falra mászik,  a tánc-képek kulcsembere. Cinikus bulvárfigurá-
ból vált fröcsögő SA-legénnyé, artikulálatlan parancsszavakat üvölt, míg a "primadonna" he-
lyett szelíd legátókkal suttogja el a búcsúdalt. A káprázatos mozgású James Valencia elbű-
völő társaságában adja elő a Majom-songot, grandiózus alakítása mesterien egyensúlyoz a
vérfagyasztó rémdráma és a rugalmas könnyedség között.
Berzsenyi Krisztina jelmezei most is attraktívak, persze ébenbőrön mutatnak a legjobban,
azt viszont nem értjük, hogy 1932 Berlinjében miért kell a náci egyenruhákat stilizálni, (ta-
lán még nem feketék, árpádsávval...).  A koreográfiák,  a tömegképek találóak, a rendezés
minőségét,  az említett érzelmi libikóka miatt  nehéz megítélni,  úgy sejtjük, hogy  Bozsik
Yvette alkotó lendülete nem tört meg, legfeljebb félreértések zátonyára futott.
A Centrál Színház  éppen az utóbbi időkben bizonyított  két sikeres zenés darabbal,  van
lehetőség a cserére.  A félig tele pohár megérdemli a rátöltést,  a megteremtett értékek
azt a plusz próba-hetet... Nagyon-nagyon szeretnénk még többször megnézni!

PERIOD                                     Szőcs Artúr                                      Vígszínház
 

Itt vannak a harmincévesek, másfajta raj: piásak, gasztrofilek, inkább már csak összeköltöz-
nek, mást néznek, olvasnak, ha egyáltalán..., - de problémáik ugyanazok, mint a Bereményi-
féle, 30 évvel ezelőtti harmincasoké. Gyerek? Gyűrű? Kidobjam?  Hogyan? Hol? - sorjáznak a
sorskérdések, melyeket csinos csokorba kötött  Deres Péter, Szőcs Artúr +az egész társu-
lat! Széles merítés, burjánzó ötletparádé, de szigorúan megnyirbált, keményen összefogott
anyag. A színpad mélyén kialakított tér,  zsinórpadlástól a függőhídon át, a hangosító-boxig
terjeng, minden zuga találékonyan van bejátszva.
Pap Vera 60 évesen a válás és az egyedüllét esélyeit fontolgatja, idejének nagy részét, 30-
as "kis"-fiának  neurotikus telefonjai kötik le.  A siránkozó monológ,  más-más szájból több-
ször is elhangzik, lemérhetjük, kinél hogyan szól hitelesen:  Géczi Zoltán kétségbeesetten
üvölti,  Mészáros Máté  gügyögő kétségbeeséssé fokozza.  A riporter-állásban laza interjúk
készülnek,  Bata Éva  egymás után jeleníti meg az aszfaltrajz-versenyző kicsinyeket, 5 éves
lánykától a mutáló kiskamaszig.
Szőcs Artúr  merészen használja az egyidejű történések,  egymást ellenpontozó jelenetek
lehetőségeit, erőteljesen kiemelve,  kommentálva és váratlan felhangokkal dúsítva azokat.
Előttünk két pár szakításának szópárbajai szikráznak, a TV-showban az örök lúzer  Rusznák
András, hasonló helyzetben csattanós pofonokkal operál.  A fizikai és lelki fájdalmak hang-
jai kánonná szövődnek, a vége persze a megfáradt kibékülés.
Míg az alsóbb szinteken  halandók csatáznak,  az isteni  Láng Annamária  a felvilági szférák-
ban faggatja gyanútlan interjú-alanyát.  A fegyelmezett tűzszerész észre sem veszi, hogy a
lángra kapás elemzése hogyan csúszik át,  a riport-díva sátáni kacagása közben frivol sztrip-
tízbe. ÚÚÚtáljuk a színpadi meztelenkedést, de ez a gúnykacajjal körített pajzán vetkőzés
a színpadi játék magasiskolája: a hangositó fülke forradalma!
Néha betéved egy világosító, beleszól a kellékes, vérsminket mázol a fodrász:  a teljes stáb
izzó aktivitással veszi ki a részét  az alkotó munkából, - friss fuvallat , amely jótékonyan tisz-
títja meg a szmogos színházi levegőt...  Érezhetőleg mindenki örül, láthatóan a közönség is,
belebizsereg a májunk az energikus tombolás révületébe.
Mészáros Máté  kecses gesztikulációval taglalja a férfiúi kötelezettségek tragikumát, Géczi
Zoltán lótenyésztői minőségében orrhangon remekel, életveszélyes vihogó-görcsbe rántva
Varjú Kálmán-t. A végén a szereplők megtapsolják a közönséget, munkát-kenyeret kérnek
tőlünk, kezünkbe nyomnak egy CD-t, melyekről otthon újra hallgatjuk monológjaikat. Saját
szavainkra ismerünk rá...

 

 

                            BUDAPEST            2 0 1 0   

 

PÁRKÁK                                  Göttinger Pál                               Bárka Színház

 

Felfújt csúzda, mászóka,  pörgők, forgók,  al- és felvilági játszótér:  Csík György  díszlete
virgonc színességével  már az első pillanatban megteremti  az oldott hangulatot.  A vörös
séf-libériába bújtatott,  egyáltalán nem félelmetes  Hádész Henrik:  Gados Béla  ármányo-
san kevergeti a kannibál-levest, a három párka heves békétlenkedés közben nyirbálja éle-
tünk fonalát.  Rugalmas eleganciával szökken a színre  Seress Zoltán,  káprázatos mozgása
hatványozza éneklését, mellyel  Dinyés Dániel  "Nő,nő,nő" songját a toplisták élére lendí-
ti.  Szabó Borbála  tömény meseszövése, ötletes fordulatai a vágyott kihívást jelentik a ki-
tűnő   Göttinger Pál  rendezőművészetének. Ütnek a dalszövegek, csattanósak a poénok, 
sűrű a tempó, szédítő a forgatag.
Az együttes elképesztő lendülettel játszik, a legapróbb mozzanat, a legkisebb gesztus is a
helyén van,  Katona Gábor  invenciózus koreográfiájának fokozott igényeit is teljesíti. Vil-
lanásnyi jelenetek élezik a feszültséget,  a mindent átszövő zene adekvátan szervül a kon-
centrált cselekménybe.  Tangó, foxtrott,  swing vagy keringő:  Dinyés Dániel  bámulatos
könnyedséggel hajózik a stílusok óceánján, kompozíciós képességeinek jellemzésére elég
egy példa: ahogy Grüllé és Haplusz kánonja,  földi halandók megjelenésével többszólamú-
vá dúsul, majd az isteni belépésekkel okeghemi multiplicitásban teljesedik ki.
Kálid Artúr  vadul meresztgeti tőrét és szemeit  Kovalcsik Anikó  batman-szárnyaiban, lá-
nyos bájait szőke parókája,  gengszter-szemüvege  sem rejti,  Telekes Péter  a nárcizmus
kórképét, később a gyermeki csalódottságot  rajzolja meg hitelesen.  Szorcsik Kriszta ké-
sei feltűnése  csak igazságosztó szerepre  ad lehetőséget,  Varjú Olga,  az emberbarátság
oldalán megpróbál ellensúlyt képezni a gonosz erőkkel szemben, de a végzetességében ké-
jelgő  Spolarics Andreá-t csak a bécsi walzer 3/4-e képes megfékezni.
A komikum tobzódása közben átszellemült szépségű Varga Anikó és Ilyés Róbert poétikus
egymásba simulása a földi-égi szférák határán,  hasonlóan katartikus a széplány visszaválto-
zásával beteljesülő Philemon és Baucis konstelláció.  Az énekben-játékban egyaránt jeles-
kedő  Réti Adrienn  és a visszafogott pantomimjével remeklő  Kardos Róbert  kettőse,  a
fiatalos tobzódás kavalkádjában,  megható kontrasztként jeleníti meg  a kortalan érzelmek
szépségét.
Göttinger Pál, mélymuzikális attitűdjéből fakadó ritmusérzékkel alkotja meg  a meseopera
arányos szerkezetét,  kimunkált ötletekkel gazdagítja, az egységes összmunka erejével tel-
jesíti ki a pompás textus lehetőségeit.  A zenés darabok rajongói  máris átköltözhetnek a
Bárká-ba,  a gyermekek pedig örömmel dúskálhatnak  a táncok, a zene, a humor és a játé-
kosság Szín-Házi özönében.

 

MAGYAR ÜNNEP                        Alföldi Róbert                       Nemzeti Színház

 

Már-már ujjongva kiáltottunk fel,  örvendve,  hogy a koncepciózus színházvezetésen  túl,
Alföldi Róbert a rendezés terén is nagykorúvá érett...  Az első negyven perc félelmetes
iramban, nagyszerűen kidolgozott ötletekkel, a dermesztő aktualitáson kívül,  Závada Pál
szövegének  minden értékét  következetesen realizálja.  Bella Máté  kongeniális  zenéje,
a Kar-én kívül mellékszerepek sokaságát kiválóan megvalósító  Soharóza-kórus és a kitűnő
zenekar közreműködésével,  tobzódó fantáziával válik  a produkció eleven motorjává.  Az
éneklésben is meglepő szinten helytálló színészek mindegyikének jut  önálló dalbetét,  a
műfajok és stílusok világában,  a musicaltől az operáig otthonos szerző a vokalitáson kívül
az átvezető, összekötő, karakterfestő rövidkékben is jeleskedik. Mindössze vonósnégyes,
három fúvós,  zongora és egy kígyóhajlékonyságú ütős  alkotja a zenekart,  a fantasztikus
komponista így is képes találó és mindig újabb színeket kikeverni.
Bár a textus inkább epikus, az erdélyi bevonulás megelevenedő epizódjai, a munkaszolgá-
latos férjjel folytatott hangos levélváltás,  az egyre keményedő asztaltársasági viták élénk
tempót diktálnak.  Mátyássy Bence,  hálásnak tűnő,  de mégis roppant nehéz, túlzásokra
csábító rövid- majd hosszú-nadrágos kamasz-szerepében iskolapéldáját mutatja  a hiteles
színészi átlényegülésnek. Az  Idegen testünk kulcsmondatai, például a húsz éves trianoni
trauma  ezerévesre kreált történetisége, vagy a zsidókérdés fröcsögő indulatai megkerül-
hetetlenül manifesztálódnak,  a családi viszonyok szövevénye is felsejlik. A szereplőválasz-
tás egyenetlen, Nagy Mari minden igyekezete ellenére sem az az önálló entellektüel, aki
igazi úri dáma,  Flórián ezredesről pedig mindent inkább el lehet képzelni, mint azt, hogy
hadakat irányít, összeesküvést szervez és hölgyek ármádiáját hódítja meg. Söptei Andrea
viszont érzékletesen rajzolja meg  a butácskán hiszékeny kispolgár-feleség pasztellportré-
ját, - ő aztán semmit sem ért ebből az egész horthy-hitlerájból...
Gáspár Kata  szuggesztív egyénisége, zsigeri hitelessége pompásan érvényesül a férfiálom
Geiger Kata megformálásában, - hát lehet egy ilyen járásnak,  ilyen izzó hajzuhatagnak el-
lenállni?!?  Mondén ruháival  Gyarmathy Ágnes segítette alakítását, ahogy Flamm Johann-
ka impozáns gallérú kétsoros öltönye is szoborszintű műalkotás.  Földi Ádám meg is tesz
mindent, hogy figurája emlékezetes maradjon,  eszkalálódó gyűlölete, féktelen dikciója,
tajtékos nagymonológja monumentálisan tetőzi az első felvonást.
Sajnos, a folytatásban csökken az intenzitás. Hiába lép be percenként más alakban a kó-
rus, amely  Halas Dóri  vezetésével a zenei és színészi együttműködés  magasiskoláját mu-
tatja be, hiába szellemes továbbra is a frenetikus zenei anyag, a nyilasterror, a tiszti szer-
vezkedés és főleg  a nyomozás kusza képei  fokozatosan csökkentik az érdeklődést.  Még
így is akadnak kivételes momentumok:  Szatory Dávid  humánus méltóságú,  embermentő
papjának nagyívű drámai kitörése,  Földi Ádám  antagonisztikus egyéniségének  romanti-
kus önfeláldozása. Persze ez nem Baradlay-testvérek esete,  az ezerszer bűnös Flamm Jo-
hann talán inkább az identitásmentő halált választja így.
Érthetetlen, hogy hogy fekhet egy legyilkolt áldozat fél óráig a színpadon,  /vegyünk pél-
dát a  Mikszáth Kálmán-térről, ahol úgy ugranak ki a felső emeletről, hogy közben velünk
maradnak a színtéren.../ Az is lehetetlen, hogy a gyönyörűen induló szerelmi aktus részt-
vevői hullává meredve fekszenek egymáson/!?!/ a következő negyedórás jelenet végéig!
Nem enyhítő körülmény,  hogy kamerázó kórustagok jóvoltából,  Gáspár Kata  húsz négy-
zetméteres premier plánban is bizonyíthatja ellenállhatatlan arcjátékának katartikus ere-
jét.
Nem baj, hogy nem jó! Akar valamit, mond valamit és kénytelenek vagyunk vitatkozni róla
és ez más esetben nagyon-nagyon kellene...

 
PISZKOS FOTÓK                    Németh Ákos                 Budapesti Kamaraszínház
 

Nagyravágyó politikusnő, aki a Parlamentbe szeretne bejutni,  börtönviselt anarchista,  aki
a normális életbe vissza,  multinacionális bűneit jótékonykodással vezeklő milliárdos és ter-
mészetesen nem maradhatnak ki a melegek és a prostik.  Mark Ravenhill  színes társadalmi
szőttes fonalaiból csévéli cselekménye szálait, dialógusai találóak, minden szituáció valós, a
fordulatok váratlanok.  A jómódú hedonista fiú a leggyengébb énképű posz
Gáspár Kata tszovjet ifjút vá-
sárolja meg élettársnak,  a megnyomorított bankvezér szívósan keresi hajdani támadóját, a
filigrán rúdtáncosnő töretlen életkedvvel bukdácsol egyik pofontól a másikig.
Németh Ákos imponáló biztonsággal fogja össze az egymásba futó motivációkat, szereplővá-
lasztása korrekt,  tempója, jelenet-építése kitűnő.  Jó érzékkel aknázza ki a komikum lehe-
tőségeit, teret enged a fanyarul optimista végkifejleteknek, de halállal szembesítő képben
riadtan szembesülünk a tragédia mélységeivel. Szlávik János racionális díszlete, találékony
világítási effektusokkal párosulva,  változatos játékteret biztosít,  az ablakmosó fiú visszaté-
rő képe egy kis transzcendenciát is belop a naturális játékba.
Nagy Enikő és Bozsó Péter érdekvezérelt párosa  szépen kimunkált, egyenletes ívű alakítá-
sokban jelenítődik meg,  Törköly Levente  emberi arcát rajzolja meg a bulvár-nyilvánosság
által gonosztevőnek alázott self made man-nek. Visszafogottsága, generálpauzái, vonásainak
derűs nyugalma érzékletes portrét állít elénk, nekünk szegezve a kérdést:  - vajon tényleg
aljas indulat, mások tönkretételének morbid vágya vezérli a siker-embert?
A hedonista AIDS-beteg szerepében Szűcs Péter Pál, a minden szokványos túlzástól mentes,
briliáns karakter-ábrázoláson túl,  nagyszerű gitárjátékával,  énekével is kiemelkedő teljesít-
ményt nyújt,  megrázó végjelenete a félelmetes  "memento mori"  jeleit égeti tudatunkba.
Társa,  Csadi Zoltán, a táncos ügyesség mellett a kamaszos alkalmazkodás, a játékos felüle-
tesség, de a váratlanul támadt érzelmi viszonyulás gesztusait is kiválóan találja meg.
Hol az orra törik be,  hol a szája vérzik,  tépett állapotában valaki mindig hazakíséri,  egyik
bújából evickél a másik bánatba:  Nadia mégis az egyetlen lény  ebben a forgatagban,  aki
ki meri ejteni a száján, hogy van szerelem!  Stefanovics Angéla  angyalléptű prostituáltja,
kinek gyönyörű testének puszta látványáért is fizetnek/!/, az empátia, a szeretet, az indo-
kolatlan érzelmesség tündéri vonásait hordozza. A bakfis-tónus komikuma, a kiszolgáltatott-
ság bénasága,  az elpusztíthatatlan jóság,  a gyermeki optimizmus egyaránt lenyűgöző szug-
gesztióval érvényesül karizmatikus alakításában.
Nem rólunk szól és mégis,  sokat nevetünk és mégse, - a kapcsolatok mágikus hatszögében,
ha akarjuk, ha nem, saját sorskérdéseink is felsejlenek.

 
JÓ ZSARU - ROSSZ ZSARU                   Puskás Tamás                Centrál Színház
 

Félrevezető cím: nem az ÁVH-sok, rendőrök párban használt két nyomozói archetipusát is-
merjük meg,  hanem egy jóban-rosszban összetartó  utcai rendőr-duót.  A böcsületes bul-
várszerző  Keith Huff sikerdarabját a dramaturg  Baráthy György  csalhatatlan szimattal ta-
lálta meg, fordítása túlzások nélküli, köznépi szlengben beszélteti hőseit.  Az ismert schim-
melpfenigi ülve narrációt az abból kiágazó dialógusok vérfrissítése teszi életképesebbé.
Szóba sem jöhet,  hogy a cselekmény  bűnügyi szálakkal átszőtt  fordulatairól  beszéljünk,
inkább  kitörő örömünket  szeretnénk megosztani:  a mindvégig feszülten izgalmas előadás
két nagyszerű színészt juttat  megérdemelt jutalomjátékhoz.  Ismertségük, népszerűségük
ellenére, tehetségük koránt sincs  megfelelően használva.  Stohl András  a Nemzetiben fő-
szerepeket játszik,  de a művek és főleg a rendezők szintje  nem mérhető hozzá, a szabad-
úszó  Szabó Győző-t szinte csak a TV-ből és a reklámokból ismerik, utolsó pesti remeklése
a Bozsik Yvette rendezte, kevesek által látott Lány, kertben Apája volt.
Puskás Tamás rendezése pazar lehetőséget biztosít a fantasztikus kettős kibontakozásához,
hagyja őket alkotó módon játszani, de megőrzi a darab szerkezetének egységét, visszafogja
a szélsőségeket. Abban pedig igazán nincs hiány: a barátságban domináns Denny heves vér-
mérsékletű szupervagány, aki nemcsak férfiúi félrelépésekbe csábul,  de bizony  a védelmi
pénzek kicsikarásában is járatos. A "józan ész" embere, persze ez nála a macsó felsőbbren-
dűség,  a kemény rasszizmus és a kispolgári család-imádat  sérthetetlen mítoszát jelenti. A
széles akciórádiuszú  Stohl András  a legvégsőkig elmegy  az indulatok megfogalmazásában,
kitörései már-már az őrület határait súrolják,  természetes hitelessége azonban egy pillana-
tig sem csorbul. Rettegve sír, tettetve zsarol, körmönfontan indokolja tetteit, szeretni ne-
héz a gondosan felépített figurát, de a végén mégis megértően szánni tudjuk. Szelíd vissza-
fogottságával, a megértésre való törekvéssel, az egyensúlyt kereső hozzáállással merő ellen-
téte a  Szabó Győző  formálta Joey.  Kettejük viszonyában ő a lúzer, de ez a barátság nyit-
ja meg számára az érzelmi felszabadulás kapuját. Fordított utat jár be: egyre bölcsebb, ma-
gabiztosabb,  egyre inkább meri megélni egyéniségét.  Mert a győzelemben  soha sincs ta-
nulság, - a vesztes tanulva tapasztal és megerősödhet. A színész kiváló erőbeosztással, foko-
zatosan tárja fel szerepének mélységeit,  platina-súlyúak a csöndjei, halk szavai is erőtelje-
sek, olyan őszinte, olyan emberi, - annyira szerettünk volna egy ilyen testvért...
Nézőbarát produkció, de nem tesz engedményeket: egy másik világ drámájában szembesül-
hetünk a mi problémáinkkal is, érdekesen, újszerűen, tárgyilagosan. Bűn az élet: szerelem,
barátság, titok, - és két fantasztikus színész-óriás jóvoltából:  Művészet!

 
KALOCSA                Néder Panni              LÁNG ANNAMÁRIA             Vígszínház
 

A tavaly őszi felolvasó-színházi bemutatkozás nem sok jót ígért, de  Láng Annamária  beke-
rülése a reveláció irányába lendítette a produkciót.  Erdős Virág  extrém abszurdjai eddig
inkább olvasmányélményként kápráztattak el,  csak  Felhőfi-Kiss László /Mara halála/ és a
Madame Poe  Göttinger Pál  rendezésében találta meg a textushoz illő színpadi nyelvet.
Különösen a verses ufo-szövegekben,  Néder Panni  nem tudja  hatásosan tálalni  a poéno-
kat, így az Erdős-i szóVirágok legfeljebb a viccelődés szintjét ütik meg.  Józan László érett
alázattal birkózik  hálátlan rezonőri szerepével,  bizonyára jobban örülne  egy gazdagabban
megrajzolt karakternek. A köznapi dialógusok jobban sikerülnek,  Hullan Zsuzsa a középko-
rú munkatárs, Tarr Judit egy alnéni ápolónő groteszkjét mutatja be, elementárisan merev
 Majsai-Nyilas Tünde dermedten értetlen kismamája.
Az igazi hangvételt két színész találja el, alkotó munkájuk révén érvényesül  Erdős Virág sa-
játosan egyedi, kulisszaszaggató különcsége.  Epres Attila  kiégett lelkű robotmenedzsere,
öltözékének színdinamikai tökéletességével ellentétben,  a káosz kétségbeesetten kapasz-
kodó kórképét állítja elénk. Megtudva felesége halálhírét, félelmetes kitörésben embersé-
gének utolsó morzsáit  szórja elénk,  a megtalált boldogságban  már csak tetszhalott béna-
sággal vegetál.
Kamaszhangú diáklány, rácsodálkozó kíváncsiság, felháborodott kiborulás: Láng Annamária
már belépőjekor megfog ellenállhatatlan szuggesztivitásával, melyben a szikrázó lendületet
kifinomult arányosság tartja kordában. Az összekucorodott várakozás reménykedése, a cé-
lok nyílt vállalása más-más oldaláról világítja meg alakját, a sokszínű alakítás újabb fénypont-
ja a csecsemőjét jelképező piros párna ölelgetése,  az anyjának beszámoló csendes távbe-
széd. "Abortusz" vagy "Janika?" Gyűlöletes kölönc vagy drága kisbaba? Félelmetes érzékeny-
séggel egyensúlyoz a veszett váltások késpengéjén, a lélek legsötétebb mélységeiből hívva
elő a démoni indulatokat. Fantasztikus alakításában  nemcsak összegződik eddigi pályafutá-
sa: a Liliom poétikus Julikája,  Abigél a Szálemi boszorkányokból,  a Siráj  Nyinája, de olyan
minőségi változás is bizonyítást nyer,  amely teljességében mutatja meg  a kimunkált tehet-
séget és szédületes lehetőségek jövőbeli útját jelöli ki.
Piroscsizmás léptei megrengetik az avítt kulisszákat, a független színház  betette lábát Fell-
ner és Helmer  kőfalai közé. Ha csak ennyit köszönhetnénk a debütáló  Néder Panni, még
egyetemi hallgató rendezőnek, akkor is a legnagyobb dícséretet érdemelné.

 
NEHÉZ                                        Bérczes László                                        Bárka
 

Öregasszony gubbaszt a konyhában, sárgarépát tisztít, hagymát hámoz, - levest főz és a tá-
voli fővárosból visszatért, lassú zuhanásban monologizáló fiát hallgatja. Egyetlen szó nélkül,
de Lázár Kati révedő tekintete, őserejű jelenléte szinte dialógussá hatványozza a szituáci-
ót, ritka odafordulásai heves gesztusként hatnak.  Zene és dinamikus háttérvetítés tagolja
az alkoholizmusba menekülő,  valamikori egyetemi tanár  emlékezéseit,  előérzeteink baljó-
sak: elbírja-e az eseménytelen szóáradat a cselekvő gesztusok hiányát.
A Gézagyerek,  Herner Feri és Pityu bácsi fia után  az alulról jött diplomás korosztály felé
nyitó  Háy János  magvas és hiteles mondatokkal jellemzi a vesztesek magányába süppedő
hétköznapi hőst.""...én nem tudtam megállni, ...a vidéki ember folyton mozog, folyton csi-
nál valamit,  a budai az tud pihenni, meg magasabb is, mint a dolgos vidékiek..., persze to-
vább is élnek, a falusiakat meg a "jó levegő" is tizedeli, négyszer többen halnak, mint a vá-
rosiak...,  nem véletlen, hogy minden környezetvédő városi, hadd legyen még mérgezőbb
ájer a mezőkön...""  Mucsi Zoltán,  mellőzve az alkoholista lét ábrázolásának lejáratott sé-
máit,  egyetlen tétova mozdulat,  mámoros szédelgés, zagyva beszéd és egyéb külsőségek
nélkül, fantasztikus koncentrációval kizárólag az átélés erejére épít,  saját egyéniségéből
hívja elő a megjelenítés eszközeit. Ahogy szárnyalhatunk eufóriába, süllyedhetünk kétség-
beesésbe alkohol nélkül is... Nem poentíroz: a hangsúly moccanásnyi eltolódása, a tempó
pó észrevétlen fokozása, a hangszín megfoghatatlan árnyalatai mégis metsző pontossággal
kiváltják a fojtott nevetést.  Mert derülni itt csak halkan lehet,  jelenetről jelenetre csú-
szik le ez az ember, pusztul a lélek, bénul az öntudat.
Bérczes László  alapvető  rendezői tette:  a szöveg elemzésének,  realizálásának munkája
belső kontrollként segíti  az arányosság megtartását,  a stációk sorának  szerkezeti egyen-
súlyát, a darab delelőjén pedig pregnáns váltással képes a feszültséget fenntartani. Várat-
lanul kísérteties recsegéssel hátrafelé kezd csúszni a nézőtér,  a színpad és a lélek kony-
hába szűkült tere viszont kocsma-széles tárul.  Néhány évvel ugrunk vissza: látszólag akkor
még minden rendben volt...   Egyetemi oktatónk borászati óráit  természetszerűleg a bor-
pincében tartja,  otthon este "ránéz azokra, akik ott laknak", feleség-két gyerek,  karrier-
és magánéleti csalódásait a napi megszokott adagba fojtja.  Gados Béla a monoton életma-
ratoniba belefásult ivócimbora plasztikus figuráját jeleníti meg,  Ilyés Róbert  az alkatától
idegen, törtető csinovnyik  barátságos kíméletlenségét ábrázolja érett eszközökkel. Haza-
érve otthon az asszony szolgál újabb meglepetéssel:  válni akar és már költöztet is. A fele-
ség Varga Anikó-nak természetes, hogy a családban mindenki docens, nem érti, hogy egy
vidékről jöttnek ez a csúcs, ahogy a budai, általa lenézett lakás is az álmok betetőzése.
Az "úgy akarom, ahogy lesz"  kisemberi életfilozófiája sem jelent segítséget,  a hídról zuha-
nás csupán metaforája az öngyilkosságnak.
Háy János és Bérczes László együttműködése évről-évre újabb kincsekkel ajándékoz meg
minket, míg  Mucsi Zoltán, ebben a félig monodrámában,  újabb kiemelkedő színészi telje-
sítménnyel gazdagította megérdemelten gyarapodó sikerlistáját.

 
CSOPORTTERÁPIA     Galambos Attila-Bolba Tamás    Madách Musical-pályázat
 

Több tucat induló, selejtező, döntő: a Madách Színház musicalpályázatát hatalmas érdeklő-
dés kísérte, - ezért az egy darabért  már érdemes volt megrendezni. A kínálatot a végletek
jellemezték, bugyuta olcsóság  az alvégen, másrészt például  Nyitrai László  Ibusár-ja, mely
operai igényessége miatt felfelé lógott ki a mezőnyből.
Zeneileg ez mondható el a Macskadémon-ról is, a  Bettter than sex nemzetközi sikere után
Bella Máté újabb figyelemre méltó zenét komponált a kevésbé érdekes szöveghez. A másik
döntős műben,  amely igen zűrösen operált  mitológiai párhuzamokkal,  Kirké  szerepében
a félelmetes karizmájú  Balogh Anna  diadalmaskodott fenomenális énekkel és játékkal.
A vitathatatlan győztes  Galambos Attila  Csoportterápiá-ja,  tulajdonképpen prózai darab-
ként is nagyszerűen helytállna. Tudományos pontossággal rajzolt karakterek,  frappáns for-
dulatok, veszett komikum, parádés szerepek. A tetthelyre sorra érkeznek a delikvensek, vi-
selkedésükön kívül belépőjükkel is bemutatják kórképüket.  Bolba Tamás  zenéje nemcsak
dallamosan lendületes,  de a személyiségek ábrázolásában is komoly segítséget jelent. Ez a
terápia jutalomjáték  a társulat tagjainak, akik jobbnál jobb alakításaikkal  szinte egymásra
licitálnak.
Simon Kornél  emlékezetkihagyásos szindrómáját  visszafogott eszközökkel jellemzi, éneklé-
se váratlan lendülettel ellenpontozza ezt.  Nagy Sándor  gyengéd pöszesége  folyamatosan
robbanó humor-petárdákat rejt, tabu-sziklákat döntő hangjával, dalos coming out-jában az-
tán alaposan rácáfol  gyanított nőiességére.  Az örökmozgó hipochonder  Szente Vajk, aki
egyben  a szikrázó leleményességű dalszövegek írója is,  musical-gyűlölő számában  a műfaj
önirónikus paródiáját vezeti elő. Nem állhat rosszul az a színház, mely ilyen metsző önkriti-
kát engedhet meg magának és amely ilyen fantasztikus  író-előadó művésszel rendelkezik...
A Spar-pénztáros  Dobos Judit  zseniálisan konfabulál: nemzetvédelmis nyomozónak, a Hel-
sinki Bizottság jogvédőjének  egyaránt gátlástalanul kiadja magát, elsöprő energiával állítja
elénk túlsúlyba temetett identitásválságát.  Benyit az ajtón, rettegve visszafordul, egyszer-
re mond igent és nemet, a totális belső káosz tükörképe: Balla Eszter ezernyi rezdülésből
építi fel figuráját,  minden túlzás nélkül, finom árnyalatokkal jellemez,  fenséges énekében
pedig a magára találás  győztes öröme szárnyal.  /Mintha sokkal inkább ilyen karakterszere-
peket kellene rábízni.../
A Madách Színház dicséretes kezdeményezése  gyümölcsözőnek bizonyult,  azonnal szín-
padra várjuk a győztest! Jó kis terápia lesz a nézőknek is...

 
ZÖLDALMA                      Kőváry Katalin                    Budapesti Kamaraszínház
 

Divatba jöttek  a negyvenéves bűnügyek utáni  kutakodások,  de míg mondjuk a  Tetovált
lány-ban archív foto-negatívok, elsüllyesztett könyvelések a nyomra vezetők, nálunk, húsz
év demokrácia ellenére is,  ehhez az égi és pokolbéli hatalmak  segítsége szükséges. Sultz
Sándor
kamaradrámája egy rajongó egyetemista lány,  Gilicze Márta  szakdolgozatához in-
terjúvolja az idős színésznőt, a múltba nézés váratlan fordulatokkal szolgál.
Ezüstálarcú angyali küldöttként  Bozsó Péter  jelenik meg,  mindenttudó mosolya ádáz tit-
kokat sejtet. Tollát hullatva röpül el, átadva helyét a snájdig Ördögnek, aki reszelősen be-
hízelgő hangon  egyre rázósabb rétegeit tárja fel a III/III-as múltnak.  Varga Zoltán  nem a
gonoszságot hangsúlyozza, inkább a tisztázás fájdalmasan hasznos voltát érzékelteti.
Kőváry Katalin akkurátusan kimunkált rendezése, az úri miljőhöz méltó visszafogott tempó-
ban görgeti a cselekményt,  annál hatásosabban robban a meglepetés.  Eleinte elképzelni
se tudjuk,  mire lyukad ki  a misztikus történet,  a transzcendens lények tűnte után aztán
egy Hitler-bajszos, hajdani kisnyilas Házmester veri az orrunkat a kádári idők pocsolyájába.
A Budapesti Kamaraszínház  törzsvendége,  a szerepről szerepre  egyre hatásosabb  Újréti
László,
  az össze sztereotípiát mellőzve,  pompás karakterfigurával lep meg,  diszkrét jelzé-
sekkel mutatva meg a kisemberi hozzáállás sunyiságában is emberi vonásait.
Drahota Andrea  olyan természetes eleganciával játszik, olyan korszerűen lendületes, any-
nyira szuggesztív, mintha csak tegnap lépett volna le a színpadról. Aprólékosan kidolgozott,
gondosan felépített alakítása a régi idők, majdnem elfeledett kisrealista stílusának sugárzó
ékköve. A produkció pedig az a megbízható, nemesen szórakoztató, érett tartalmakat hor-
dozó előadás, melyből sokkal többre lenne szükség,  hiszen ennek a műfajnak kéne képez-
ni a teátrumi paletta alapszínét.